Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentliga rummet 2014 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentliga rummet 2014 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i."— Presentationens avskrift:

1 Offentliga rummet 2014 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i centrum” En digitalt samverkande offentlig förvaltning ger medborgarnytta och effektivitet

2 Agenda 10:00 – 10:30Inledning 10:30 – 12:00Koncept för samverkan 12:00 – 13:00Lunch 13:00 – 13:30Koncept för samverkan 13:30 – 14:00Tjänstekatalogen 14:00 – 14:25Kaffe 14:25 – 14:45Information och informationsutbyteskatalogen 14:45 – 15:05Process (livshändelser, livssituationer) 15:05 – 15:25Utveckling i samverkan 15:35 – 16:00Sammanfattning och avslutning Föreläsare/ansvarig Anders Rydén Lantmäteriet Magnus Lingström Transportstyrelsen Lars Wahlund Pensionsmyndigheten Lars-Åke Johansson Arbetsförmedlingen

3 VARFÖR SKA VI SAMVERKA? SAMVERKAN

4 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

5 ”Endoch desse fem concilia därtill äre instichtade, att alle riksens ärender måge ordentligen och utan försummelse eller blandning drifvas igenom, och till konungens och riksens tiänst räckia hvarandra handen, så skall doch härmed det ena så väl som det andra, mycket mera praesidenterna vara förbundet att blanda sig in i dens andres tiänst och ärenden, villiandes amplificera och vidga sin jurisdiction vidare än honom tillstår och är betroedt”

6 ”Endoch desse fem concilia därtill äre instichtade, att alle riksens ärender måge ordentligen och utan försummelse eller blandning drifvas igenom, och till konungens och riksens tiänst räckia hvarandra handen, så skall doch härmed det ena så väl som det andra, mycket mera praesidenterna vara förbundet att blanda sig in i dens andres tiänst och ärenden, villiandes amplificera och vidga sin jurisdiction vidare än honom tillstår och är betroedt” Digital samverkan Oxenstierna 2.0

7 200620072008200920102011 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen beslutar att det inom Regeringskansliet ska tillsättas en statssekreterargrupp med uppgift att stärka samordningen i Regeringskansliet av frågor som är av strategisk betydelse för utvecklingen av elektronisk förvaltning. Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service Delegationen ska i nära samspel med statssekreterargruppen för e- förvaltning, samordna och utveckla det fortsatta arbetet med e-förvaltningen En behovsdriven e-förvaltning som minskar företagens administrativa börda, förenklar vardagen och ökar Sveriges utvecklingskraft A vision whereby European governments are recognised for being open, flexible and collaborative in their relations with citizens and businesses. Anslag för gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringen konstaterar att den lånefinansieringsmodellen som är etablerad inom staten även kan tillämpas vid myndighetsgemensam utveckling av e-tjänster E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster 2012 Ny e-förvaltningsstrategi

8 Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Digitala agendan för Sverige ”IT i människans tjänst” Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Digitala agendan för Sverige ”IT i människans tjänst” Med Medborgaren i Centrum ”Myndigheterna till för medborgaren” ”Förändringar ges en samlad inriktning och sker på ett strukturerat sätt” ”En offentlig förvaltning” ”Enskilde Medborgaren behov och önskemål centrum” ”Medborgaren i högsätet” ”Underlätta vardagen för människor och företag” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i centrum” Med Medborgaren i Centrum ”Myndigheterna till för medborgaren” ”Förändringar ges en samlad inriktning och sker på ett strukturerat sätt” ”En offentlig förvaltning” ”Enskilde Medborgaren behov och önskemål centrum” ”Medborgaren i högsätet” ”Underlätta vardagen för människor och företag” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i centrum”

9 ”Med medborgaren i centrum” Regeringen har definierat en lyckad framtida offentliga förvaltningen på tre centrala värden: –Enkelhet ”De lösningar som utvecklas ska vara användarvänliga och enkla att använda” –Öppenhet ”Vi ska ta hjälp av det digitala för att stärka demokratin och, öka transparensen och bidra till mer tillväxt genom öppna data” –Innovationskraft ”Myndigheter ska samverka mer med varandra och med kommuner, företag och andra organisationer för att kunna låta fler delta utvecklingen av innovativa digitala tjänster” Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!

10 Samverkan med medborgare och företagare i fokus Arbete Skola Hälsa Företag Familj Åldrande Vårdnad Samhälle

11 Idag är det oftast medborgaren som koordinator kontakterna med offentlig förvaltning

12 Samverkan med medborgare och företagare i fokus Målbild 2020

13 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

14 Vad behöver förbättras?

15 Förvaltningsgemensamma tjänster och information ”Kundens” processer och livshändelser Digitala möten med medborgare och företag Myndighetsspecifika tjänster och information Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder och arkitektur) Sektorsvisa digitala möten Myndighetsvisa digitala möten Privata aktörers digitala möten e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelandenMina uppgifter Mitt arkiv Starta eget Söka studieplats Söka boende Söka tillstånd Invandra till Sverige Söka vård omsorg Söka arbete Kundens processer, livshändelser och behov Privata tjänster och information Företag Privatperson Bastjänster NotifieringPositioneringxxx KANALER Bli efterlevande E-tjänster Bastjänster E-tjänster

16 Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium HälsaUtbildningxx Arbete BoendeFritidFamilj Tjänster och information från privata sektorn xx EnklareÖppnareEffektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur)

17 Vilka är med i E-delegationen? 16 myndigheter och SKL E-delegationen

18 Staffan Widlert Transportstyrelsen Christina Gellerbrant Hagberg CSN Anders Danielsson Migrationsverket Bengt Kjellson Lantmäteriet Bengt Svenson Rikspolisstyrelsen Gunilla Nordlöf Tillväxtverket Mikael Sjöberg Arbetsförmedlingen Per Mosseby SKL Annika Bränström Bolagsverket Katrin Westling Palm Pensionsmyndigheten Claes Ljungh Kammarkollegiet Therese Mattsson Tullverket Björn Jordell Riksarkivet Ingemar Hansson Skatteverket Leif Denneberg Jordbruksverket Helena Lindberg MSB Dan Eliasson Försäkringskassan http://www.edelegationen.se/Om-oss/Kort-om-E-delegationen/ Vilka är med i E-delegationen?

19 Vad gör E-delegationen? Utreder Vidareutvecklar framtagen strategi Rättsliga förutsättningar för e-förvaltning Följer upp effekter Öppen data (PSI) och sociala medier Samordnar/koordinerar Tar initiativ till och samordnar strategiska utvecklingsinsatser (Mina meddelanden, Mina fullmakter, Ekonomiskt bistånd, Nationella utvecklingsportföljen) Bistår regeringen i internationellt arbete Stödjer Digital samverkan Vägledningar

20 E-delegationen Annika Brännström (ordf), Bengt Kjellson (LM) DelegationsutskottStrategiska förstudier Annika Brännström (ordf) Samverkan Delegationens arbetsgrupp Mina meddelanden Mina fullmakter Visningstjänst Ställföreträdartjänst Fullmaktsnod E-arkiv och e-diarium Effektivare informationsförsörjning Expertgrupp rättsliga frågor Programråd Gunnar Wennerholm (ordf) Förvaltningsgemensamma tjänster Övriga insatser utanför SOFT Effektiv IT-drift Delegationens referensgrupp IT- standardiserings rådet (vilande) Nationell tjänstekatalog Andra nationella projekt och initiativ Vissa initierade av e-delegationen och andra drivs av olika aktörer inom offentlig sektor. REGERINGEN ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” Andra uppdrag och aktörer kring e- förvaltning Cesam Digitaliseringskom- missionen E-legitimationsnämnden Informationshanterings- utredningen Innovationsrådet PSI-utredningen Statens servicecenter Uppdrag till myndigheter om minskat uppgiftslämnande för företag Uppgiftslämnarutredning -en Utvecklingsmyndigheter Öppna data.se Affärsmodeller Arbetsutskott Övriga grupper Program SOFT Sekretariatet Vision och målbild Styrning Genomförande Beredning 20 InformationssäkerhetFramtidsgrupp Digital samverkan Hans Söderlund (ordf) Lennart Johansson (ordf) Mina ärenden

21 Kommuner, landsting, utvecklingsmyndigheterna mfl Den ”hårda” infrastrukturen sköts av andra tex PTS telekombranschen E-delegationen tar hand om den ”mjuka infrastrukturen”

22 FOKUS MYNDIGHETS- SPECIFIK VERKSAMHET MYNDIGHETS- SPECIFIK VERKSAMHET MYNDIGHETS- SPECIFIK VERKSAMHET MYNDIGHETS- SPECIFIK VERKSAMHET MYNDIGHETS- SPECIFIK VERKSAMHET SEKTORSGEMENSAM SAMVERKAN FÖRVALTNINGSGEMENSAM SAMVERKAN E-delegationen CeHis, Geodatasamverkan, Utvecklings- myndigheter, RIF m.fl. E-delegationen fokuserar på det förvaltningsgemensamma

23 Förvaltningsgemensamma tjänster Mina meddelanden Mina fullmakter (försäkringsbranschen) Mina ärenden Effektivare informationsförsörjning E-arkiv och e-diarium Planeringsverktyg Vägledning och guidning

24 Digital samverkan Om medborgare och företag ska sättas i centrum behöver myndigheter, landsting och kommuner förbättra sin förmåga att samverka digitalt Inom E-delegationen arbetar vi med att förbättra förutsättningarna för det –Bland annat med vägledning och stöd inom områdena koncept och struktur, samverkande processer, informationsförsörjning och tjänstebaserat informationsutbyte

25 Digital samverkan organisation (en del av E-delegationen) Arbetsgruppen LO Kommunikation LO Koncept & struktur LO Vägledningar Metod & stöd LO Process LO Information LO Tjänst LO Krav, juridik och säkerhet Ledning AUReferensgrupp Projekt- och förvaltnings samordning LO = Leveransområde

26 Vad ska Digital samverkan åstadkomma? Ge förutsättningar för att lyckas med Regeringens vision om en digitalt samverkande offentlig förvaltning genom att: –Sätta medborgaren i centrum –Medborgaren ska bara behöva lämna uppgifter en gång. –Underlätta för myndigheter att utbyta information. –Livshändelser utifrån medborgaren behov och situation –Skapa plattform för flexibla digitala tjänster hos myndigheter för möjlighet till snabbare omställning och innovation –Ge andra aktörer möjlighet att delta och bidra i den digitala offentliga samverkan

27 Uppdragsbeskrivning, Digital samverkan Uppdraget omfattar utvecklingen av ett ramverk för digital samverkan som inkluderar perspektiven process, information och tjänst, samt samverkansmodell. Ramverket ska ge tydligare förutsättningar och riktlinjer för ökad digital samverkan mellan offentliga aktörer. Detta inkluderar att: ta fram en beskrivning för digital samverkan (LO: Koncept och struktur) vidareutveckla tjänstekatalogen (LO: Tjänster) ta fram ramverk för digital samverkan (LO: Koncept och struktur tillsammans med övriga LO) beskriva samverkansform baserat på framtaget koncept (LO: Koncept och struktur) beskriva koncept och metod för samverkande processer samt påbörja etablering av en livshändelsekarta för offentlig förvaltning (LO: Processer) fortsätta etablering av en förvaltningsgemensam informationshantering (LO: Information) etablera en struktur för arkitekturstöd (LO: Metod & stöd) tillhandahålla arkitekturstöd i överenskommen omfattning (LO: Metod & stöd) förvalta och vidareutveckla vägledningen för Digital Samverkan (LO: Vägledningar). löpande kommunicera leveranser och resultat till uppdragets intressenter (LO: Kommunikation)

28 Vad har vi åstadkommit? En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Lämnat förslag på E-legitimationsnämnden, Statens servicecenter och Utvecklingsmyndigheter Ett antal vägledningar och riktlinjer för sociala medier Ett antal förstudier/projekt till förvaltningsgemensamma tjänster Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och programkontor En nationell utvecklingsportfölj Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier Arrangerar seminarier och konferenser

29 Metod för utveckling i samverkan Digital samverkan Verksamhetsutveckling och juridik Nyttorealisering Sociala medier Effektiv it-försörjning Direktåtkomst Behovsdriven utveckling Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) Finansieringsformer m.m. Vägledningar

30 V 1.0 Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten En enklare vardag för medborgare Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov REGERINGENS STRATEGI ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Tillgängliggör öppna data/PSI Låt informationsägaren välja säkerhetsnivå DELMÅL Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda Det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster Möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska öka Statsförvaltningens informationsutbytesk a bygga på gemensamma standarder Statsförvaltningens informationssäkerh et ska förbättras Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering Öka medborgarnas möjligheter att påverka GRUNDPRINCI PER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänsteorienterat Säkerställ informationens tillgänglighet och riktighet Ha rätt spårbarhet och sekretess Undersök rättsliga förutsättningar Anpassa till olika gruppers och individers behov Tillgängliggör och återanvänd tjänster på ett enhetligt sätt Låt behov och nytta vara styrande Låt digitala möten ske på användarnas villkor Digitala möten Tjänstesamverkan Säkerhet Använd öppna standarder Använd rätt autentiseringsnivå Ge en uppgift en gång G1G2G4 D2D3D4 T1T2T3T4T5 S1 S2S3S4S5 Öppna upp för externa innovatörer G5 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet D1 Tillämpa subsidiaritet och proportionalitet G3 Principer

31 EU Digital agenda European Interoperability Framework European Interoperability Architecture Sverige Digitala agendan ”IT i människans tjänst” Nationell E-strategi ”Med medborgaren i centrum” Sektor Ramverk för samverkan Samverkans- modell Förvaltnings- gemensamma tjänster Sektors E-strategi Sektors ramverk för samverkan Sektors- gemensamma tjänster Organisation Organisations E-strategi Organisations tjänster Sektors samverkans modell Nationell strategi för samverkan Organisations ramverk för samverkan European Interoperability Strategy Beskrivning digital samverkan Vägledning Digital samverkan Digital Samverkan är en del av ett större sammanhang

32 Framtiden för E-delegationen…


Ladda ner ppt "Offentliga rummet 2014 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i."

Liknande presentationer


Google-annonser