Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet ”Effektivare varuförsörjning” 2014-01-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet ”Effektivare varuförsörjning” 2014-01-14."— Presentationens avskrift:

1 Projektet ”Effektivare varuförsörjning” 2014-01-14

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning 2  Drevs från hösten 2012 till januari 2014  Projektledare BEAst  Finansierades av SBUF  Arbetsgruppen; Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida, Byggbeslag, Dahl, DB Schenker, DHL, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska och Svevia  Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, speditörer, transportörer och 3PL

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Etapper i projektet 3 A.Process – Information – Termkatalog – Meddelanden: standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och tekniska. Resultatet är standarden e-Build Supply B.Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med e- Build Label C.Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder, besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner D.Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget systemstöd för e-Build Supply och e-Build Label E.Pilotprojekt: test av standardmeddelanden i e-Build Supply, e-Build Label och portalfunktioner och grund för uppföljning

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Referensmodell för effektivare varuförsörjning 4 Leverantör Köpare av material, logistik och frakt Projektör – Speditör – Transportör – 3PL Leverantör 3PL Godsavsändare Avtal frakt (NSAB) Speditör Avtal material (AMA AF Köp) Juridiskt gränssnitt Process- gränssnitt Informations- gränssnitt Avsändare Mottagare Standard- meddelan- den Gränssnitt System Projektering Leverans Betalning Kund 3PL Godsmottagare Leveransplats Inköp Avtal logistiktjänst (ABM07) 3PL Avrop

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Parter och juridiska gränssnitt Typfall 1 och 2 LEVERANTÖRLEVERANTÖR ENTREPRENÖRENTREPRENÖR 2a) Avtal material 1b) Avtal frakt 1a) Avtal material och frakt 2b) Avtal frakt PROJEKTÖRPROJEKTÖR SPEDITÖRSPEDITÖR Avtal

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Parter och juridiska gränssnitt. Typfall 3: både köpare och säljare kan ha engagerat en 3PL LEVERANTÖRLEVERANTÖR ENTREPRENÖRENTREPRENÖR 2a) Avtal logistik 1) Avtal material 3PL3PL 2b) Avtal logistik TRPTRP TRPTRP 2b) Avtal frakt 2b) Avtal frakt 2b) Avtal frakt 2b) Avtal frakt

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning; Parter och juridiska gränssnitt TypfallAvtalAvrop 1aEntreprenör har avtal med leverantör om material inkl frakt Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör 1bLeverantör har avtal med speditör/transportör om frakt Leverantör bokar och betalar frakt 2aEntreprenör har avtal med leverantör om material Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör 2bEntreprenör har avtal med speditör/transportör om frakt Leverantören bokar frakt, men speditören fakturerar entreprenören 3- Materialavtal mellan entreprenör och leverantör - Logistikavtal mellan 3PL och uppdragsgivare (leverantör och/eller entreprenör) - Fraktavtal mellan speditör och 3PL eller direkt med uppdragsgivare - Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör - Leverans bokas från uppdragsgivare (entreprenör eller leverantör) - 3PL eller uppdragsgivare bokar frakt

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Etappen Process – Information – Termkatalog – Meddelanden, tillsammans är det e-Build Supply 8  Processbeskrivning som grund för övriga delar  En ordlista med definitioner av ca 60 begrepp  Informationsmodellen med flöden mellan inblandade parter  Termkatalogen med definitioner av elementen i informationsflödena  Standardiserade meddelanden för Leveransplan, Order, Bekräftelse, Leveransavisering och Avisering

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta 9 Försörjningsprocessen Inköps- och leverans- planering Projek- tering Inköp Under Transport Från leverantör AnkomstPå bygge Fakturering betalning Huvudprocess Delprocesser Projekteringsprocess Inköpsprocess Leveransprocess Betalningsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 10 Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning e-Build webbtjänster Projektering orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor InköpAvropLeverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps- planering tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse- hantering packning märkning transport- bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande fakturering uppföljning godkännande betalning webbformulär EDI-meddelande kollietiketter Projektering GränssnittPortalfunktioner

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Besparingspotential vid förändrat arbetssätt och processer med systemstöd enligt e-Build Supply 11 Arbetsgruppens uppskattning och erfarenhet från piloter visar att den sammanlagda kostnaden som logistikbetingade problem orsakar beräknas uppgå till 6,3 miljarder kronor per år för de största bygg- och installationsföretagen i branschen. Detta motsvarar cirka 2% av branschens omsättning. Arbetsgruppens bedömning är att de kostnaderna åtminstone kan halveras, vilket gör att besparingspotentialen blir drygt 3 miljarder kronor per år.

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Besparingspotential i SEK per meddelande, inkluderar ej förändring av arbetssätt 12 MeddelandeKund *Leverantör Integrerad Leverantör i portal Leveransplan??? Order10505 Ordersvar102010 Leveransavi20 10 e-Label30010 Faktura1002015 Summa per ärende 17011050 OBS, detta är effekterna av automatisering vid informationsutväxling enligt e-Build Supply. Det är en del av de totala besparingarna enligt förra bilden.

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Exempel på en av delprocesserna, den för leverans- och packplanering 13 Entreprenör Leverantör Delprocess Inköp 2 Skicka leverans- och packplan Till del- process Avrop 3. Ta emot leveransplan 1. Planera leverans 4. Uppdatera planering Nej Ändrad plan? Ja Avvikelse? Nej Ja

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard För varje processbild finns en beskrivning, här för leverans- och packplanering StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Planera leveransEntreprenörAvtal Byggplan Artikelinformation uppdaterad Leverans- och packplanDefiniera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner Uppdatera leveransdelar 2. Skicka leverans- och packplan EntreprenörLeverans- och packplan Skickad leveransplanSkapas per projekt och leverantör Ej bindande prognos över kommande leveranser Vid ändringar i planen uppdateras leveransplanen kontinuerligt 3. Ta emot leveransplan LeverantörLeveransplanInternt underlag för logistik- planering Leveransprognos uppdateras i leverantörens system Löpande uppdatering från entreprenören 4. Uppdatera planeringLeverantörLogistikplaneringUppdaterat internt underlag för logistikplanering Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och/eller logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 15 Informationsflöde under varuförsörjnings- processen Spe- ditör Entre- prenör (3PL) Leve- ran- tör (3PL) Produktdata Produkt- och platsdata BIM-objekt Mängdförteckning Pro- jektör Faktura Avrop Bekräftelse Leveransavisering Leveransplan Avvikelsebesked Bekräftelse Bokning Transportinstruktion Leveransbesked Faktura Ankomstavisering Avvikelsebesked Faktura

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Etappen Gränssnitt Transport för att förenkla och öka kvaliteten i dagens hantering, t.ex. 17  Identifiering av logistikproblem och förslag till lösningar  Rekommendationer för ankomstavisering till byggarbetsplatser  Avvikelseavisering till avsändare och mottagare  Aktuella frågor vid tredjepartsleverantörer (3PL)  Lossningsinstruktioner  Identifiering av hinder i standardavtal med förslag till lösning

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Potential och enkelhet för lösning av identifierade logistikproblem 18 Problem 1A: Begreppsförväxling 1B: Orimlig leveranstid 1C: Förändrade behov 1D: Leveransförfrågningar 1E: Lossningsinstruktioner 1F: Uppdaterad leveranstid 2A: Logistikresurser på arbetsplatser 2B: Planering av leveranser 2C: Olika godsmottagare 2D: Leveranser efter behov 2E: Bristande kontaktinformation 3A: Korrekta leveranstider 3B: Utökad avisering om leveranser

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Supply och e-Build Label ger förutsättningar för en effektivare bygglogistik

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Byggprocessens aktörer hänger samman i ett digitalt flöde, från ritning till leverans

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard STE-etiketten för transportören och e-Build Label A, B och C för kollit och D för produkten STE med Leverans- adress för transportör e-Build Label A med Leverans- eller Montage- plats e-Build B med Leverans- eller Montage- plats e-Build D med Montage- plats

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med e-Build Label™

24 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 24 Under planering: Portal med stöd för e-Build Supply och e-Build Label för de utan eget system Exempel på funktioner - leveransplan - order och bekräftelse - leveransavisering - utskrift av e-Build Label - leveransgodkännande - faktura Affärs- system Affärs- system Leverantör Speditör Kund Direkt EDI EDI Webb- gräns- snitt Gemensam branschportal


Ladda ner ppt "Projektet ”Effektivare varuförsörjning” 2014-01-14."

Liknande presentationer


Google-annonser