Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskanalys och riskbedömning Labsäkerhetskurs Susanna Lohman yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin (AMM) 2012-11-08 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskanalys och riskbedömning Labsäkerhetskurs Susanna Lohman yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin (AMM) 2012-11-08 1."— Presentationens avskrift:

1 Riskanalys och riskbedömning Labsäkerhetskurs Susanna Lohman yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin (AMM) 2012-11-08 1

2 Vad är en risk? 2 Risk = sannolikhet * konsekvens Ingen allmänt accepterad definition av begreppet risk Risk= Sannolikheten att ohälsa ska uppstå Hälsa enligt WHO: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp". Ohälsa?  En sjukdom enligt medicinska objektiva kriterier; exempel astma  En kroppslig eller psykisk funktionsstörning; exempel upplevelse av stress, svårt att sova på grund av arbetet

3 Riskkällor  Riskkälla –Något som kan medföra ohälsa eller olycksfall  Kemisk riskkälla (AFS 2011:19) –Något som kan medföra ohälsa eller olycksfall där orsaken är kemisk genom: 1.Hälsofarliga egenskaper 2.Hälsofarliga egenskaper som kan bildas i processer (gaser, rök, syrefattig atmosfär etc.) 3.Andra produkter med farliga egenskaper (impregnerat virke, bly etc.) 3

4 Vad är säkerhet? 4  Frånvaro eller förebyggande av risk (personskador, yttre miljö, produktionsbortfall…)

5 Andra begrepp Oönskad händelse som resulterar i skada (personskada, materiell, miljö, produktionsbortfall) En oönskad händelse som under lite andra förhållanden kunde resulterat i skada Olycka Nästan-olycka (=tillbud)

6 6 Oönskad händelse Oönskad situation som kunde ha resulterat i, eller resulterar i skada Omfattar både olyckor och nästan-olyckor

7 1 Allvarlig personskada 10 Olyckor med mindre personskador 30 Olyckor med materiella skador 600 Händelser utan registrerade skador (nästan-olyckor) Bird et al., 1969 Olyckspyramiden

8 Någon som känner igen sig? –Där hade jag tur! –Det var nära ögat! –Jag hade tur som inte var i närheten!

9 ”Den mänskliga faktorn”  Mänskligt felhandlande som orsak till en olyckshändelse (Nationalencyklopedin)  "Att fela är mänskligt. Man kan inte ändra den mänskliga naturen, men man kan ändra de omständigheter under vilka människor arbetar, så att felkällor minskar och fel upptäcks tidigare och kan åtgärdas innan de leder till skada.” 9

10 Riskkontroll  Förmågan att undvika skador som en följd av oönskade händelser- riskkontroll  Systematisk arbetsmiljöarbete  Riskbedömning – en del av riskkontrollen  Handlar om att vara efterklok i förväg –Inte händelsebaserad men riskbaserad riskkontroll

11 Händelsebaserad riskkontroll Arbestmiljöengagement Osäker nivå Säker nivåInga olyckor eller tillbud Tillbud Allvarliga personskador Allvarliga olyckor Katastrofer olyckspotential

12 Riskbaserad riskkontroll Arbestmiljöengagement Osäker nivå Säker nivåInga olyckor eller tillbud Tillbud Allvarliga personskador Allvarliga olyckor Katastrofer olyckspotential Hög aktivitetsnivå, kontinuerligt ’’tryck’’

13 Risk = f (sannolikhet, konsekvens) Riskbedömning Risk Sannolikheten för att en skada skall uppstå och konsekvensen av denna skada

14 Risk avseende vad?  Människors liv och hälsa –Död, skada, hälsa –Trivsel, trygghet  Miljökonsekvenser –Boendemiljö –Naturmiljö –Kulturmilö  Ekonomiska och materiella konsekvenser –Skadade på tekniska system, materiella förluster –Förlorade arbetsplatser –Omdömme

15 Risk för vem? Den risk man är utsatt för beror på hur exponeringsförhållandet till de riskfyllda aktiviteterna är –Första Part  Producenter / anställda –Andra Part  Konsumenter –Tredje Part  Utomstående, samhället

16

17 Risk för vem och avseende vad? –Första Part –Andra Part –Tredje Part Piloten Passageraren Boende i närområdet

18 Riskacceptans Vad är acceptabel risk / otillräcklig säkerhet?  Den maxsimala risk vi är villiga att acceptere kallas vårt akseptkriterium  ”Vårt mål är inga skador…”  Vi accepterar ändå en viss nivå av risk  Risk vid en aktivitet mäts mot nyttan

19 Acceptkriterium 19 1101001000 Antal omkomna per olycka (N) 1 10 -1 10 -2 10 -3 10 -4 Acceptabelt Oacceptabelt Risken reduceras så långt som är praktiskt möjligt (ALARP) Olycksfrekvens per år med minst N omkomna (F)

20 Riskbedömning – en process Identifiera oönskade händelser Bedöm konsekvensen av händelsenEstimere frekvensen av händelsen Beräkna risken Jämför mot acceptkriterier Identifiera riskreducerande åtgärder

21 21 Riskbedömning - hur? Systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera faror och bedömma risker. En riskanalys skall besvara några enkla frågor: Vad kan hända? Identifiera oönskade händelser Hur allvarligt kan det gå?Konsekvenser Hur ofta kan det hända? Frekvensestimering Och så?Bedömning av risken Vad måste göras? Åtgärder

22 Varför riskbedömma? Styrka underlaget för beslut genom att ge svar på följande frågor: –Är risken hög/låg –Är risken acceptabel –Vilka moment är mest kritiska –Vad är skillnaden mellan olika lösningar –Vilka riskreducerande effekter uppnås vid alternativa åtgärder

23 23

24 Många olika metoder..(olika syften) Riskanalys kan göras med hjälp av många olika metoder, som kan vara kvalitativa, semikvantitativa eller kvantitativa.  PHA (Preliminary Hazard Identification)  Ändringsanalys  FMEA (Failure modes and effect analysis)  Hazid (Hazard Identification)  Hazop (Hazard and Operability)  What-If  Grovanalys  QRA (Quantitative Risk Analysis)  Minirisk  M.fl.

25 Grovanalys –Ofta använd metod för systematisk kartläggning –Ger överiskt över förhållanden vid olika aktiviteter/arbetsmoment –Relativt liten arbetsinsats

26 Riskmatris Konsekvens Sannolikhet Ofarlig 0 Ganska allvarlig 1 Allvarlig 2 Mycket allvarlig 3 Kritisk 4 Katastrofal 5 Mycket vanlig 5 Vanlig 4 Ganska vanlig 3 Ganska ovanlig 2 Osannolik 1 Mycket osannolik 0 Oacceptabel risk, behöver åtgärdas Acceptabel risk, åtgärd behövs ej Försumbar risk, åtgärd behövs ej Viss risk, eventuell åtgärd Allvarlig risk, behöver åtgärdas

27 Konsekvensklasser KonsekvensklassForklaring 012345012345 Ofarlig Ganska allvarlig Allvarlig Mycket allvarlig Kritisk Katastrofal Ofarlig eller bagatellartad Kortare sjukskrivning Längre sjukskrivning Invaliditet Dödsfall Flera dödsfall

28 Frekvensklasser FrekvensklassForklaring 012345012345 Mycket osannolik Osannolik Ganska ovanlig Ganska vanlig Vanlig Mycket vanlig Mindre än en gång per100 år En gång per 100 år En gång per 10 år En gång per år En gång i månaden En gång per dag

29 29 Riskbedömningsunderlag för avd...................., Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhet: Bedömningen reviderad av:Datum: Kontrollerad av:Datum: Arbetsmoment Oönskad händelse KonsekvensRiskbedömningRiskreducerande åtgärder KonsekvensSannolikhet Hantering av syror och baser 1. SyratvättStänk i ögon, hudkontakt, inandning Frätskador, luftvägsirritation Allvarlig (2)Ganska vanlig (3) Använd labbrock, handskar och ögonskydd. Utföres i diskrummet. 2. Impregnering av ammoniakfilter Stänk och hudkontakt. Frätskador, luftvägsirritation Ganska allvarlig (1) Ganska ovanlig (2) Använd handskar och ögonskydd. Utföres i dragskåp. 3. Beredning av sur jonkrombuffert Stänk och hudkontakt. Frätskador, luftvägsirritation Ganska allvarlig (1)Ganska ovanlig (2)Använd handskar och ögonskydd. Utföres i dragskåp. 4. Större spill av syra el bas Stänk i ögon, hudkontakt och översköljning Svåra frätskador, lungskada Mycket allvarlig (3) Osannolik (1) Varna, lämna lokalen! Sanera enligt instruktion!

30 Exempel: Hantering av syror och baser 30 Konsekvens Sannolikhet Ofarlig 0 Ganska allvarlig 1 Allvarlig 2 Mycket allvarlig 3 Kritisk 4 Katastrofal 5 Mycket vanlig 5 Vanlig 4 Ganska vanlig 3 Ganska ovanlig 2 Osannolik 1 Mycket osannolik 0 1 2 3 4 Oacceptabel risk, behöver åtgärdas Acceptabel risk, åtgärd behövs ej Försumbar risk, åtgärd behövs ej Viss risk, eventuell åtgärd Allvarlig risk, behöver åtgärdas

31 Arbetsskador Västra Götaland 2011 (AV)  4989 arbetsolyckor med frånvaro (7 st. per 1000 sysselsatta  10 dödsfall  9150 arbetsolyckor utan frånvaro  2376 olyckor på väg till/från arbetet  1867 anmälda arbetssjukdommar 31

32 32 De olika delområdena inom riskhantering. Riskhantering innebär systematiskt arbete för att identifiera, utvärdera och reducera riskerna

33 Lästips  AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AVs broschyrer nr.:  ADI 306 Rapportera tillbuden  ADI 606 Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här  ADI 618 Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor  ADI 296 Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror  ADI 585 Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete 33

34 34 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Riskanalys och riskbedömning Labsäkerhetskurs Susanna Lohman yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin (AMM) 2012-11-08 1."

Liknande presentationer


Google-annonser