Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social dialog Var står vi nu? Framsteg, prioriteringar och problem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social dialog Var står vi nu? Framsteg, prioriteringar och problem"— Presentationens avskrift:

1 Social dialog Var står vi nu? Framsteg, prioriteringar och problem
 el  naturgas  sjukhus  lokal och regional förvaltning  statlig och europeisk förvaltning  avfall  vatten  sociala tjänster Framsteg, prioriteringar och problem EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

2 Social dialog El Dialog sedan 1995 och formell kommitté inrättad 2000
I början fokus på arbetsmiljö och utbildning – mer nyligen: distansarbete, livslångt lärande, jämlikhet och mångfald, framtida kompetensbehov, utvidgningen, stress och företagens sociala ansvar, social dialog i Sydösteuropa En viktig fråga har varit hur avreglering påverkar sysselsättning - kommittén övertygade Europeiska kommissionen att göra en detaljerad studie av sysselsättning och omstruktureringars följder (ECOTEC 2007). Gemensam ståndpunkt antagen. Aktuella frågor omfattar bland annat: företagens sociala ansvar, demografiska förändringar och kompetens, omstrukturering, sociala aspekter av sydösteuropiska energigemenskapen, tredje avregleringspaketet. Uppföljning planeras av avtalet om stress. Förslag föreligger om att stödja det branschövergripande avtalet om våld på arbetsplatsen Inget avtal uppnått om handel med utsläppsrätter eller trygg energiförsörjning Diskussion i fasta kommittén om uppföljning och genomförande av gemensamma uttalanden EPSU:s konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 Framtiden för europeiska partsrelationer i offentliga tjänster

3 Social dialog Naturgas
Dialog sedan 1998 och formell kommitté inrättad 2007 Inledande fokus på arbetsmiljö och utbildning En viktig fråga har varit hur avreglering påverkar sysselsättningen – ett första uttalande antogs om kommissionens detaljerade studie av sysselsättning och omstruktureringens konsekvenser (ECOTEC 2007). Gemensamt uttalande antaget om att stödja det branschövergripande avtalet om våld på arbetsplatsen och förfarande för genomförandet Aktuella frågor inbegriper: demografiska förändringar och kompetens, social aspekter av sydösteuropeiska energigemenskapen, tredje avregleringspaketet Problem med lågt deltagande på arbetsgivarsidan EPSU:s konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 Framtiden för europeiska partsrelationer i offentliga tjänster

4 Social dialog Lokal och regional förvaltning Arbetsprogram 2006-2007:
Meningsutbyte om demografiska förändringar och personalförvaltning Gemensamt uttalande om social dialog Gemensamt uttalande om grönboken om arbetsrätt – koppling till debatten om ”flexicurity” Projekt om omstrukturering av lokala tjänster (i egen regi, utläggning av verksamhet/insourcing, offentlig-privata partnerskap, samarbete mellan kommuner), social dialog och följder för sysselsättning Riktlinjer för jämställdhetsplaner Inledande diskussioner om våld från utomstående på arbetsplatsen EPSU:s konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 Framtiden för europeiska partsrelationer i offentliga tjänster

5 Social dialog Statlig och europeisk förvaltning
Dialog sedan 1991, men ännu inte någon formell kommitté Fackets representation fick en lösning 2005 i och med att TUNED bildades I juni 2007 godkände EU:s ministrar för offentlig förvaltning handlingsplanen för att pröva en formell social dialog : Arbetsordning Arbetsprogram Utvärdering under Frankrikes och Sveriges EU-ordförandeskap Vidare åtgärder: Antagande av ovanstående av EU:s generaldirektörer för offentlig förvaltning december 2007 & genomförande av arbetsprogrammet: Gemensam ståndpunkt om kommissionsinitiativ som påverkar statlig förvaltning, t ex den reviderade Lissabonstrategin för tillväxt, sysselsättning och bättre lagstiftning Demografiska utmaningar: Gemensam analys som fokuserar på rekrytering/ bibehållande, utbildning, personalförvaltning och jämlikhets/mångfaldsmål Bygga upp förtroende för förvaltningen: EU-finansierat projekt för social dialog och insamling av goda erfarenheter för att förbättra nationell förvaltning Våld från utomstående på arbetsplatsen: observatörer i flersektoriella förhandlingar EPSU:s konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 Framtiden för europeiska partsrelationer i offentliga tjänster

6 Social dialog Sjukhus Informell social dialog i sektorn sedan slutet av 1990-talet och formell kommitté inrättad i september 2006 Arbetsprogrammet täcker bland annat bibehållande av personal, gränsöverskridande rekrytering av vårdarbetare, nya kompetensbehov. Dessutom arbetar EPSU och HOSPEEM med ett projekt för att stärka den sociala dialogen i EU:s sjukhussektor, med specifikt fokus på EU:s nya medlemsstater. På dagordningen finns även: Europeiska kommissionens planer för sjuk- och hälsovård. EPSU och HOSPEEM förhandlade fram en förklaring om sjuk- och hälsovård som bekräftar principerna för hälso- och sjukvård i Europa EPSU:s konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 Framtiden för europeiska partsrelationer i offentliga tjänster

7 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Övriga sektorer Inga konkreta framsteg i övriga sektorer – andra prioriteringar och brist på resurser EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

8 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Övriga sektorer Naturgas – med förändringar i Eurogas ledning kan det ske framsteg och proceduren för att inrätta en formell kommitté har påbörjats Avfall – diskussioner med arbetsgivarorganisationen FEAD planeras 2006 – antaget som en prioritering av EPSU:s kongress Vatten – fokus för verksamheten har mest handlat om att motarbeta privatisering Sociala tjänster – antaget som en prioritering av EPSU:s kongress – EPSU utvecklar sin röst i sektorn Skyddade arbetsplatser – har kontaktats av sektorns arbetsgivare, men EPSU:s medlemsförbund anser inte att detta utgöra någon prioritering EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

9 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Kommissionens syn ”Den sociala dialogen har en avgörande och unik ställning i det demokratiska styret av Europa i egenskap av drivkraft för moderniseringen av den europeiska ekonomin och europeiska sociala modellen.” ”Den förmedlar centrala värden som deltagande och ansvar…” ”…är en lämplig ram för att hantera modernisering.” EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

10 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Kommissionens syn ”Den sociala dialogen är verkligen ett banbrytande exempel på bättre samråd och tillämpning av praktisk subsidiaritet och har ett brett erkännande för dess väsentlig bidrag till bättre styrning, tack vare att arbetsmarknadens parter befinner sig nära arbetsplatsens realiteter.” Arbetsmarknadens parter skiljer sig från andra organisationer ”på grund av deras förmåga att delta i avtalsförhandlingar.” EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

11 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Aktuellt klimat Avreglering står högst upp på kommissionens dagordning Inget substantiellt på den socialpolitiska dagordningen Inga påtryckningar på arbetsgivarna att komma överens om ett positivt arbetsprogram Så social dialog handlar inte om ”bättre styrning” utan mer om att ”hantera modernisering” EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

12 Social dialog Vad handlar den branschvisa sociala dialogen om?
Sociala aspekter av branschspecifik politik Branschspecifika aspekter av socialpolitiken Områden med självbestämmande Gemensam hållning till kommissionen Offentliga tjänster Driva dagordning för avtalsförhandlingar Punkt 1-5 är vad EPSU diskuterar med arbetsgivarna, medan punkt 6 är den riktning vi vill föra den sociala dialogen EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

13 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
…Och vad är syftet? Förbättra ömsesidig förståelse Förfarande för information och samråd Kapacitetsbyggande Gemensamma aktioner Avtal EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

14 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Har det skett framsteg? Gemensamma uttalanden, förklaringar, studier om: Jämlikhet och mångfald Arbetsmiljö Sysselsättning Modernisering Omstrukturering Samt antagande av arbetsprogram EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

15 Social dialog Samstämmighet och samordning
Kongressens roll – bedöma framsteg och ge strategisk syn på vad som bör prioriteras under de kommande fem åren Styrelsens roll – övervaka och stödja Fasta kommittéernas roll – av avgörande betydelse för bidrag till kommittéerna för social dialog samt för feedback och aktioner EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

16 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Utmaningar På arbetsgivarsidan: representation deltagande engagemang förhandlingsmandat procedurer innehåll EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

17 EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog
Utmaningar På facket sida: resurser representation deltagande engagemang mandat Nationella nivån EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

18 Social dialog Social dialog – fungera bättre
Inrätta nya kommittér, förbättra de befintliga Försöka uppnå fler bindande avtal – hur kan vi få arbetsgivarna att acceptera detta? Deltagande och engagemang i kommittéer för social dialog och fasta kommittéer Bättre samordning av avtalsfrågor EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog

19 Social dialog Social dialog – fungera bättre
Sätta press på Europeiska kommissionen om att sätta press på arbetsgivarna vad gäller deltagande och engagemang Få dialogen på nationell nivå att bidra till den europeiska nivån Kommunikation - förbättra informationsflödet till medlemmarna, skapa en tydligare identitet för den branschvisa sociala dialogen, bättre förbindelser med styrelsen Klarare prioriteringar i dagordningen för den sociala dialogen EPSU:s styrelse den 20 februari 2006 Specifik session om social dialog


Ladda ner ppt "Social dialog Var står vi nu? Framsteg, prioriteringar och problem"

Liknande presentationer


Google-annonser