Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NTF1 Sympatiaksjoner Skandinavisk Transportarbeiderkonferanse Helsingør 9. oktober 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NTF1 Sympatiaksjoner Skandinavisk Transportarbeiderkonferanse Helsingør 9. oktober 2004."— Presentationens avskrift:

1 NTF1 Sympatiaksjoner Skandinavisk Transportarbeiderkonferanse Helsingør 9. oktober 2004

2 NTF2 - Vi är beredda på att gå ut i konflikt ”Transports Per Winberg hotar SAS med storstrejk” Aftonbladet 6.10.2004

3 NTF3 Hva er en sympatiaksjon?  En sympatiaksjon er en aksjon hvor det anvendes kampmidler med det formål å støtte en part i en annen interessetvist eller konflikt, altså i det som kalles hovedkonflikten eller primærkonflikten.

4 NTF4 Hva mener vi om konflikter?  En politisk, moralsk og økonomisk styrkeprøve !  I situasjoner hvor vi ikke har nok styrke i hovedkonflikten, eller det er ønskelig å sette ekstra makt bak kravene, kan sympatiaksjoner være ønskelige og riktige.

5 NTF5 BAKTEPPET  Økonomisk globalisering  Strukturendringer og privatisering  Kapitalen har ingen landegrenser  Individualisering  Fleksibilisering

6 NTF6 Rett til arbeidskamp i Norge  Frihet, ikke en rett  Ingen grunnlovmessig forankring  De individuelle arbeidsavtalene må sies opp kollektivt - plassoppsigelser  Ikke adgang til partiell plassoppsigelse  Kun medlemmene

7 NTF7 Sympatiaksjoner i Norge  Må foreligge en hovedkonflikt  Iverksettelse tidligst samtidig med selve hovedkonflikten  Plassoppsigelser  Varslingsfrist 14 dager (Hovedavtalen LO-NHO § 3-7).  Hvis den bedriften som er omfattet av hovedkonflikten ikke er tilsluttet noen hovedorganisasjon, er varslingsfristen 3 uker.  På forhånd skal det forhandles mellom hovedorganisasjonene

8 NTF8 Utenlandsk hovedkonflikt Norge:  Hvis sympatiaksjoner – betinget eller ubetinget – er til støtte for en utenlandsk hovedkonflikt, gjelder ikke Hovedavtalens regler (ARD 1956-57/16) – San Dimitris  Antakelig krav om plassoppsigelse og melding til Riksmeklingsmannen  Den utenlandske hovedkonflikten kan være ulovlig

9 NTF9 Boikott (Norge)  Ofte vil vi stå overfor en boikott etter boikottlovens forholdsvis strenge bestemmelser - typisk ved en ITF-blokade av skip under bekvemmelighetsflagg  Det må utstedes boikottvarsel  Rederiet eller foretaket må få et rimelig varsel  Det må redegjørelse for grunnen til boikotten

10 NTF10 Arbeidskamp i Sverige  Retten til å iverksette arbeidskamp fastslått i Grunnlovens kap. 17 i § 2  Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL, 1976)  I prinsippet tillatt å benytte arbeidskamp (facklig stridsåtgärd)  Hva som er ”fackliga stridsåtgärder” er ikke definert i MBL  Alt er tillatt!

11 NTF11 Arbeidskamp i Danmark  Septemberforliket av 1899  Nærmere det norske enn det svenske  Hovedavtalen krever vedtak med kvalifisert flertall i en kompetent forsamling  Arbeidskamp = arbeidsstans  De individuelle arbeidsforholdene avbrytes

12 NTF12 Storstrejk hotar svenskt flyg ”Fackförbundet Transport varslade på måndagskvällen om total arbetsnedläggelse för landets flyglastare från och med den 11 oktober. Om strejken bryter ut lamslås landets flygtrafik.” Aftonbladet 6.10.2004

13 NTF13 Brev fra Svenska Transport Varsel om konfliktåtgärd samt varsel om sympatiåtgärder På grund av att de mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Flygarbetsgivarna förda avtalsförhandlingarna för SAS Arbetareavtal och Riksavtalet inte resulterat i någon överenskommelse säger förbundet härmed upp dessa kollektivavtal och varslar om konfliktåtgärd och sympatiåtgärder. Konfliktåtgärden består i total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som omfattas av SAS Arbetareavtal och Riksavtalet vid företag anslutna till Flygarbetsgivarna. Konfliktåtgärden träder i kraft den 11 oktober 2004 klockan 00.00 och gäller till dess annat meddelas eller att kollektivavtal tecknats mellan parterna.

14 NTF14 Sympatiåtgärder Förbundet varslar samtidigt om sympatiåtgärder enligt följande. 1. Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som omfattas av Flygteknikeravtalet och Flygtankningsavtalet. 2. Övertidsblockad och nyanställningsblockad gällande allt arbete som omfattas av Stuveriavtalet. Sympatiåtgärderna gäller företag som är anslutna till Flygarbetsgivarna, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Sympatiåtgärderna beträffande Flygteknikeravtalet och Flygtankningsavtalet träder i kraft den 18 oktober 2004 klockan 00.00 och gäller till dess annat meddelas eller att kollektivavtal tecknats mellan förbundet och Flygarbetsgivarna. Sympatiåtgärderna beträffande Stuveriavtalet träder i kraft den 1 november 2004 klockan 00.00 och gäller till dess annat meddelas eller att kollektivavtal tecknats mellan förbundet och Flygarbetsgivarna.

15 NTF15 Arbeidsgivernes reaksjon - Transport har varslat om sympatiåtgärder på avtalsområden där man själv tecknat bindande kollektivavtal och där fredsplikt råder. ”Det är oacceptabelt att Transport på detta sätt kringgår en överenskommen arbetsfred och missbrukar konfliktreglerna” säger Peter Jeppsson, VD för TransportGruppen och de berörda arbetsgivarförbunden. - De varslade stridsåtgärderna är ytterligare ett bevis för att regelsystemet är orimligt och att det råder obalans i konfliktreglerna. Reglerna tillåter en konflikt på ett område där det råder fredsplikt och som inte har något att göra med området för den egentliga konflikten. Transport utnyttjar otillbörligt regelverket vilket skadar berörda företag samt vållar allvarliga problem för allmänheten. Vi kommer att aktualisera en diskussion med regering för att få till stånd en förändring av regelverket” fortsätter Peter Jeppsson.

16 NTF16 Forholdet til såkalte nøytrale og utenforstående Arbeidersolidaritets- doktrinen: Legger vekt på om arbeidstakerne i primær- og sekundærkonflikten har felles interesser, altså i hvilken utstrekning utfallet av primærkonflikten vil kunne få betydning for arbeidstakerne i sekundærkonflikten. Allianse- doktrinen: Legger vekt på om de arbeidsgivere som rammes gjennom sympatistreik, må anses som allierte med arbeidsgiverne i hovedkonflikten, eller om de reelt er nøytrale og utenforstående (USA).

17 NTF17 BRUKES SYMPATIAKSJONER FOR LITE?  Eksemplet Toys R’ US  Eksemplet Narvik havn  ITFs bekvemmelighetsflaggkampanje  Nasjonalt

18 NTF18 TOR CALEDONIA  I 2001 i rutefart mellom Göteborg og Storbritannia  Registret i DIS  Polsk besetning  Avtaler i Danmark  SEKO krevde ITF-avtale  SEKO varslet boikott av ansettelser  Transport varslet sympatiaksjon

19 NTF19 Mottrekket  DFDS stevnet SEKO og Svensk Transport inn for Arbeidsretten  Påstand om at både den varslede hovedkonflikt og den varslede sympatistreik var ulovlig  Satte inn et annet skip  Erstatningssak mot SEKO ved dansk rett  Krav om 420 000 DKR i erstatning

20 NTF20 Jussen  SEKO: Har dansk arbeidsrett hadde kompetanse til å dømme i en sak om konflikt i Sverige?  Rederiets erstatningssøksmål ble utsatt  Arbeidsretten ba EU-domstolen fortolke Brussel-konvensjons artikkel 5 nr. 3: Hvilken domstol i hvilket land kan avgjøre om SEKO har rett til å gå til konflikt mot Tor Caledonia?

21 NTF21 EU-domstolen 5. februar 2004  Brussel-konvensjonens artikkel 5 nr. 3 skal forstås slik at når et fagforbund varsler konflikt, kan rederiet anlegge erstatningssak mot fagforbundet i skipets flaggstat, og det selv om konflikten er varslet til å gjelde ved anløp i en kontraherende stat.

22 NTF22 NORDISK TRANSPORTARBEIDERFØDERASJON  50 medlemsforbund  Nær 400 000 betalende medlemmer fra samtlige nordiske land  Alle transportslag - på land, på sjøen og i lufta.  Medlemsavgift på SEK 8,50 per medlem per år  Årlig inntekt: vel 3,2 millioner SKR  Styre på 13  Sekretariat i Stockholm

23 NTF23 § 2 Federationens uppgift Federationen skall verka för sin uppgift genom  att upprätta och underhålla vänskapliga förbindelser mellan federationens medlemsorganisationer,  att befrämja de nordiska transportarbetarnas intressen på arbetsmarknaden och verka för att de anställda erhåller rättvisa löne- och anställningsvillkor, samt att motverka social dumpning,  att delta i nationellt, regionalt samt övrigt internationellt fackligt samarbete som befrämjar federationens och dess medlemsorganisationers intressen,  att samordna medlemsförbundens ståndpunkter i nordiska, europeiska och övriga internationella frågor,  att befrämja ömsesidig hjälp mellan medlemsorganisationer och i synnerhet understödja medlemsorganisation som är indragen i konflikt genom att besluta om sympatiåtgärder och andra åtgärder som kan antas bidra till en framgångsrik lösning av en sådan konflikt, samt att utverka att medlemsorganisationerna lämnar solidariska konfliktbidrag i enlighet med dessa stadgar.”

24 NTF24 § 15 Sympatiåtgärder Varje organisation har plikt att deltaga i sympatiåtgärder och andra åtgärder som igångsatts i enlighet med § 2 e) förutsatt att sådana aktioner inte strider mot respektive lands lag eller avtal. Beslut om sympatiåtgärder och andra åtgärder skall fattas av styrelsen, som samtidigt fattar beslut om på vilket sätt och i vilken utsträckning åtgärden skall verkställas. Då ärendet kräver skyndsam hantering kan beslut fattas av arbetsutskottet, utan hörande av styrelsen. Vid mycket brådskande fall kan beslutet fattas av ordföranden och sekretariatet i samråd.”

25 NTF25 § 12 Ömsesidigt konfliktbidrag Mom 1 Bidrag utgår för egen organisations konflikt. Dock skall organisationen själv svara för konfliktbidrag för det antal medlemmar som motsvarar 5 procent av till federationen sammanlagt anmält medlemsantal. Konfliktbidrag kan beviljas efter att organisationen själv utbetalat bidrag i 14 dagar. Organisation som är i konflikt av sådan omfattning att begäran om konfliktbidrag kan bli aktuell skall snarast möjligt till federationen lämna fullständig information om konfliktens omfattning och syfte. Om möjligt skall federationen informeras då varsel utfärdas. Mom 2 För varje särskild konflikt kan konfliktbidrag beviljas för upp till 21 dagar. Styrelsen kan då omständigheterna så motiverar besluta om ytterligare bidrag. Mom 3 För sympatikonflikt utgår inget bidrag.

26 NTF26 § 12 Mom 4 Ansökan om bidrag ställs till styrelsen som kan besluta att medlemsorganisationerna skall lämna bidrag enligt följande: För varje fullt hundratal medlemmar som omfattas av den bidragssökande organisationens konflikt och som enligt dessa stadgar berättigar till bidrag, skall varje medlemsorganisation erlägga det dagsbelopp som fastställts av kongressen, multiplicerat med medlemsorganisationens medlemsantal i federationen. Dagsbeloppet skall fastställas efter den valuta som gäller i det land där sekretariatet är beläget. Om en organisation anser att den tilltänkta aktionen är obefogad eller olämplig, äger sådan organisation rätt att hos styrelsen få prövat huruvida bidrag under föreliggande förhållanden bör beviljas. Beslut om att bidrag ej skall utgå kan endast fattas av styrelsen om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna är eniga därom.

27 NTF27 Seksjoner  godstransport på veg  sjøfart og fiske  sivilflyg  havnearbeid  jernbanetransport  kollektiv persontransport  spedisjon og lager

28 NTF28 NTF er unik!


Ladda ner ppt "NTF1 Sympatiaksjoner Skandinavisk Transportarbeiderkonferanse Helsingør 9. oktober 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser