Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR."— Presentationens avskrift:

1 Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR

2 Innehåll Kunskapsbaserat arbete – som ett sätt att ifrågasätta Behov av och intresse för evidensbaserad praktik Vad menas med evidensbaserad praktik - möjligheter och svårigheter, politiker - tjänstemannroller? Något om olika metoder

3 Att ifrågasätta invanda tankesätt Några kanske spretande exempel

4 Semmelweis ifrågasättande

5 Apatiska barn – ett nutida trauma Kunde evidensbaserad praktik gjort skillnad?

6 Den Hippokratiska eden ”Primum est non nocere” – Framförallt inte skada ”I själva verket placeras många ungdomar i vårdinsatser som forskningen visar inte bidrar till positiv utveckling, utan i stället ökar risker för att deras beteende skall förvärras ytterligare och bidrar till att utveckla problembeteende hos ungdomar som från början främst har behov av vård” Andreassen, 2003

7 Det viktigaste av allt – förändring är möjlig!

8 Evidensbaserat arbete – att ställa frågor och systematiskt söka svar Utgångspunkter 1.Vad är vårt problem? 2.Hur kan vi förstå vårt problem bättre – stöd till precision? 3.Vad finns det för tidigare kunskap? 4.Vad behöver vi själva göra, vad vet vi redan? 5.Hur går vi tillväga? Hållpunkter Dokumentation, utvärdering Reflektion Samspel forskning – praktik Noggrannhet Olika tillvägagångssätt och metoder krävs

9 Behov och intresse av evidensbaserad praktik

10 Vilket intresse finns för en evidensbaserad praktik? Socialstyrelsen, 2008

11 Socionomers syn på evidensbaserat arbete Använda metoder och insatser som visat goda effekter i forskning 77,7 Att hålla sig uppdaterad på forskning och utveckling36,6 Att följa vetenskapligt underbyggda riktlinjer (t.ex. Socialstyrelsen) 24,9 En möjlighet att ge klienterna större inflytande11,5 Att arbeta manualbaserat10,6 Egentligen ingenting8,4 Ett sätt att spara pengar, genom att skära ned på vissa insatser5,2 En omöjlig ambition att vetenskapligt kontrollera något3,3 Kommer från medicinen, men inte tillämpbart i socialt arbete2,4 Bergmark & Lundström, Socionomen 2008:3

12 Vad krävs det för att införa evidensbaserade behandlingsinsatser? En tydlig rekommendation från statliga myndigheter (ex: Socialstyrelsen, Länsstyrelsen) 59 Ett uttalat krav från överordnad chef54 Ett tydligt intresse från medarbetarna52 Ett uttalat krav från nämndspolitiker35 Ett uttalat krav från nämndspolitiker24 En tydlig rekommendation från forskare på socialhögskolorna 23 En tydlig rekommendation från internationell forskning 21 Ett uttalat krav från brukarorganisationerna17 Socialstyrelsens enkät till chefer inom socialtjänsten

13 Vägar vidare från ”idéstyrning” Ex: utveckling av hemmaplanslösningar Få undersökte den egna situationen eller behoven

14 Traditionellt bristande koppling mellan forskning och praktik Ännu färre tog stöd i forskning

15 Vad är evidensbaserad praktik Om definitionen och utvecklingen

16 EBP – att få ihop ett sammanhang Lagrad erfarenhet Värderingar/etik Forskningsresultat Förståelseredskap Policy Lagstiftning Rutiner/handlingsmönster Ekonomi Tid Personalresurser Ramfaktorer Anhöriga/nätverk Klienter/brukare Opinioner Politiker Samarbetspartner Intressenter

17 Evidensbaserad praktik – mötet med brukare/klienter Evidensbaserad praktik är innebär att integrera bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens uppfattning om sig själv och sin situation, förväntningar och önskemål. Lars Oscarsson, Sacket m fl 2000 Situation och omständigheter Klienters erfarenhet & önskemål Effektiv metodik Professionell kompetens Haynes et al, 2002, Socialstyrelsen

18 Räcker det inte med en metod? Effektforskning gäller grupper – går inte att direkt överföra till en specifik individ (deaggregeringsproblematiken). Relationen mellan behandlare och klient ofta avgörande för förändringen. Klientens aktiva medverkan i arbetet nödvändigt Alltså: forskningsstöd måste översättas med hjälp av statistiska grunder, riktlinjer, beprövad erfarenhet och egen professionell erfarenhet En metod står bara för en mindre del av effekten

19 Missbruks- beroendeproblem, något av nedanstånde27 Motiverande intervju19 Community Reinforcement Approach2 Återfallsprevention4 12-stegsbehandling12 Ansvarsfull alkoholservering< 1 Kort rådgivning< 1 Evidensbaserade metoder inom missbruks-/beroendevården i Sveriges kommuner

20 Sammanhanget gör resultatet Sammanställt av Lars Oscarsson 2008

21 Vissa faktorer verkar återkomma i förändringsarbete Trovärdiga vägar Understödja hopp Se en väg som möjlig, attraktiv och tydlig Understödjande sociala sammanhang Yrkesskicklighet hos behandlare Hållbar allians för förändring, Relationen: inkännande och ”adekvat” - viktig under viss period och för vissa ändamål Tilltro till den egna modellen Tilltro till behandlare Någon form av sammanhållande rational i behandlingen Externa omständigheter som bostad, arbete, sysselsättning Efter: Wampold, 2001. The Great Psychotherapy Debate.

22 Motivation Socialt stöd Livshistoria Socialt Sammanhang Erfarenheter Specifik Problematik Strukturerade bedömnings- instrument? Motiverande Intervju? Söka och tillgång till behandlings- metoder Formulera mål Mobilisera Nätverk? Klientsystemet Bemötande Förhållningssätt Behandlarsystemet Arbetsallians Understödja hopp Stöd från arbetsledning Samspelande politiker Tillgång till databaser mm Strukturerad reflektion i arbetsgrupp Dokumentation Uppföljning, klient-, organisation Utvärdering Stegvis mot en evidensbaserad praktik

23 Schematiskt exempel Vad är problemet? 12 345 Framgångs- kriterier Sök externt stöd för insats Professionella erfarenheter Integrering 1 - 4 678 9 Precisera problemet Genomförande av insats Följ upp framgångskriterier Jämför T1 med T2 Oscarsson, 2009 T1 T2

24 Uppföljning – en del av ett lärande Börja dokumentera Se efter vad som bör följas upp Ta in system som kommer att användas – många dinosaurier har passerat revy Utveckla ett system som inkluderar alla steg av processen från registrering till sammanställning och lärande Till för lärande för verksamhetsplanering, prioriteringar, metod- och professionsutveckling

25 Vad följs upp? Strukturmått – förutsättningar för verksamheten Processmått – vad som faktiskt görs i verksamheten Resultatmått – resultat för verksamheten

26 Verksamhetsbeskrivning Målgrupp -Personnr -Kön -Etnicitet -Placerande enhet -Anl till kontakt -Parallella -Insatser -Inskr datum -Utskrivn datum -ASI Insatser -Antal behandlings- insatser -Typ av beh insatser -Antal stödinsats -Individuell beh -Gruppbeh. -Fritidsaktiv -Social träning - Utfall Orsak till aslut Drogfrihet Livskvalitet Kriminalitet Boende Relationer - Brännström, UFFE En skiss till modell

27 Indikationer på EBP 1 Vid individbeslut 1.Hur har behovsanalysen gått till? 2.Framgår den enskildes önskemål? 3.Vilka mål finns för arbetet på kort och lång sikt? 4.Vilka insatsalternativ har övervägts? 5.Vilket stöd finns det för den valda insatser? 6.Hur kommer insatsen att följas upp?

28 Indikationer på EBP 2 På organisationsnivå 1.Hur lär vi av vårt arbete? -Vilka system för uppföljning har vi/kan vi utveckla? -Hur kan ett systematiskt sätt att ta vara på resultat från uppföljningar se ut? -Hur kan professionella erfarenheter dokumenteras och spridas? -Hur kan ett brukarinflytande på olika nivåer utvecklas? 2.Vilka sätt finns för att ta del av forskning av olika slag? 3.Vad innebär samspelet mellan politiker och förvaltning i en evidensbaserad praktik? Olika roller etc

29 Brobyggare i frontlinjen Götateamet – nära ett evidensbaserat arbete

30 Målgrupp Unga personer (16-21) år med allvarliga missbruksproblem Genomgått abstinensbehandling på Unga Vuxna-avdelningen

31 Bakomliggande tanke ”Täta luckan!” Abstinens- behandling Fortsatta behandlings- insatser

32 Hur då täta? Tanken var att Götateamet skulle… Fånga upp – Motivera – Länka genom… Snabbhet – Tillgänglighet – Flexibilitet – Kompetens – Förfinansiering

33 Metodisk verktygslåda ADAD-intervju för att kartlägga och finna viktigaste förändringsområden Motiverande intervju – för att stärka förändringsviljan Återfallsprevention – för att förbereda och hantera svackor Familjebehandling, ex vis funktionell familjeterapi för att arbeta med relationsproblem, kommunikation och skapa stödjande nätverk

34 Påverkan livsområden Negativ förändring Ingen förändring Liten positiv förändring Stor positiv förändring Inte aktuellt/ingen uppgift Drog- användning Motivation drogfrihet Relationer familjen Framtids- hopp Själv- förtroende Stöd från nätverket 2 8 16 13 29* 25 14 13 5 6 11 12 2 7 6 8 7 13 11 20 14 12 6 8 11 7 2 28 21 17

35 Alltså Flera olika metoder behövs för att anpassa insatserna Metoderna vaggas in i bemötande, tillgänglighet och sammanhangsskapande Även om det verkar som att flertalet klienter fått en bättre livssituation så når man inte alla Fortfarande återstår arbete med att få uppföljning och utvärdering att fungera Men ändå ett exempel på att lägga sig nära ett evidensbaserat arbete


Ladda ner ppt "Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR."

Liknande presentationer


Google-annonser