Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___"— Presentationens avskrift:

1 Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___
Disposition Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___ Organisation Samverkan med SU Kvalitetsarbete Beställarmodell Lärarhögskolan

2 Organisation Lärarhögskolan Universitetsledning, Umeå universitet
Lärarhögskolans styrelse Organisation Rektor vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Centrumbildning) Lärarhögskolans kansli Lärarutbildningsråd med representanter från programråden Lärarutbildningsråd med representanter från programråden Forskningskommitté Programråd Förskollärare Programråd Förskollärare Programråd Grundlärare Programråd Grundlärare Programråd Ämneslärare KPU Yrkeslärare Programråd Ämneslärare KPU Yrkeslärare Programråd SYV Programråd SYV Programråd Speciallärare Specialped. Programråd Speciallärare Specialped. Institutioner vid Umeå universitet Lärarhögskolan

3 Viktiga dokument Fördjupning Lärarhögskolan

4 De fem programrådens uppgifter och ansvar
Programråden ska ansvara för både 2001 och 2011 års lärarprogram, • ansvara för samordning, kontinuitet och progression av programmets/inriktningens hela innehåll, • ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet, • bereda beslut om utbildningsuppdrag, • tillstyrka förslag till nya kurser och revision av befintliga kurser som ingår i programmet, • genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet samt • ansvara för att beslut i LH:s styrelse genomförs i programmet. De fem programrådens uppgifter och ansvar Organisation Lärarhögskolan

5 Ordförande/Programansvarig
Har särskilt ansvar i rådet och ska; vara programrådets ordförande, samverka med kansliets utbildningsledare, upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de institutioner som är involverade i programmet, en gång per termin gå igenom föregående termins kursvärderingar och tillsammans med representanter för studenterna och presentera resultaten i programrådet Organisation Lärarhögskolan

6 Vidare… Det står programråden fritt att organisera verksamheten så att avnämarrepresentanterna, om sådana ingår, endast deltar vid särskilda tillfällen. Det står även programråden fritt att adjungera interna eller externa ledamöter till sammanträden i den omfattning man finner önskvärt. Programrådens sammanträden noteras i form av minnesanteckningar. Dessa läggs därefter ut på Lärarhögskolans webb via kansliets informatör. Organisation

7 Organisation Programrådet för förskollärarprogrammet Namn Institution
Programansvarig: Kenneth Ekström Organisation Namn Institution Fakultet Helena Näs, univ.lektor NMD Tek. nat. Brittmari Bohm, univ.adj. Anna Lindqvist,univ.lektor Estetiska inst. Hum. fak. Christian Waldman, bitr. univ.lektor Inst. för språkstudier Kennets Ekström, univ.lektor TUV Sam.fak. Ewa Gruffman Cruse, univ.adj. Anna Nilsson Hugo, sudentrepresentant UMPE Catharina Nilsson, studentrepresentant Extern representant Skolan Lärarhögskolan

8 Organisation Programrådet för grundlärarprogrammet Namn Institution
Programansvarig: Gun Lundberg Organisation Namn Institution Fakultet Olle Söderström, univ.lektor EMG Tek. nat. Brittmari Bohm, univ.adj. NMD Gun Lundberg,univ.lektor Inst. för språkstudier Hum. fak. Manfred Scheid, univ.lektor Estetiska inst. Monica Diehl, univ.adj. Pedagogiska inst. Sam.fak. Erik Domellöf, univ.lektor Inst. för psykologi Rebecka Fahlestål, studentrespresentant UMPE Ida Wallin, Extern representant Skolan Lärarhögskolan

9 Programrådet för ämneslärarprogrammet (Inkl
Programrådet för ämneslärarprogrammet (Inkl. KPU + Yrkeslärarprogrammet) Programansvarig: Erik Sturesson Organisation Namn Institution Fakultet Olof Johansson, univ.adj. Inst. för matematik och matematisk statistik Tek. nat. Erik Sturesson, univ.adj. NMD Svante Karlsson, bitr. univ.lektor Inst. för geografi och ekon. historia Sam.fak. Katarina Roos, univ.lektor Statsvetenskapliga inst. Martin Hårdstedt, prof. Inst. för Idé och samhällsstudier. Hum. fak. Ingela Valfridsson, univ.adj. Inst. för språkstudier Anders Eriksson, studentrepresentant UMPE Christopher Nilhzon, Extern representant Skolan Lärarhögskolan

10 Organisation Programrådet för studie och yrkesvägledarprogrammet
Programansvarig: Svea-Maria Kuoppa Namn Institution Fakultet Mikael Winberg, univ.lektor NMD Tek. nat. Svea-Maria Kuoppa, univ.lektor TUV Sam.fak. Sten Markgren, univ.lektor Statsvetenskapliga inst. Cecilia Stigedahl, univ.adj. Anna-Britta Wilhelmsson, univ.adj Pedagogiska inst. Sam.fak Christoffer Bergman, studentrepresentant UMPE Joakim Skogsberg, studentrepresentant Extern representant Skolan Lärarhögskolan

11 Organisation Programrådet för specialpedagogik och speciallärare Namn
Programansvarig: Lili-Ann Kling Organisation Namn Institution Fakultet Lili-Ann Kling, univ.lektor NMD Tek. nat. Eva Silfver, univ.lektor Carina Hjelmér,univ.adj. (doktorand) TUV Sam.fak. Karin Söderberg, univ.adj Pedagogiska inst. Maria Levlin, doktorand Inst. för språkstudier Hum. fak. Ingmarie Mellenius, univ.lektor Christoffer Bergman, studentrepresentant UMPE Extern representant Skolan Lärarhögskolan

12 Organisation Lärarutbildningsrådets ansvar
för informations- och erfarenhetsutbyte inom lärarutbildningen samt med uppgift att för styrelses och rektors räkning bereda icke programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom LH:s ansvarsområde. I rådet ingår • Ordförande • Rektor eller biträdande rektor • Samtliga programansvariga • En till två (1-2) studeranderepresentanter Organisation

13 Organisation Forskningskommitténs ansvar
Att bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolan vid Umeå universitets ansvarsområde. Organisation Ledamöter i forskningskommittén Ordförande: Namn Institution Fakultet Olof Johansson, prof. Statsvetenskapliga inst. Sam.fak. Åke Olofsson, prof. Inst. för psykologi Lisbeth Lundahl, prof. TUV Karin Sporre, prof. Pedagogiska inst. Janet Enever, prof. Inst. för språkstudier Hum.fak. Anna Larsson, doc. Inst. för idé och samhällsstudier Daniel Lindmark, prof. Torulf Palm, doc. NMD Tek.nat. Christina Ottander, univ.lektor Lärarhögskolan

14 KVALITETSARBETET INOM LÄRARHÖGSKOLAN
Kvalitet är ett svårgripbart, flerdimensionellt och mångtydigt begrepp • Olika personer menar olika saker när de talar om kvalitet • Det är svårt att formulera vad man själv menar med kvalitet • Det är ofta oklart vad andra menar • I stor utsträckning är man omedveten om de faktiska skillnaderna mellan hur individer uppfattar kvalitet Birgitta Giertz (2000) Kvalitetsarbete Lärarhögskolan

15 Kvalitet är graden av måluppfyllelse i examensbeskrivningarna
Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Högskolelagen, högskoleförordningen (bilaga 2- 4), lärosätenas lokala mål samt Studenternas och alumners erfarenheter Rapport 2012:4R HSV Kvalitetsarbete Lärarhögskolan

16 Kvalitetsarbete Hösten 2012 VB från programråden Hösten 2013
HSV Kvalitets- utvärdering SYV och Spec. Hösten 2013 VB från programråden Våren 2014 Uppföljning Lärarhögskolan vid UmU Centrumbildning Hösten 2014 ? Kvalitetsarbete Lärarhögskolan

17 Samverkan med SU Samverkan med SU Varför?
Förbättra och utveckla kvaliteten på lärarutbildningar vid Stockholms universitet och Umeå universitet Hur? Tre delprojekt Peer review Projekttid våren 2012 – juni 2014(?) Respektive delprojekt utvärderas och följs upp löpande, ex i mitten och i slutet av respektive delprojekt. Projektet som helhet utvärderas i maj 2014 Samverkan med SU Lärarhögskolan

18 Samverkan med SU Styrgrupp Projektledare & bitr projektledare
Delprojekt A Självständiga arbeten Delprojektledare & Bitr delprojektledare 5 granskare (examinatorer/handledare) Delprojekt B UK? Personal vid berörda inst Delprojekt C Vfu? Delprojektledare Samverkan med SU

19 Självständiga arbeten
Delprojekt A Självständiga arbeten Syftet är att bedöma kvaliteten på självständiga arbeten utifrån ett antal givna kvalitetsaspekter. Syftet är även att identifiera styrkor och svagheter i processer och förutsättningar kring arbetena för att bidra till kvaliteten på de självständiga arbetena höjs. Prel tidsplan våren 2012 – februari 2013 för examen mot tidigare år Ytterligare arbeten för fler examina kan ingå under projekttiden om så önskas Samverkan med SU

20 Delprojekt B Den Utbildningsvetenskapliga kärnan Syftet är att bedöma den ”utbildningsvetenskapliga kärnan” vid SU respektive UmU mot bakgrund av ett antal kvalitetsaspekter; exempelvis examensmål, lärandemål, progression och examination. Syftet är även att identifiera styrkor och svagheter i processer och förutsättningar kring kärnan vilket förhoppningsvis kan bidra till att kvaliteten på kärnan höjs. Prel tidsplan sept 2012 – våren 2013 Samverkan med SU

21 Förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning
Delprojekt C Förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning Syftet är att bedöma examinationen av VFU:n för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet och ev. med speciellt fokus på studenter med studiestöd. (En specifik fråga är: "Håller VFU-rapporten som ett stöd för en rättssäker bedömning"?) Prel tidsplan Sept 2012 – vt 2013 Samverkan med SU

22 BESTÄLLARMODELL Utgångspunkt
För att säkerställa att de utbildningar för vilka Lärarhögskolan vid Umeå universitet ansvarar är nationellt konkurrenskraftiga och håller högsta möjliga kvalitet, utgör ett optimalt nyttjande av universitetets samlade kompetens en avgörande faktor. Inför fördelning av utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen tillämpas därför en beställarmodell. Beställarmodell Lärarhögskolan

23 Beställarmodell Allmänna riktlinjer
ansvarsområden i beställarmodellens olika delar ska vara tydligt definierade och avgränsade i förhållande till varandra (beställning-sammanställning-beredning-beslut-uppföljning) beställningar ska genomföras enligt en av Lärarhögskolans styrelse fastställd beställarplan de uppdrag som beställningen avser ska omfatta en tidsperiod som ger rimliga planeringsförutsättningar för uppdragstagaren den planerade beställningsmodellen ska aviseras i samband med att en ny beställningsomgång initieras beställningar ska avse kurser, inte hela program Beställarmodell Lärarhögskolan

24 BESTÄLLARMODELL Beställarmodell Beställningsplan Utvecklingsarbete
Förslagsställning Beredning Bedömning Beslut Beställarmodell Uppföljning Utvärdering Lärarhögskolan

25 Beställarplan Beställarmodell Lärarhögskolan Samtliga lärarprogram
start Kurser och starttermin Start för beställnings­­ process Tidpunkt för beslut Samtliga lärarprogram HT 2014 UK I och VFU I samtliga. UK 1 + VFU I för Kompletterande pedagogisk utbildning och Yrkeslärar­programmet VT 2013 HT 2013 Förskollärar­ programmet Huvudämnen och huvudämnes­anknutna kurser, UK II+III och VFU II+III Grundlärare F-3 HT 2015 VT 2014 Åk 4-6 Fritidshem Ämneslärare Åk 7-9 Gymnasieskolan Kompletterande pedagogisk utbildning VT 2015 UK II och III, VFU Yrkeslärar­ Studie- och yrkesvägledarprogrammet Kurser inom termin 1-6 HT 2012 VT2013 Specialpedagog­ Kurser inom termin 1-3 VT 2012 Speciallärar- Beställarmodell Beställarplan Lärarhögskolan

26 Beställarmodell Beställningar kan genomföras på två sätt:
I de fall där kravspecifikationen för en kurs (exv inom ämnesstudier) tydligt och utan konkurrens går att hänföra till en institutions kunskapsområde görs beställningen direkt till sådan institution. I mångvetenskapliga kurser eller för kurser vars kravspecifikation inte entydigt går att föra till bestämd institution ska beställning riktas till Umeå universitet i dess helhet så att potentiella uppdragstagare själva kan identifiera sig. Beställarmodell Lärarhögskolan

27 Beställarmodell Samt… Oavsett typ av beställning ska samverkan mellan institutioner och över fakultetsgränser tydligt skrivas fram för att påvisa nyttjandet av ”universitetets samlade kompetens”. Efter genomförda kursuppdrag följer en systematisk, successiv och djupgående uppföljning. I de fall erhållna utbildningsuppdrag inte genomförs på det sätt som överenskommits omprövas uppdraget. Lärarhögskolan

28 Sammanfattning - beställningsmodellens kedja och aktörer
Kravspecifikation och tidsplan för beställning Beställning Utarbetande av förslag Beredning av inkomna förslag Beslut om beställning Beställarmodell Lärarhögskolan

29 Frågor/synpunkter att diskutera i programråden
Diskutera underlaget till förenklad beställarmodell – synpunkter och förslag på inriktningsbeslutet. Portfolio/IUP – hur förhåller vi oss? Lärarhögskolan


Ladda ner ppt "Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___"

Liknande presentationer


Google-annonser