Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling? 1 (23) Photostudios ©

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling? 1 (23) Photostudios ©"— Presentationens avskrift:

1 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling? 1 (23) Photostudios ©

2 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Pilotlän för grön utveckling Inledning Processer Grönare klimat- och energiarbete i länen 2

3 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Pacta Guideline Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och statliga organisationer, 2000 - Tjänster Styrelse 3

4 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Regeringens uppdrag Alla länsstyrelser har ett klimat- och energiuppdrag. Pilotlän för grön utveckling. Nationella myndigheters expert- och kompetensstöd. – Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, Trafikverket 4

5 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Regeringens uppdrag Uppdragspunkter 1 Utveckla och analysera olika arbetsmetoder och verktyg som stimulerar en minskad klimatpåverkan och energiomställning regionalt och samtidigt bidrar till att främja en grön utveckling. Utifrån dessa erfarenheter ta fram en vägledning till stöd för övriga län. 2 Aktivt arbeta för att inspirera, stödja samt sprida vägledning och erfarenheter till andra län i deras arbete med att utveckla arbetet med klimat- och energistrategier och därigenom omställningen till en grön utveckling. 3 Genomföra fördjupade analyser av konsekvenser av nationella styrmedel för minskad klimatpåverkan och energiomställning på regional nivå för att identifiera brister, hinder och möjligheter och behov av justeringar och kompletteringar av dessa. 4 Vara regional kontaktyta och dialogpart för regeringen och nationella myndigheter under arbetets gång för att påvisa hinder och föreslå prioriteringar och förbättringsmöjligheter ur ett regionalt perspektiv beträffande nationella insatser och åtgärder för klimat- och energiutmaningarna och för hur de kan främja en grön utveckling. 5 Utgöra en sammanhållande länk mellan olika regionala och lokala aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer för att fånga upp och stödja idéer som kan ingå i pilotlänssatsningen. 6 Samverka med Köpenhamnsregionen inom områdena bebyggelse, energisystem och transporter i syfte att skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft för Öresundsregionen (avser Skåne län). 5

6 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Följeforskningens indikatorer 1 Utveckla 2 Vägleda 3 Analysera 4 Kommunicera 5 Samverka/sammanhålla Fem representativa begrepp 6

7 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Best praxis  - Följeforskningens teori och metod. 7

8 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Uppdragspunkter och indikatorer Pilotlänens regioner Indikation Hösten 2011 Pilotlänen Indikation Våren 2012 1 Utveckla Positiv utveckling Hållbar utveckling 2 Vägleda Positiv utveckling Hållbar utveckling 3 Analysera Positiv utveckling Hållbar utveckling 4 Kommunicera Hållbar utveckling 5 Samverka/sammanhålla Hållbar utveckling Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll Pilotlänen, studier 8

9 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten 1 Utveckla Pilotlänen var redan modeller. – Välfyllt erfarenhetsunderlag. – Omfattande projektkataloger. – Mönster för regional samverkan och organisation. – Intensiva aktiviteter i pilotlänen. Använd fördelarna med starkt utgångsläge – Utnyttja det mediala intresset. – Förbereda spridning av erfarenheter. – Samla länsstyrelser och nationella myndigheter. 9

10 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten 2 Vägleda Generella metoder för att räcka till. – Rundabordskonferenser. – Webportal. – Bilaterala kontakter. – Använda egna verktyg. Ökad verkningsgrad – Ta del av en affärskultur där erfarenheter efterfrågas. – Ge kompetensstöd till pilotlänen. – Ta fram gemensam agenda. 10

11 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten De nationella myndigheternas kompetensstöd till pilotlänen i klimat- och energifrågor Pilotlänen Indikation Nationella myndigheter Indikation Boverket Positiv utvecklingStartförutsättningar Energimyndigheten Hållbar utvecklingPositiv utveckling Jordbruksverket Positiv utveckling Naturvårdsverket Positiv utvecklingStartförutsättningar Skogsstyrelsen Positiv utveckling Tillväxtverket StartförutsättningarPositiv utveckling Trafikverket Positiv utveckling Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll Kompetensstöd, nationella myndigheter 11

12 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten 3 Analysera Omfattande uppdrag på bredd och djup – Hållbar analys enligt pilotlänen. – Leverans i Färdplan 2050. Best praxis behöver – Nationellt expertstöd. – Lagarbete. 12

13 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten De nationella myndigheternas expertstöd till pilotlänen i styrmedels- och systemanalyser Pilotlänen Indikation Nationella myndigheter Indikation Boverket StartförutsättningPositiv utveckling Energimyndigheten StartförutsättningPositiv utveckling Jordbruksverket Startförutsättning Naturvårdsverket Startförutsättning Skogsstyrelsen StartförutsättningHållbar utveckling Tillväxtverket Startförutsättning Trafikverket Startförutsättning Expertstöd, nationella myndigheter Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll 13

14 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten 4 Kommunicera Kommunikation – Separata avstämningar regeringskansliet och nationella myndigheter. – Ömsesidig information om teknikrelaterade vad- och processfrågor, inom klimat- energi. Förtydliga hur- frågor. – Hur nå förväntade resultat. – Hur föra ut politiken på regional nivå. – Hur arbeta med ledarskap, strategi, pedagogik. 14

15 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten 5 Samverka - sammanhålla Bred samverkan i pilotlänens regioner. – Pilotlänens modeller för organisation, sammanhållning, samagerande är imponerande. – Grundläggande samsyn. – Värdefullt att studera för länsstyrelser, samverkansorgan, nationella myndigheter. Olika förutsättningar i klimat- och energiarbete – Regionala – kommunala organ – företag. – Samverkan Köpenhamnsregionen. – Öka samverkan med grannländerna. – Europeiska motsvarigheter. 15

16 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Pilotlänet, sakområden/motsvarande vid länsstyrelsen som medverkar i klimat- och energiarbetet PilotlänDalarnaNorrbottenSkåne Fysisk planering Positiv utvecklingHållbar utveckling Landsbygds- utveckling Hållbar utveckling Länsledning Best praxisHållbar utveckling Miljö Best praxisHållbar utveckling Näringsliv Best praxis Hållbar utveckling Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll Horisontellt ansvar, klimat och energi i pilotlänen 16

17 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Klimat- och energiarbetet grönare - Detta var idén med regeringsuppdraget! Studierna visar: 19 LS är en sammanhållande länk. 14 LS har tidssatta, kvantifierbara och specificerade klimat- och miljömål. 16 LS har mål som leder till grön tillväxt som skapar fler jobb och ökar konkurrenskraft. 17 LS har strategiska handlingsplaner som är kopplade till angivna mål och ger grön tillväxt. 16 LS följer upp planer och mål för att säkra resultat och effekter. 17

18 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten En regional framgångsfaktor - Hållbara resultat för länsstyrelser som samverkar! Studierna visar: 4 av 18 LS har fått inspiration av pilotlänen. Kontaktytan större mellan LS än med pilotlänen. Nytt samverkansorgan, LEKS. 13 LS stöttat andra LS. 10 LS har fått tillräckligt stöd från andra LS. 5 LS har i otillräcklig grad gett andra LS stöd. Bättre resultat för LS som samverkar. 18

19 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Ett nationellt mönster - Energimyndigheten, mönster för kompetensstöd! Studierna visar: Nationella myndigheter jobbar nationellt. Länsstyrelser regionalt. Gränser i praktiskt arbete mellan nationellt och regionalt måste elimineras. LS eget ansvar inventera och efterfråga, nationella myndigheter ansvar att följa upp. Bilda kluster för utveckling mellan myndigheterna. 19

20 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten De nationella myndigheternas kompetensstöd för länsstyrelserna i klimat- och energifrågor Läns- styrelserna Indikation Nationella myndigheter Indikation Boverket StartförutsättningPositiv utveckling Energimyndigheten Hållbar utvecklingBest praxis Jordbruksverket Positiv utveckling Naturvårdsverket Positiv utvecklingHållbar utveckling Skogsstyrelsen StartförutsättningPositiv utveckling Tillväxtverket StartförutsättningHållbar utveckling Trafikverket Positiv utveckling Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll 20

21 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Ett utvecklingsarbete, kopplas samman - Pilotlänen ett mönster för samverkan! Studierna visar: Myndigheterna, samverkan är otillräcklig. Resurser har inte adderats till varandra, energiläckor uppstår. Bemanna, bugetera för gemensamma gränsöverskridande team. Arbeta med öppna koncept. Koppla samman utvecklingsarbete för att lyckas. Gemensamt ansvar efterfråga och erbjuda. 21

22 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten FrånTillIndikation av mottagare Indikation av leverantörer Nationella myndigheter, kompetensstöd. Länsstyrelser.Positiv utvecklingHållbar utveckling Nationella myndigheter, kompetensstöd. Pilotlän Dalarna.Positiv utveckling Pilotlän Norrbotten.Start förutsättningPositiv utveckling Pilotlän Skåne.Positiv utvecklingStart förutsättning Nationella myndigheters expertstöd för system- och styrmedelsanalyser samt expertstöd till Öresundsregionen. Pilotlän Dalarna.Start förutsättningPositiv utveckling Pilotlän Norrbotten.Start förutsättning Pilotlän Skåne.Start förutsättning Nationella myndigheters stöd för erfarenhetsåterföring. Pilotlän Dalarna.Inte svarat Positiv utveckling Pilotlän Norrbotten.Positiv utveckling Pilotlän Skåne.Positiv utveckling Pilotlänen som dialogpartner med de nationella myndigheterna. Pilotlän Dalarna. Frågan inte ställd till mottagarna Inte svarat Pilotlän Norrbotten.Hållbar utveckling Pilotlän Skåne.Positiv utveckling Pilotlänen.Länsstyrelser.Positiv utvecklingHållbar utveckling Länsstyrelser. Positiv utvecklingHållbar utveckling Värderings- och utvecklingsmodell Startförutsättningar 0 – 2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3 – 5 Utveckla hållbara resultat Hållbar utveckling 6 – 9 Utveckla Best praxis Best praxis 9 – 10 Behåll 22

23 Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Slut på presentationen. Piloterfarenheterna ger nya möjligheter! Dagens workshop ger förutsättningar. Fortsatt diskussion under eftermiddagen. Tack för er medverkan! 23


Ladda ner ppt "Pacta Guideline, Konsultbolaget för Sveriges kommuner, landsting och staten Hur lyckas med Best Praxis för grön utveckling? 1 (23) Photostudios ©"

Liknande presentationer


Google-annonser