Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

European business design group AB …. men hur gör man då? THE GROUP If you have the desire... …. TÄNK om det är möjligt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "European business design group AB …. men hur gör man då? THE GROUP If you have the desire... …. TÄNK om det är möjligt?"— Presentationens avskrift:

1 European business design group AB …. men hur gör man då? THE GROUP If you have the desire... …. TÄNK om det är möjligt?

2 European business design group AB.. men hur gör man då? THE GROUP If you have the desire...

3 European business design group AB Enskilt – Hur många trianglar är det i bilden? Grupp – Hur många trianglar är det i bilden?

4 European business design group AB FIRO FIRO Fundamental Interpersonal Relations Orientation Alla människor vill känna sig: BetydelsefullaKompetentaOmtyckta I någon mån är alla människor rädda att bli: IgnoreradeFörödmjukade Avvisade Dessa känslor och rädslor påverkar hur människor beter sig när det gäller: TillhöraKontrollÖppenhet Hur mycket kontakt med andra människor du vill ha. Handlar om mängden av kontakt med andra Hur mycket människor vill påverka andra och hur mycket de vill att andra påverkar dem, graden av ansvar Hur mycket vi öppnar oss för andra, och hur mycket vi vill att andra skall öppna sig för oss. Handlar om djupet eller närheten i relationen Förtroendefullt samarbete James W. Tamm & Ronald J Luyet

5 European business design group AB Sten-Åke Thundal Pappa, make & konsult Verkar inom alla typer av organisationer Jobbar med ägargrupper Styrelser Alla typer av arbetsgrupper en hel del inom restaurang Rekryteringsstöd Har varit anställd inom Procordia, Ericsson & ett par konsultföretag

6 European business design group AB Demokratins ABC Var och en har rätt att få sitt eget bästa beaktat i lika hög grad som andra vid gemensamma beslut (iden om jämlikhetens väsen) Så gott som varje vuxen begriper sitt eget bästa bättre än någon annan (grundantagandet om den personliga autonomin) Så gott som varje vuxen är lika kapabel – eller åtminstone tillräcklig kapabel - att bedöma och fatta beslut i gemensamma frågor som berör hans eller hennes intressen (demokratins starka jämlikhetsprincip ) Robert A. Dahl Democracy and its critics, Yale University Press 1989 Demokratins antagonister, Ordfront Förlag 1999

7 European business design group AB …. TÄNK om det är möjligt? Var och en… tänk på ett tillfälle då du var i en riktigt effektivt FUNGERA nde grupp

8 European business design group AB Sätt er eller ställ er i mindre grupper om 10- 15 i varje grupp och gör en lista på de fem viktigaste kännetecknen …. TÄNK om det är möjligt?

9 European business design group AB Prata med varandra i par eller på andra sätt som ni sitter …..eller varför inte vända dig om och prata med de som är bakom eller framför er!!! Vad är då ett lag eller en grupp eller ett team?

10 European business design group AB Skock

11 European business design group AB

12

13

14 Högpresterande team

15 European business design group AB ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

16 European business design group AB ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

17 European business design group AB ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

18 European business design group AB ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

19 European business design group AB ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga ”

20 European business design group AB Arbeta tillsammans Gemensamt mål Ömsesidigt ansvariga

21 European business design group AB Okej! Antar att ni vill….. ha 30 Vi ses igen om 30 minuter

22 European business design group AB FUNGERA För att veta åt vilket håll man är på väg, behöver man veta vad man söker. I all den mängd av forskning som finns visas att effektiva fungerade grupper ständigt uppvisar vissa kännetecken.

23 European business design group AB FUNGERA Förutsättning, syfte och värderingar Medlemmarna i effektiva, fungerade grupper/team är starkt engagerade i ett gemensamt syfte med gemensamma värderingar. De förstår helt och fullt vad gruppens arbete är och hur det kommer sig att det är så viktigt. Samtliga medlemmar i gruppen kan beskriva och ge en bild av vad gruppen har för avsikt att åstadkomma och de värderingar och normer som ska leda dem dit. Gruppen har kommit överrens om utmanande mål som står i klar relation till gruppens syfte. Strategier som beskriver hur gruppen skall nå målet är för alla medlemmar klara och tydliga. Varje medlem förstår sin roll då det gäller att förverkliga gruppens syfte och värderingar. Building high performing teams Blanchard

24 European business design group AB FUNGERA Frågor att besvara: Vilken är vår unika idé och uppgift? Vilka är våra gemensamma värderingar? Är de gemensamma målen tydliga? Är de gemensamma ? När gör vi ett bra jobb? Vad är viktigast att utveckla i vårt arbete?

25 European business design group AB FUNGERA Uppmärksamhet och Uppskattning Gruppens medlemmar uppmärksammar insatser från såväl enskilda som gruppen. De upplever en känsla av personlig prestation i förhållande till sin grupp och uppgiften. Gruppens insatser uppskattas och uppmärksammas av verksamheten. Gruppens medlemmar känner sig uppskattade inom gruppen. Gruppen firar framgångar och milstolpar. Building high performing teams Blanchard

26 European business design group AB FUNGERA Nytta & produktivitet Effektiva grupper presterar ständigt - över tid – bra och bestående resultat. Gruppen bidrar till det som är viktigt för verksamhetens framgång. Gruppens medlemmar avslutar uppgifter inom tidsramar och når sina mål enligt överenskomna värderingar. Gruppen har bestämt sig för höga krav och mäter både produktivitet, kvalitet och service. Gruppmedlemmarna har utvecklat effektiva färdigheter i att lösa problem och att fatta beslut samt processer som resulterar i optimala resultat och uppmanar till deltagande och kreativitet. Gruppen samordnar, efter behov, sina insatser med andra grupper. Building high performing teams Blanchard

27 European business design group AB FUNGERA Frågor att besvara: Hur kan vi utveckla saker så att de fungerar i praktiken? Hur kan vi organisera för att få saker att hända? Hur kan vi säkra att vi levererar det vi åtagit oss? Hur kan vi kontrollera att vi ligger i rätt kurs och arbetar på rätt sätt?

28 European business design group AB FUNGERA Gruppflexibilitet Man delar på ansvaret för gruppens utveckling och ledarskap. Man har identifierat och använder medlemmarnas styrkor. Gruppens medlemmar tillhandahåller instruktion och stöd efter behov. Gruppen är flexibel i fråga om att förutse och anpassa sig till förändringar. Gruppens medlemmar samordnar sina insatser och hjälper varandra vid behov. Verksamheten är lyhörd till gruppens krav och behov för förändringar. Building high performing teams Blanchard

29 European business design group AB FUNGERA Engagemang Gruppens medlemmar har självförtroende och är entusiastiska för gruppens arbete. Alla arbetar hårt samtidigt som man inom gruppen har roligt. Alla känner en stark stolthet över att tillhöra gruppen. Det finns en känsla av spänning inför både enskilda resultat och gruppresultat och för det sätt man arbetar tillsammans. Gruppens medlemmar ställer upp för varandra och är engagerade i gruppens framgång. Building high performing teams Blanchard

30 European business design group AB FUNGERA Frågor att besvara: Vad gör var och en engagerad för uppgiften? Tas allas kompetens och förmågor till vara? Möjligheterna att utvecklas som individ?

31 European business design group AB FUNGERA Relationer och kommunikation Gruppen är inställd på en öppen och rak kommunikation. Medlemmarna säger vad de tycker, tänker och känner utan att vara rädda eller oroade för hur det skall tas emot. Att lyssna uppfattas som lika viktigt som att tala. Man uppskattar mångfald, olika synsätt och uppfattningar. Ärlig och uppriktig feedback hjälper gruppens medlemmar att förstå sina starka och svaga sidor. Förtroende, ömsesidig respekt och gruppsammanhållning är stark. Gruppen förstår sina gränser och sitt förhållande till andra grupper. Building high performing teams Blanchard

32 European business design group AB FUNGERA Frågor att besvara: Blir alla sedda och uppmärksammade? Vilka olika personligheter är vi? Vad bär var och en om var och en?

33 European business design group AB FUNGERA Ansvar & befogenheter Verksamhetens och gruppens värderingar, normer och rutiner stödjer gruppen och frigör energi. Gruppens medlemmar känner att de har både det ansvar och de befogenheter som krävs för att kunna göra ett bra arbete. Det finns en stark känsla av både enskild styrka och gruppstryka. Gruppens medlemmar tar initiativ och möter nya utmaningar. De har en stark tro på gruppens förmåga att överbrygga problem och nå sina mål. Gruppens medlemmar har tillgång till all relevant information som gör det möjligt för dem att fatta beslut. De har möjlighet att växa och att lära sig nya färdigheter. Building high performing teams Blanchard

34 European business design group AB FUNGERA Ett team måste FUNGERA. F F örutsättning syfte och värderingar U U ppmärksamhet och uppskattning N N ytta & Produktivitet G G ruppflexibilitet E E ngagemang R R elationer och kommunikation A A nsvar & Befogenheter

35 European business design group AB FUNGERA Reflektion Vad av FUNGERA fungerar i eran grupp? Vad fungerar utmärkt? Vad behöver din grupp utveckla? Vad är möjligt att göra?

36 European business design group AB

37 1. Beroende och tillhörighet 2. Skenbart oberoende och konflikt 3. Tillit och struktur 4. Genomförande och produktivitet Beroende av den utpekade ledaren. Trygghet är viktigt för medlemmarna och att känna sig tillhörig gruppen. Det är viktigt att förstå vad som händer, vad som skall ske Gruppen försöker att befria sig från den utpekade ledaren. Behov av att särskilja sig finns. Den börjar att forma värderingar och normer inom gruppen skall råda. Rika möjligheter till konflikter. Undergrupper och konkurrens. Bitsk och attackerande feedback Medlemmarna etablerar en hängivenhet och tillit till varandra, ett ömsesidigt beroende. Kommunikationen är öppen och uppgifts- orienterad. Moget förhandlande om uppgift, roller, organisation samt metoder Kännetecken är ett intensivt och effektivt samarbete. Ansvarstagande från alla i gruppen gentemot uppdraget är maximalt. Gruppen övergår mer till att upplevas som ett högpresterande team. Arbetet är på en hög kvantitativt och kvalitativ nivå Gruppens uppdrag Syftet med gruppen Målen för gruppen Brainstorming Alla komma till tals Definiera hur - arbetsmetod Lära känna Lära känna varandra Tydliggöra funktionella rollen Utforska informell roll Ger struktur, styrande, strukturerande, berätta vad och hur. Säkerställa att alla är med och får vara med Mål Omvärdera ”provtrycka” målen Relationer Arbeta med feedback Konflikthantera Samarbetsövningar Samverkan Mål Låt gruppen ta eget ansvar i att forma mål Relationer Öka stämning och anda Sociala aktiviteter Feedback Gör grupp/team utvärdering Hantera konflikter För att förbli i stadiet Diskutera: Arbetsmetoder Kommunikation Beslutsfattande Arbetsklimat Ledarskapet Stödjande, träna, coacha och handleda. Mycket dialog. Säkerställa att konflikter löses, roller är tydliga och klara Stadie Aktiviteter Ledarskapet Samverkande och delegerande uppmana till grupp/team beslut. Delar med sig av ansvaret, belönar initiativ 5. Gruppens upplösning Är en naturlig del för alla grupper, förr eller senare, reaktionerna i denna fas kan variera beroende på gruppens tidigare utvecklingsnivå, stämning och anda Planerad upplösning Kommer stegvis, planera för ”kick-out”, göra ”värdig” avslutning, se på resultat, vad var möjligt? Plötslig upplösning Innebär ofta, frustration, ilska, förlust av motivation. Ledarskapet bör fokusera på trygghetsskapande aktiviteter Ledarskapet Säkerställ nya uppgifter för medlemmarna, placering i nya grupper, bekräfta var och en Visionera, vidareutveckla, ledarens fokus mer på omvärldsbevakning Den integrerade grupputvecklingsmodellen S. A. Wheelan

38 European business design group AB THE GROUP If you have the desire...


Ladda ner ppt "European business design group AB …. men hur gör man då? THE GROUP If you have the desire... …. TÄNK om det är möjligt?"

Liknande presentationer


Google-annonser