Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avvikande i y- led. 2 3 Leverage point, avviker i x- led.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avvikande i y- led. 2 3 Leverage point, avviker i x- led."— Presentationens avskrift:

1 1 Avvikande i y- led

2 2

3 3 Leverage point, avviker i x- led

4 4

5 Index Index används för att redovisa en utveckling över tiden Det uttrycker värdet av en storhet relativt värdet av en annan storhet (värdet vid en tidpunkt relativt värdet vid en bastidpunkt) Därför är index enhetsoberoende.

6 Exempel Priset på Hasses superstrumpa 1996-2000 i kronor årpris i SEKpris i Euro 199635.004.02 199736.004.14 199837.504.31 199939.004.48 200040.004.60 Priserna i Euro utgår från en fast växelkurs (1 EURO=8.70 SEK).

7 Om vi nu delar varje pris med priset för 1996 År KronprisEuropris 199635/35=14.02/4.02=1 199736/35=1.034.14/4.02=1.03 199837.50/35=1.074.31/4.02=1.07 199939/35=1.114.48/4.02=1.11 200040/35=1.144.60/4.02=1.14 Notera att vi får samma värdeserie oavsett vilken valuta vi använder (Observera dock att fast växelkurs är ett nödvändigt villkor för detta) De erhållna värdena kallas relativtal.

8 Omräkning till index: Multiplicera relativtalen med 100.  Indexserie 1996100 1997103 1998107 1999111 2000114 Indexvärdet för 1996 är exakt 100 av naturliga orsaker. 1996 kallas därför basår. Varje indexvärde innehåller den procentuella förändringen av priset jämfört med basåret. T ex index för 1998=107  Priset har ökat med 7% mellan 1996 och 1998.

9 För att uttrycka den procentuella förändringen från år t1 till år t2 beräknas [(Index år t2-Index år t1)/Index år t1]  100 t ex från 1998 till 2000: [(114-107)/107]  100=6.5  6.5% ökning

10 Basåret kan bytas genom att dividera varje värde i indexserien med värdet för det nya basåret, samt multiplicera med 100 Index år t, basår t 1 = (Index år t, basår t 0 /Index år t 1, basår t 0 )  100 = I t (t 1 ) = [I t (t 0 ) / I t1 (t 0 ) ]  100

11 Ex. Byte till basår 1998 ÅrBasår 1996Basår 1998 1996100(100/107)  100=93.5 1997103(103/107)  100=96.3 1998107100 1999111(111/107)  100=103 200114(114/107)  100=107 Notera att indextal < 100 förekommer

12 Allmän formel: Beräkning av enkla index:

13 Några vanliga användningar av index: direkt tolkning av indexvärdena deflatering: om man har en värdeserie av konsumtionen i löpande priser och en indexserie över prisutvecklingen, så kan man få den deflaterade värdeutvecklingen relativprisindex: för att jämföra en varas prisutveckling med ett mer generellt index (t.ex. konsumentprisindex)

14 Kvantiteter och försäljningsvärden Om q t är försäljningskvantiteten och p t priset av en vara år t, då kan försäljningsvärdet beräknas som v t =p t  q t Ex. Priser, kvantiteter och försäljningsvärden för Hasses superstrumpa: ÅrPrisKvantitetFörsäljningsvärde 199635.001505250 199736.001455220 199837.501656187.50 199939.001606240 200040.001556200

15 Deflatering: Försäljningsvärdena är uttryckta i så kallade löpande priser Genom deflatering kan vi uttrycka dem i priser för ett visst år (i så kallade fasta priser) En värdeserie i löpande priser divideras värde för värde med en prisindexserie. Dessutom kan man sen ändra basåret genom att multiplicera samtliga deflaterade värden med prisindex för det nya basåret.

16 Hasses superstrumpa, forts ÅrVärden iIndexVärden i 1997 års löpandepriser priser _ 19965250100(5250/100)  103=5407.50 199752201035220 19986187.50107(6187.50/107)  103=5956 19996240111(6240/111)  103=5790 20006200114(6200/114)  103=5602 En deflaterad värdeserie brukar kallas konsumption i fasta priser (värdet av den årliga konsumptionen av strumpor i 1997 års priser). Den uttrycker alltså en kvantitet.

17 Implicitprisindex Man kan också räkna “baklänges” om vi har en serie med löpande försäljningsvärden och en motsvarande serie uttryckt i (fasta) priser för basår t Genom att dividera löpande pris-serien värde för värde med fastpris-serien och sen multiplicera med 100, får vi en ny index-serie med basår t. Detta kallas ett implicitprisindex.

18 Hasses superstrumpa, forts ÅrVärden i Värden i Implicitprisindex löpande1998 års(Basår=1998) priserpriser _ 199652505617.50(5250/5617.50)  100 = 93.5 199752205423(5220/5423)  100 = 96.3 19986187.506187.50100 199962406015(6240/6015)  100=104 200062005819(6200/5819)  100=107 Avvikelser från tidigare framräknad indexserie beror på avrundningsfel

19 Sammansatta prisindex Ofta producera ett företag (eller en bransch) fler än en vara. Då baserar man indexet vanligtvis på flera (ev. samtliga) varor. Generell konstruktion: där I t,i =prisindex år t för vara i w t,i =vikt år t för vara i och summationen görs över alla varor som ingår.

20 Olika viktsystem Laspeyre’s viktsystem: w t,i =(p i,0 ·q i,0 )/  j (p j,0 ·q j,0 ) dvs vikten för vara i utgörs av varans andel av totalförsäljningen (av ingående varor) för basåret. Paasche’s viktsystem: w t,i =(p i,0 ·q i,t )/  j (p j,0 ·q j,t ) dvs vikten för vara i utgörs av varans andel av totalförsäljningen för år t i basårspriser. Laspeyre’s system är vanligast. Vikterna baseras på försäljningsfördelningen under basåret. Det är dock problematiskt om försäljningen varierar starkt mellan varugrupper från år till år. Paasche’s system används i det senare fallet och är mindre stabilt.

21 Exempel forts. Hasses kläder Priser och försäljningskvantiteter på Hasses superstrumpa och Hasses boxershorts Strumpor Boxershorts Pris Kvantitet Pris Kvantitet 199837.50 140085.00 630 199939.00 131090.00 488 200040.00 1492 93.00 513 Sammansatt prisindex med Laspeyre’s viksystem (Basår 1998): ÅrIndex 1998100 1999 2000

22 Ovanstående index kallas fastbasindex. Beräkningarna utgår från priser och/eller kvantiteter under ett basår. Vid långa indexserier blir detta ett problem. Vikterna måste återspegla förändringen i försäljningsvärden. Då använder man kedjeindex istället och man beräknar förändringen från ett år till det nästa (genom så kallade länkar).

23 Länkar och kedjor En indexlänk från år t-1 till år t beräknas som ett sammansatt index med år t-1 som basår. Länken är då det värdet som indexet får år t. Länken konstrueras som där p i,t är priset på vara i år t och p i,t-1 är priset på vara i år t –1 och w i,t-1,t är den vikt som används för varan mellan år t till år t –1 samt n är antalet varor som skall ingå i indexet

24 Med t ex Laspeyre’s viktsystem beräknas årslänken som Ett (kedje)index för år t med basår 0 fås därefter som I t = L 0,1 · L 1,2 · … · L t-1,t · 100

25 Användande av representantvaror För företag och branscher med många varor blir det opraktiskt att beräkna vikter med alla varors priser och försäljningskvantiteter. I stället väljs ur varje varugrupp en representantvara, vars pris- och kvantitetsutveckling speglar varugruppen väl. Priserna på representantvaran används i formeln för det sammansatta indexet. Vikterna bestäms utifrån totalförsäljningen i respektive varugrupp.

26 Om p i,t = Priset på representantvaran från grupp i år t, och v i,t = Värdet hos totala försäljningen av grupp i år t kan årslänken med Laspeyrevikter beräknas som där summeringen görs över alla grupper av varor (el. tjänster) Observera att i denna formel (och även i tidigare formler) summerar vi också i nämnaren över alla grupper, men för att inte blanda ihop med den första summan används summationsindexet j där.

27 Hasse’s kläder Försäljningsvärden År Försäljningsvärde Strumpor och sockorUnderkläder 1998210650151300 1999245400179500 2000266300199100 Priser för representantvaror År Strumpor och sockorUnderkläder Hasses superstrumpaHasses boxer 199837.5085.00 199939.0090.00 200040.0093.00

28 Årslänkar Kedjeindex med basår 1998 ÅrIndex 1998100 19991.048  100=104.8 20001.048  1.029  100=107.8

29 Relativprisindex Antag att vi har ett framräknat prisindex för någon vara, tjänst eller grupp av varor och tjänster. Indexet i sig mäter prisutvecklingen på just den varan/tjänsten/gruppen, men det är ofta intressant att studera utvecklingen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen (totalt eller för en större grupp till vilken varan/tjänsten/ gruppen hör). Man kan då använda sig av s k relativprisindex.

30 Låt I t 0 vara prisindexet för den aktuella varan/tjänsten/gruppen och låt I t v vara prisindexet för den större gruppen. Relativprisindexet blir då (I t 0 / I t v ) ·100 I t v är ofta konsumentprisindex (se nedan) eller något branschindex. Relativprisindex är egentligen bara en variant av deflatering. Man vill alltså tolka den ’lokala’ prisförändringen när den generella prisförändringen har räknats bort. (den aktuella varan har en högre (index>100) eller lägre (index<100) prisutveckling än varorna generellt. Användningsområdena är många, men speciellt blir detta sätt att räkna viktigt i efterfrågeanalys.

31 Exempel: Nedan visas det nyligen framräknade kedjeprisindexet för Hasses kläder tillsammans med konsumentprisindex för motsvarande period. Kedjeprisindex KPI (basår 1980) KPI (basår 1998) 1998100257.3100 1999104.8258.5100.5 2000107.8260.8101.4

32 Värdena visar direkt att prisutvecklingen hos Hasses är högre än den allmänna prisutvecklingen. Uttryckt i ett relativprisindex blir den alltså: 1998100 1999(104.8/100.5)·100 = 104.3 2000(107.8/101.4) 100 = 106.3 dvs 6.3% högre än den allmänna prisutvecklingen mellan 98 och 00

33 Konsumentprisindex Indelning av marknaden i grupper av varor och tjänster görs med jämna mellanrum. Val av representantvaror/tjänster från varje grupp (regelbunden revision av val) Basår byts med långa intervall: F n 1980, innan dess 1949 Beräkning för hela marknaden men också för diverse undergrupper (Nationalräkenskaperna)

34 Indexets utformning: Uppdelning i långtidsindex (årsvisa) och korttidsindex (månadsvisa) Båda är kedjeprisindex Årslänkar beräknas f n med Edgeworths viktsystem (ett medelvärde av Laspeyre’s och Paasche’s viktsystem) Månadslänkar beräknas f n med Laspeyre’s viktsystem Sammanjämkning i januari och december http://www.scb.se/templates/Standard____33937.asp

35 Konsumentprisindex används för att –Mäta inflation –Omräkna värden i löpande priser till värden i priser för ett visst år. Detta används bl a för att bedöma försäljningsutveckling och efterfrågan. Konsumentprisindex kan bestämmas implicit genom


Ladda ner ppt "1 Avvikande i y- led. 2 3 Leverage point, avviker i x- led."

Liknande presentationer


Google-annonser