Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012- 04-16 Multiprofessionellt Bilaterala CI Livslång kontakt med hörselvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012- 04-16 Multiprofessionellt Bilaterala CI Livslång kontakt med hörselvården."— Presentationens avskrift:

1 Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012- 04-16 Multiprofessionellt Bilaterala CI Livslång kontakt med hörselvården

2 Utvecklingstendenser kommande 5 åren. Utvecklingen inom öronsjukvården gäller till stor del inom CI verksamheten. Regionens cancersjukvård utvecklas till stor del tack vare den nya internetbaserade onkologronden. Inom hörselverksamheten finns stora fördelar att ha denna samlad inom öronkliniken. Detta gäller såväl med tanke på den högkvalificerade vården, forskningen samt av ekonomiska skäl.

3

4 Process ”näravård” – uppföljning av vuxna CI-patienter på respektive hemmaklinik Genomgång av nuvarande arbetsrutiner (vad vi gör, hur och hur ofta) kring uppföljning av vuxna CI-patienter är klar – PM för mätningar och mätmetoder avseende uppföljning är nästan klar (senaste tillägg är rutiner kring uppföljning av EAS-patienter). Kvarstår att fatta beslut om uppföljningsrutiner avseende vuxna patienter med bilaterala CI. – Hörselpedagogiska insatser: PM ej klar ännu

5 Genomgång av utvecklingstrender och dess betydelse avseende uppföljningsrutiner – metodutvecklingsbehov – Svåra diagnosgrupper (ex. neuropati), nya indikationer eller om situationen inte är stabil: fortsatt uppföljning hos CI-teamet i Linköping. Diskussion kring lämplig tidpunkt: förslag baserat på internationella diskussioner – Efter 3 års uppföljning på CI-kliniken om läget är stabilt

6 Krav som ställs för de lokala teamen avseende tvärprofessionalitet, kompetens och utrustning – Det måste finnas ett tvärprofessionellt team (alla yrkesgrupper representerade): teknisk kompetens (CI-ingenjör) och framtida audiolog behov – Audiologiska mätmetoder finns och lokaler att genomföra mätningar (ex. tal i brus mätningar med och utan hörapparat/CI), mätning av riktningshörsel.

7 Ekonomiska konsekvenser – Minskat antal besök i Linköping – ingen effekt under närmaste åren avseende personalbehov. – Om lokala teamen tar ansvar för uppgradering av talprocessorer (cirka 70 000 kr styck minskar kostnaderna i det centrala teamet – samtidigt är materialkostnader för start paket (implantat, talprocessor) den största kostnaden i CI-verksamheten på årsbasis (ex. 3 implantationer extra per år motsvarar cirka 1 milj kr.). – Om man skulle kunna börja följa upp pat på hemmaplan 2013 skulle antal patienter med tre-årsuppföljningskriteriet vara högst 57 i Jönköping och högst 31 i Kalmar. – Noggranna och långsiktiga ekonomiska kalkyler måste göras med stöd av en grupp ekonomer från sydöstra regionen.

8 Tidsplan – Beror framför allt på den lokala kompetensen (ex. ingen audiologspecialist i Jönköping för närvarande och ingen teknisk audiolog/CI-ingenjör i Kalmar) och möjligheter att mäta hörselresultat på ett enhetligt sätt. Not: Det är absolut nödvändigt med tanke på kvalitetssäkring att även fortsättningsvis kunna samla in mätdata som är jämförbara och kan redovisas samt att CI-teamet i Linköping har tillgång till mätdata.

9 180 patienter (130 vuxna, 50 barn) (44%) (36%) (19%) (50%) (30%) (20%)

10 Utvecklingstendenser (kostnad Ö:2,62; J:1,96; K:1,13 Mkr) Metod2009201020112012 EAS (elektro- akustisk stimulering) (7/år) Utbildning Nytt implantat Första patienter opererade Bemanning Kumulativt antal patienter Ingenjör Bilaterala CI till vuxna (4/år) Prognos från 2008 Svår tinnitus+ dåligt fungerande hörselnerv (3+7/år)

11 Behov Manuell genomgång av antalet inkomna remisser visar en tydligt ökande trend från cirka 25-27 remisser 2007-2008 till cirka 35 remisser 2009 och cirka 40 remisser 2010-2011. Dessa siffror inkluderar alla patienter som har genomgått en utredning (oavsett om det resulterade i implantation eller inte) eftersom varje utredning kräver personalresurser. Det finns inget direkt jämförbart estimat avseende behov av CI. Från Västra Götaland redovisas i en studie från 2006 prevalens av CI bland 20-69-åringar på 11,8/100 000 invånare och behov enlig 2006 årets kriterier (då striktare än i dag) skulle ha varit 18,6 implanterade/100 000. Sedan dess har vi fått utvidgade kriterier. Dessutom ökar antal äldre (70+) som är i behov av CI. Våra preliminära och tills vidare icke publicerade resultat visar att även äldre får bra nytta av ett CI.

12 Mycket försiktig kalkyl ger frekvens (CI-patienter opererade t.o.m. 2010-12-31) på 15,3/100 000 i Sydöstra regionen (Jönköping 16,9/100 000, Kalmar 11,3/100 000, Östergötland 16,9/100 000) vilket är under det uppskattade behovet från Västra Götaland år 2006. Således finns all anledning att tro att det finns flera individer i Sydöstra regionen som skulle kunna förväntas få nytta av CI än som remitteras för operation. EAS-implantationer startades under våren 2010 och hittills har 9 patienter opererats (2 från Jönköping, 4 från Kalmar och 3 från Östergötland) 2012-03-29 har vi 10 patienter (5 Jönköping, 4 Östergötland, 1 Kalmar) som tidigare har fått unilateralt CI som kan bli aktuella för bilat CI. Bedömning och utredning påbörjas under april 2012.

13

14

15 Diskuteras gemensamt CI vårdprogram i Sydöstra regionen -Medicinska resultaten visar inga skillnader över regionen. -Över 90 % nöjda patienter vilka skulle rek ingreppet till någon annan i liknande situation. -Ytterligare forskningsdata kommer till ÖNH-dagarna i Linköping 23-25/5 2012.

16 Nyckeltal som beskriver medicinska resultat/kvalitet. Hela regionen deltar i undervisning av ST-läkare under namnet ”ST-akademin”. Denna startades ursprungligen i Kalmar.

17 Kvalitetsregister US 1.Läpp-käk-gomspalt, LKG 2.Fonokirurgi vid benigna stämbandsförändringar 3.Gravt hörselskadade vuxna 4.Hörselnedsättningar hos barn 5.Register för hörapparats-utprovningar 6.Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 7.Myringoplastik 8.Otoscleros 9.Otit

18 Kvalitetsregister Norrköping, Jönköping, Kalmar 1.Tonsillregistret, 2.Septumplatiksregistret 3.Myringoplastikregistret 4.Fonokirurgi vid benigna stämbandsförändringar 5.INCA 6.Otit

19 Tillgänglighet US: ligger idag väl inom ramarna för SC (6 % väntande över 60 d). Problem på foniatrisidan och audiologsidan. Rekrytering pågår. Norrköping: Har haft problem med tillgängligheten men kommer att klara detta till 80 % vid årsskiftet d v s 2011-12-31. Audiolog problem. Rekrytering pågår. Kalmar: Tillgängligheten nås till 80 % inom ÖNH-kliniken, vilket är mycket bra jämfört med övriga Sverige. Fullbemannat på läkarsidan. Jönköping: Arbetar i efterdyningarna av Cosmic införandet som påverkat tillgängligheten negativt. Bemanningsproblem i Värnamo och Eksjö där köerna som uppstår hänvisas till Jönköping. Västervik: Budgeten hålls och man går med litet överskott p g a hörapparatavtalet. För tillfället är man underbemannade p g a att man är för få audionomer, läkare och logopeder. Rekrytering pågår.

20 Större investeringar i medicinsk utrustning US: Öronkirurgiskt mikroskop införskaffades 2010 (2Mkr) Öronkirurgisk navigationsutrustning 2012 (c:a 2Mkr) Öronkirurgisk endoskopi stapel utrustning för FESS kirurgi 2012 (1,5Mkr) Norrköping: Öronkirurgisk endoskopi stapel utrustning för FESS kirurgi 2012 (1,5Mkr) Sialoendoskopiutrustning 2013 Framöver utvidga allergiverksamheten när det gäller hyposens-behandling. Jönköping: Öronkirurgisk navigationsutrustning 2011 Inköp videostroboskopisk utrustning 2012. Kalmar: Planerar starta med eget ultraljud hals undersökning för snabbare och bättre diagnostik inkl med fin- och mellan nåls punktioner.


Ladda ner ppt "Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012- 04-16 Multiprofessionellt Bilaterala CI Livslång kontakt med hörselvården."

Liknande presentationer


Google-annonser