Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatri Sydväst Multimodal behandling Pascal Borgström, Marie Hagnell & Eva Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatri Sydväst Multimodal behandling Pascal Borgström, Marie Hagnell & Eva Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatri Sydväst Multimodal behandling Pascal Borgström, Marie Hagnell & Eva Larsson

2 Psykiatri Sydväst

3 Behandling Farmakologisk behandling Datoriserad neurokognitiv träning - RehaCom Gruppbehandling för vuxna med ADHD/ADD Psykoterapi - en fallbeskrivning Kognitiv psykoterapi vid ADHD & vid Aspergers syndrom

4 Psykiatri Sydväst Farmakologisk behandling Behandling av ADHD/ADD med centralstimulantia Samsjuklighet –kan behöva behandlas först –behandlingen kan även behöva pågå parallellt

5 Psykiatri Sydväst Kunskap, struktur, kontinuitet Gäller organisation, enhet, läkare - patient. Att kunna erbjuda kontinuerlig strukturerad behandlingskontakt: Hur det organiseras på enheten varierar. Sjuksköterskan viktig person vid dispensär! Många faktorer bidrar till förutsättningar för god behandlingsallians.

6 Psykiatri Sydväst För att lyckas i början… När man börjar med centralstimulantiabehandling är det viktigt att välja patienter där behandlingsalliansen är god Någon kollega att fråga till råds

7 Psykiatri Sydväst Centralstimulantia mm vid ADHD (Socialstyrelsens kunskapsöversikt 2002 sid. 212 -) För vem? Vad har gjorts? Stora kvarstående ADHD-relaterade svårigheter Kontraindikationer/gränsdragningsproblematik

8 Psykiatri Sydväst Önskade symtomförbättringar Förbättringar avseende exekutiva funktioner såsom –Mindre impulsivitet och hyperaktivitet –Bättre uppmärksamhet –Bättre korttidsminne Mindre rastlöshet Bättre stresstålighet Minskad emotionell labilitet/aggressivitet

9 Psykiatri Sydväst Preparat Förstahands alternativ: Ritalin (metylfenidat) Tablett 10 mg samt kapslar 20, 30 & 40 mg. Novartis, dispensförskrivning Concerta (metylfenidat) Depåtablett 18, 27, 36 & 54 mg. Janssen-Cilag, dispensförskrivning Dosering individuell Metamina (dextroamfetaminsulfat) Tablett 5 mg. Recip, licenspreparat Strattera (atomoxetin) Kapsel 10, 18, 25, 40 & 60 mg

10 Psykiatri Sydväst Individuell dosering Tumregler finns men den optimala dosen är individuell Den av patienten rapporterade effekten blir vägledande

11 Psykiatri Sydväst Ibland hjälper inte metylfenidat Ej effekt Otillräcklig effekt Biverkningar t ex Nedstämdhet av varierande grad: Från glädjelöshet till depression med ångest

12 Psykiatri Sydväst Uppföljning Effekter Självskattning avseende symtom, gärna i kombination med objektiva instrument Biverkningar Självskattning avseende sömn, humör, aptit mm Uppföljning puls, blodtryck & vikt

13 Psykiatri Sydväst RehaCom Datoriserad neurokognitiv träning

14 Psykiatri Sydväst RehaCom Utvecklades på 1980-talet genom samarbete mellan psykologer, neurologer och dataexperter Medizinsche Hochschule i Magdeburg Ursprungligen för patienter med stroke och hjärnskador används idag för många olika patientgrupper I dagsläget 20-tal olika program översatta till 15 olika språk

15 Psykiatri Sydväst Psykolog Pascal Borgström tränar Uppmärksamhet/Koncentration

16 Psykiatri Sydväst RehaCom Började användas inom psykiatrin i svensk översättning i mitten av 90-talet i västra Stockholm. Inledningsvis vände man sig till manliga invandrarpatienter med komplexa kognitiva dysfunktioner Möjligheter att gå utbildning i Magdeburg

17 Psykiatri Sydväst RehaCom för patienter med ADHD/ADD Ett fåtal patienter med ADHD/ADD som utretts vid NPD erbjuds RehaCom, sedan ht 08 huvudsakligen gruppträning Behandling med RehaCom ges separat eller i kombination med medicinering Utesluter inte heller kombination med psykoterapi, specialpedagogik m.m.

18 Psykiatri Sydväst

19 Träningspassen Att välja ut program efter patientens testresultat Cirka 40-60 minuter 1-3 olika program åt gången Träning minst två gånger i veckan, helst fler träningstillfällen Träning under en längre sammanhållen period förslagsvis två terminer

20 Psykiatri Sydväst RehaCom Programmen anpassas kontinuerligt till den nivå patienten befinner sig på Patienten får kontinuerlig feedback på sin prestation

21 Psykiatri Sydväst

22 Effekter av behandling Neurokognitiv träning förbättrar kognitiva funktioner Modern neurokognitiv forskning visar att neurokognitiv träning ger förändringar i de områden av hjärnan som aktiveras - ”hjärngympa”

23 Psykiatri Sydväst Utvärdering av behandling Kontinuerligt genom patientens berättelse Retest: Att gå tillbaka till patientens testresultat vid utredningstillfället

24 Psykiatri Sydväst Retest Exempelvis: CPT-II Arbetsminnestester WAIS-III Snabbhetstester WAIS-III Självskattning Brown ADD-scales, DEX

25 Psykiatri Sydväst CPT-II Datoriserat test för att identifiera problem med bl.a. uppmärksamhet, koncentration och vigilans (altertness, kontinuerlig uppmärksamhet)

26 Psykiatri Sydväst CPT-II Confidence Index Associated with ADHD Assessment

27 Psykiatri Sydväst CPT-II Confidence Index Associated with Neurological Assessment

28 Psykiatri Sydväst Tre patienter som behandlats vid NPD I Man, 21 år Centralstimulantia 4 månader 20 dagar II Kvinna, 38 årNeurokognitiv träning 19 ggr à 1 h III Kvinna, 55 årCentralstimulantia 2 år 4 mån 15 dagar Neurokognitiv träning 7 ggr à 1 h på mottagning & därefter hemmaträning ca: 2ggr/vecka (4 månader)

29 Psykiatri Sydväst CPT-II-resultat Före EfterFöre Efter I 51,37 47,0350,00 19,11 II 50,00 34,4950,0026,78 III 56,10 46,7350,0021,68 Confidence Index Associated with ADHD AssessmentNeurological Assessment Före EfterFöre Efter I 51,37 47,0350,0019,11 II 50,00 34,4950,0026,78 III 56,10 46,7350,0021,68

30 Psykiatri Sydväst Förbättringar enligt CPT-II Prestationer & svarsstilar har generellt förbättrats I Ouppmärksamhet och impulsivitet har försvunnit. Trots detta kvarstår snabbhet. II Ouppmärksamhet försvunnit. Bristande vigilans ger fortfarande utslag men i mindre omfattning. III Ouppmärksamhet och bristande vigilans har försvunnit. Impulsivitet har minskat avsevärt.

31 Psykiatri Sydväst Deltest ur WAIS-III: Symboler – kodning, speciellt känsligt för CNS-dysfunktion Skalpoäng, 19-gradig skala med medelvärdet 10 Före Efter I 5 7 II 6 9 III 10 14

32 Psykiatri Sydväst Peter Född 1980 Utreddes vid NPD 2006 Aspergers syndrom Tvångssyndrom Tourettes syndrom ADHD

33 Psykiatri Sydväst Peter Inledde RehaCom augusti 2006 vid NPD Påbörjade farmakologisk behandling september 2006 Efter medicinering höjdes resultat avseende programmet Vigilans avsevärt RehaCom hemmaträning inleddes oktober 2006

34 Psykiatri Sydväst Retest Retest december 2006 CPT-II Deltest ur WAIS-III Självskattning DEX

35 Psykiatri Sydväst CPT-II, utredningstillfället mars -06 Confidence Index Associated with ADHD Assessment

36 Psykiatri Sydväst CPT-II, retest december -06 Confidence Index Associated with ADHD Assessment

37 Psykiatri Sydväst CPT-II, utredningstillfället mars -06 Confidence Index Associated with Neurological Assessment

38 Psykiatri Sydväst CPT-II, retest december -06 Confidence Index Associated with Neurological Assessment

39 Psykiatri Sydväst Förbättringar enligt CPT-II Ouppmärksamhet, bristande vigilans och impulsivitet har försvunnit. Trots detta kvarstår snabbhet.

40 Psykiatri Sydväst Deltest ur WAIS-III: Symboler – kodning, (speciellt känsligt för CNS-dysfunktion) samt Symbolletning Skalpoäng, 19-gradig skala med medelvärdet 10 Före Efter Symboler kodning 710 Symbolletning1011

41 Psykiatri Sydväst Peters upplevelse av behandlingen ” Jag känner att det har hjälpt mig att kunna koncentrera mig mycket bättre och fokusera på uppgifter som jag inte skulle ha klarat av annars.” ”Jag har mycket lättare att kunna fokusera på mina arbetsuppgifter, att kunna gå fördjupat in på specifika arbetsuppgifter.”

42 Psykiatri Sydväst Peters upplevelse av behandlingen ”Tre steg” 1. ”Medicinen gav mig ork och möjligheten till att kunna koncentrera mig.” 2. ”Neurokognitiv träning gör det möjlighet att klara av svårare uppgifter som jag annars inte skulle klarat av.” 3. ”Aktivitet på dagarna, i mitt fall ett arbete, stimulerar och gör att jag kan utnyttja den kapacitet jag tränat upp. Varit viktigt för mig även under träningen.”

43 Psykiatri Sydväst Anna Kombinationsbehandling; neurokognitiv träning & centralstimulantiabehandling ” RehaCom har hjälpt mig på så sätt att jag känner mig väldigt koncentrerad på det jag gör. Inget omkring mig kan störa på så sätt det gjorde innan.” ”Efter varje träning känner jag alltid för att lösa några mattetal, läsa eller något som får min hjärna att jobba.”

44 Psykiatri Sydväst Sofia Behandling; neurokognitiv träning ”RehaCom har bidragit till att jag kan organisera projekt bättre samt strukturera och planera saker i vardagen.” ”När det gäller uthållighet i situationer jag annars brukar ge upp har jag blivit bättre.” Det tror jag vissa program i RehaCom bidragit till.”

45 Psykiatri Sydväst Referenser www.hasomed.de Klingberg, T. (2007). Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden. Stockholm: Natur & Kultur Larsson, E. & Mellfeldt Milchert, S. (2006). Neurokognitiv träning. Svensk Rehabilitering 3 2006. www.svenskrehabilitering.com Mellfeldt Milchert, S. (2000). Datoriserad kognitiv rehabilitering i psykiatrisk öppenvård. www.adhd-natverket.se/vasteras.htm Westerberg, H. (2004). Working memory: Development, disorders and training. Karolinska Institutet, Stockholm

46 Psykiatri Sydväst Gruppbehandling för vuxna med ADHD/ADD

47 Psykiatri Sydväst Så här gör vi… Vid NPD startades hösten 08 en manualbaserad * psykoterapigrupp för vuxna med ADHD/ADD Övergripande mål: Att kontrollera ADHD & inte låta ADHD styra över individen! * Bernd Hesslinger, Alexandra Philipsen och Harald Richter (2004)

48 Psykiatri Sydväst Syfte Att förmedla kunskap om funktionshindret Att lära ut metoder för att bättre kunna bemästra problem i vardagen

49 Psykiatri Sydväst Upplägg* Grundmetodik bygger på DBT Max 7-9 deltagare Två gruppledare En gång i veckan à 2 timmar 14 gånger Obligatorisk närvaro Hemuppgifter *Bernd Hesslinger, Alexandra Philipsen och Harald Richter (2004)

50 Psykiatri Sydväst NPD:s modell Förberedelsetid, fast grupptid, efterarbete En bör vara erfaren av att leda grupper Samsjuklighet utgör inget hinder - gruppen kan härbärgera enstaka individer med Aspergers syndrom Deltagarnas påtagliga behov av att få dela med sig av sin vardag ges visst utrymme Exempel från idrottspsykologin har visat sig användbara

51 Psykiatri Sydväst ”Andas i fyrkant”

52 Psykiatri Sydväst För den som är mer intresserad Philipsen, A., Richter, H., Peters, J., Alm, B., Sobanski, E., Colla, M., Münzebrock, M., Scheel, C., Jacob, C., Perlov, E., Tebartz van Elst, L. & Hesslinger, B. Structured Group Psychotherapy in Adults With Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Results of An Open Multicentre Study. The Journal of Nervous and Mental Disease Volume 195, Number 12, December 2007

53 Psykiatri Sydväst Individuell psykoterapi En fallbeskrivning

54 Psykiatri Sydväst Bakgrund och inledande kontakt Bakgrund: - Oro bland personal - Beslut om stödsamtal Inledande kontakt: - Oförskämd – att vara psykopat - Tolkning

55 Psykiatri Sydväst Innehåll Rädsla Dataspel Theory of mind Aggressivitet Introspektiv förmåga Empati Musik

56 Psykiatri Sydväst Struktur I huvudsak patienten som styrt samtalen Oftast här och nu Ibland akuta problem Alltid ta upp theory of mind & aggressivitet Oftast välförberedd Ramar aldrig ett problem

57 Psykiatri Sydväst Avslutning I Förbättringar: Intresse för vuxna kvinnor Står ut med viss stress Mindre rädd & mindre aggressiv Något ökad förmåga till inlevelse

58 Psykiatri Sydväst Avslutning II Oförändrat: Lättkränkt Svårigheter med tvetydigheter Hämndlysten Hävdar sin rätt

59 Psykiatri Sydväst Reflektioner Acceptans Kravlöshet Pedagogik Tydlighet Tålamod

60 Psykiatri Sydväst Kognitiv psykoterapi vid ADHD

61 Psykiatri Sydväst ”Distraherbarhet” Emotionellt ”attraktiva” positiva/negativa stimuli drar till sig uppmärksamheten mer än neutrala och motsägande. Det man aktiverat ofta blir lättare aktiverat. Övertygelser om en själv och om andra (beliefs) påverkar förväntningar i konkreta situationer. ”Perception is biased” –det jag noterar styrker övertygelser som redan finns: ett självförstärkande system! Detta är grundläggande principer!

62 Psykiatri Sydväst Kognitiv psykoterapi förutsätter ”Optimal range of emotion” Exponering före distraktion!

63 Psykiatri Sydväst Särskilda utmaningar vid ADHD Högt affekttryck Nedåtgående spiraler Kognitivt/affektivt undvikande

64 Psykiatri Sydväst Att anpassa behandlingen Medicinering Arbetssätt i psykoterapin Specifika tekniker: - Distansering före exponering! - Ta upp kognitivt/affektivt undvikande - Hantera impulsivitet, prioritera, skapa strategier Att vidmakthålla förmågor Återfallsprevention

65 Psykiatri Sydväst Kompletterande behandlingar behövs! Medicineringen påverkar kärnsymtomen Psykoterapin utvecklar förmågor och leder därmed till förändrade övertygelser och successivt förbättrad självkänsla och realitetsanpassning

66 Psykiatri Sydväst Rekommenderas!

67 Psykiatri Sydväst Kärnproblemen vid Aspergers syndrom och deras följder En annorlunda informationsbearbetning Brister i förståelse och tolkning spelar in i sociala sammanhang Bristande förmåga att använda socialt språk tolkas som brist på inkännande

68 Psykiatri Sydväst Arbete både med kärnproblem och samsjuklighet Mycket i arbetssättet är standard för erfarna kliniker Extra ansträngning för att åstadkomma en arbetsallians Beskrivning av speciella svårigheter


Ladda ner ppt "Psykiatri Sydväst Multimodal behandling Pascal Borgström, Marie Hagnell & Eva Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser