Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Hummelstaskolan en summering av skolans liv mars 2012 – juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Hummelstaskolan en summering av skolans liv mars 2012 – juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Hummelstaskolan en summering av skolans liv mars 2012 – juni 2014

2 Nyckeltal Landsbygdsskola F-6 210 elever 140 inskrivna på fritidshemmet 30 medarbetare Stor skolgård med fotbollsplan Nära till till naturen 2 idrottshallar Närhet till Borgvallens fotbollsplan

3 Utomhuspedagogik matematik

4 Fritids – ute i naturen

5 Hitta nya vägar Värdegrundsarbete i Hummelstaskolan läsåret 2012-2013

6 Utgångspunkt för värdegrundsarbetet 100 procent av eleverna i Hummelstaskolan skulle uppleva att de behandlas bra av sina kamrater. Vi ville minska andelen elever som enligt elevenkäten upplevde arbetsmiljön som mycket och ganska dålig. Det förebyggande och aktiva arbetet för en trygg skolmiljö skulle öka. Förbättrat språkbruk och attityder. Hummelstaskolan - en attraktiv skola!

7 Mål Gemensam värdegrund över tid Trygghet och trivsel i skolan Ett vänligt och tillåtande klimat En harmonisk arbets- och lärandemiljö Dialog och positiv samverkan mellan personal-elever-föräldrar kring elevers skolgång och måluppfyllelse – KASAM och ”Vi-känsla”

8 Vi startade en Värdegrundsraket i Hummelsta

9

10

11 Föreläsning av Lars Åsbrink Om mobbning och medmänsklighet Hur rädsla ofta styr vårt beteende och har ett direkt samband med hån, trakasserier, hot, våld, främlingsfientlighet och mobbning. Till stöd i diskussion, för att ge oss verktyg att arbeta med dessa frågor, för större trygghet i skolan.

12 Plan mot diskriminering och kränkande behandling ” Hummelstastilen” Respekt och Hänsyn Du bryr dig om barn och vuxna på skolan, och hjälper till att skapa en bra utbildningsmiljö. Trygghet Du känner dig trygg på skolan och vågar säga till en vuxen om du ser någon som utsätts för kränkande behandling. Ansvar Du tar ansvar för ditt lärande och vad du säger och gör. Vårda miljön Du uppträder på ett sådant sätt att andra känner största möjliga trygghet i din närvaro. Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker. Du följer Allemansrätten och andra regler.

13 GEMENSKAP Musik med Rob n’ Tob

14 Skoljoggen

15 Resultat 95 procent av alla elever trivs bra i sina klasser HT 12 trivdes 75 procent av eleverna i matsalen, HT13 var det 87 procent. Fritids har gått ifrån 86procent nöjda barn VT13 till 93 procent HT13. Av elever i åk 4-6 är 100 procent nöjda med sina klasser, med idrotten, med fritids, och tycker att de får vara med på rasterna. 98 procent trivs med personalen, 96 procent trivs i matsalen. 95 procent trivs med kamrater i andra klasser.

16 Hummelstastilen Together we can do it!

17 Skol-If Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga människor genom; att erbjuda en berikande fritidssysselsättning att ge möjlighet till allsidig och fritt varierad idrottsutövning att ge intresserade medlemmar (idrotts) ledarutbildning att genom föreningen ge demokratisk fostran, kunskap och självkänsla att arbeta för lika villkor för flickor och pojkar att motverka våld, mobbing, rasism och droger genom att moral, etik och fair play ingår som en del av verksamheten.

18 Klätterväggen

19 Invigningen i februari 2014 Elever på väg!

20 Mer Energi i Hummelsta (MEIH) Syfte att via fysisk aktivitet få eleverna att prestera bättre i skolan och som följd av det få eleverna att må bättre och få en bättre social situation med mindre utanförskap. Projektet omfattar cirkaa 180 elever i årskurs 1-6. Aktivitetspass som leds av aktivitetsledare. Eleverna har idag cirka 2 timmars undervisning i idrott och hälsa varje vecka. Med den utökade aktiviteten kommer elevernas fysiska aktivitetstid att öka med 3 timmar per vecka till 5 timmar per vecka. Alltså 1timme fysisk aktivitet per dag. Sociala investeringsmedel 500 000 kronor i fem år, HT 2014 till och med VT 2019 Samarbete med idrottsföreningar på lokal nivå och med andra skolor samt med Idrottshögskolor. Samarbete med forskare på KI som kommer att utför mätningar av kognitiv förmåga och om förbättring på det området går att relatera till förbättrad uthållighet hos eleverna. Vi behöver en referensskola med liknande socioekonomisk fördelning.

21 Resultat och uppföljning Vad vi själva kan mäta (exempel) Sjukfrånvaro Skolresultat (betyg, nationella prov osv) Elevvårdande kostnader Ljudnivå t.ex. i matsalen Deltagande i aktiviteter utanför skolan Elevernas kondition/uthållighet

22 Bonus! Förbättrad fysisk status/hälsa Förbättrad koncentrationsförmåga Ökad kognitiv förmåga Bättre skolresultat Bättre skolmiljö Bättre socialt mående Minskat utanförskap Minskad risk för övervikt Glada och motiverade elever Värdeskapande för samhället

23 Kompetensutveckling för personalen Värdegrundsutbildning Matematiklyftet Entreprenöriellt lärande för all personal Utbildningar om funktionshinder Lärarlyftet Räddningstjänstens utbildningar

24 Entreprenöriellt lärande - EPL

25 Utbildning för hela personalen under 2013-2014 Vår ambition är att det entreprenöriella förhållningssättet ska genomsyra arbetet både i skolan och på fritidshemmet. All personal ska vara involverad i detta arbete. Vi har lärt oss hur man kan organisera skolarbetet för att stimulera elevernas entreprenöriella egenskaper och förmågor och samtidigt stärka deras självtillit och självförtroende Vi har arbetat med förmågorna samarbete, reflektion, självförtroende och självtillit. Vi har också arbetat med formativ bedömning utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Exempel: Att med elevernas hjälp få igång rastboden är ett bra entreprenörskap i skolan. Klass 4-5A har arbetat med detta!

26 Kommunikation Info-TV i entrén Utnyttja alla lokaliteter Storsamlingar Veckobrev från alla lärare varje vecka Månadsbrev och veckoscheman från fritidshemmet Månatliga föräldraråd första läsåret för att etablera god kontakt Stormöte med föräldrar och föräldramöten i början av varje hösttermin Successivt uppdaterad hemsida

27 Övrigt Handledning av specialpedagog, skolpsykolog till skolans personal Elevhälsans arbete – förebyggande o stöd Organisation för det särskilda stödet Fungerande pedagogisk ledningsgrupp Praktiskt-estetiska ämnen har utvecklats Tre förstelärare har utsetts att arbeta med skolutveckling Digitala hjälpmedel, till exempel smartboards, kameror, bärbara datorer, Ipads Förbättringar i fastigheten och uppfräschning av lokaler över tid Samarbete med lokala aktörer

28 Framgångsfaktorer Öppenhet och transparens Stor frihet inom ramen Tillåtande klimat – tolerans och förtroende Intensivt värdegrundsarbete med de vuxna En sammansvetsad personalgrupp Vi gör saker utanför arbetstid tillsammans, t.ex. Midsommarlunken Tydligt ledarskap Positivt förhållningssätt och konstruktiv feedback Ansiktet utåt Kommunikation utåt och inåt Genomförande av utlovade åtgärder Engagemang – ”det lilla extra” Handlingskraft och mod Dialog och samarbete med föräldrar

29 Utmaningar framåt Mer Energi i Hummelsta - MEIH Med stöd av förstelärare arbeta för att utveckla det kollegiala lärandet och pedagogernas skicklighet i undervisning och bedömning Höja skolresultaten Fortsatt matematiklyft Fortsatt EPL-arbete Fortsatt värdegrundsarbete 50-årsjubileum! Hålla styr på ekonomin – gasa och bromsa samtidigt

30 Glad Sommar! önskar Eva Wikberg med personal


Ladda ner ppt "Välkommen till Hummelstaskolan en summering av skolans liv mars 2012 – juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser