Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUCTION & OBJECTIVES A new generation of microwave thermotherapy for treatment of BPH, ProstaLund Feedback Treatment ® (PLFT ® ), has recently been.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUCTION & OBJECTIVES A new generation of microwave thermotherapy for treatment of BPH, ProstaLund Feedback Treatment ® (PLFT ® ), has recently been."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUCTION & OBJECTIVES A new generation of microwave thermotherapy for treatment of BPH, ProstaLund Feedback Treatment ® (PLFT ® ), has recently been introduced. The results from a prospective randomized multicenter study show no differences between PLFT and TURP in symptom improvement (IPSS) or urinary flow (Q max ). PLFT is an outpatient procedure and therefore less costly than TURP. However, the cost effectiveness of the new procedure will depend on its long-term effectiveness in clinical practice. The objectives of this study were to compare the efficacy of the two procedures as shown in the clinical trial to their effectiveness in clinical practice over 12 months and to estimate their cost over this period, as well as to evaluate the cost of re-interventions over a longer time-period. MATERIAL & METHODS All patients in the clinical trial were included in the analysis (n=146). Outcome was based on IPSS and bother score. To validate the estimates based on the clinical trial, data on effectiveness and resource utilization in clinical practice were collected in a retrospective observational study from hospital charts and patient questionnaires of 88 patients who had undergone either TURP or PLFT. To assess the number of re- interventions after TURP beyond one year, information was obtained from hospitalization and surgical procedure data in the Swedish inpatient registry. Three- year data for a total of 52 010 patients who had an index hospitalization for TURP between 1990 and 1995 were available for the analysis. The estimate of long-term consequences of PLFT were based on data for 87 patients who had undergone PLFT between 1997 and 2000. RESULTS Average 12-month costs in the clinical trial were estimated at 1750 € in the PLFT group and at 3165 € in the TURP group, based on the initial procedure and treatment related re-admissions during the trial. When all treatment related resource utilization in clinical practice for 60 patients is included, the costs were estimated at 1924 € and 3264 € for PLFT and TURP respectively. Using the registry data, the cost of TURP including re-interventions (TURP and bladderneck incisions) was estimated at 3090 € over 2 years and 3100 € over 3 years. Comparatively, costs for PLFT for the first 2 years were estimated at 2030 € and at 2115 € for 3 years. CONCLUSIONS In the clinical trial, PLFT has been shown to be as effective as TURP, but long-term data are still lacking. However, our preliminary analysis over 3 years indicates that the average cost of the procedure remains lower than the total cost of TURP for the same period. The Cost of Microwave Thermotherapy compared to Transurethral Resection of the Prostate Gisela Kobelt 1, Fredrik Borgström 1, Anders Spångberg 2, Mikael Madsen 3, Lennart Wagrell 4, Anders Mattiasson 5 1 Stockholm, 2 Linköping, 3 Kalmar, 4 Uppsala, 5 Lund

2 Detta dokument är framtaget av ProstaLund Operations AB och innehåller en samman- fattning av en hälsoekonomisk studie där kostnaderna för PLFT jämförts med kostnaderna för TURP. Studien är utförd av Gisela Kobelt, Health Dynamic International, och sponsrad av ProstaLund Operations AB. Studien har presenterats vid Läkarstämman i Göteborg 2002, och kommer även att redovisas vid bl.a. EAU 2003 och AUA 2003. SYFTET MED STUDIEN Målsättningen med studien var att utreda om behandling med PLFT är kostnadseffektivt jämfört med TURP. Studien består av två delar och flera delstudier för att ge en så komplett bild av kostnadseffektiviteten som möjligt. I första delen utvärderades konstnaderna för själva behandlingen samt för första året efter behandlingstillfället. Andra delen avsåg kostnaderna sett ur ett 2-3-årsperspektiv. KOSTNADER FÖR BEHANDLING OCH FÖR FÖRSTA ÅRET EFTER BEHANDLING Som underlag användes resultaten från 4 delstudier: • Studie 1 - Klinisk multicenterstudie där PLFT (n=100) jämförts med TURP (n=46), 12 månaders uppföljning. • Studie 2 - Retrospektiv observationsstudie av patienter som genomgått PLFT (n=46) eller TURP (n=48), 12 månaders uppföljning. • Studie 3 - Långtidsuppföljning, d.v.s. 2- och 3-årsdata, från 87 patienter som genomgått PLFT under perioden 1997-2000. • Studie 4 - Information från slutenvårdsregistret rörande patienter som behandlats med TURP. Treårsdata för totalt 52 010 patienter som genomgick TURP 1990-95 fanns tillgängliga för analys. Resultaten visar att kostnaden för PLFT är ungefär 55% av den för TURP. I den kliniska studien var de genomsnittliga kostnaderna för initial behandling och reoperationer 15 950 kr för PLFT och 28 800 kr för TURP under året efter operationen. De andra delstudierna bekräftar resultatet. Se bild nedan. Kostnaderna för behandling samt övriga kostnader under det första året efter behandling. Studie 1= klinisk prövning; Studie 2 = obsvervations-studie; Studie 4 = data från patientregistret, TURP-patienter. Kostnaderna för PLFT jämfört med TURP

3 Behovet av personal under behandling med de olika metoderna är en parameter som starkt bidrar till skillnaderna mellan metoderna. En utvärdering av personalbehovet visar följande resultat: KOSTNADER UNDER ANDRA OCH TREDJE ÅRET EFTER BEHANDLING För att uppskatta kostnaderna för de båda metoderna på längre sikt användes data från studie 3 och 4 (se föregående avsnitt). För PLFT visade uppföljningsstudien (studie 3) en kostnad på 18 500 kr under de första två åren och 19 250 kr under de första tre åren. Uppföljningen från patientregistret av patienter som genomgått TURP (studie 4) visade en genomsnittskostnad per patient efter andra året på 28 100 kr och efter tredje året 28 200 kr. * Kommentar: Data för PLFT-patienterna inkluderar resultatet efter de allra första behandlingarna som gjordes med metoden på klinikerna i Uppsala och Lund. Om data för de första 6 månaderna exkluderas sjunker återbehandlingsfrekvensen markant, vilket naturligtvis påverkar kostnaden väsentligt. Behandling med PLFT kräver betydligt mindre personalresurser än operation (TURP).

4 FÖRDELNING AV KOSTNADERNA Under första året utgjorde själva behandlingen den absolut största delen av kostnaden för båda metoderna och det var här den stora skillnaden mellan metoderna låg. Kostnaderna för uppföljning utgjorde endast ca 10% av den totala kostnaden under perioden. I TURP-gruppen gick större delen av uppföljnings- kostnaderna till annan behandling, medan återbesök var kostsammast i PLFT-gruppen. Se resultat från studie 2 nedan: SLUTSATS Den kliniska studien visade att behandlingsresultatet för TURP och PLFT inte skiljer sig åt efter ett år, varken med avseende på symptom (IPSS och livskvalitet) eller flödesförbättring (Q max ). Under denna period är kostnaden väsentligt lägre för PLFT, ca 55% av den för TURP. Denna skillnad beror främst på att operationsresurser sparas in med PLFT. Analysen för uppföljning över en treårsperiod visar att kostnaden för PLFT fortfarande är lägre i detta tidsperspektiv. För mer information om ProstaLund och ProstaLunds produkter, kontakta ProstaLund Operations AB, Höstbruksvägen 10, 226 60 Lund, Sweden Tel +46 46 18 19 00, Fax +46 46 18 19 20, E-mail: support@prostalund.com www.prostalund.com Till vänster visas fördelningen mellan kostnaderna för behandlingen i förhållande till uppföljningskostnaderna. Ovan är uppföljningskostnaderna uppdelade i läkemedels- kostnader, kostnader för återbesök samt kostnader för övriga behandlingar.


Ladda ner ppt "INTRODUCTION & OBJECTIVES A new generation of microwave thermotherapy for treatment of BPH, ProstaLund Feedback Treatment ® (PLFT ® ), has recently been."

Liknande presentationer


Google-annonser