Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAPPORT De obligatoriska kursernas lärandemål -ett sätt att finna allmänmedicinens kärna?? SFAMs Utbildningsråd Stockholm 130515.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAPPORT De obligatoriska kursernas lärandemål -ett sätt att finna allmänmedicinens kärna?? SFAMs Utbildningsråd Stockholm 130515."— Presentationens avskrift:

1 RAPPORT De obligatoriska kursernas lärandemål -ett sätt att finna allmänmedicinens kärna?? SFAMs Utbildningsråd Stockholm 130515

2 SOSFS 2008:17Målbeskrivningar Delmål - beskrivning av kompetens Metoder för lärande Klinisk tjänstgöring KursKursämnenSK-kurs Avgifts- finansierad kurs Lokalt anordnad kurs Auskultation mm. En ny målbeskrivning 2008 Uppföljning i form av intyg Målbeskrivningar – Ny struktur och terminologi för målbeskrivningar för ST

3 7 obligatoriska (rekommenderade) kurser: Allmänmedicinskt arbetssätt (delmål 3) Förebyggande barnhälsovård(delmål 6) Konsultationskurs (delmål 13) Handledarutbildning (delmål 16) Ledarskapsutbildning (delmål 17) Organisation/ekonomi/styrning (18) Kurs i forskningsmetodik (delmål 19)

4 Historia: SR möte möte Växjö 2010 SR möte Sundsvall 2011 Utbildningsrådsarbete 2012 Work shop läkarsällskapet april 2013 med SoS KUST SFAM möte Stockholm maj 2013 ??

5 KUST – Arbetsmodell SoS Ny struktur och terminologi för målbeskrivningar för ST Ragnhild Mogren, Utredare, pedagogisk utvecklare, projektledare för delprojektet Ny struktur och terminologi för målbeskrivningar för ST Jenita Nilsson Projektledare KUST

6 Kursämnen Från vardera specialiteten krävs ett antal kursämnen, specificerade enligt följande: Namn på kursämnet Syfte och innehåll I vilket syfte bör ST-läkaren läsa kurs inom just detta ämne? Vad bör ämnet innehålla och varför? Kompetensmål för kursämnet Ett antal mål som med hjälp av aktiva verb beskriver den kompetens ST-läkaren förväntas ha uppnått efter genomgången kurs i ämnet. Målen ska ange vad ST-läkaren ska kunna göra efter avslutat kurs: ”Efter genomgången kurs i ämnet ska ST- läkaren kunna …”. ”Rekommenderat” eller ”övrigt” kursämne När i utbildningen? Tidigt? Mitten? Sent? Delmål som kurs i ämnet svarar mot Ange nummer på delmål (kan vara flera)

7 Definiera kursämnen – arbetsgång Identifiera kompetens- mål för specialiteten Definiera kursämnen I ämnesspecifika kompetensmål Formuler a kursämne n Stämma av med delmålen för specialiteten Definiera kursämnen, utifrån:  när i utbildningen  ”rekommenderat” eller ”övrigt”  delmål  syfte och innehåll

8 Bakgrund Projektet påbörjades 2012. Utveckling av nuvarande systemstruktur för kurser under ST - från utbudstyrt till behovsstyrt. LOU (lagen om upphandling) ställer nya krav – ”vända på steken”.

9 Projektets syfte Utveckla en struktur för kurser under ST som ska verka för ett mer behovsstyrt utbud av kurser. Behov som baseras på: efterfrågan av antalet kursplatser fördelat per ämnesområde efterfrågad kompetens av ST-läkare i enlighet med SOSFS 2008:17 En struktur som är hållbar över tid och som verkar för en rättvis och ändamålsenlig fördelning av de statliga medlen.

10 Önskvärda effekter Öka möjligheterna för ST-läkare att gå ”rätt kurs vid rätt tillfälle”. Förenkla processen för kursgivare att skicka in relevanta anbud till Socialstyrelsen genom tydliga avropsförfrågningar. En bättre matchning mellan de anbud som beviljas anslag och vad som efterfrågas inom ST-utbildningen genom tydliga avropsförfrågningar.

11 Projektorganisation Medicinskt sakkunniga Expertgrupp 1 Expertgrupp 2 Expertgrupp 3 … Referensgrupper Referensgrupp 1 Referensgrupp 2 … Beslutsfattande/ granskande grupp Projektgrupp -Projektledare -Pedagogisk utvecklare -Samordnare -Medicinsk sakkunnig -Juridisk sakkunnig Projektgrupp -Projektledare -Pedagogisk utvecklare -Samordnare -Medicinsk sakkunnig -Juridisk sakkunnig Expertgrupper- tex SR,ST…HÄR ÄR VI NU SR, ST, SKL??? V Inkomma med synpunkter på framtaget innehåll i relation till ST-läkarens kliniska vardag och befintliga utbildningsmiljö. En slutlig bedömning av kursämnenas riktighet i relation till SOSFS 2008:17 och kursämnenas utformning i relation till LOU genomförs av en intern arbetsgrupp på Socialstyrelsen bestående av medicinskt sakkunniga samt juridiskt sakkunniga.

12 Expert Kliniskt aktiv inom området utan att själv ha för avsikt att svara på avropsförfrågningar gällande kurser under ST eller i syfte att biträda någon som har för avsikt att svara på avropsförfrågningar gällande kurser under ST och … involverad i utbildningsfrågor inom avsedd specialitet, t.ex. studierektor eller medlem i specialitets utbildningsutskott/-kommitté, eller … tillhör gruppen ”slutanvändare”, d.v.s. är under utbildning inom avsedd specialitet. Kriterier för att anlitas som medicinsk sakkunnig i en expertgrupp:

13 Övergripande plan Planering Sammansättning av grupper Resursplanering Metodutveckling med pilotgrupper Kommunikationsplan för kontinuerliga informationskanaler för berörda aktörer Genomförande Workshops genomförs med hjälp av konsulter Implementerin g Juridisk och medicinsk sakkunnig bedömning av ämnen Implementeringsplan i upphandlingsprocess Implementeringsplan i den kontinuerliga kursadministrativa arbetsprocessen Utarbeta samarbets- former med externa parter Etablera kommunikationskanal för berörda aktörer Avslut Överlämning till uppföljningsprojekt Effektutvärderingsplan Slutrapport

14 Resultat av vår work shop på läkarsällskapet 17-18 april 2013 Preliminär skrivelse vad avser lärandemål: Allmänmedicinskt arbetssätt Konsultationsprocessen

15 Förslag efter work shop SFAM möte Stockholm 2013 Kompetensmål: Att leva med osäkerhet Tid som arbetsredskap Expektans

16 Att leva med osäkerhet: Kunna reflektera utifrån ett patientfall – för och emot olika behandlingsalternativ och motivera sitt val samt att förutse möjliga konsekvenser Kunna analysera en klinisk situation med oklar symptombild Värdera varierande symptom Bedöma farlighet Kunna förklara hur det ingår i den allmänmedicinska grundförutsättningen och där kunna åtskilja osäkerhetsfaktorer från okunskap

17 Expektans: Att analysera och beskriva expektans som arbetsmetod Att förklara expektansens konsekvenser

18 Kontinuitet: Att beskriva kontinuitet i olika dimensioner, samma läkare många gånger, samma team eller mottagning, uppföljning och behandling, vårdkedjesamordnare, personkännedom Att använda tid som lärandemetod över naturalförlopp Att beskriva ett ”här och nu” lärande utifrån en vanlig arbetsdag och identifiera och beskriva sin lärandeprocess (kan vara en skriftlig examensuppgift!)

19 Hur går vi vidare?? Upprepade möten med KUST hösten 2013 men utvidgat Utbildningsråd

20 VILL DU VARA MED?? Känner du någon som BORDE vara med???

21 SFAM/Utbildningsrådet – synpunkter till SoS/KUST Vill behålla möjligheten till lokala kurser gärna med central finansiering Vill ge ”gamla” goda kursgivare en möjlighet att ”formulera” och komplettera sina kurser på ett sätt så de fyller givna normer Vill förbereda för en anpassning till Bologna fullt ut med examinationsformer och poängsättning.

22 Bättre kurser för alla!! CHARLOTTE HEDBERG EVA DE FINE LICHT HELENA SCHILD TOSSMAN FÖR SFAMS UTBILDNINGSRÅD MAJ 2013


Ladda ner ppt "RAPPORT De obligatoriska kursernas lärandemål -ett sätt att finna allmänmedicinens kärna?? SFAMs Utbildningsråd Stockholm 130515."

Liknande presentationer


Google-annonser