Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte  Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte  Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. "— Presentationens avskrift:

1 Syfte  Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention.  Få ökad förståelse för organisatoriska drivkrafter liksom barriärer vid frakturprevention

2 Empowerment  Bygger på humanistiska värden där människan i grunden anses ha en vilja att påverka sitt sammanhang (Zimmerman & Warshaucsky 1998)  En process som syftar till att personer skall vinna kontroll över sina liv och resurser (Rappaport 1981)  Relaterar till begreppen aktivt deltagande, kritisk medvetenhet och kontroll  Används ur patientperspektiv där personer skall få kontroll över sin hälsa (Wallerstein 1992)

3 Hur gick vi tillväga?  Workshop (Laverack & La Bonte 2001)  Fokusgruppsintervjuer över tid 2 djupintervjuer (10 månader)  Fortlöpande analys parallellt med processen enligt (Grounded Theory Strauss & Corbin 1998, Charmaz 2006)

4 Deltagare och access Multidisciplinära team - 19 kärnpersoner Läkare indirekt involverade Tre divisioner Förankrat hos cheferna

5 Implementera - en förändringsprocess Inte beredd Osäker/tveksam Beredd ”Readnesss to change” Rollnick, Rees Pill 1995

6 Kärnresultat: Att forma en lärande kultur  Fokusera på patient- fördjupad interaktion  Stimulera intra-sektoriell samverkan Personlig utveckling genom interaktion med patienter och genom samverkan Kollektiv utveckling genom relationer inom/mellan multidisciplinära team

7 Att forma en lärande kultur Att forma en lärande kultur  Relevanta mål: Starkare vårdkedja med förebyggande/hälsofrämjande insatser (patientnära – evidensbaserade mål)  Problemidentifikation ur praxis  ”Trial and error” - mentalitet  Erfarenhetsutbyte - Nya team konstellationer  Medvetenhet och respekt för varandras yrkesroller  Tillit till uppdraget och till varandra  Fördjupad reflektion, kollektivt / individuellt  Feedback från patienter, chefer, processen, externt  Kollektiv stolthet

8 Patientfördjupad interaktionIntra-sektoriell samverkan Synliggöra förebyggande länkar i vårdkedjan Bygga upp kollektiv känsla för prevention Bryta traditionella professionella mönster Skapa kreativa /stöttande, möten Förbättringar som främjar frakturprevention Forma en lärande kultur

9 Lärande kultur som drivkraft Att lyckas omsätta ny förståelse till handling ger en ”kick” - bekräftelse och tillfredställelse Att lyckas omsätta ny förståelse till handling ger en ”kick” - bekräftelse och tillfredställelse ” Jag känner mig så mycket nöjdare när jag nu känner att jag är där i ett konstruktivt möte, då kan jag få en riktig kick”

10 Bryta professionella mönster  Fördjupad patientinteraktion med nytt fokus – inte självklart  Kräver träning  Rädslor av otillräcklighet Identifierade verktyg:  Tid för reflektion  Samtalsmallar  Nya bedömningsinstrument  Regelbundna nätverksträffar  Motiverande samtal (studiecirklar)

11 Bryta professionella mönster: ”Efter flera år är det lätt att fall in i en viss rutin. Om du inte är uppmärksam fortsätter man som vanligt. Det är därför det är så svårt att börja med det här nya sättet att tänka på.” ” Ibland tänker jag att det är hotfullt för patienten men det är nog min egen rädsla, annars skulle jag ju inte känna den känslan….Det blir ett hinder som jag måste övervinna och förstå men det är svårt utan rätt verktyg.”

12 Skapa stöttande möten  Öka delaktighet  Utforska drivkrafter, motiv, vilja – ovilja  Mål: tydliga, uppnåbara och meningsfulla  Forma gemensamt ”kontrakt”  Systematisera uppföljningar

13 Skapa stöttande möten: ” Jag tror det är mycket viktigt att patienten får en känsla av …makt. Vad jag menar är att dom känner att dom själva kan påverka sin situation och jag försöker få dom att förstå att de kan det, dom kan själva bestämma vilken väg dom vill ta.”

14 Patient-fördjupad interaktionInter-sektoriell samverkan Synliggöra förebyggande länkar i vårdkedjan Bygga upp kollektiv känsla för prevention Bryta traditionella professionella mönster Skapa kreativa /stöttande, möten Förbättringar som främjar frakturprevention Forma en lärande kultur

15 Synliggöra möjliga förebyggande länkar Fraktur Akuten Avgipsning SG/AT Öppen mottagning VB Uppföljning SG i PV D.Läkare Osteoporos skola Åter Öppen mottagning BMD Mätning SG Telefon Uppföljning: •PVkontroll av •förebyggande åtg •osteoporosskola •Stöttning HB Ortoped kirurg Kontrollrtg Kontrollrtg & Patientinfo Kontinuitet Team •Ökat fokus •HB •Motivationsprocess •Uppföljning •Samma instrument: •Fysisk profil •Träningsprogram Akuten Statistik IDB Ssk Mäter samtal SG Fysisk Profil träningsprogram Team en ansvarig /patient Remiss DL (-2.0 tscore) Förebyggande dialog Kontroll på flöde till skolan

16 Synliggöra förebyggande länkar ”Vi behöver börja med att tydligare integrera ett hälsofrämjande synsätt och jämföra det salutogena med det sjuka!” salutogent = hälsobringande

17 Bygga upp en kollektiv känsla för prevention  Problemidentifikation  Praktiska gemensamma mål  Nya sociala strukturer  Nya kommunikationsvägar  Regelbundna träffar  Fortlöpande kvalitetsutveckling  Tillit mellan professioner och team - ”lätt att lyfta luren”  Kollektiv stolthet över det man åstadkommer

18 Bygga upp en kollektiv känsla för prevention: ”Nu kan jag se det här som en hel process; vad vi nu gör på Ortopedkliniken (med nya rutiner) ger ett bra slutresultat med färre frakturer i framtiden” ”Nu kan jag se det här som en hel process; vad vi nu gör på Ortopedkliniken (med nya rutiner) ger ett bra slutresultat med färre frakturer i framtiden” ” Vad jag tycker är mycket viktigt är att vi nu träffat de personer som först pratar med patienterna då de fått sin fraktur. Vi måste göra det här tillsammans, det är därför det är så viktigt att vi träffas regelbundet”.


Ladda ner ppt "Syfte  Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. "

Liknande presentationer


Google-annonser