Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNAVDELNINGEN Lokal och regional demokrati i samspel i Norden Vad h ä nder i Finland? Göteborg, 5.11.2004 Cay Sevón, inrikesministeriet, Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNAVDELNINGEN Lokal och regional demokrati i samspel i Norden Vad h ä nder i Finland? Göteborg, 5.11.2004 Cay Sevón, inrikesministeriet, Finland."— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNAVDELNINGEN Lokal och regional demokrati i samspel i Norden Vad h ä nder i Finland? Göteborg, 5.11.2004 Cay Sevón, inrikesministeriet, Finland

2 Förvaltningsstrukturen i Finland- 2 nivåer Statsförvaltningen Presidenten, riksdagen, regeringen Ministerierna och de centrala ämbetsverken Länstyrelserna (5 plus landskapet Åland) Arbets- och näringscentralerna, miljöcentralerna, nödcentralerna Magistraten (37), häraden (polis, utmätning mm. 90) Förvaltning som hör till den kommunala självstyrelsen Förbunden på landskapsnivå (20) Andra obligatoriska samkommuner (bl.a. specialsjukvårdsdistrikten) Frivilliga samkommuner, gemensamma utvecklingsbolag mm. Kommunerna (444)

3 Kommunal- förvalt- ningen Regional nivå Centralförvaltningen Statsledningen Kommuner (444) Magistrater (37), härad (90) Samkommuner (t.ex. gymnasier) Länsstyrelserna (6) Samkommunerna (t.ex. sjukvården) Statens regionalförvaltning Landskapsförbunden (20) Centrala ämbetsverk Ministerierna Statsrådet Riksdagen Presidenten Den offentliga förvaltningen i Finland Statens lokalför- valtning

4 Finlands kommuner Invånare i kommunerna, 1.1.2004 Mer än 50 000 (14) 10 000 - 50 000 (92) 4 000 - 10 000 (139) Mindre än 4 000 (199) Totalt 444

5 Kommuner enl. invånarantal 1999 och 2004 Från 452 kommuner till 444

6 Immigration Förändringar inom kommunal finansiering Migration, befolkningsutveckling Utmaningar för kommunerna 2010 Förändrad efter- frågan på service Skattetryck/ Finansierings problem Democratideficit Närregionalt samarbete Kommungräns EU-integration Förändrad åldersstruktur: pensionering, födelsetal Nya skyldigheter Andra interna faktorer Förändrad arbets -marknads- structur/ Regional utveckling Kommungräns

7 Befolkningsantal, förändring i % enl. antal kommuner 2000-2010 > 5 %- (69) 0-5 % (59) -5-0 % (90) -10--5 % (140) -15--10 % (64) < -15 % (26) Befolkningsantal, förändring enl. kommun, abs. antal 2000-2010 < 1000 inh. (42) 500-1000 (9) 0-500 (77) -500-0 (225) -500--1000 (68) < -1000 (27)

8 Stat Region Närregion Joint municipal authority, voluntary Vocational training Regional enterprise development support Begränsat avtalsbaserat samarbete Bashälsovård Undervisningsförvaltning Förskola/grundskola Specialundervisning Fria vuxenutbildning Lantbrukssekreterar Aktiebolag Avfalls- hantering Arbetscenter Tvätt- service Bokföring Personal- ledning IT-stöd Regional portal Räddningstjänsten Exempel på samarbetsnätverk hos en kommun Avtalsbaserat samarbete Yrkeshögskola/ Öppet universitet Bibliotek Intressebevakare Konsumentupplysning Avbrytarhjälp Skuldrådgivning Musikskola Lobbying AA stöd Krisstöd Obligatorisk samkommun Specialsjukvården (Viss) handikappvård Regionalplanering Kommun Kommunkärna

9 Samkommuner 1990-2002 Antal

10 Program, processer och projekt Regioncenterprogrammet – baserat på lagen om regional utveckling, skall stärka större och mindre centra över hela landet för att hålla regionerna livskraftiga Stadspolitiska program för Helsingforsregionen Kunskapscenterprogrammet – kan uppvia resultat i form av teknologiutveckling, klusterbyggande SEUTU – stödprojekt för utveckling av regionalt samarbete med ökade befogenheter som stöd försökslag, 15 sk. regionkommuner (NUTS 4), till 2012 Kajanaland – förvaltningsförsök med direktvald landskapsförvaltning 60 % av kommuenrnas tjänsteinnehavare, 50 % av ekonomin överförd till landskapet (NUTS 3) på basen av avtal kommunerna emellan samt försökslag, till 2012

11 Regioncenter- & stadspolitiska program & regionkommunprojektet SEUTU

12 Program, processer och projekt 2 Kommunfusioner – ekonomiskt stöd i många former Stöd för särkilt djupgående samarbete kommuner emellan i övergångsskede– ny form av finansiellt stöd, tillsvidare liten skala Det nationella hälsovårdsprogrammet – strävar bl.a. till större befolkningsunderlag för bashälsovården och större effektivitet inom hela hälso- och sjukvårdssektorn Utvecklingsprojektet för socialvården – systerprojekt till hälsovårdsprogrammet, med mål att säkra socialvårdens tjänster bl.a. genom regionalt samarbete, kompetensstöd mm.

13 Utveckling av kommunstrukturen och det kommunala samarbetet KommunindelningKommunalt samarbete Särskild utredning För- utredning Kommun- indelnings- beslut Kommun- indelning och kommunalt samarbete alternativ övervägs VE 1 VE 2 Stöd för interkommunalt samarbete Nya former Kommunal- lagen + övrig lagstitfning Demokrati Kommunalt självstyre organisering av förvaltningen effektivering av tjänste- produktionen effektivering av tjänsteprofuktionen ny organiseringsnivå bredare befolkningsbas Försöks- projekt Överiga ministerier Övriga minis- terier inves- terings- och utveck- lings- stöd Stöd för fusion kalkylerat fusionsstöd ersätt- ning för bortfall av statsbidrag

14 Kommunfusioner I kraft 1.1.2005 Fusion 1990-2004 I kraft 1.1.2006 Utredning p å g å ng F ö rutredning

15 Lokal förvaltning Regioner Central- förvaltning Statsöver- huvud Offentlig förvaltning – processer och utmaningar Regionalisering Kommun- fusioner Regioncenter- programmet Kajana- land Helsingfors- regionen Seutu- projektet EU:s roll Förnyelse? Inter- kommunalt samarbete Demokrati Pensionering Konkurrens Arbetsplatser Tjänster Ekonomi

16 Samarbete mellan stat och kommun Lagstiftning som gäller kommunerna, principiellt viktiga och vittbärande frågor som gäller kommunalförvaltningen och den kommunala ekonomin samt samordningen av statens och kommunernas ekonomi behandlas genom statens och kommunernas samrådsförfarande, om vilket stadgas genom förordning. (Kommunallagen 8 § 3 momentet) Förordning: Delegationen för kommunal ekonomi och fövaltning 10-14 medlemmar, av vilka hälften utsedda av statsrådet, hälften av Finlands Kommunförbund

17 Delegationen för kommunal ekonomi och -förvaltning 1)samordna åtgärder i anslutning till statens och kommunernas ekonomi med den totalekonomiska utvecklingen och i detta syfte behandla: a) statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin; b) i beredningsskedet andra allmänna arrangemang som gäller den kommunala ekonomin och kommunalförvaltningen 2) behandla kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna; 3) följa hur statsandelssystemet fungerar och framlägga förslag till utvecklande av systemet; 4) följa och bedöma utvecklingen av den kommunala ekonomin; 5) ta initiativ i frågor som ligger inom delegationens verksamhetsområde

18 Basserviceprogramet Ingår i regeringen Vanhanens program Upptar kommnernas hela uppgiftsfält och hela ekonomi, riksomfattande och kommungruppvis Lägger in nya uppgifter och dessas ekonomiska konsekvenser i kommernas samlade ansvar och ekonomi Visar läget och förändringarna i särskilt utsatta kommuner Bereds i samarbete mellan stat och kommun Leds av ministergrupp under finansministern Ges till RD till känna med rambudgetbeslutet Är grund för basservicebudgeten i statsförslaget

19 Demokratiprojektet Är en del av regeringens tvärsektorala politikprogram för medborgarinflytande de övriga: informationssamhället, sysselsättningen, entreprenörskap Samarbete med Finlands kommunförbund och utsedda kommun/regionpartners Utreds och ställs förslag om hur den demokratiska styrningen i kommunerna skall stärkas i en miljö i förändring: - regionalisering - utlokalisering och övrig marknadsanpassning

20 Förvaltningsredogörelsen Ges till RD i början av år 2005 Gäller hela statsförvaltningen riks-, region- och lokal nivå och kommunalförvaltningen inklusive landskapsförbunden Genomgås förändringarna under ca 15 år Dras linjer för utvecklingen: -Tillgång till och kvaliteten på de offentliga tjänsterna - Statens och kommunernas effektivitet - Att säkra den demokratiska styrningen av den offentliga verksamheten


Ladda ner ppt "KOMMUNAVDELNINGEN Lokal och regional demokrati i samspel i Norden Vad h ä nder i Finland? Göteborg, 5.11.2004 Cay Sevón, inrikesministeriet, Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser