Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klas Gäre Linda Askenäs Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klas Gäre Linda Askenäs Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Klas Gäre Linda Askenäs Linköpings universitet
Artikelskrivande Klas Gäre Linda Askenäs Linköpings universitet

2 Agenda Artikelskrivande Opponering Utvärdering kring kursen
Svara på frågor Opponering Hur opponerar man? Vad krävs av oss? Utvärdering kring kursen

3 Är det några skillnader? Likheter?
Struktur – inledning, innehåll, rubriker Artikel kortare o säljande Artikel retorisk, argumenterande Artikel mer sammanhängande text Artikel mer öppen för tyckande, debattera, diskutera Rapport vetenskapligt grundad En bra artikel kan läsas uppifrån o ned, tunnas ut efter hand, viktigast i början (s k löpsedelsmetoden) Artikel argumenterar för en tes Olika typer av artiklar för olika tidsskrifter Likheter Röda tråden Teorin – men mer separat i rapport Text Kommentarer från Linda o Klas: Även en artikel är vetenskaplig, Även om det finns utrymme för argumenterande i en artikel bör detta vara sakligt grundat och visat på ett trovärdigt sätt Det är skillnad på vetenskaliga och dagspressartiklar – de vetenskapliga har ändå en viss form med några obligatoriska element

4 Skillnaden på rapport och artikel?
Omfånget mindre, 5000 ord Layout – tidskrifter Upplägget Saknar förord, innehållsförteckning, bilagor och index Integrerad teoridel, i empiri, analys och diskussion Formalia, liknande rapport se Merkel (2002) Insamling av data? Svårt med omfattande beskrivning av fallstudie.

5 Vad är en bra rapport? Kommentar: Alla skribenters samlade erfarenheter Språk klart, tydligt, logiskt, konsistent, jämn nivå, syftning, meningsbyggnad Röd tråd – genomtänkt, ordningsföljd, förberett för senare steg, att t ex argument finns förberedda för slutsatser o diskussion, återkoppling till syftet Tydligt syfte – justeras under arbetet från en något diffus ide i början till ett väl formulerat syfte i den slutliga artikeln Frågorna besvaras Lättläst med bra rubriker, layout, bilder, illustrationer

6 Vad kan jag o vad är nytt? Likheter mellan artikel och rapport
Gemensamt för båda - presentera och förmedla sina resultat och erfarenheter på ett begripligt och åskådligt sätt. Skrivandet föregås av ett förstadium med att ställa frågor, formulera syfte, samla material, sortera och strukturera samt planera innehåll. Syftet är den centrala punkten kring vilken allt hängs Frågor Metod Teori Datainsamling Analys Slutsatser Diskussion med återkoppling till syftet i varje enskilt avsnitt - ger den röda tråden.

7 Vad kan jag o vad är nytt? Likheter mellan artikel och rapport
Trovärdighet – att presenterade slutsatser är trovärdiga, att de har genererats med vetenskapligt erkänd metodik, att förutsättningar och genomförande är vetenskapligt och tydligt redovisat Relevans – att artikeln lämnar ett relevant bidrag, problemställningen behöver belysas avseende vad andra har gjort på området tidigare Kommunicerbarhet – läsbar och tillgänglig Språk - konsekvent terminologi, skriva ut förkortningar, använda skriftspråk, flyt i texten.

8 Speciellt för artikel En artikel har en klar utrymmesbegränsning – påverkar val av problemområden En akademisk artikel är kopplad till publikation i en akademisk tidskrift Konsekvenser för sättet att skriva och formulera sig – artikeln blir mer kondenserad och rik, kräver större noggrannhet

9 Speciellt för artikel Artiklar har en bredare publicering, når fler läsare Artikeln saknar förord, innehållsförteckning, bilagor och index Teoridel är mer integrerad och är vital både i redovisning av data och i analys Layout varierar beroende på tidskrifters krav på typografisk konvention.

10 Hur ska man disponera en artikel?
Struktur, kan vara annan sekvens med resultatet först Rubriker behöver inte vara inledning, metod… Teori återkommer i olika form från inledning till slutsatser Blir den röda tråden likadan?

11 Hur skriver man en artikel?
Ska texten skrivas annorlunda? Flyt i texten och röd tråd – läsaren ska hela tiden känna att den får bättre förståelse för ämnet. Kondenserat och rik men ändå läsbar En genomgående argumentation. Syftet är utgångspunkten i varje avsnitt.

12 Arbetsgång Förstadie Skrivstadiet Efterstadiet Planera Samla material
Sortera Strukturera och Analysera Skrivstadiet Formulera Efterstadiet Höja kvaliteten Bearbeta Kritiskt granska Korrektur

13 Vad är en bra artikel? Kommentarer: I vår diskussion fann vi ju att skillnaderna var ganska små och att det trots allt finns god kännedom om vad som utmärker en bra artikel. Det enda jag saknar här är den röda tråden – den utmärker även en bra artikel. En bra rapport skiljer sig inte så mycket från en bra artikel utom just i utrymmesrestriktionen och avsaknaden av förord, förteckningar, index etc. Väl grundade slutsatser i diskussion – konsistens Relevant för målgruppen Tydligt syfte Språk samma men mer kondenserat Tydlig skillnad på fakta o åsikter Åsikter – tankeställare, tes, tolkning – grundade resonemang, genomgående argumentering, retorisk elegans, trovärdighet

14 Att referera Använda teorin:
Orlikowski (1992) har tagit fram en modell …. Denna artikel fokuserar på användning av tekniken inte utvecklingen. Beskriver sedan dess svagheter Utvecklar sedan modellen till att passa studiens syfte med hjälp av logisk argumentation och andra författare.

15 Att referera Hjälpa till att förstärka empiriska fynd:
”Efter några år diskuterades inte teknikens roll lika intensivt och användningen sker rutinartat (jmf. Tyre och Orlikowski, 1993)” Flera säger samma sak: När ett affärssystem används är det inte bara ett tekniskt objektivt system utan också ett socialt, subjektivt system (se Kling och Scacchi, 1982, Orlikowski och Gash, 1994, Sahay et al, 1994 samt Robey och Azevedo, 1994)

16 Att referera (ibid) = den författare som stod innan Citat:
Citat: ”Risken för en teknikstyrd utveckling av arbetslivet ligger snarare i att motiverade aktörer, på grund av bristande organisatoriska kunskaper, tilldelar tekniken en viss grad av ensartad betydelse än att detta skulle vara betingat av tekniken i sig” (Löwstedt, 1989b, s.10)

17 Använda litteratur För att visa att området är av intresse
Ta fram teoretiska modeller Empiriska resultat För metodutformning och stärka sina slutsatser.

18 Målgruppen Artikeln till akademin Presentationen till praktiken
Studentkollegor Andra forskare Presentationen till praktiken Fallföretagen Leverantörerna

19 Bedömningskriterier Kommmentar: Röd tråd ger mycket av strukturen. Referensram eller teoriram respektive fallbeskrivning ger mycket av substansen Röd tråd - inledning, syfte, metod, frågeställningar, referensram, empiri, analys och slutsatser. Referensramens gedigenhet och fallbeskrivnings rikhet. Artikelns bidrag till kursen med kreativt och/eller reflekterande resultat. Presentationen av artikeln, både skriftligt och muntligt.

20 Vad är syftet med att skriva i artikelform istället för rapportform?
Styr mot fokusering på det viktiga i en komplex situation – val, införande, använding, AS En avgränsad och fokuserad frågeställning Kondensering med resultatet i fokus snarare än att rapportera vad som gjorts Ett hanterligt format En artikel sprids till fler – läsbarhet, generell Styr er att väga varje mening Kursstrukturen med konferens i slutet

21 Opponering – Reviewing
Egen sammanfattning av artikeln Beskriv vad du har läst och har för erfarenhet Säg tydligt vad de ska göra, ”action-able” advice Argumentera utifrån artikelns utgångspunkt Ge både övergripande uppfattning och specifika punkt-kommentarer

22 Opponering – Reviewing
Lista styrkorna med artikeln Ge exakt hänvisning till vad du refererar till Ge även kommentarer på bilder, tabeller Var ödmjuk och snäll Kolla litteraturen Berätta vad de minst måste göra Ge litteraturtips

23 Bedöm, tex. Innehållet Röd tråd - konsistens
Svarar slutsatser mot syftet Kommunicerbarhet - språk, flyt, begrepp, grammatik Bidraget – relevans i slutsatser Trovärdighet – vetenskaplighet, metod Formalia – layout, referenser, rubriker Viktigt med konstruktiv ansats i opponeringen i halvtid.

24 Bedömning opposition Kommer gå igenom punkt för punkt hur väl ni har uppfyllt den. Till er hjälp har ni ”Reviewing a manuscript for publication” av Allen Lee.

25 Har det gått som vi förväntade oss?
Ni har gjort ett bra jobb! Ni har kommit långt redan! Ni har entusiasm! Vi vet att det är svårt, men ni klarar det bra!

26 Utvärdering Intressant! Abstrakt, flummigt, teoretisk! Rivstart!
Bra studiebesök, gör det obligatoriskt! Svårt att veta vad man ska göra innan man vet Bra upplägg, genomtänkt ERP täcks inte! Bra föreläsningar eller dåligt tempo!


Ladda ner ppt "Klas Gäre Linda Askenäs Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser