Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Spotkontrakt: en överenskommelse mellan två parter att utbyta något idag för ett specificerat pris, spotpriset.  Terminskontrakt: en överenskommelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Spotkontrakt: en överenskommelse mellan två parter att utbyta något idag för ett specificerat pris, spotpriset.  Terminskontrakt: en överenskommelse."— Presentationens avskrift:

1

2  Spotkontrakt: en överenskommelse mellan två parter att utbyta något idag för ett specificerat pris, spotpriset.  Terminskontrakt: en överenskommelse (skyldighet) mellan två parter att utbyta något för ett specificerat pris, terminspriset, vid en specifik framtida tidpunkt, lösendagen.

3 --skillnaden mellan forwards och futures  -- varför har vi en terminsmarknad?  -- prissättning av terminer  Till exempel, för att försäkra valuta risk (om företag importera från USA och ska betala i 3 månad, köpa 3-M forward kontrakt på dollar).  För att minska risken för säljare av råvaror. Kaffebönor, socker, vete.  För att sprida information på utbud av råvaror

4 4 BidOffer Spot1.44071.4411 1-month forward1.44081.4413 3-month forward1.44101.4415 6-month forward1.44161.4422 The forward price may be different for contracts of different maturities (as shown by the table)

5 Forwards:  icke-standardiserade kontrakt (Over-the- counter, OTC marknad)  skräddarsydda kontrakt, icke-standardiserad  -- ofta med leverans av den underliggande tillgången

6 FUTURES: standardiserade kontrakt (handlas på börs). cash settlement DAGLIGEN  inga kreditrisk eller counterparty risk, därför banken agerar som motpart  mer likvida än forwards

7 Det pris som gör att kontraktet idag har ett marknadsvärde lika med noll (inget kassaflöde mellan parterna när kontraktet ingås, idag) Nominellt belopp = kvantitet · terminspris  den aktör som köper terminen: lång position  den aktör som säljer terminen: kort position

8 8 Profit Price of Underlying at Maturity, S T K Payoff diagram (K= delivery price=forward price at the time contract is entered into)

9 9 Profit Price of Underlying at Maturity, S T K

10  Guld (commodities): F = (1 + r f + s) · S 0  Finansiella tillgångar: F = (1 + r f ) · S 0 S 0 is the spot price. S is the storage cost r f is risk free interest rate F is the forward price 10

11 Suppose that: The spot price of gold is US$1,400 The 1-year forward price of gold is US$1,500 The 1-year US$ interest rate is 5% per annum Q: What should be the 1-year forward price? Is there an arbitrage opportunity? 11

12 If the spot price of gold is S and the forward price for a contract deliverable in T years is F, then F = S (1+r ) T where r is the 1-year (domestic currency) risk-free rate of interest. In our examples, S = 1400, T = 1, and r =0.05 so that F = 1400(1+0.05) = 1470 12

13 1. An investor owns 1,000 Microsoft shares currently worth $28 per share. A two-month put with a strike price of $27.50 costs $1. The investor decides to hedge by buying 10 contracts 13

14 14

15  En aktieoption är ett kontrakt som garanterar innehavaren rätten att köpa eller sälja det underliggande instrumentet, aktien, till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.  Utfärdaren är skyldig att sälja (köpa) de underliggande aktierna till (från) den som innehar optionskontraktet.  En option ger rätt att köpa/sälja en aktie. Optionerna handlas i regel i bestämda poster, så kallade kontrakt.

16  Ett aktieoptionskontrakt: - Har en begränsad löptid. - Representerar vanligtvis 100 underliggande aktier. - Ger inte innehavare av optionen några rättigheter som hör till det underliggande instrumentet, dvs aktien. Optionsinnehavaren får till exempel ingen aktieutdelning och får inte automatiskt rätt att besöka bolagsstämman.

17  Det finns två slags optionskontrakt; köp- och säljoptioner. En köpoption ger innehavaren rättigheten att köpa det underliggande instrumentet till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.  En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja det underliggande instrumentet till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.

18 Spekulation:  Köper du en köpoption tror du att priset på det underliggande instrumentet kommer att stiga.  Köper du däremot en säljoption tror du att priset på det underliggande instrumentet kommer att sjunka Riskhantering: gardera risk du redan ha.

19  En option sägs vara "in-the-money" om priset på det underliggande instrumentet är högre än lösenpriset för köpoptionen eller om priset på det underliggande instrumentet är lägre än lösenpriset  Om optionen är "at-the-money" är lösenpriset och dagspriset på det underliggande instrumentet detsamma.  Är optionen däremot "out-of-the-money" är lösenpriset högre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en köpoption och lägre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en säljoption. för säljoptionen.

20  Den som innehar ett optionskontrakt kan: - Sälja optionen senast på slutdagen till dess marknadsvärde. - Lösa optionen. Innehar du en köpoption, köper du det underliggande instrument till lösenpris. Innehar du däremot en säljoption, säljer du det underliggande instrument till lösenpris.

21  Det finns två typer av optioner som fungerar på olika sätt beträffande tid för inlösen: europeiska och amerikanska optioner. En option av europeisk typ är ett optionskontrakt där inlösen enbart kan ske på slutdagen medan en amerikansk option kan lösas in när som helst under dess löptid. I Sverige är aktieoptioner av amerikansk typ medan OMX-optioner är av europeisk typ.

22  En option kan även ses som en sorts försäkring. Med hjälp av optioner kan du exempelvis säkra en aktieposition. Antag att du har ett antal aktier i bolag A. Om du är orolig för att aktiekursen ska gå ner kan du då köpa en säljoption på motsvarande aktie och på så sätt säkra din position. Går priset på den underliggande aktien ned kommer optionens värde att stiga och därmed helt eller delvis kompensera nedgången i aktiens pris.

23  Om du inte vill lösa in optionen kan du i stället välja att sälja optionen till dess marknadsvärde före slutdagen.  att investera i ett optionskontrakt har du en större vinstpotential jämfört med alternativet att investera direkt i aktien. Även större risk.

24  Du kan även handla optioner med index som underliggande instrument. På OM kan du handla i standardiserade indexoptioner, som exempelvis OMX-optioner.  OMX-index är ett viktat index bestående av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet är viktat med avseende på de olika aktiernas börsvärde i förhållande till de övriga, i indexet, ingående aktierna. OMX-optioner har också ett förutbestämt lösenpris och en förutbestämd tidpunkt för lösen.

25 A Januari Aktie: Ericsson B Februari Lösenår: 2012 C Mars Option: Köp D April Lösenmånad: Januari E Maj Lösenpris: 70 F Juni G Juli H Augusti I September J Oktober K November L December Beteckningen A-L visar dels att det är en köpoption dels vilken lösenmånad optionen har.

26 M Januari Aktie: Volvo N Februari Lösenår: 2011 O Mars Option: Sälj P April Lösenmånad: Januari Q Maj Lösenpris: 80 R Juni S Juli T Augusti U September V Oktober W November X December Beteckningen M-X anger att det är en säljoption

27 OMXS302I1060  Slutdag: 120921 Lösenpris: 1060 Underliggande: OMX Stockholm 30 I = September

28 Option values given an exercise price of $720 What are the payoff limits for call option buyers? Sellers? What are the payoff limits for put option buyers? Sellers? 28

29 Call option value (buyer) given a $720 exercise price. Share Price Call option value 720 840 $120 29

30 23-30 $20 call option (buyer) given a $720 exercise price Share Price Call option value 720 840 $100

31 23-31 Call option payoff (seller) given a $720 exercise price. Share Price Call option $ payoff 720 840 $-120

32 $20 call option (seller) given a $720 exercise price: Share Price Call option $ payoff 720 840 $-120 $-100 32

33 How much must the stock be worth at expiration in order for a call holder to break even if the exercise price is $50 and the call premium was $4? 33

34  Du är innehavare av en 1-årig amerikansk säljoption utan utdelning under löptiden. Aktiens marknadsvärde är idag 100 kr och den kan under varje 6-månadersperiod antingen falla med 10 % eller stiga med 11,1 %. Säljoptionens lösenpris är 102 kr och den riskfria 6-ånadersräntan är 5 %.

35 p*(102-90)+(1-p)*(102-111,1)=0,05*100 12p+9,1p=14,1 0,671429 0,328571


Ladda ner ppt " Spotkontrakt: en överenskommelse mellan två parter att utbyta något idag för ett specificerat pris, spotpriset.  Terminskontrakt: en överenskommelse."

Liknande presentationer


Google-annonser