Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balansansvarsavtalet Aktuellt Elmarknadsråd 9 februari 2010 Elin Broström Marknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balansansvarsavtalet Aktuellt Elmarknadsråd 9 februari 2010 Elin Broström Marknad."— Presentationens avskrift:

1 Balansansvarsavtalet Aktuellt Elmarknadsråd 9 februari 2010 Elin Broström Marknad

2 2 Innehåll > Projektet > Utredningsfrågor > Förslag gällande extra korrektioner > Remissvar

3 Projektet BA-avtal tillsvidare > Projektgrupp – insamling av utredningsfrågor > Förslag på vad som bör utredas skickas kan till elin.brostrom@svk.se > Aktuellt och planerat: http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Systemansvar/BA ---Aktuellt-och-planerat/

4 Utredningsfrågor  Ersättning för reglerbud - Förslag om variabel ersättning utifrån aktiveringstid för att skapa incitament att få fler bud och korta aktiveringstider.  Reglerobjekt för förbrukning - En förfining av den indelningen som finns för att göra tydligt för driften.  COBS - två avtal (drift och avräkning), Euro som basvaluta

5 Utredningsfrågor  Läs- och skrivrättigheter i Mimer för BA  Veckohandeln byts ut till 2ggr/dygnsupphandling. En gemensam plattform planeras tillsammans med Statnett  45-minutersregeln  Kvartsplaner för att öka driftsäkerheten och undvika stora hopp vid timskarvarna

6 Utredningsfrågor  Återrapportering per reglerobjekt  Ta bort uppdelning av reglerkraftaffär/effektaffär  Uppdelning av primärregleringen - Återstår från förra året

7 Bakgrund  Nya mätningsföreskrifterna innebär ny, snabbare hantering för nätägarna  Problem i övergången till månadsavläsning, åtgärdas lättast centralt  Svensk Energi har i en skrivelse till Svenska Kraftnät påvisat att brister i mätvärdesrapporteringen orsakar problem mellan aktörer på marknaden. Motivering: För att så snabbt som effektivt som möjligt uppnå korrekt information för marknadens aktörer Undvika en stor mängd bilaterala korrektioner

8 Ändringsförslag Extra korrektion på kvarkraft Med anledning av Svensk Energis skrivelse föreslås att §7.4.2 ändras till: ”Om särskilda skäl föreligger kan Balansansvarig för nätförluster eller Nätägaren begära extra korrektion av Kvarkraften. Detta ska ske senast innan utgången av månaden som infaller 11 månader efter leveransmånaden som ska korrektionsavräknas. Korrektion av Kvarkraften kan då ske under den 12:e månaden efter Leveransmånaden om rättning av slutliga andelstal har rapporterats.”

9 Remissvar 1  Stöd för förslaget. Motivering: Rimligt att nätägaren kan begära extra korrigering då nätägaren enligt STEMFS 2007:5 8 kap 8 § måste beräkna om de slutliga andelstalen.

10 Remissvar 2  Stöd för förslaget som tillfällig lösning Bra att nätägare kan begära korrektion av kvarkraft om fel upptäcks i efterhand och särskilt då tidsrymden för rapportering av slutliga andelstal har kortas ner till 2 månader. Ser dock en risk att nätägare inte anstränger sig tillräckligt att mäta rätt och snabbt och möjligheten till extra korrektion bör därför bara vara en tillfällig lösning.

11 Remissvar 3  Negativ till förslaget. Önskar tidsbegränsad verkan, maximalt till nästkommande halvårsskifte om förslaget ska införas. Motivering: Det är olyckligt med regel som minskar nätföretagens intresse att mäta rätt och fort och fördröjning av mätvärdesrapportering innebär svårigheter för BA. BA är utlämnad till nätföretagens förmåga och vilja att leverera mätvärden.

12 Remissvar 4  Negativ till förslaget. Om det ska införas föreslås en avgift samt tillägg att nätägare blir skyldig att betala denna avgift. Motivering: Avtalet är mellan SvK och BA och en tredje part (nätägare) borde därmed inte ha rättigheter utan några som helst skyldigheter i avtalet.

13 Remissvar 5  Negativ till förslaget. Motivering: Anser att det räcker att balansansvarig för nätförlusterna kan initiera en korrektionskörning. Att nätägaren enligt mätföreskrifterna ska rapportera korrigerade slutliga andelstal är heller inte synonymt med omkörning av kvarkraften.

14 Kommande hantering av ärendet Då remissvaren inte entydigt stöder förslaget kommer Svenska Kraftnät hantera förslaget inom ramen för det ordinarie arbetet med avtalet. Frågan utreds då ytterligare och därmed kan formuleringar om tidsbegränsning och avgifter övervägas. Med mer underlag blir det också möjligt att bedöma vad det rör sig om för volymer som kan komma att köras om.


Ladda ner ppt "Balansansvarsavtalet Aktuellt Elmarknadsråd 9 februari 2010 Elin Broström Marknad."

Liknande presentationer


Google-annonser