Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Somatisering – finns det? Lund 2013 09 27. Möjlighetsmottagningen Hos många patienter med olika symtom hittar man efter utredning inget som kan förklara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Somatisering – finns det? Lund 2013 09 27. Möjlighetsmottagningen Hos många patienter med olika symtom hittar man efter utredning inget som kan förklara."— Presentationens avskrift:

1 Somatisering – finns det? Lund 2013 09 27

2 Möjlighetsmottagningen Hos många patienter med olika symtom hittar man efter utredning inget som kan förklara detta ofta plågsamma tillstånd. Ofta känns detta bara ännu svårare eftersom det man sökt hjälp för fortfarande finns kvar. Hos många av dessa patienter kan det röra sig om en inre obalans som inte alltid fångas på laboratorieprover eller andra undersökningar. På Fosietorps vårdcentral pågår under 2012-2013 en speciell mottagningsverksamhet riktad till just dessa patienter. Vi gör tillsammans med patienten en kartläggning och sedan en individuellt utprövad behandling. Patienter kan remitteras till Möjlig- hetsmottagningen för bedömning. I teamet ingår distriktsläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, psykiater, dietist. Vill du som läser detta ha mer information? Kontakta din distriktsläkare på vårdcentralen Fosietorp. Hur ska jag Kunna vara 100% säker? Det är nåt psykiskt! Han tror jag är knäpp! Hur kan han vara säker?

3 Frisk och/eller sjuk??!! sjuk frisk frisk sjuk sjuk sjuk sjuk sjuk sjuk sjuk sjuk sjuk friskfriskfrisk frisk frisk frisk frisk frisk frisk frisk frisk frisk

4 sjuk SjukvårdBehandling + Livsstil + Coping osjuk ofrisk frisk

5 Frisk och/eller sjuk??!! sjuk osjuk ofrisk frisk - Livsstil - Coping StressSjukdomsalstrareArv

6 Vad är sjukdom Disease Obalans:Hypothyreos Agens:Pneumoni Skada:Benbrott Degeneration:Demens Konstruktionsfel: Downs syndrom Apparatfelsmodell Biomedicinskt paradigm Legitimitet ( ” riktig sjkd. ” ) Hög generaliserbarhet ” Kontextoberoende ” Man har en sjukdom

7 Illness Subjektiva besvär Orsakas ibland av ” disease ” Påverkas av kulturella, icke- medicinska faktorer som förväntningar, tro värderingar Låg generaliserbarhet kontext- och personberoende Smärta Trötthet Svaghet Illamående Oro/nedstämdhet Man känner sig sjuk Vad är sjukdom

8 Sjukdom/hälsa Sjuk Disease Frisk Riskfaktorer Genbärare Cancer in situ Benbrott Pneumoni Hypothyreos Kultursjukdomar Kronisk trötthet Fibromyalgi Oral galvanism Hälsan själv ” Presymptomatically ill ” Ohälsa Illness Hälsa

9 Hippokrates 460-377 f.Kr. Somatisering Vilken sjukdom en viss person har…...

10 Hippokrates 460-377 f.Kr. Somatisering Vilken sjukdom en viss person har…... eller vilken person som har en viss sjukdom

11 Definition ”somatisering” Somatisering Weich et al. 1995, Fink et al.1999 • En process • Individ påtalar stress/psykiska besvär som kroppsliga • Tilldelar symtom organiskt ursprung • Medicinsk utredning kan ej påvisa objektiva förändringar som förklarar symtomen

12 Somatiserings- syndrom Odifferentierat Somatoformt syndrom Somatoformt smärtsyndrom Hypokondri Dysmorfofobi Somatoformt Syndrom UNS Nosofobi Cancerofobi Venerofobi Somatoform Autonom Dysfunktion Somatiserings- syndrom Hypokondri Dysmorfofobi Somatoformt smärtsyndrom Somatoformt Syndrom UNS Odifferentierat Somatoformt Syndrom DSM -IV ICD 10

13 Det tog 2 år att komma fram till: Somatisering som diagnos finns inte! Somatisering = Beteende!

14 Ofta så: • Har patienten ospecifika symtom • Beskriver dessa mer specifikt än de med kroppsliga sjukdomstillstånd • Är helt upptagna av sina symptom • Negerar ofta helt psykisk etiologi, lidande, problem

15 Symtomutveckling och sjukdomsuppfattning Sensation/ Symtom Sjukdom Skada Arousual Annat Tolkning Oro/ängslan Selektiv uppmärksamhet Rädsla Ångest Tonus/ Excitabilitet Biologisk orsak Arv Psykisk åkomma Somatisk sjukdom Förväntningar Annat Inre Yttre Sjukvård/iatrogenicitet Media Familj/vänner Tidigare erfarenhet Personlighet Familj (uppväxt) Annat internaliserande Lugnad/normaliserad Att behandlingsmässigt förstå och tillsammans med patienten arbeta med tolkningen – central del av behandlingen Patientens egen förståelse av sjukdomar och sjuklighet har inflytande på förlopp och prognos, bl. a. utifrån patientens hypotes om konsekvenserna och känsla av egen möjlighet att själv kontrollera sitt tillstånd.

16 Om att vara 100% säker • Flera studier har visat risk för missad diagnos vid långtidsuppföljning 2-4% • Ofta nöjer man sig vid många andra diagnoser med mindre säkerhet ex. essentiell hypertoni • Många gånger rädsla för anmälan eller klagomål

17 Att hantera känslor • Många av dessa patienter är mycket ”påstridiga” • Flera är bra på att få behandlaren att känna ett ansvar hon inte har

18 Hur får man det bättre med en somatiserande patient • Ta inte på dig ett ansvar du inte har. • Tala om fakta och känslor. Vanligt är att patienten talar känslor, behandlaren fakta. • Acceptera medicinens gränser. • Var tydlig med diagnosen • Ha tydlig struktur och avtal. din bedömning

19 Tekniker • Gör många uppsummeringar, emotionell feedback. • Sokratisk frågeteknik. • Nyfikenhet • Sätt dig in i hur patienten tänker (föreställning, förväntan, farhåga) • Öppna frågor • Håll fokus • Undvik korrektioner, förklaringar Din känsla, närvaro är mycket viktigare än tekniken!!

20 Somatisering

21

22

23

24 Tolkning • kognition Beteende • Sjv. konsumtion • Sjukroll Lipowski 1988 Känner • Perception

25 Somatisering

26

27

28 Psykosociala faktorer av betydelse • Tron (att man har en allvarlig sjukdom) Barsky AJ et al. Ann Intern. Med. 1999:130:910-21 En utredning som betonar biomedicinska aspekter och ignorerar psykosociala förstärker dessa faktorers betydelse Somatisering • Förväntan (på att allt skall bli värre) • Sjukdomsroll (inkl. ev sjukdomsvinst) • Katastrofiering

29 Somatisering Psykogen pålaging Somatisering Medikalisering Smärta (värk) Vilken typ av smärta som helst Ångest & depression Valfritt ångest alt. depressionstillstånd

30 Symtom Amplifiering (förstärkning) Förnimmelse Kognition Uppmärksamhet Sammanhang Sinnesstämning Barsky Psychosomatics 1992;33:28-34 Somatisering

31 Kroppens styrsystem • Symtom kan komma från olika organ • Leder i första hand tanken till att det är ett organfel

32 Somatisering Kroppens styrsystem • Om man efter utredning inte hittar något fel på organen • Kan ” felet ” sitta i styrsystemet som arbetar via hormoner i blodet samt direkt via nerver

33 Somatisering

34

35 • Föreställning ( ” vad beror mina besvär på? ” ) • Förväntan ( ” vad vill jag ska hända nu? ” ) • Farhåga ( ” vad är det värsta som kan hända? ” )

36 Strategier mot stress • Från offer till styrman • Hugg i - men vila emellanåt • Odla minst ett eget intresse • Odla minst en viktig relation • ” Träna ” 30 minuter om dagen • Träna ” aktiv avslappning ”

37 Complex Somatic Symptom Disorder Simple Somatic Symptom Disorder A. Ett eller fler somatiska symtom som ger betydande påverkan i dagligt liv B. Två av följande: • Hög nivå av hälsorelaterad ångest • Oproportionerlig oro/ upptagenhet • Ägnar mycket tid och energi åt dessa symtom eller sin oro. C. Kroniskt förlopp >6 månader

38 Kropp Själ Slut……

39 TERM-modellen (Per Fink, Århus) ” The Extended Reattribution and Management Model” Steg 1: Förståelse • Fördjupad symtomanamnes • Ta fatt på signaler om emotionella problem • Fråga om psykosociala konsekvenser • Förhör dig om patientens förståelse • Funktionsnivå - coping • Förväntan på utredning/behandling • Fokuserat somatiskt status

40 TERM-modellen (Per Fink, Århus) ” The Extended Reattribution and Management Model” Steg 2: Feedback och bedömning • Ge feedback på resultatet av undersökningen • Ge patienten erkännande om att symtomen är reella (illness även i frånvaro av disease) • Förklara att det inte är (och varför) indikation för mer somatisk utredning (använd här patientens egna förväntningar farhågor mm.)

41 TERM-modellen (Per Fink, Århus) ” The Extended Reattribution and Management Model” Steg 3: Ge symtomen en ”ny ram” • Målet är en ny gemensam förståelseram • Undvik motstånd – fastlåsta positioner • Understöd patientens egen förmåga att göra något åt sin situation (empowerment) • Praktiska demonstrationer

42 TERM-modellen (Per Fink, Århus) ” The Extended Reattribution and Management Model” Steg 4: Gemensam plan framår (GOAL) • Vikten av fasta överenskomna tider kan inte nog understrykas • Gör upp en gemensam stegsatt plan • Tydliga nåbara mål • Det är patienten som ansvarar för att nå målen ni sätter upp.

43 TERM-modellen (Per Fink, Århus) ” The Extended Reattribution and Management Model” Uppföljning • Här och nu perspektiv – inte barndom eller dåtid • Hjälps åt med realistiska mål, bryt ner i delmål • Behandlaren håller i ramen – patienten i innehållet • Ett vanligt fokus är vad patienten kan göra trots symtom (coping) • Här och nu perspektiv • Ta inte alla problem på en gång – arbeta med 1-2 i taget

44 Lösningsfokuserad terapi 1. Identifiera ett avgränsat problem 2. Tydliggör ett realistiskt nåbart mål 3. Hjälps åt med (brainstorma) kring lösningar 4. Vikta för och emot Patienten väljer ett alternativ 5. Sätt upp delmål tillsammans, tidsätt dessa 6. Gör ett avtal – tala gärna om hur att ta hand om eventuella hinder 7. Vid återbesök utvärdera, sätt nya mål osv.


Ladda ner ppt "Somatisering – finns det? Lund 2013 09 27. Möjlighetsmottagningen Hos många patienter med olika symtom hittar man efter utredning inget som kan förklara."

Liknande presentationer


Google-annonser