Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket"— Presentationens avskrift:

1 Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket
Boden april Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket

2 Näringsliv och Utveckling
Mål och syften 2013-

3 Lokala Utvecklingsplaner

4 Lokala Utvecklingsplaner

5 Lokala Utvecklingsplaner

6 Pågående processer Fellingsbro projektet med anna
Pilkrog friskola som servicepunkt för fyra bygder där man startar med utvecklingsplaner i ett förankringsarbete. Ramsberg, lanthandel, kyrka, skola, bad Vedevåg affär som servicepunkt samt ek fr som den samlande kraften Idrottsanläggning som servicepunkt Hallix…drift av anläggningar samt samhällsföretag. Ullersätter bygdegård som servicepunkt Löa cafe,bygdegård friskola och använder sig av upptagningsområde som arbetsfält vilket då blir gränsöverskridande och utmanande… Frövi Fellingsbro och företagareförening Rockhammar fritidgård,cafe,bad

7 Utpekade frågeställningar
Kan vi arbeta med mobila enheter för varuförsörjning, kommunalservice, statligservice… Kan bokbussen få en vidare tolkning av sitt uppdrag… Lantbrevbäraren vilken roll kan en sådan spela… Fiber på landsbygden hur viktig är den… Byavaktmästare Mötesplats, Medborgaredialog, Lanthandel, drivmedel, Kommunikation Infrastruktur

8 Utpekade frågeställningar
Laga mat i skolbespisningarna på varje skola (hur mycket mat slängs idag och hur kan man skapa resurser av det) LIS – strandnäraboende Fiber på landsbygden Hushållsnära och omsorgsnära tjänster Föreningsservice Skötselavtal, vård av närsamhället Kommunal och statligservice för medborgare och företag Turism, besöksnäring, evenemang

9 Konkreta mål fas 1 Hur skall vi förhålla oss till skapandet av ett Tematiskt tillägg och/eller Fördjupad översiktsplan…? Verksamhet i respektive bygd för BMB, BKT, TURSAM, Kultur och fritid, BUN, Socialförvaltningen, Hemtjänst, Masugnen, arbetsmarknadsenheten, migrationsverket, blåljus och upplevd trygghet (nerikesbrandkår, polis, ambulans), våra kommunala bolag, bibliotek, folktandvård, hälsovård, turistinformation, arbetsförmedling, försäkringskassa, paketutlämning, kassaservice, svenska spel etc. Vilka kan vi påverka och hur…?

10 Konkreta mål fas 1 Hur skall vi förhålla oss till skapandet av Samhällsföretag och servicepunkter…? Servicepunkter innehåll och drift samt ersättning (mål för hur de funktionella områdena skall se ut och hur servicepunkterna skall ägas och styras) Hur kan den interna organisationen förberedas för att kunna hantera olika upplägg…? Upphandling av lokala aktörer (möjligheter) Hur kan kommunen bli kund och köpa tjänster av lokala plattformar…

11 Konkreta mål fas 1 Hur skall vi förhålla oss till skapandet av ett Policydokument för sociala företag etc. Samhällsföretag, socialaföretag, etc innehåll och drift samt ersättning ( hur kan befintliga verksamheter bli en resurs) Landsbygdssäkring kan en sådan skapas

12 Konkreta mål fas 1 Hur skall vi förhålla oss till skapandet av en Serviceförsörjningsplan (Varuförsörjningsplan med regelverk för utkörningsersättning)…?

13 Konkreta mål fas 1 Hur skall vi förhålla oss till ”Beredningsgruppen för lokalutveckling” och dess varande eller icke varande i framtiden…? Övertagande av KSAU…? Detta för att landsbygdsfrågorna skall bli en del av helheten och inte isolerade frågeställningar

14 Dokument Policy dokument Landsbygdssäkring
Tematiskt tillägg/ fördjupad översiktsplan samt strategi Definiera behovet av service i alla funktionella områden och orter Matchande servicepunkt i centralorten Digitala agenda för Lindesberg

15 Näringsliv & Utveckling
Verksamhetsplan

16 Verksamhetsplan 2013 ”Utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun ” Delmål i Utvecklingsplan för Näringsliv & Utveckling tom 2015 Verksamhetsplan för Näringsliv & Utveckling 2013

17 Näringsliv och Utveckling

18 BAKGRUND Utvecklingsprogrammet utgår från den av kommunfullmäktige antagna utvecklings-strategin. Den beskriver delmål och inriktning av arbetet fram till och med år 2015 för de delar där Näringsliv & Utveckling känner sig ansvariga/delaktiga.   Avsikten med dokumentet är att det skall ligga till underlag för verksamhets- och budgetplanering för enheten samt utgöra en mall för kommunens övriga verksamheter i den mån de berörs.

19 VISION År 2025 har Lindesbergs kommun:
fått en stabil befolkningsutveckling tack vare en hög bibehållen inflyttning och en kraftig minskad utflyttning. starkt bidragit till ett ökat förtroendekapital mellan kommunen, medborgarna och det lokala näringslivet tillsammans med olika aktörer såsom företag, kommuninvånare, föreningar med flera blivit en ännu trivsammare kommun att verka, bo och leva i.

20 Stratsys Näringsliv och utveckling

21 MÅLOMRÅDEN Utvecklingsstategin

22 Verksamhetsplan!

23 Serviceplan för våra attraktiva ytterområden påbörjad.
Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs Fördjupad översiktsplan/LIS för våra sjönära mest attraktiva ytterområden är påbörjad. Serviceplan för våra attraktiva ytterområden påbörjad.  Policys för lokalutveckling samt socialt företagande är antagna i kommunen.  Lokala utvecklingsplaner är upprättade i relevanta delar av kommunen.

24 Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs Delmål 2013 Fördjupad översiktsplan/lokalisering i strandnära områden (LIS) för våra sjönära och mest attraktiva ytterområden AKTIVITETER 2013: Identifiera aktuella LIS områden ANSVAR: Näringslivschefen AKTIVITETER 2013: Skapa dialog och plan för en fördjupad översiktsplan för våra attraktiva ytterområden med berörda parter tex beslutsfattare, BMB etc. ANSVAR: Landsbygd

25 Serviceplan för våra attraktiva ytterområden
Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs Delmål 2013 Serviceplan för våra attraktiva ytterområden AKTIVITETER 2013: Kartlägg och dokumentera nuläge vad avser service ANSVAR: Landsbygd

26 Policys för lokalutveckling samt socialt företagande
Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs Delmål 2013 Policys för lokalutveckling samt socialt företagande AKTIVITETER 2013: Kartlägg och sammanställ behovet ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Workshop med kommunala beslutsfattare

27 AKTIVITETER 2013: Beslutsunderlag till KS/KF ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs AKTIVITETER 2013: Beslutsunderlag till KS/KF ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Skapa minst ett nätverk och en utbildning kring socialtföretagande AKTIVITETER 2013: Komptetensutveckling för tänkta företagare, beslutsfattare och tilltänkta kunder har påbörjats

28 Lokala utvecklingsplaner är upprättade i relevanta delar av kommunen
Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs Delmål 2013 Lokala utvecklingsplaner är upprättade i relevanta delar av kommunen AKTIVITETER 2013: Lokala utvecklingsplaner klara ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Skapade av regelverk för ramprogram AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för ramprogram AKTIVITETER 2013: Skapande av en dörr in verksamhet för projekt

29 Kommunens övergripande mål 2015  Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för hjälp till självhjälp för att gå från idé till verksamhet ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för redovisning och rekvirering av medel i projekt. AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för lokala utvecklingsplaner i funktionella områden AKTIVITETER 2013: Tillgängliggöra alla mallar och verksamheter på nätet i form av en blogg eller liknande AKTIVITETER 2013: Beredningsgrupp för Lokal Utveckling eller liknande behöver stöd i sin verksamhet för administration och dokumentation.

30 Kommunens övergripande mål 2015  Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna
Utredning kring servicepunkter är klar och implementering påbörjad. Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar. I SKL:s undersökning Insikt skall vi vara på den övre halvan av deltagande kommuner. Öka till gängligheten för konsumentvägledning

31 Utredning kring servicepunkter pågår och implementering påbörjad
Kommunens övergripande mål 2015  Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna Delmål 2013 Utredning kring servicepunkter pågår och implementering påbörjad AKTIVITETER 2013: Identifiera nuläget vad avser kommunala verksamheter ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Nätverka och skaffa en omvärldsanalys om vad som händer i övriga sverige inom området

32 Kommunens övergripande mål 2015  Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna
AKTIVITETER 2013: Besöka Bodens kommun för att titta på deras servicepunkter. ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Besöka Örnsköldsviks kommun för att titta på deras servicepunkter AKTIVITETER 2013: Delta i de regionala träffar som anordnas av Länsstyrelsen i Örebro i ämnet service.

33 Antal nystartade företag under 2015 relativt 2012 skall öka .
Kommunens övergripande mål 2015  Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och förnyelsekraft samt underlätta för nya och befintliga företag, främja nya idéer och uppfinningar Antal arbetstillfällen från slutet av 2012 till slutet av 2015 ska öka. Antal nystartade företag under 2015 relativt 2012 skall öka . En lokal inkubator för innovationer skall vara inrättad senast 2015. En lösning för säkerhetsställande av lokalt riskkapital skall vara implementerad.

34 AKTIVITETER 2013: Identifiera parametrar för mätbara mål och syften
Kommunens övergripande mål 2015  Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och förnyelsekraft samt underlätta för nya och befintliga företag, främja nya idéer och uppfinningar AKTIVITETER 2013: Identifiera parametrar för mätbara mål och syften ANSVAR: Näringsliv AKTIVITETER 2013: Identifiera företag och branscher etc AKTIVITETER 2013: Boka in möten och uppföljning för företagsbesök AKTIVITETER 2013: Skapa en väg in för hantering av EU Frågor ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Skapa och vara värd för företagsfrukosten

35 Kommunens övergripande mål 2015  Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser Arbetet kring en lokal serviceplan är påbörjad. Utredning kring servicepunkter är klar och implementering påbörjad. Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar. I SKL:s undersökning Insikt skall vi vara på den övre halvan av deltagande kommuner.

36 Arbetet kring en lokal serviceplan är påbörjad
Kommunens övergripande mål 2015  Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser Delmål 2013 Arbetet kring en lokal serviceplan är påbörjad AKTIVITETER 2013: Skapa en dialog och plan med berörda parter som tex beslutsfattare, nämnder, förvalningar, BMB, BKT etc. ANSVAR: Landsbygd

37 Utredning kring servicepunkter pågår och implementering påbörjad
Kommunens övergripande mål 2015  Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser Delmål 2013 Utredning kring servicepunkter pågår och implementering påbörjad AKTIVITETER 2013: Identifiera nuläget vad avser kommunala verksamheter ANSVAR: Landsbygd

38 Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar
Kommunens övergripande mål 2015  Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser Delmål 2013 Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar AKTIVITETER 2013: ”En väg in” ANSVAR: Näringsliv/BMB

39 Kommunens övergripande mål 2015  Kommunen ska ha hög standard inom IT-området
En stödjande funktion för underifrånperspektivet på landsbygden vid tillskapande av projekt för IT utbyggnad. Förmedla näringslivets behov av IT kapacitet

40 Kommunens övergripande mål 2015  Kommunen ska ha hög standard inom IT-området
Delmål 2013 En stödjande funktion för underifrånperspektivet på landsbygden vid tillskapande av projekt för IT utbyggnad AKTIVITETER 2013: Skapa nätverk för bredband och fiber där minst ett samarbetsprojekt i kommunen för påtryckning av kanaliseringsstöd skapas. ANSVAR: Landsbygd AKTIVITETER 2013: Skapa ett bollplank och synliggöra medtoder och mallar för ansökningar av bla kanalisationsstöd

41 Näringsliv och Utveckling
10 punktsprogramet Tick in the box

42 Bygglov för 25 lägenheter i Lindesbergs Kommun är klar

43 Mark för Vibyns framtida utveckling är säkrad

44 Stickväg till ”Handelsträdgård” är klar

45 Placering av resecentrum i Lindesberg

46 Fotbollsgatans planering i detalj klar

47 Buss och trafikplats i Guldsmedshyttan är klar

48 Lokala utvecklingsplaner är dokumenterade

49 Servicepunkt i Lindesbergscentrum öppnad

50 15 Företagsbesök tillsammans med politiken

51 Område för stadsnära camping är utpekat

52 Plan för Lindesbergs centrumutveckling klar

53 Byggnation av brandsation påbörjad

54 Pendlarparkeringar Banvägens norra del är färdigställda

55 Turistbroschyr för Lindesbergs kommun med cykel- och vandringsleder mm

56 Möten med andra kommuner om vårt projekt
Leksand Svenljunga Nora Ludvika Örebro läns kommuner Bollnäs/Enköping ej planerat möte klart

57 Media

58 Två Butiker har startas upp igen
Coop i Storå blev nedlagd Tempo i Storå har öppnat Handlarn i Vedevåg har bytt ägare Bensinmack i Löa har öppnats säljer 1 miljon liter

59 Uppkörningar för körkort
Jag har på ditt uppdrag varit i kontakt med Roger Almgren på KörkortsCenter här i Lindesberg och gjort följande iakttagelser.   Problemen kvarstår när det gäller bokningarna man är långt inne i sensommaren nu. Man hade nyligen en dag för uppkörningar här i Lindesberg. Men eftersom bokningen är öppen på nätet för alla så är det först till kvarn som gäller. Detta innebar att andra nyttjar tiderna och med full rätt, men det innebär det faktum att våra lokala förmågor får stå tillbaka när tillgång till service är begränsad. Det finnes en prioriteringsordning för områdena enligt följande: Örebro, Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg. Enligt yttrande från Roger Almgren så funkar kontakten bra med Jens Yttergren i Örebro men att han behöver hjälp.  När det gäller Richard Granlund som är regionansvarig för Mälardalen så kunde kommunikationen fungera bättre. Enligt uppgift så sitter han på mandat att fördela resurspersoner lite jämnare i området och bör få hjälp och underlag att ta ett sådant beslut.

60 Uppkörningar för körkort
Trafikverket har sedan fösta mars minskat sin personalstyrka med två personer som kan ge en förklaring till att åtgärder ej vidtagits. Detta skall inte förväxlas med det faktum att åtgärder inte har påbörjats och att plan för detta inte presenterats.   Man har åsikter om att kontakt bör tas med transport ministern eftersom detta är politik och uppdraget man givit inte har utförts tillfredställande. Då bör detta påvisas! Det är dessutom ett rikstäckande problem som exempel kan nämnas att i norra delarna av Sverige får man rådet att ta sig till närmaste huvudort som då kan ligga 20 mil bort. En kontenta blir att kommuner i storleksordningen av Lindesberg nu påvisar symtom av landsbygdsproblem när service efter service plockas bort ifrån kommunen. Hur många statliga tjänster har försvunnit från vår kommun det senaste 20 åren egentligen. Det är dags att påvisa behovet och slåss för den service vi har kvar. Mitt förslag är att vi gör slag i saken och stödjer den eventuella skrivelserna och uppvaktningar som initieras från Hallsberg, Kumla och Karlskoga.

61 Sociala media Facebook Pilotkommuner: Facebook Lindesberg: Blogg Lindesberg: Detta för att man skall kunna följa projektet där vi kan dela med oss av vårt arbete och sprida andras idéer.


Ladda ner ppt "Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket"

Liknande presentationer


Google-annonser