Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A.Alkaissi, M. Stålnert, S. Kalman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A.Alkaissi, M. Stålnert, S. Kalman"— Presentationens avskrift:

1 A.Alkaissi, M. Stålnert, S. Kalman
Effect and placebo effect of acupressure (P6) on nausea and vomiting after outpatient gynaecological surgery A.Alkaissi, M. Stålnert, S. Kalman Department of Anaesthesiology and intensiv care, University Hospital in Linköping, Sweden

2 Introduktion Incidens av postoperativt illamående och kräkning (PONV) vid gynekologisk kirurgi ligger mellan 50-70% Trots utveckling av anestesiologisk farmakologi, teknik och antiemetiska läkemedel förekommer PONV PONV påverkar patienttillfredsställelsen, kan förorsaka komplikationer och förlänger vistelsen på sjukhuset Farmakologisk antiemetisk terapi är förknippad med olika biverkningar Detta har lett till att akupressur har prövats som en icke farmakologisk metod för att förebygga PONV Metoden har en positiv effekt vid graviditets illamående (Dundee et al 1988), illamående och kräkning vid cytostatikabehandling (Dundee et al 1987 ) och åksjuka (Bertulucci et al 1995)

3 Effekt av P6-stimulering på PONV
In a meta analysis NNT med P6- akupressur för att förebygga PONV 6 h postoperativt var 5 (1999) God effekt noterats av akupressur vid elektiva kejsarsnitt som smärtlindrats med epiduralt morfin (Ho et al 1996) Goda resultat finns rapporterat från annan gynekologisk kirurgi (Gieron 1993) och vid elektiv gynekologisk laparoskopi (Al-Sadi 1997, Harmon 1999) Andra har rapporterat skillnad i behovet av antiemetika (Allen 1994)

4 Effekt av P6-stimulering på PONV
Positiv effekt finns för ett blandat kirurgiskt patient material (Fan1996, Ming et al 2002) Vid jämförelse med farmakologisk behandling har noterats att akupressur är lika effektiv som droperidol (Yang et al 1993), som metoklopramid vid elektiv kejsersnitt under spinal anestesi (Stein 1997) och som 4 mg ondansetron (Coloma et al 2002)

5 Syfte Att undersöka effekten och placeboeffekten på förekomst av postoperativt illamående och kräkning efter en profylaktisk ickefarmakologisk behandling som P6 akupressur

6 Patienter och metod 60 kvinnor, 20-70 år, som genomgick planerad
mindre gynekologisk kirurgi omfattande abrasio, exaeres, vakum aspiration och laserkonisering De lottades till en av tre grupper: Behandlingsgrupp Placebogrupp Observationsgrupp

7

8 A The location of pericardium P6 point (Neiguan): Is three fingers breadth (patient`s fingers) about 5 cm proximal to the proximal flexor palmar crease, about 1 cm deep between the tendons of flexor carpi radialis and palmaris longus . B Active acupressure: An elastic wristband with a pressure stud, a small button the size of a pea (7mm) Seaband (SeaBand®, UK Ltd., Leicestershire, England) was placed bilateral before anaesthesia over the P6 point. C The location of a non-acupoint. A point on the dorsal side of the forearms, four fingers breadth (patient`s fingers) proximal to the flexor palmar crease was used for stimulation. D Pressure on a non-acupoint: Seabands was placed bilateral before anaesthesia over the non- acupoints described under C.

9 Results in complete response, nausea (only), vomiting, rescue medication and nausea after 24 h. Values given as number of patients

10 Resultat Vi fann att akupressur och placeboakupressur minskade illamående under de 24 timmar som vi observerade patienten Endast P6-akupressur hade effekt på kräkning och behov av antiemetika

11 Konklusion Tryck mot punkten p6 har en antiemetisk effekt efter mindre gynekologisk kirurgi En betydande placeboeffekt föreligger på upplevt illamående efter 24h

12 A. Alkaissi, K. Evertsson, V. Johnsson 1, L. Ofenbartl 2, S. Kalman
P6 acupressure may relieve nausea and vomiting after gynecological surgery: an effectiveness study in 410 women A. Alkaissi, K. Evertsson, V. Johnsson 1, L. Ofenbartl 2, S. Kalman Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital in Linköping, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Västervik Hospital1 and Department of Anaesthesiology, Eksjö Hospital 2, Sweden

13 Syfte Att undersöka om profylaktisk sensorisk stimulering av P6 (Nei-Guan) punkten kan reducera postoperativt illamående och kräkning vid gynekologisk kirurgi omfattande gynekologisk laparaskopi, abrasio, exaeres, vakum aspiration och laserkonisering

14 Patienter och metod Dubbelt blint, prospektiv, konsekutiv, randomiserad, multicenter, placebo kontrollerad, intervention studie omfattande 410 patienter mellan år, vikt <110 kg, ASA( physical status) I-III, som genomgick planerad gynekologisk kirurgi

15 Percentage frequency of patients having nausea, vomiting, vomiting with or without nausea, and receiving rescue medication in treatment groups. Figures for all patients

16 Percentage frequency of patients having nausea, vomiting, vomiting with or without nausea, and receiving rescue medication in treatment groups. Figures for Vaginal surgery

17 Resultat Vi fann att P6 acupressur minskade incidensen av PONV i jämförelse med referens gruppen, 33% jmf med 46%, NNT är 7 [95% CI (4- 68)] P6-kupressur (33%) och placebo-akupressur (38%) ej kunde skiljas från varandra Störst effekt av akupressur hade vi bland kvinnor som opererats med vaginal kirurgi där 36% i referensgrupp och 20% i gruppen med P6-kupressur besvärades av postoperativt kräkning och/eller illamående, NNT 6 [95% CI (3-18)]

18 Konklusion Akupressur mot P6 ( Nei-Guan) punkten minskar incidensen av PONV jämförd med kontrollgruppen efter gynekologisk kirurgi

19 P6 acupressure increases tolerance to a nauseogenic laboratory motion stimulation in women with high risk for PONV A. Alkaissi, T. Ledin 1, LM. Ödkvist 1, S. Kalman Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Department of ENT 1, University Hospital, Linköping, Sweden

20 Bakgrund Vi har i tidigare studier kunnat demonstrera en effekt på postoperativt illamående av P6 akupressur hos kvinnor som genomgått mindre gynekologisk kirurgi Denna kirurgi genomförs framförallt i formen av dagkirurgi. En stor del av illamående debuterar efter hemkomsten är det extra intressant med en behandling som kan fortsättas av patienten själv i hemmet Detta gav oss hypotesen att det är den rörelseutlösta komponenten av illamående och kräkning som påverkas av akupressur

21 Syfte Att undersöka om sensorisk stimulering av p6 (Nei-Guan) punkten kan reducera rörelse utlöst illamående hos kvinnor som har tidigare anamnes på åksjuka

22 Metod Randomiserat, prospektiv, intervention, dubbel blindstudie, där 60 kvinnor randomiserades till tre grupper. I varje grupp finns 10 kvinnor med hög och 10 kvinnor med låg känslighet för åksjuka Experimentgruppen( n=20): får de elastiska banden med tryck mot en aktiv punkt på handleden bilateralt placebogruppen (n=20): får likadana elastiska band men med tryck mot en icke aktiv punkt kontrollgruppen (n= 20): som inte fick något band all Akupressurbandena sättas på handlederna bilateralt 10 min före undersökning,

23 Nauseogenic motion   ·  Kvinnorna provocerades till illamående genom att kvinnan roterades i en stol (excentrisk) och samtidigt nickar med huvudet ·   Provokationen avbryts när kvinnan anger illamående till grad 3 ( 0-6 skala) ·  Den totala tiden för provokationen registrerades

24 Resultat Det fanns en signifikant skillnad gällande tiden till måttligt illamående mellan tre grupper (F (2.57)= , P= 0.006) (Figure 1). Vidare analys visade att kvinnorna i P6-akupressur hade signifikant längre tid till illamående jämförd med kontrollgroupen P< 0.005 Grad av åksjuka hade inget effekt på tiden till illamående (F (1.56)=2.6789, P= 0.107) Färre symptom rapporterade efter P6 akupressur (jämförd med kontrolgroupen P < 0.009) (Figure 2)

25   Figure 1. The mean time to moderate nausea (3 or more on a Lickert type scale 0-6) differed between the P6 acupressure, non-acupoint and control groups (P=0.006). Mean, 95% CI, P6-akupressur [352 ( )], Control [151 ( )] and non-acupoint [280 ( )].  

26 Figure 2. Cumulative number of symptoms experienced by the test persons differed between the three groups (P6 acupressure, non-acupressure and control) (p>0.05). Women given P6 acupressure had significantly less symptoms than the control group (p=0.009).

27 Figure 3. Cumulative symptoms reported by the test persons when provoked in the controlled laboratory situation. Rotation was stopped when the subjects reported nausea as moderate. Three independent groups were exposed to the rotation

28 Konklusion P6- akupressur ökar tolerans för experimentell emetisk stimulering hos kvinnor med åksjuka jämförd med kontroll gruppen men inte med placebo P6 akupressur reducerar antal symptom av åksjuka

29 Akupunktur/akupressur mekanism
Det är möjligt att stimulering kan leda till utsöndring av neurokemiska substanser som i sin tur desensitiserar Chemoreceptor trygger zone (CTZ) i hjärnan och förhindrar att PONV upplevs Har effekt på parasympatikus Reducerar gastric tackyarrhythmias Beta-endorfin stiger i spinal vätskan efter akupunktur-stimulering (Clement-Jones 1980)

30 Diskussion Patienterna kan lätt acceptera akupressur och banden kan enkelt appliceras av både patienterna själva eller vårdpersonal Pat. Kan fortsätta att stimulera sig hemma Akupressurband har även kosteffektivitet på grund av det går att återanvändas Akupressur har ingen känd bieffekt som kan jämföras med läkemedlens


Ladda ner ppt "A.Alkaissi, M. Stålnert, S. Kalman"

Liknande presentationer


Google-annonser