Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biverkningar - statiner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biverkningar - statiner"— Presentationens avskrift:

1 Biverkningar - statiner
Myalgia (muskelvärk) 1-5% 1-5/100 Myopati (muskelskada) 1/1 000 Rabdomyolys (muskelskada + akut njursvikt) 1/ Number needed to harm 17

2 Kliniska symtom Muskelvärk, ömhet, svaghet Röd/ mörkfärgad urin
Trötthet Labprover: S-CK (kreatinkinas) <3 x övre refområde –acceptable 3-10 x beggynande myopati 10-50x myopati >50 rabdomyolys

3 Statiner - riskfaktorer
Hög dos Hög ålder Låg BMI Kvinnlig kön Comorbidities (hypotyreos) Asian or African polyfarmacy

4 Inhibitorer av CYP3A4 simvatatin och atorvastatin
Ketoconazole (Fungoral), itraconazole (Sporanox), fluconazole (Diflukan) Erythromycin (Ery-max) Klaritromycin, (Klacid) Tricyclic antidepressants, (Anafranil, Saroten, Sensaval) Venlafaxine (Effexor), fluvoxamine (Fevarin), fluoxetine (Fontex), sertraline, Cyclosporin A, tacrolimus, (organtransplanterade) Amiodarone (Cordarone) Diltiazem (Cardizem), verapamil (Isoptin), amlodipin protease inhibitors -behandling av HIV ( Reyataz, Prezista) och HCV (Victrelis, Incivo) corticosteroids, grapefruit juice (>1L) Tamoxifen

5 Andra interaktioner Gemfibrozil (Lopid)
Andra fibrater (bezafibrat –Bezalip, och fenofibrat Liphantyl interagerar mindre)

6 Relativ risk för muskel-relaterade biverkningar förefaller korrelera med potens at sänka LDL- koncentration. Rosuvastatin (Crestor) /74%/ > Atorvastatin (Lipitor) /55%/> Simvastatin (Zocor)/26%/ > Pravastatin (Pravacol) /17%/

7 Approximate Relative Dose Equivalence of Statins based on similar LDL reduction
Rosuvastatin Crestor Atorvastatin Lipitor Simvastatin Zocor Pravastatin Pravacol Fluvastatin Lescol - 5mg 10mg 20mg 40mg 2.5-5mg 80mg 5-10mg 10mg-20mg 20-40mg

8 FDA Dosing Recommendations for Simvastatin, posted in 2011.
Warning(s) Regarding 80 mg Simvastatin Simvastatin Contraindicated Maximum Simvastatin Dose Max 10 mg daily (i.e., 20 mg dose contraindicated) Max 20 mg daily (i.e., 40 mg dose contraindicated) Simvastatin 80 mg should not be started in new patients It is acceptable to continue simvastatin 80 mg daily in patients who have been taking it for 12 months or more without side effects Switch patients requiring on a drug that interacts with simvastatin to an alternative statin with less potential for drug-drug interaction Itraconazole, Ketoconazole, Posaconazole Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin HIV Protease inhibitors Gemfibrozil Cyclosporine Verapamil Diltiazem Amiodarone Amlodipine

9 Andra biverkningar till statiner
Leverskador – oerhört sällsynta; leverstatus ska tas i början av behandlingen och därefter om patienter söker för: trötthet, svaghet i kroppen, aptitlöshet, ont /fyllnadkänsla i övre delen av mage, ikterus, mörkfärgad urin Kognitiv svikt (minnesproblem, lätt konfusion, koncentrationssvårigheter) helt ofarliga, klingar av inom några dagar/veckor efter avslutad behandling

10 Andra biverkningar cd Försämrad glykemisk kontroll och HbA1c stegring
Viss ökad risk för postmenopausala kvinnor att utveckla DM t2 (effekt gemensam för alla statiner)

11 Hyponatremi Den vanligaste biverkning av alla
Den vanligaste orsaken till hyponatremi är SIADH Oberoende av orsaken är hyponatremi förknippad med ökad dödlighet, 4ggr ökad risk för fall osteoporos

12 Symtom Mild hyponatremi p-Na >130mmol/L
gångrubbningar, ökad falltendens, förlångsamning, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, trötthet Måttlig hyponatremi p-Na mmol/L anorexi /aptitlöshet, illamående, kräkningar, ont i mage, dysartri Svår hyponatremi p-Na <125 mmol/L Epileptiska anfall, delirium, Cheyne-Stokes andning, coma

13 Orsaker till SIAHD Malignitet Lungsjukdom CNS-sjukdom Läkemedel
• Antidepressiva: SSRI, tricyklika • Antiepileptika: karbamazepin, valproat • Neuroleptika: haloperidol • Cytostatika: cyklofosfamid, vinkristin, cisplatin • Vasopressinanalog: desmopressin Övrig: HIV/aids, akut porfyri, svår smärta, illamående, postoperativt

14 SIADH vid behandling med antidepressiva läkemedel
De flesta fall uppträder under de närmaste veckorna efter insättning av ett SSRI eller efter en dosökning. (ca 80% inom 3 v, dem flesta inom 10v) Riskfaktorer Ålder(>65 år) Låg BMI Behandling med diuretika eller andra läkemedel som kan orsaka hyponatremi t ex Karbamazepin

15 Fluorokinoloner  Tendinit och senruptur (speciellt hälsenan), ibland bilateralt, kan uppträda även inom behandlingens första 48 timmar. Inflammation och senruptur kan även uppträda flera månader efter att behandling  avbrutits. Risken för tendinopati kan öka för äldre patienter eller för patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider Vid något tecken på tendinit (t ex smärtande svullnad,inflammation), ska behandlingen med fluorokinolon avslutas. Det skadade området ska hållas i vila.


Ladda ner ppt "Biverkningar - statiner"

Liknande presentationer


Google-annonser