Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pär Jonsson Lantmäteriet Lantmäteriets bastjänster för geodata vårt bidrag till en samverkande förvaltning och ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pär Jonsson Lantmäteriet Lantmäteriets bastjänster för geodata vårt bidrag till en samverkande förvaltning och ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets."— Presentationens avskrift:

1 Pär Jonsson Lantmäteriet Lantmäteriets bastjänster för geodata vårt bidrag till en samverkande förvaltning och ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata Göteborg 30 november 2011 Pär Jonsson Informationförsörjningen Lantmäteriet

2 Syfte med informationen Informera om Lantmäteriets geodatatjänster Vilka finns? Vilka är på G? Få höra er tankar och planer kring tjänster kopplat till geodatasamverkan i er verksamhet

3 Svenskarna och Internet Ny färsk statistik från.se

4 Varför utvecklar Lantmäteriet tjänster? Inspire direktivet e-förvaltningen Kundernas krav Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget

5 Medlet som mångdubblar kraften av den enskildes insats - automatiserad samverkan Effektiv IT som automatiserar processen att leverera service. Den bärande tanken är samverkan

6 Automatiseringen rör informationsutbytet mellan myndigheter (B2B) mellan myndigheter och företag (B2B) mellan myndigheter och privatpersoner (B2C) vilket ställer krav på -ökad service och IT-användning i myndighetskontakten - samverkande elektroniska tjänster Automatiserad samverkan

7 Bastjänster för tillhandahållande enligt INSPIRE direktivet*: Visning – hämtning av bilder & kartor (”fråga/svar”) Direktåtkomst – hämtning av geodataobjekt för direktanvändning (”fråga/svar”) Nedladdning – nedladdning av geodataobjekt, helt eller del av dataset Bastjänster för uppdatering: Uppdatera – lagra ny eller förändrad geodata Utbyte – synkronisering av geodata mellan system Bastjänster UtbyteUppdatera Visning*Nedladdning*Direktåtkomst* Tjänstetyper inom geodatasamverkan

8 Tjänstetyper enligt e-delegationen Geodatatjänster

9 Nyttan för leverantören Effektivare interna processer Data och gränssnitt är självbeskrivande Utvecklar produkten; från vara till tjänst. Tjänst = data+funktion good will – en modern myndighet

10 Nyttan för konsumenten Lättillgängliga data – en fråga och ett svar Aktuella data - direkt från källan Rätt data – utifrån behovet Kombinerbara data – enhetlig information från olika aktörer Integrerbara data – i egna system Kostnadsbesparande - rörande hantering av ”andras” data; hämta vid behov, minimera behov av kopior Enkelt, enhetligt, effektivt

11 Tjänstetyper Tjänster anpassad för olika informa DirektåtkomstVisning*Nedladdning*UtbyteUppdateraDirektåtkomst* Information och tjänster för olika syften

12 Lantmäteriets geodatatjänster Vilka geodata ingår i tjänsterna?

13 Lantmäteriets geodatatjänster Vilka geodata ingår i tjänsterna? Samt en ny topografisk webbkartatopografisk webbkarta

14 Dynamisk Topografisk Webbkarta (TWK) Ett litet smakprov

15 Gemensamt för geodatatjänsterna:  baseras på web service teknik; XML, SOAP, WSDL  data skickas via XML-meddelanden  verksamhetsdelen i meddelanden, det vill säga geodataobjekten, beskrivs med GML.  språk för verksamhetsbegrepp i scheman är svenska, språk för tekniska termer är engelska, ex. GetByggnadById, FindByggnadBy  objekt identifieras med UUID och versionsID.  vissa geodatatjänster ex. WMS/WMTS skickar data i bildformat (raster) Lantmäteriets geodatatjänster

16 Beskrivs via tekniska beskrivningar:  Åtkomstinformation som protokoll, accesspunkt mm  Gränssnittsinformation som tjänstens funktionalitet, begränsningar i ex. datavolymer  Länkar till XML-schema och WSDL på Lantmäteriets externa schemaserver  Semantiska beskrivningar av schemats termer och begrepp.  Beskrivningarna publiceras på lantmateriet.se http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id =16113 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id =16113 Lantmäteriets geodatatjänster

17 OGC Web Map Service - Specifikationen definierar ett standardgränssnitt för att hämta dynamiskt renderade eller statiska kartbilder från en kartserver. Omfattas av både WMS 1.1.1 och WMS 1.3.0 Data formats PNG, GIF or JPEG Operations GetCapabilities – metadata f ö r tj ä nsten (layers, formats, srs etc) GetMap - speaks for itself GetFeatureInfo - h ä mtar (unspecified!) info om feature f ö r click koordinat. Visningstjänster - WMS WMS är: Etablerad standard - Har funnits som standard sen 1999, v 1.0.0 Enhetligt - alltid samma sätt att fråga på Många implementationer – Finns många WMS-servers och WMS-klienter att tillgå Orientera/lokalisera med hjälp av karta Lantmäteriets geodatatjänster Tjänster Direktåtkomst Visning* Nedladdning* Utbyte Uppdatera

18 Nuläge Visningstjänster - WMS Allmänna Kartor Visning Tjänsten ger tillgång till följande kartor i rasterform: GSD-Terrängkartan GSD-Vägkartan GSD-Fjällkartan GSD-Översiktskartan GSD-Sverigekartan Varje karta utgör ett lager i tjänsten och har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde.

19 Nuläge Visningstjänster - WMS Ortofoto Visning Tjänsten ger tillgång till ortofoton i färg (RGB) i två detaljeringsnivåer: 0,5 m/pixel 0,25 m/pixel (Ortofoto Tätort) Där varje detaljeringsnivå utgör ett eget lager Samt metadata i form av flygår redovisat i ett eget lager.

20 Nuläge Visningstjänster - WMS Topografisk webbkarta med fastighetsindelning Visning Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartan behåller sitt utseende oavsett skala. Tjänsten innehåller dessutom fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. Lagren utgörs av - topowebbkarta - fastighetsgränser - fastighetsbeteckningar Informationen kommer från (GSD)-Miljondelen ner till (GSD)-Fastighetskartan Adresser

21 Nuläge Visningstjänster WMS enl. Inspire Administrativ Indelning Adress Fastighetsområde Hydrografi Höjd Marktäcke Ortnamn Ortofoto http://www.geodata.se/GeodataExplorer Inspire visningstjänster är harmoniserade enligt specifikationerna. Symbolisering Lagernamn Stöd för GetLegendGraphics

22 OGC Web Map Tile Service – Specifikation för att hömta tiles enligt för klienten känt tileschema. Klienter och system som följer standardernas kan kommunicera oberoende underliggande implementation. Data formats PNG, GIF or JPEG Operations GetCapabilities – metadata om hur tilingschemat ska tolkas GetTile - speaks for itself GetTileInfo Visningstjänster – WMTS WMTS ä r: En ny standard - Har funnits som standard sen 2009, v 1.0.0 Enhetligt - alltid samma s ä tt att fr å ga p å ; GetTile Snabbt - Ingen overhead, som rendering, transformation, bildformat mm. F å implementationer - standarden ä r ä nnu etablerat Lantmäteriets geodatatjänster Orientera/lokalisera med hjälp av karta Tjänster Direktåtkomst Visning* Nedladdning* Utbyte Uppdatera

23 WMS vs WMTS – en jämförelse KvalitetWMSWMTS Flexibilitet  Aktualitet  Prestanda  Gr ä nssnitt  - de kompletterar varandra mycket väl, och uppfyller tillsammans alla tänkbara krav som ställs på visningstjänster! Lantmäteriets geodatatjänster

24 Nuläge Generation 3 av LMs karttjänster driftsätts 8/12 2011 Lantmäteriets geodatatjänster

25 Visningstjänster – WMS/WMTS Vilka är på gång (8/12)? Visningstjänst Topowebbkartan, skiktindelad Visningstjänst Ortofoto, årsvisa lager Stöd för WMS version 1.1.1 + 1.3.0 Stöd för nya referenssystem; WGS84, ETRS *, Sweref99TM, Samtliga zoner Sweref99 Nästa steg - (i början av 2012)? Visningstjänst Topowebbkartan, gråskala Visningstjänst Topowebbkartan, WMTS-gränssnitt Visningstjänst, rättigheter/bestämmelser och ev. planer Lantmäteriets geodatatjänster

26 LMs direkt service - Specifikationen definierar ett standardgränssnitt i XML, via http, för att fråga efter objekt ur viss informationsgrupp enligt request/response mönster. Ger ett enklare och tydligare gränssnitt än WFS Paketeras domänvis Data formats XML/GML Operations H ä mta objekt via spatiella kritera - h ä mtar objekt tex. via punkt, linje eller polygon H ä mta objekt via egenskapskriteria - fr å gar efter objekt H ä mta objekt via fritexts ö kning - returnerar ett listobjekt, en label (id och s ö kstr ä ng) f ö r ett objekt i syfte att fylla i en s ö klista. SOAP+XML/GML ä r: Självbeskrivande – applikationsschemat är självbeskrivande, både fråga och svar. XML-teknik – utnyttjar XML-schema fullt ut WC3 Standard - SOAP+XML är standard för web services inom IT-världen. Finns många verktyg för utvecklare. Fördefinerat – Passar bra för hierakiska data. Ej flexibelt – Fördefinierade frågor gör det svårare att utöka. Ej enhetligt - en per informationstyp Direktåtkomst – SOAP+XML/GML Konsumera verksamhetsanpassade objekt Söka, bläddra och hitta i listor Lantmäteriets geodatatjänster Tjänster Direktåtkomst Visning* Nedladdning* Utbyte Uppdatera

27 Nuläge Direktåtkomsttjänster Adress Direkt Lokalisera Registerbeteckningar Direkt Lokalisera Ortnamn Direkt Lokalisera Medger sökning på Id Filter Fritext Geometri RegisterUnitRequest 230112422

28 Direktåtkomst (Frågetjänster) – SOAP+XML/GML Vilka är på gång? FRDirekt konceptet smygstartas under 2012., på sikt ersättare för ÖFF- online. En tjänst per FR-tema Lantmäteriets geodatatjänster Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Gemensamhets anläggning Inskrivning Byggnad Lägenhet Adress Taxering Register beteckning Markregleringar [Gränssnitt] Rättighet (FR)*Direkt

29 Visningstjänster och direktåtkomst E-tjänst till privatpersoner Viewing service and webservice used from Lantmäteriet in service for citizens hos at Swedish taxation agency A free service for citizens Handläggningsapplikation Taxkartan Viewing service and webservice from Lantmäteriet integrated into a business system at Swedish taxation agency Lantmäteriets geodatatjänster

30 Exempel på funktioner i FR- tjänsterna Fastighet Direkt Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Gemensamhets anläggning Inskrivning Byggnad Lägenhet Adress Taxering Register beteckning Markregleringar [Gränssnitt] Rättighet (FR)*Direkt

31 Exempel på funktioner i FR- tjänsterna InskrivningDirekt - demodemo Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Gemensamhets anläggning Inskrivning Byggnad Lägenhet Adress Taxering Register beteckning Markregleringar [Gränssnitt] Rättighet (FR)*Direkt

32 OGC Web Feature Service - Specifikationen definierar gränssnitt i xml, via http, för dataåtkomst och operationer på såväl spatiell som icke-spatiell information. WFS är ett krav från Inspire Data formats XML/GML Operations GetCapabilities – returns metadata f ö r tj ä nsten (inkluderar feature types, filters/operators) GetFeature - fr å gar efter objekt (features) via att ange spatiala eller icke spatiala filters/operators DescribeFeatureType - returerar ett XML schema som beskriver feature types WFS ä r: Omfattande – omfattar m å nga filtertyper Komplext – Kräver kunskaper om hur frågan formuleras, bra för ad-hoc. Flexibelt – mycket flexibelt, t.o.m. lite v ä l flexibelt som exponerat gr ä nssnitt utan anpassad datak ä lla Etablerad standard - Har funnits som standard sen 2002, v 1.0. Enhetligt - alltid samma s ä tt att fr å ga p å ; GetFeature Används för Inspire nedladdningtjänster/ direktåtkomst då det är praktiskt möjligt. Direktåtkomst - WFS Lantmäteriets geodatatjänster Konsumera verksamhetsanpassade objekt Tjänster Direktåtkomst Visning* Nedladdning* Utbyte Uppdatera

33 Direktåtkomst - WFS Vilka finns i nuläget? Inga! Vilka är på gång? Första WFS-tjänsterna kommer maj 2012 i samband med att genomförandebestämmelser för Inspire nättjänster nedladdning träder i kraft. Först kommer adress, harmoniserad enligt Inspire dataspecifikation Lantmäteriets geodatatjänster

34 Nedladdningstjänster fördefinierade dataset Vilka finns i nuläget? Inga! Vilka är på gång? Första nedladdningstjänsterna fördefinierade dataset (hyllvara) kommer under 2012. Kravet på harmonisering gäller initialt endast adress. Övriga levereras enligt nuvarande format. Lantmäteriets geodatatjänster Administrativa enheter Adress Fastighetsområden Höjd Hydrografi Ortnamn Landtäcke Ortofoto

35 Hur får ni tillgång till Lantmäteriets geodatatjänster?  Ni kan hitta information på geodataportalen, vissa körbara direkt via kartvisaren.  Ni beställer konto via: o Telefon:026-63 36 00 o Epost:geodatasupport@lm.segeodatasupport@lm.se

36 Visningstjänster fördelat mellan användarkategorier Intern användning på ca 15 milj anrop per/månad. Ökande trend Datadelare utgör knapp 4% av användningen Statistik på visningstjänster

37 Visningstjänster användartyp=datadelare LVGR och Trafikverket störst Tjänst ortofoto mest använd LVGR0001 = Länsstyrelsen i Västra Götalands län TRAS0001 = Transportstyrelsen TRAF0001 = Trafikverket SVKN0001 = Svenska Kraftnät SUNS0001 = Sundsvalls kommun STEN0001 = Stenungsunds kommun SMHI0001 = SMHI SKOG0001 = Skogsstyrelsen SGEO0004 = SGI Statens Geotekniska Institut SAND0001 = Sandvikens kommun RIAA0001 = Riksantikvarieämbetet, RAÄ NAVV0001 = Naturvårdsverket GOTE0002 = Göteborgs Stad Statistik på visningstjänster

38 Tack!


Ladda ner ppt "Pär Jonsson Lantmäteriet Lantmäteriets bastjänster för geodata vårt bidrag till en samverkande förvaltning och ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets."

Liknande presentationer


Google-annonser