Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet ”Effektivare varuförsörjning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet ”Effektivare varuförsörjning”"— Presentationens avskrift:

1 Projektet ”Effektivare varuförsörjning” 2014-01-14

2 Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning
Drevs från hösten 2012 till januari 2014 Projektledare BEAst Finansierades av SBUF Arbetsgruppen; Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida, Byggbeslag, Dahl, DB Schenker, DHL, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska och Svevia Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, speditörer, transportörer och 3PL 2

3 Etapper i projektet Process – Information – Termkatalog – Meddelanden: standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och tekniska. Resultatet är standarden e-Build Supply Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med e-Build Label Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder, besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget systemstöd för e-Build Supply och e-Build Label Pilotprojekt: test av standardmeddelanden i e-Build Supply, e-Build Label och portalfunktioner och grund för uppföljning 3

4 Referensmodell för effektivare varuförsörjning
Avtal material (AMA AF Köp) Leverantör Köpare av material, logistik och frakt Juridiskt gränssnitt Avtal logistiktjänst (ABM07) 3PL Avtal frakt (NSAB) Speditör Projektering Leverantör 3PL Godsavsändare Kund 3PL Godsmottagare Leveransplats Inköp Process- gränssnitt Avrop Leverans Betalning Projektör – Speditör – Transportör – 3PL Avsändare Standard-meddelan-den Informations- gränssnitt Mottagare System System Gränssnitt Gränssnitt 4

5 Parter och juridiska gränssnitt Typfall 1 och 2
V R A N T Ö E N T R P Ö 1a) Avtal material och frakt 2a) Avtal material P R O J E K T Ö S P E D I T Ö R 2b) Avtal frakt 1b) Avtal frakt Avtal

6 Parter och juridiska gränssnitt
Parter och juridiska gränssnitt. Typfall 3: både köpare och säljare kan ha engagerat en 3PL L E V R A N T Ö E N T R P Ö 1) Avtal material 3 P L 2a) Avtal logistik 2b) Avtal logistik T R P T R P 2b) Avtal frakt 2b) Avtal frakt 2b) Avtal frakt 2b) Avtal frakt

7 Beskrivning; Parter och juridiska gränssnitt
Typfall Avtal Avrop 1a Entreprenör har avtal med leverantör om material inkl frakt Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör 1b Leverantör har avtal med speditör/transportör om frakt Leverantör bokar och betalar frakt 2a Entreprenör har avtal med leverantör om material 2b Entreprenör har avtal med speditör/transportör om frakt Leverantören bokar frakt, men speditören fakturerar entreprenören 3 - Materialavtal mellan entreprenör och leverantör - Logistikavtal mellan 3PL och uppdragsgivare (leverantör och/eller entreprenör) - Fraktavtal mellan speditör och 3PL eller direkt med uppdragsgivare - Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör - Leverans bokas från uppdragsgivare (entreprenör eller leverantör) - 3PL eller uppdragsgivare bokar frakt

8 Etappen Process – Information – Termkatalog – Meddelanden, tillsammans är det e-Build Supply
Processbeskrivning som grund för övriga delar En ordlista med definitioner av ca 60 begrepp Informationsmodellen med flöden mellan inblandade parter Termkatalogen med definitioner av elementen i informationsflödena Standardiserade meddelanden för Leveransplan, Order, Bekräftelse, Leveransavisering och Avisering 8

9 Huvudprocesskarta Huvudprocess Försörjningsprocessen Delprocesser
Projekteringsprocess Projek-tering Inköps- och leverans-planering Inköp Inköpsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess Leveransprocess Från leverantör Under Transport Ankomst På bygge Betalningsprocess Fakturering betalning 9

10 Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning
Gränssnitt Portalfunktioner orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor webbformulär e-Build webbtjänster EDI-meddelande kollietiketter Projektering Projektering Inköp Avrop Leverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps-planering packning märkning transport-bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse-hantering fakturering uppföljning godkännande betalning 10 10

11 Besparingspotential vid förändrat arbetssätt och processer med systemstöd enligt e-Build Supply
Arbetsgruppens uppskattning och erfarenhet från piloter visar att den sammanlagda kostnaden som logistikbetingade problem orsakar beräknas uppgå till 6,3 miljarder kronor per år för de största bygg- och installationsföretagen i branschen. Detta motsvarar cirka 2% av branschens omsättning. Arbetsgruppens bedömning är att de kostnaderna åtminstone kan halveras, vilket gör att besparingspotentialen blir drygt 3 miljarder kronor per år. 11

12 Besparingspotential i SEK per meddelande, inkluderar ej förändring av arbetssätt
Kund * Leverantör Integrerad Leverantör i portal Leveransplan ? Order 10 50 5 Ordersvar 20 Leveransavi e-Label 30 Faktura 100 15 Summa per ärende 170 110 OBS, detta är effekterna av automatisering vid informationsutväxling enligt e-Build Supply. Det är en del av de totala besparingarna enligt förra bilden. 12

13 Exempel på en av delprocesserna, den för leverans- och packplanering
Entreprenör Ja 1. Planera leverans 2 Skicka leverans- och packplan Nej Ändrad plan? Delprocess Inköp Till del-process Avrop Leverantör Avvikelse? 3. Ta emot leveransplan 4. Uppdatera planering Nej Ja 13

14 För varje processbild finns en beskrivning, här för leverans- och packplanering
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Planera leverans Entreprenör Avtal Byggplan Artikelinformation uppdaterad Leverans- och packplan Definiera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner Uppdatera leveransdelar 2. Skicka leverans- och packplan Skickad leveransplan Skapas per projekt och leverantör Ej bindande prognos över kommande leveranser Vid ändringar i planen uppdateras leveransplanen kontinuerligt 3. Ta emot leveransplan Leverantör Leveransplan Internt underlag för logistik-planering Leveransprognos uppdateras i leverantörens system Löpande uppdatering från entreprenören 4. Uppdatera planering Logistikplanering Uppdaterat internt underlag för logistikplanering Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och/eller logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

15 Informationsflöde under varuförsörjnings-processen
Pro-jektör Leve- ran- tör (3PL) Entre-prenör (3PL) Produktdata Produkt- och platsdata BIM-objekt Mängdförteckning Leveransplan Avrop Bekräftelse Leveransavisering Faktura Bokning Spe-ditör Bekräftelse Transportinstruktion Ankomstavisering Avvikelsebesked Avvikelsebesked Leveransbesked Faktura Faktura 15 15

16 e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

17 Etappen Gränssnitt Transport för att förenkla och öka kvaliteten i dagens hantering, t.ex.
Identifiering av logistikproblem och förslag till lösningar Rekommendationer för ankomstavisering till byggarbetsplatser Avvikelseavisering till avsändare och mottagare Aktuella frågor vid tredjepartsleverantörer (3PL) Lossningsinstruktioner Identifiering av hinder i standardavtal med förslag till lösning 17

18 Potential och enkelhet för lösning av identifierade logistikproblem
1A: Begreppsförväxling 1B: Orimlig leveranstid 1C: Förändrade behov 1D: Leveransförfrågningar 1E: Lossningsinstruktioner 1F: Uppdaterad leveranstid 2A: Logistikresurser på arbetsplatser 2B: Planering av leveranser 2C: Olika godsmottagare 2D: Leveranser efter behov 2E: Bristande kontaktinformation 3A: Korrekta leveranstider 3B: Utökad avisering om leveranser 18

19 e-Build Supply och e-Build Label ger förutsättningar för en effektivare bygglogistik

20 Byggprocessens aktörer hänger samman i ett digitalt flöde, från ritning till leverans

21 e-Build Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

22 STE-etiketten för transportören och e-Build Label A, B och C för kollit och D för produkten
e-Build D med Montage- plats STE med Leverans- adress för transportör e-Build B med Leverans- eller Montage- plats e-Build Label A med Leverans- eller Montage- plats

23 Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med e-Build Label™

24 Under planering: Portal med stöd för e-Build Supply och e-Build Label för de utan eget system
Exempel på funktioner - leveransplan - order och bekräftelse - leveransavisering - utskrift av e-Build Label - leveransgodkännande - faktura Gemensam branschportal Webb-gräns-snitt EDI Direkt EDI Affärs- system Affärs- system Leverantör Speditör Kund 24 24


Ladda ner ppt "Projektet ”Effektivare varuförsörjning”"

Liknande presentationer


Google-annonser