Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriets bastjänster för geodata vårt bidrag till en samverkande förvaltning och
ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata Göteborg 30 november 2011 Pär Jonsson Informationförsörjningen Lantmäteriet

2 Syfte med informationen
Informera om Lantmäteriets geodatatjänster Vilka finns? Vilka är på G? Få höra er tankar och planer kring tjänster kopplat till geodatasamverkan i er verksamhet

3 Svenskarna och Internet
Ny färsk statistik från .se

4 Varför utvecklar Lantmäteriet tjänster?
Inspire direktivet e-förvaltningen Kundernas krav Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget Inom Lantmäteriet pågår ett intensivt arbete med att utveckla geodatatjänster. Syftet är att uppfylla de krav och förväntningar som finns från INSPIRE och intressenter i myndighetssamverkan. Men också att förenkla tillgången till geodata för andra användare och vidareförädlare. Genom att ta fram bastjänster som är standardiserade, kombinerbara och enkla att använda bidrar detta till ökad och breddad användning av geodata i samhället och även till att nå regeringens mål kring e-förvaltning - IT-baserad verksamhetsutveckling  inom offentlig förvaltning.

5 Den bärande tanken är samverkan
Medlet som mångdubblar kraften av den enskildes insats - automatiserad samverkan Den stora vinsten och serviceökningen uppstår om det finns effektiv IT som i så stor utsträckning som möjligt automatiserar de processer som krävs för att leverera service till medborgarna. Som medborgare är det skönt att kunna lämna en ansökan sent en söndagskväll, men var de tvungna att välja skulle säkert de flesta föredra en kraftigt minskad handläggningstid. Effektiv IT som automatiserar processen att leverera service.

6 Automatiserad samverkan
Automatiseringen rör informationsutbytet mellan myndigheter (B2B) mellan myndigheter och företag (B2B) mellan myndigheter och privatpersoner (B2C) vilket ställer krav på ökad service och IT-användning i myndighetskontakten samverkande elektroniska tjänster För att effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, mellan myndigheter och företag, eller mellan myndigheter och privatpersoner måste arbetet i högre grad än idag automatiseras. Det betyder en högre grad av IT-användning i kontakten med myndigheter. Kommunikationen med privatpersoner, företag och andra organisationer ställer krav på att myndigheterna utvecklar samverkande elektroniska tjänster.

7 Tjänstetyper inom geodatasamverkan
Bastjänster Visning* Direktåtkomst* Nedladdning* Utbyte Uppdatera Bastjänster för tillhandahållande enligt INSPIRE direktivet*: Visning – hämtning av bilder & kartor (”fråga/svar”) Direktåtkomst – hämtning av geodataobjekt för direktanvändning (”fråga/svar”) Nedladdning – nedladdning av geodataobjekt, helt eller del av dataset Bastjänster för uppdatering: Uppdatera – lagra ny eller förändrad geodata Utbyte – synkronisering av geodata mellan system

8 Tjänstetyper enligt e-delegationen
Geodatatjänster

9 Nyttan för leverantören
Effektivare interna processer Data och gränssnitt är självbeskrivande Utvecklar produkten; från vara till tjänst. Tjänst = data+funktion good will – en modern myndighet

10 Nyttan för konsumenten
Lättillgängliga data – en fråga och ett svar Aktuella data - direkt från källan Rätt data – utifrån behovet Kombinerbara data – enhetlig information från olika aktörer Integrerbara data – i egna system Kostnadsbesparande - rörande hantering av ”andras” data; hämta vid behov, minimera behov av kopior Enkelt, enhetligt, effektivt

11 Information och tjänster för olika syften
Tjänster anpassad för olika informa Tjänstetyper Utbyte Uppdatera Direktåtkomst* Direktåtkomst Visning* Nedladdning*

12 Lantmäteriets geodatatjänster
Vilka geodata ingår i tjänsterna? Registerenheter Totalt: Levande: Avreg: Planer och Markreglerande bestämmelser Totalt: Servitut/Rättigheter Totalt: Fastighetsbildningsärenden Totalt: Berörda fastigheter:

13 Lantmäteriets geodatatjänster
Vilka geodata ingår i tjänsterna? Information från Allmän kartläggning Översiktskartan Vägkartan Terrängkartan Fastighetskartan Digital registerkarta Flygbilder och Ortofoton sv, färg, högupplösta färg, IR Samt en ny topografisk webbkarta

14 Ett litet smakprov Dynamisk Topografisk Webbkarta (TWK)
Anders: DEMO-länk Kan bara köras inom LM-net, om du är uppkopplad på VPN funkar det.

15 Lantmäteriets geodatatjänster
Gemensamt för geodatatjänsterna: baseras på web service teknik; XML, SOAP, WSDL data skickas via XML-meddelanden verksamhetsdelen i meddelanden, det vill säga geodataobjekten, beskrivs med GML. språk för verksamhetsbegrepp i scheman är svenska, språk för tekniska termer är engelska, ex. GetByggnadById, FindByggnadBy<kriteria> objekt identifieras med UUID och versionsID. vissa geodatatjänster ex. WMS/WMTS skickar data i bildformat (raster)

16 Lantmäteriets geodatatjänster
Beskrivs via tekniska beskrivningar: Åtkomstinformation som protokoll, accesspunkt mm Gränssnittsinformation som tjänstens funktionalitet, begränsningar i ex. datavolymer Länkar till XML-schema och WSDL på Lantmäteriets externa schemaserver Semantiska beskrivningar av schemats termer och begrepp. Beskrivningarna publiceras på lantmateriet.se

17 Orientera/lokalisera med hjälp av karta
Lantmäteriets geodatatjänster Orientera/lokalisera med hjälp av karta Visningstjänster - WMS WMS är: Etablerad standard - Har funnits som standard sen 1999, v 1.0.0 Enhetligt - alltid samma sätt att fråga på Många implementationer – Finns många WMS-servers och WMS-klienter att tillgå OGC Web Map Service - Specifikationen definierar ett standardgränssnitt för att hämta dynamiskt renderade eller statiska kartbilder från en kartserver. Omfattas av både WMS och WMS 1.3.0 Data formats PNG, GIF or JPEG Operations GetCapabilities – metadata för tjänsten (layers, formats, srs etc) GetMap - speaks for itself  GetFeatureInfo - hämtar (unspecified!) info om feature för click koordinat. Tjänster Utbyte Uppdatera Direktåtkomst Visning* Nedladdning*

18 Nuläge Visningstjänster - WMS
Allmänna Kartor Visning Tjänsten ger tillgång till följande kartor i rasterform: GSD-Terrängkartan GSD-Vägkartan GSD-Fjällkartan GSD-Översiktskartan GSD-Sverigekartan Varje karta utgör ett lager i tjänsten och har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde.

19 Nuläge Visningstjänster - WMS
Ortofoto Visning Tjänsten ger tillgång till ortofoton i färg (RGB) i två detaljeringsnivåer: 0,5 m/pixel 0,25 m/pixel (Ortofoto Tätort) Där varje detaljeringsnivå utgör ett eget lager Samt metadata i form av flygår redovisat i ett eget lager.

20 Nuläge Visningstjänster - WMS
Topografisk webbkarta med fastighetsindelning Visning Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartan behåller sitt utseende oavsett skala. Tjänsten innehåller dessutom fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. Lagren utgörs av - topowebbkarta - fastighetsgränser - fastighetsbeteckningar Informationen kommer från (GSD)-Miljondelen ner till (GSD)-Fastighetskartan Adresser

21 Nuläge Visningstjänster WMS enl. Inspire
Administrativ Indelning Adress Fastighetsområde Hydrografi Höjd Marktäcke Ortnamn Ortofoto Inspire visningstjänster är harmoniserade enligt specifikationerna. Symbolisering Lagernamn Stöd för GetLegendGraphics

22 Orientera/lokalisera med hjälp av karta
Lantmäteriets geodatatjänster Orientera/lokalisera med hjälp av karta Visningstjänster – WMTS WMTS är: En ny standard - Har funnits som standard sen 2009, v 1.0.0 Enhetligt - alltid samma sätt att fråga på; GetTile Snabbt - Ingen overhead, som rendering, transformation, bildformat mm. Få implementationer - standarden är ännu etablerat OGC Web Map Tile Service – Specifikation för att hömta tiles enligt för klienten känt tileschema. Klienter och system som följer standardernas kan kommunicera oberoende underliggande implementation. Data formats PNG, GIF or JPEG Operations GetCapabilities – metadata om hur tilingschemat ska tolkas GetTile - speaks for itself  GetTileInfo Är en tjänst med enklare och mer begränsat gränssnitt än WMS. Hämtar bild ur för-renderad cache. Är snabbare och enklare att använda en WMS. Ex Google Maps bygger på cache-tekniken. Tjänster Utbyte Uppdatera Direktåtkomst Visning* Nedladdning*

23 WMS vs WMTS – en jämförelse
Lantmäteriets geodatatjänster WMS vs WMTS – en jämförelse Kvalitet WMS WMTS Flexibilitet Aktualitet Prestanda Gränssnitt - de kompletterar varandra mycket väl, och uppfyller tillsammans alla tänkbara krav som ställs på visningstjänster!

24 Generation 3 av LMs karttjänster driftsätts 8/12 2011
Lantmäteriets geodatatjänster Nuläge Generation 3 av LMs karttjänster driftsätts 8/

25 Lantmäteriets geodatatjänster
Visningstjänster – WMS/WMTS Vilka är på gång (8/12)? Visningstjänst Topowebbkartan, skiktindelad Visningstjänst Ortofoto, årsvisa lager Stöd för WMS version Stöd för nya referenssystem; WGS84, ETRS *, Sweref99TM, Samtliga zoner Sweref99 Nästa steg - (i början av 2012)? Visningstjänst Topowebbkartan, gråskala Visningstjänst Topowebbkartan, WMTS-gränssnitt Visningstjänst, rättigheter/bestämmelser och ev. planer

26 Konsumera verksamhetsanpassade objekt Söka, bläddra och hitta i listor
Lantmäteriets geodatatjänster Direktåtkomst – SOAP+XML/GML Söka, bläddra och hitta i listor LMs direkt service - Specifikationen definierar ett standardgränssnitt i XML, via http, för att fråga efter objekt ur viss informationsgrupp enligt request/response mönster. Ger ett enklare och tydligare gränssnitt än WFS Paketeras domänvis SOAP+XML/GML är: Självbeskrivande – applikationsschemat är självbeskrivande, både fråga och svar. XML-teknik – utnyttjar XML-schema fullt ut WC3 Standard - SOAP+XML är standard för web services inom IT-världen. Finns många verktyg för utvecklare. Fördefinerat – Passar bra för hierakiska data. Ej flexibelt – Fördefinierade frågor gör det svårare att utöka. Ej enhetligt - en per informationstyp Data formats XML/GML Operations Hämta objekt via spatiella kritera - hämtar objekt tex. via punkt, linje eller polygon Hämta objekt via egenskapskriteria - frågar efter objekt Hämta objekt via fritextsökning - returnerar ett listobjekt, en label (id och söksträng) för ett objekt i syfte att fylla i en söklista. Tjänster Utbyte Uppdatera Direktåtkomst Visning* Nedladdning*

27 Nuläge Direktåtkomsttjänster
Adress Direkt Lokalisera Registerbeteckningar Direkt Lokalisera Ortnamn Direkt Lokalisera Medger sökning på Id Filter Fritext Geometri RegisterUnitRequest <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:app="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/products/geoaccess/frskatt/v1" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlin="http://www.w3.org/1999/xlink"><soap:Header/><soap:Body><app:FindRegisterUnitRequest><app:key> </app:key></app:FindRegisterUnitRequest></soap:Body></soap:Envelope>

28 Lantmäteriets geodatatjänster
Direktåtkomst (Frågetjänster) – SOAP+XML/GML Vilka är på gång? FRDirekt konceptet smygstartas under 2012., på sikt ersättare för ÖFF-online. En tjänst per FR-tema (FR)*Direkt [Gränssnitt] Register beteckning Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Rättighet Gemensamhets anläggning Inskrivning Byggnad Lägenhet Adress Markregleringar Taxering

29 Visningstjänster och direktåtkomst
Lantmäteriets geodatatjänster E-tjänst till privatpersoner Viewing service and webservice used from Lantmäteriet in service for citizens hos at Swedish taxation agency A free service for citizens Handläggningsapplikation Taxkartan Viewing service and webservice from Lantmäteriet integrated into a business system at Swedish taxation agency Visningstjänster och direktåtkomst

30 Exempel på funktioner i FR-tjänsterna
Fastighet Direkt (FR)*Direkt [Gränssnitt] Register beteckning Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Rättighet Gemensamhets anläggning Inskrivning Byggnad Lägenhet Adress Markregleringar Taxering

31 Exempel på funktioner i FR-tjänsterna
InskrivningDirekt - demo (FR)*Direkt [Gränssnitt] Register beteckning Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Rättighet Gemensamhets anläggning Inskrivning Byggnad Lägenhet Adress Markregleringar Taxering

32 Konsumera verksamhetsanpassade objekt
Lantmäteriets geodatatjänster Konsumera verksamhetsanpassade objekt Direktåtkomst - WFS OGC Web Feature Service - Specifikationen definierar gränssnitt i xml, via http, för dataåtkomst och operationer på såväl spatiell som icke-spatiell information. WFS är ett krav från Inspire WFS är: Omfattande – omfattar många filtertyper Komplext – Kräver kunskaper om hur frågan formuleras, bra för ad-hoc. Flexibelt – mycket flexibelt, t.o.m. lite väl flexibelt som exponerat gränssnitt utan anpassad datakälla Etablerad standard - Har funnits som standard sen 2002, v 1.0. Enhetligt - alltid samma sätt att fråga på; GetFeature Används för Inspire nedladdningtjänster/ direktåtkomst då det är praktiskt möjligt. Data formats XML/GML Operations GetCapabilities – returns metadata för tjänsten (inkluderar feature types, filters/operators) GetFeature - frågar efter objekt (features) via att ange spatiala eller icke spatiala filters/operators DescribeFeatureType - returerar ett XML schema som beskriver feature types Tjänster Utbyte Uppdatera Direktåtkomst Visning* Nedladdning*

33 Lantmäteriets geodatatjänster
Direktåtkomst - WFS Vilka finns i nuläget? Inga! Vilka är på gång? Första WFS-tjänsterna kommer maj 2012 i samband med att genomförandebestämmelser för Inspire nättjänster nedladdning träder i kraft. Först kommer adress, harmoniserad enligt Inspire dataspecifikation

34 Lantmäteriets geodatatjänster
Nedladdningstjänster fördefinierade dataset Vilka finns i nuläget? Inga! Vilka är på gång? Första nedladdningstjänsterna fördefinierade dataset (hyllvara) kommer under 2012. Kravet på harmonisering gäller initialt endast adress. Övriga levereras enligt nuvarande format. Administrativa enheter Adress Fastighetsområden Höjd Hydrografi Ortnamn Landtäcke Ortofoto

35 Hur får ni tillgång till Lantmäteriets geodatatjänster?
Ni kan hitta information på geodataportalen, vissa körbara direkt via kartvisaren. Ni beställer konto via: Telefon: Epost: Skärm dump på länken och en skärmdump på en teknisk beskrivning

36 Statistik på visningstjänster
Visningstjänster fördelat mellan användarkategorier Intern användning på ca 15 milj anrop per/månad. Ökande trend Datadelare utgör knapp 4% av användningen

37 Statistik på visningstjänster
Visningstjänster användartyp=datadelare LVGR och Trafikverket störst Tjänst ortofoto mest använd LVGR0001 = Länsstyrelsen i Västra Götalands län TRAS0001 = Transportstyrelsen TRAF0001 =  Trafikverket SVKN0001 = Svenska Kraftnät SUNS0001 = Sundsvalls kommun STEN0001 = Stenungsunds kommun SMHI0001 = SMHI SKOG0001 = Skogsstyrelsen SGEO0004 = SGI Statens Geotekniska Institut SAND0001 = Sandvikens kommun RIAA0001 = Riksantikvarieämbetet, RAÄ NAVV0001 = Naturvårdsverket GOTE0002 = Göteborgs Stad

38 Tack!


Ladda ner ppt "ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata"

Liknande presentationer


Google-annonser