Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling?"— Presentationens avskrift:

1 Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling?
Photostudios ©

2 Pilotlän för grön utveckling
Inledning Processer Grönare klimat- och energiarbete i länen

3 Pacta Guideline Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer, Tjänster Styrelse

4 Regeringens uppdrag Alla länsstyrelser har ett klimat- och energiuppdrag. Pilotlän för grön utveckling. Nationella myndigheters expert- och kompetensstöd. Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, Trafikverket

5 Regeringens uppdrag Uppdragspunkter
1 Utveckla och analysera olika arbetsmetoder och verktyg som stimulerar en minskad klimatpåverkan och energiomställning regionalt och samtidigt bidrar till att främja en grön utveckling. Utifrån dessa erfarenheter ta fram en vägledning till stöd för övriga län. 2 Aktivt arbeta för att inspirera, stödja samt sprida vägledning och erfarenheter till andra län i deras arbete med att utveckla arbetet med klimat- och energistrategier och därigenom omställningen till en grön utveckling. 3 Genomföra fördjupade analyser av konsekvenser av nationella styrmedel för minskad klimatpåverkan och energiomställning på regional nivå för att identifiera brister, hinder och möjligheter och behov av justeringar och kompletteringar av dessa. 4 Vara regional kontaktyta och dialogpart för regeringen och nationella myndigheter under arbetets gång för att påvisa hinder och föreslå prioriteringar och förbättringsmöjligheter ur ett regionalt perspektiv beträffande nationella insatser och åtgärder för klimat- och energiutmaningarna och för hur de kan främja en grön utveckling. 5 Utgöra en sammanhållande länk mellan olika regionala och lokala aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer för att fånga upp och stödja idéer som kan ingå i pilotlänssatsningen. 6 Samverka med Köpenhamnsregionen inom områdena bebyggelse, energisystem och transporter i syfte att skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft för Öresundsregionen (avser Skåne län).

6 Fem representativa begrepp
Följeforskningens indikatorer 1 Utveckla 2 Vägleda 3 Analysera 4 Kommunicera 5 Samverka/sammanhålla

7 Best praxis - Följeforskningens teori och metod.

8 Pilotlänen, studier Uppdragspunkter och indikatorer
Pilotlänens regioner Indikation Hösten 2011 Pilotlänen Våren 2012 1 Utveckla Positiv utveckling  Hållbar utveckling 2 Vägleda 3 Analysera 4 Kommunicera Hållbar utveckling  5 Samverka/sammanhålla Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll

9 1 Utveckla Pilotlänen var redan modeller.
Välfyllt erfarenhetsunderlag. Omfattande projektkataloger. Mönster för regional samverkan och organisation. Intensiva aktiviteter i pilotlänen. Använd fördelarna med starkt utgångsläge Utnyttja det mediala intresset. Förbereda spridning av erfarenheter. Samla länsstyrelser och nationella myndigheter.

10 2 Vägleda Generella metoder för att räcka till. Ökad verkningsgrad
Rundabordskonferenser. Webportal. Bilaterala kontakter. Använda egna verktyg. Ökad verkningsgrad Ta del av en affärskultur där erfarenheter efterfrågas. Ge kompetensstöd till pilotlänen. Ta fram gemensam agenda.

11 Nationella myndigheter Indikation
Kompetensstöd, nationella myndigheter De nationella myndigheternas kompetensstöd till pilotlänen i klimat- och energifrågor Pilotlänen Indikation Nationella myndigheter Indikation Boverket Positiv utveckling Startförutsättningar Energimyndigheten Hållbar utveckling Jordbruksverket Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Tillväxtverket Trafikverket Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll

12 3 Analysera Omfattande uppdrag på bredd och djup Best praxis behöver
Hållbar analys enligt pilotlänen. Leverans i Färdplan 2050. Best praxis behöver Nationellt expertstöd. Lagarbete.

13 Nationella myndigheter Indikation
Expertstöd, nationella myndigheter De nationella myndigheternas expertstöd till pilotlänen i styrmedels- och systemanalyser Pilotlänen Indikation Nationella myndigheter Indikation Boverket Startförutsättning Positiv utveckling Energimyndigheten Jordbruksverket Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Hållbar utveckling Tillväxtverket Trafikverket Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll

14 4 Kommunicera Kommunikation Förtydliga hur- frågor.
Separata avstämningar regeringskansliet och nationella myndigheter. Ömsesidig information om teknikrelaterade vad- och processfrågor, inom klimat- energi. Förtydliga hur- frågor. Hur nå förväntade resultat. Hur föra ut politiken på regional nivå. Hur arbeta med ledarskap, strategi, pedagogik.

15 5 Samverka - sammanhålla
Bred samverkan i pilotlänens regioner. Pilotlänens modeller för organisation, sammanhållning, samagerande är imponerande. Grundläggande samsyn. Värdefullt att studera för länsstyrelser, samverkansorgan, nationella myndigheter. Olika förutsättningar i klimat- och energiarbete Regionala – kommunala organ – företag. Samverkan Köpenhamnsregionen. Öka samverkan med grannländerna. Europeiska motsvarigheter.

16 Horisontellt ansvar, klimat och energi i pilotlänen
Pilotlänet, sakområden/motsvarande vid länsstyrelsen som medverkar i klimat- och energiarbetet Pilotlän Dalarna Norrbotten Skåne Fysisk planering Positiv utveckling Hållbar utveckling Landsbygds-utveckling Länsledning Best praxis Miljö Näringsliv Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll

17 Klimat- och energiarbetet grönare
- Detta var idén med regeringsuppdraget! Studierna visar: 19 LS är en sammanhållande länk. 14 LS har tidssatta, kvantifierbara och specificerade klimat- och miljömål. 16 LS har mål som leder till grön tillväxt som skapar fler jobb och ökar konkurrenskraft. 17 LS har strategiska handlingsplaner som är kopplade till angivna mål och ger grön tillväxt. 16 LS följer upp planer och mål för att säkra resultat och effekter.

18 En regional framgångsfaktor
- Hållbara resultat för länsstyrelser som samverkar! Studierna visar: 4 av 18 LS har fått inspiration av pilotlänen. Kontaktytan större mellan LS än med pilotlänen. Nytt samverkansorgan, LEKS. 13 LS stöttat andra LS. 10 LS har fått tillräckligt stöd från andra LS. 5 LS har i otillräcklig grad gett andra LS stöd. Bättre resultat för LS som samverkar.

19 Ett nationellt mönster
- Energimyndigheten, mönster för kompetensstöd! Studierna visar: Nationella myndigheter jobbar nationellt. Länsstyrelser regionalt. Gränser i praktiskt arbete mellan nationellt och regionalt måste elimineras. LS eget ansvar inventera och efterfråga, nationella myndigheter ansvar att följa upp. Bilda kluster för utveckling mellan myndigheterna.

20 Boverket Energimyndigheten Jordbruksverket Naturvårdsverket
De nationella myndigheternas kompetensstöd för länsstyrelserna i klimat- och energifrågor Läns-styrelserna Indikation  Nationella myndigheter Indikation Boverket Startförutsättning Positiv utveckling Energimyndigheten Hållbar utveckling Best praxis Jordbruksverket Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Tillväxtverket Trafikverket Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll

21 Ett utvecklingsarbete, kopplas samman
- Pilotlänen ett mönster för samverkan! Studierna visar: Myndigheterna, samverkan är otillräcklig. Resurser har inte adderats till varandra, energiläckor uppstår. Bemanna, bugetera för gemensamma gränsöverskridande team. Arbeta med öppna koncept. Koppla samman utvecklingsarbete för att lyckas. Gemensamt ansvar efterfråga och erbjuda.

22 Indikation av mottagare Indikation av leverantörer
Från Till Indikation av mottagare Indikation av leverantörer Nationella myndigheter, kompetensstöd. Länsstyrelser. Positiv utveckling Hållbar utveckling Pilotlän Dalarna. Pilotlän Norrbotten. Start förutsättning Pilotlän Skåne. Nationella myndigheters expertstöd för system- och styrmedelsanalyser samt expertstöd till Öresundsregionen. Nationella myndigheters stöd för erfarenhetsåterföring. Inte svarat Pilotlänen som dialogpartner med de nationella myndigheterna. Frågan inte ställd till mottagarna Pilotlänen. Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll

23 Slut på presentationen.
Piloterfarenheterna ger nya möjligheter! Dagens workshop ger förutsättningar. Fortsatt diskussion under eftermiddagen. Tack för er medverkan!


Ladda ner ppt "Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling?"

Liknande presentationer


Google-annonser