Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___ 1.Organisation 2.Samverkan med SU 3.Kvalitetsarbete 4.Beställarmodell Lärarhögskolan DispositionDisposition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___ 1.Organisation 2.Samverkan med SU 3.Kvalitetsarbete 4.Beställarmodell Lärarhögskolan DispositionDisposition."— Presentationens avskrift:

1 1 Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___ 1.Organisation 2.Samverkan med SU 3.Kvalitetsarbete 4.Beställarmodell Lärarhögskolan DispositionDisposition

2 2 Universitetsledning, Umeå universitet Lärarhögskolans styrelse Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Centrumbildning) Rektor vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet Lärarhögskolans kansli Lärarutbildningsråd med representanter från programråden Forskningskommitté Programråd Förskollärare Programråd Grundlärare Programråd Ämneslärare KPU Yrkeslärare Programråd SYV Programråd Speciallärare Specialped. Institutioner vid Umeå universitet Lärarutbildningsråd med representanter från programråden Programråd Förskollärare Programråd Grundlärare Programråd Ämneslärare KPU Yrkeslärare Programråd SYV Programråd Speciallärare Specialped. Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

3 3 Viktiga dokument http://www.use.umu.se/om- lararhogskolan/organisation/styrel se/ Lärarhögskolan FördjupningFördjupning

4 4 Programråden ska ansvara för både 2001 och 2011 års lärarprogram, ansvara för samordning, kontinuitet och progression av programmets/inriktningens hela innehåll, ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet, bereda beslut om utbildningsuppdrag, tillstyrka förslag till nya kurser och revision av befintliga kurser som ingår i programmet, genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet samt ansvara för att beslut i LH:s styrelse genomförs i programmet. De fem programrådens uppgifter och ansvar Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

5 5 Ordförande/Programansvarig Har särskilt ansvar i rådet och ska; vara programrådets ordförande, samverka med kansliets utbildningsledare, upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de institutioner som är involverade i programmet, en gång per termin gå igenom föregående termins kursvärderingar och tillsammans med representanter för studenterna och presentera resultaten i programrådet Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

6 Vidare… Det står programråden fritt att organisera verksamheten så att avnämarrepresentanterna, om sådana ingår, endast deltar vid särskilda tillfällen. Det står även programråden fritt att adjungera interna eller externa ledamöter till sammanträden i den omfattning man finner önskvärt. Programrådens sammanträden noteras i form av minnesanteckningar. Dessa läggs därefter ut på Lärarhögskolans webb via kansliets informatör. OrganisationOrganisation

7 NamnInstitutionFakultet Helena Näs, univ.lektor NMDTek. nat. Brittmari Bohm, univ.adj. NMDTek. nat. Anna Lindqvist,univ.lektor Estetiska inst.Hum. fak. Christian Waldman, bitr. univ.lektor Inst. för språkstudierHum. fak. Kennets Ekström, univ.lektor TUVSam.fak. Ewa Gruffman Cruse, univ.adj. TUVSam.fak. Anna Nilsson Hugo, sudentrepresentant UMPE Catharina Nilsson, studentrepresentant UMPE Extern representantSkolan Programrådet för förskollärarprogrammet Programansvarig: Kenneth Ekström 7Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

8 NamnInstitutionFakultet Olle Söderström, univ.lektor EMGTek. nat. Brittmari Bohm, univ.adj. NMDTek. nat. Gun Lundberg,univ.lektor Inst. för språkstudierHum. fak. Manfred Scheid, univ.lektor Estetiska inst.Hum. fak. Monica Diehl, univ.adj. Pedagogiska inst.Sam.fak. Erik Domellöf, univ.lektorInst. för psykologi Sam.fak. Rebecka Fahlestål, studentrespresentant UMPE Ida Wallin, studentrespresentant UMPE Extern representantSkolan Programrådet för grundlärarprogrammet Programansvarig: Gun Lundberg 8Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

9 NamnInstitutionFakultet Olof Johansson, univ.adj.Inst. för matematik och matematisk statistik Tek. nat. Erik Sturesson, univ.adj.NMDTek. nat. Svante Karlsson, bitr. univ.lektor Inst. för geografi och ekon. historia Sam.fak. Katarina Roos, univ.lektorStatsvetenskapliga inst.Sam.fak. Martin Hårdstedt, prof.Inst. för Idé och samhällsstudier. Hum. fak. Ingela Valfridsson, univ.adj.Inst. för språkstudierHum. fak. Anders Eriksson, studentrepresentant UMPE Christopher Nilhzon, studentrepresentant UMPE Extern representantSkolan Programrådet för ämneslärarprogrammet (Inkl. KPU + Yrkeslärarprogrammet) Programansvarig: Erik Sturesson 9Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

10 NamnInstitutionFakultet Mikael Winberg, univ.lektorNMDTek. nat. Svea-Maria Kuoppa, univ.lektor TUVSam.fak. Sten Markgren, univ.lektorStatsvetenskapliga inst.Sam.fak. Cecilia Stigedahl, univ.adj.TUVSam.fak. Anna-Britta Wilhelmsson, univ.adj Pedagogiska inst.Sam.fak Christoffer Bergman, studentrepresentant UMPE Joakim Skogsberg, studentrepresentant UMPE Extern representantSkolan Programrådet för studie och yrkesvägledarprogrammet Programansvarig: Svea-Maria Kuoppa 10Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

11 NamnInstitutionFakultet Lili-Ann Kling, univ.lektorNMDTek. nat. Eva Silfver, univ.lektorNMDTek. nat. Carina Hjelmér,univ.adj. (doktorand) TUVSam.fak. Karin Söderberg, univ.adjPedagogiska inst.Sam.fak. Maria Levlin, doktorandInst. för språkstudierHum. fak. Ingmarie Mellenius, univ.lektor Inst. för språkstudierHum. fak. Christoffer Bergman, studentrepresentant UMPE Extern representantSkolan Programrådet för specialpedagogik och speciallärare Programansvarig: Lili-Ann Kling 11Lärarhögskolan OrganisationOrganisation

12 Lärarutbildningsrådets ansvar för informations- och erfarenhetsutbyte inom lärarutbildningen samt med uppgift att för styrelses och rektors räkning bereda icke programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom LH:s ansvarsområde. I rådet ingår Ordförande Rektor eller biträdande rektor Samtliga programansvariga En till två (1-2) studeranderepresentanter OrganisationOrganisation

13 Lärarhögskolan13 Forskningskommitténs ansvar Att bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolan vid Umeå universitets ansvarsområde. NamnInstitutionFakultet Olof Johansson, prof.Statsvetenskapliga inst.Sam.fak. Åke Olofsson, prof.Inst. för psykologiSam.fak. Lisbeth Lundahl, prof.TUVSam.fak. Karin Sporre, prof.Pedagogiska inst.Sam.fak. Janet Enever, prof.Inst. för språkstudierHum.fak. Anna Larsson, doc.Inst. för idé och samhällsstudier Hum.fak. Daniel Lindmark, prof.Inst. för idé och samhällsstudier Hum.fak. Torulf Palm, doc.NMDTek.nat. Christina Ottander, univ.lektor NMDTek.nat. Ledamöter i forskningskommittén Ordförande: OrganisationOrganisation

14 14 KVALITETSARBETET INOM LÄRARHÖGSKOLAN Kvalitet är ett svårgripbart, flerdimensionellt och mångtydigt begrepp Olika personer menar olika saker när de talar om kvalitet Det är svårt att formulera vad man själv menar med kvalitet Det är ofta oklart vad andra menar I stor utsträckning är man omedveten om de faktiska skillnaderna mellan hur individer uppfattar kvalitet. Birgitta Giertz (2000) Lärarhögskolan KvalitetsarbeteKvalitetsarbete

15 15 Kvalitet är graden av måluppfyllelse i examensbeskrivningarna Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Högskolelagen, högskoleförordningen (bilaga 2- 4), lärosätenas lokala mål samt Studenternas och alumners erfarenheter Rapport 2012:4R HSV Lärarhögskolan KvalitetsarbeteKvalitetsarbete

16 16 Hösten 2012 VB från programråden Hösten 2013 HSV Kvalitets- utvärdering SYV och Spec. Hösten 2013 VB från programråden Våren 2014 Uppföljning Lärarhögskolan vid UmU Centrumbildning Hösten 2014 VB från programråden ?? KvalitetsarbeteKvalitetsarbete

17 Lärarhögskolan Samverkan med SU Varför? Förbättra och utveckla kvaliteten på lärarutbildningar vid Stockholms universitet och Umeå universitet Hur? Tre delprojekt Peer review Projekttid våren 2012 – juni 2014(?) Respektive delprojekt utvärderas och följs upp löpande, ex i mitten och i slutet av respektive delprojekt. Projektet som helhet utvärderas i maj 2014 Samverkan med SU

18 Styrgrupp Projektledare & bitr projektledare Delprojekt A Självständiga arbeten Delprojektledare & Bitr delprojektledare 5 granskare (examinatorer/handl edare) Delprojekt B UK? Delprojektledare & Bitr delprojektledare Personal vid berörda inst Delprojekt C Vfu? Delprojektledare Bitr delprojektledare Personal vid berörda inst Samverkan med SU

19 Delprojekt A Självständiga arbeten Syftet är att bedöma kvaliteten på självständiga arbeten utifrån ett antal givna kvalitetsaspekter. Syftet är även att identifiera styrkor och svagheter i processer och förutsättningar kring arbetena för att bidra till kvaliteten på de självständiga arbetena höjs. Prel tidsplan våren 2012 – februari 2013 för examen mot tidigare år Ytterligare arbeten för fler examina kan ingå under projekttiden om så önskas 19 Samverkan med SU

20 Delprojekt B Den Utbildningsvetenskapliga kärnan Syftet är att bedöma den ”utbildningsvetenskapliga kärnan” vid SU respektive UmU mot bakgrund av ett antal kvalitetsaspekter; exempelvis examensmål, lärandemål, progression och examination. Syftet är även att identifiera styrkor och svagheter i processer och förutsättningar kring kärnan vilket förhoppningsvis kan bidra till att kvaliteten på kärnan höjs. Prel tidsplan sept 2012 – våren 2013 Samverkan med SU

21 Delprojekt C Förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning Syftet är att bedöma examinationen av VFU:n för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet och ev. med speciellt fokus på studenter med studiestöd. (En specifik fråga är: "Håller VFU-rapporten som ett stöd för en rättssäker bedömning"?) Prel tidsplan Sept 2012 – vt 2013 Samverkan med SU

22 22 BESTÄLLARMODELL Utgångspunkt För att säkerställa att de utbildningar för vilka Lärarhögskolan vid Umeå universitet ansvarar är nationellt konkurrenskraftiga och håller högsta möjliga kvalitet, utgör ett optimalt nyttjande av universitetets samlade kompetens en avgörande faktor. Inför fördelning av utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen tillämpas därför en beställarmodell. Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

23 23 Allmänna riktlinjer ansvarsområden i beställarmodellens olika delar ska vara tydligt definierade och avgränsade i förhållande till varandra (beställning-sammanställning-beredning-beslut-uppföljning) beställningar ska genomföras enligt en av Lärarhögskolans styrelse fastställd beställarplan de uppdrag som beställningen avser ska omfatta en tidsperiod som ger rimliga planeringsförutsättningar för uppdragstagaren den planerade beställningsmodellen ska aviseras i samband med att en ny beställningsomgång initieras beställningar ska avse kurser, inte hela program Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

24 BESTÄLLARMODELL Beställningsplan Utvecklingsarbete Förslagsställning Beredning Bedömning Beslut Uppföljning Utvärdering 24Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

25 25 Program Program­ start Kurser och starttermin Start för beställnings­­ process Tidpunkt för beslut Samtliga lärarprogramHT 2014 UK I och VFU I samtliga. UK 1 + VFU I för Kompletterande pedagogisk utbildning och Yrkeslärar­programmet VT 2013HT 2013 Förskollärar­ programmet HT 2014 Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III VT 2013HT 2013 Grundlärare F-3 HT 2015 Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III VT 2014HT 2014 Grundlärare Åk 4-6 HT 2015 Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III VT 2014HT 2014 Grundlärare Fritidshem HT 2014 Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III VT 2013HT 2013 Ämneslärare Åk 7-9 HT 2015 Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III VT 2014HT 2014 Ämneslärare Gymnasieskolan HT 2015 Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III VT 2014HT 2014 Kompletterande pedagogisk utbildning VT 2015UK II och III, VFUHT 2013VT 2014 Yrkeslärar­ programmet VT 2015UK II och III, VFUHT 2013VT 2014 Studie- och yrkesvägledarprogrammet VT 2014Kurser inom termin 1-6HT 2012VT2013 Specialpedagog­ programmet HT 2013Kurser inom termin 1-3VT 2012HT 2012 Speciallärar- programmet HT 2013Kurser inom termin 1-3VT 2012HT 2012 Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

26 26 Beställningar kan genomföras på två sätt: I de fall där kravspecifikationen för en kurs (exv inom ämnesstudier) tydligt och utan konkurrens går att hänföra till en institutions kunskapsområde görs beställningen direkt till sådan institution. I mångvetenskapliga kurser eller för kurser vars kravspecifikation inte entydigt går att föra till bestämd institution ska beställning riktas till Umeå universitet i dess helhet så att potentiella uppdragstagare själva kan identifiera sig. Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

27 27 Samt… O avsett typ av beställning ska samverkan mellan institutioner och över fakultetsgränser tydligt skrivas fram för att påvisa nyttjandet av ”universitetets samlade kompetens”. E fter genomförda kursuppdrag följer en systematisk, successiv och djupgående uppföljning. I de fall erhållna utbildningsuppdrag inte genomförs på det sätt som överenskommits omprövas uppdraget. Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

28 28 Sammanfattning - beställningsmodellens kedja och aktörer 1.Kravspecifikation och tidsplan för beställning 2.Beställning 3.Utarbetande av förslag 4.Beredning av inkomna förslag 5.Beslut om beställning Lärarhögskolan BeställarmodellBeställarmodell

29 Frågor/synpunkter att diskutera i programråden Diskutera underlaget till förenklad beställarmodell – synpunkter och förslag på inriktningsbeslutet. Portfolio/IUP – hur förhåller vi oss? Lärarhögskolan29


Ladda ner ppt "1 Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___ 1.Organisation 2.Samverkan med SU 3.Kvalitetsarbete 4.Beställarmodell Lärarhögskolan DispositionDisposition."

Liknande presentationer


Google-annonser