Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helsefremmende arbeidsplasser Norsk Rådmansforums Ledelsekonferense 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helsefremmende arbeidsplasser Norsk Rådmansforums Ledelsekonferense 2009"— Presentationens avskrift:

1

2 Helsefremmende arbeidsplasser Norsk Rådmansforums Ledelsekonferense 2009
Lars Edgren Adjungerad Professor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg

3 Bakgrund March Lalonde report (1974) ▪ 5 % of traffic accidents lifes saved by better hospital trauma units ▪ 20 % physical road environment ▪ 75 % driver behavior Världshälsoorganisationen WHO: Primary health care Alma Ata 1978 Ottawa Charter for Health Promotion ▪ Hälsofrämjande sjukhus ▪ Hälsofrämjande skolor ▪ Hälsofrämjande arbetsplatser

4 ▪ Att främja medborgarnas hälsa är en uppgift för samhället i stort
▪ Sjukvården kan bara lösa en bråkdel av våra hälsoproblem ▪ ”The way society organizes work should help create a healthy society …living and working conditions that are safe, stimulating, satisfying and enjoyable” (Ottawa Charter)

5 Vad är hälsa? Mår bra Mår dåligt Är sjuk och mår bra
Är frisk och mår bra Sjuk Frisk Är sjuk och mår dåligt Är frisk och mår dåligt Dellve 2007

6 Hur mäter ni hälsa? Salutogena mätinstrument
SHIS (Salutogenic Health Indicator Scale) WEMS (Work Experience Measurement Scale) Frågeblock: ▪ STÖDJANDE ARBETSFÖRHÅLLANDEN ▪ INDIVIDUELLA INRE UPPLEVELSER ▪ PÅVERKANSMÖJLIGHET ▪ TIDSPRESS ▪ LEDARSKAP ▪ FÖRÄNDRINGSARBETE ▪ HÄLSOUPPLEVELSER E-postenkät 5-7 minuter. Anonym. Utskick och påminnelse via dataserver (Petra Nilsson 2009 personlig kommunikation)

7 Hur ser det ut? Kvinnor i dubbelarbete
Många äldre som slitit ut sig är fortfarande i arbete Många känner att de har små möjligheter att påverka sin arbetssituation Andra har svårt att känna mening – ser inte sammanhanget Ytterligare några saknar uppskattning

8 Hur kan arbetsplatsen bli en ARENA för att främja hälsa?
Vända på problemet Inte fokus på hälsorisker i första hand - Fara att överbetona arbetets hälsorisker – medarbetaren en potentiell sjukling Arbetsplatsens möjlighet att främja hälsa – arbetets salutogena potential (Antonovsky 1991) Se arbetsplatsen som en arena för att skapa eller stärka hälsa!

9 ▪ Många lever ett hektiskt och splittrat liv
▪ Arbetet kan ge stadga och struktur, fasta tider, kamrater – viktig arena ger medarbetarna ett hälsotillskott ▪ Arbetsgivaren tar inte bara bort hälsorisker utan verkar för att hälsa uppstår!

10 ▪ Nu inte bara en medicinsk fråga utan en fråga om medarbetarnas arbetssituation och arbetets organiserande (Hansson 2004) ▪ Få ”livspusslet att gå ihop” ▪ Ge utvecklingsanda och mer hoppfullt tänkande kring arbetsplatsens viktiga roll för att bidra till hälsa

11 Det handlar om att… ▪ öka kunskapen som sambanden mellan livsvillkor
– arbetsliv kontra fritidsliv – och hälsa ▪ öka kunskapen om arbetsplatsen som en ARENA för att stärka människors hälsa ▪ utveckla ett eget konstruktivt förhållningssätt som innebär att du som ledare och medarbetare bidrar till att hälsa blir till något levande i organisationens vardag

12 Hälsokonsekvenser finns inbyggda i hur vi:
▪ Organiserar verksamheten ▪ Fattar beslut ▪ Utövar ledarskap ▪ Genomför arbetsmöten ▪ Hur medarbetare kommunicerar ▪ Samarbetar med kunder/klienter ▪ Samarbetar i arbetsteamet

13 Krav-kontroll-stöd modellen
Arbeten med höga krav och låg kontroll har högst arbetsrelaterad ohälsa (Karasek & Theorell 1990; Westholm 2008) Friskfaktorer Riskfaktorer ▪ Utbildning, kompetens ▪ Arbetsmängd ▪ Motivation att utvecklas ▪ Arbetets svårighetskrav ▪ Handlingsutrymme ▪ Oförenliga krav ▪ Möjlighet att påverka ▪ Osäkerhet i anställning ▪ Socialt stöd ▪ Oklara roller ▪ Erfarenheter ▪ Våldsrisker, konflikter i arbetet ▪ Risk för olycksfall ▪ Ensamarbete ▪ Arbete med människor (Dellve 2009)

14 Friska företag? Mer utvecklat arbete gällande: ▪ ledarskap
▪ kompetensförsörjning ▪ kommunikation ▪ delaktighet ▪ hälsa och sjukfrånvaro (Svartengren 2009)

15 Ledarskapet En vilja att betrakta hälso- och arbetsmiljöfrågor som
en väg mot effektiv verksamhet (Larsson & Vinberg 2009) Ledarskapet

16 Arbetsplatsens KÄNSLA AV SAMMANHANG Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Kunskap om Resurser och stöd Motivation Omvärlden Material, verktyg, människor Visioner Branschen Tydlig organisation Mål Företagets historia Klara riktlinjer Rimliga löner Arbetsinnehållet Möjlighet att påverka Förmåner Egna rollen Arbetstakten Värderingar Förändringar Arbetets planering Etik och moral Feedback från Beslut Centrala värderingar Chefen Kompetens Rättvis behandling Arbetskamraterna Yrkeskunnande Positiva upplevelser Kunderna Social kompetens Relationer: Kollegor/chef Orka Fysiskt/Psykiskt Humor Variation i arbetet

17 ▪ Undersöka medarbetarnas hälsa – Företagshälsovården
▪ Dialog – Gå runt och fråga. Registrera atmosfären i matsalen ▪ Mäta närvaron på arbetsplatsen - Långtidsfrisk. Ingen sjukfrånvaro på två år - Om många är sjuka mer än 14 dagar, påverkas arbetsplatsen negativt (Dellve, pers. komm.)

18 Ett nytt ledarskap/medarbetarskap?
▪ Kunskapsintensiva organisationer (CAS) delegerat stort ansvar till arbetsteamet ▪ Toppledningen har inte tillräcklig kunskap om den dagliga verksamheten ▪ Kräver ett stödjande ledarskap och väl utvecklade feedback mekanismer (Edgren 2008)

19 Samlade tankar om hälsofrämjande ledarskap
Använd tiden till de övergripande frågorna – delegera allt annat till dina otroligt kapabla medarbetare Träna alla chefer och arbetsledare till coacher Försäkra dig om att dina medarbetare fortsätter växa som individer, både personligen och professionellt Se till att arbetsbelastning och antal medarbetare matchar varandra Bekräfta dina medarbetare Främja teambuilding aktivt – från styrelsen till arbetslaget När något går fel – leta inte syndabockar – lär istället Inspirerat av Sawdon 2005

20 Case: Hadsel videregående skole Hadsel kommune, Nordland
Intervention - målsetting Langsiktig: Hadsel videregående skole er en arbeidsplass som fremmer helse – langtidsfriske. Kortsiktig: Øke bevissthetsnivået i organisasjonen knyttet till begrepet helsefremmende arbeidsplass. Tilltak: Gjøre skolen som en helsefremmende arbeidsplass till ett tema i organisationens strukturer for å styrke kompetansen i alle ledd 10 procent resurs för 2 av programmets deltagare under 2008

21

22 Effekter ● Arbetet tagit fart ● Positiv ledelse
● Fast del i alle mötessammanhange ● Tätt samarbeid med BHT ● Tillitsmanapparaten ● Arbeidet fram 6 konkrete samhandlingsverdier - kommuniceras ● “Bidra positivt”, “Ge konstruktiv tillbakemelding” ● Personaltur till oktober – HFA ett av tre teman

23 Lärdomar ● Förankra i ledelsen ● Avsätta lite resurser inledningsvis – kontaktperson ● Öka bevissthetsnivået knyttet till HFA ● Arbeta med holdninger ● Arbeta mot en målsetting ● Uthållighet ● Konkreta tiltak i stället för grandiosa projekt

24 Kontakt Lars Edgren Adjungerad Professor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV Centrumchef Nordic Centre for Health and Social Assessment, NCHSA NHV Nya varvet P.O. Box 12133 Göteborg


Ladda ner ppt "Helsefremmende arbeidsplasser Norsk Rådmansforums Ledelsekonferense 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser