Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg."— Presentationens avskrift:

1 Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg

2 ” [ Något om Consultus ] Consultus är ett Svenskägt managementkonsultföretag – Etablerat 1973 – 20 konsulter – Spetskunskap kombineras med praktisk chefserfarenhet – Kontor i Malmö och Stockholm – Gemensam värdegrund: Hjärna – Hjärta – Ryggrad Softronickoncernen – Softronickoncernens inriktning är management- och IT-konsultation. – Softronic är noterat på Stockholmsbörsen. Delägare i ACE – Allied Consultants Europe – Omfattar 9 europeiska konsultföretag med ca 600 konsulter – Omsättning 85 M Euro – Change management ” Förändringsledning [Change Management]

3 ” Kunskapsintresse  Hur är lärande organiserat i verksamheter?  Hur agerar vi i verksamheter när vi lär oss?  Vilka utvecklingszoner bör erbjudas för att kunskaper ska leva vidare?  Hur blir människor delaktiga i sparat kunskapskapital?  Hur kan vi infrastrukturera för och leda lärande och kunskapsutveckling i organisationer?

4 ” Utgångspunkt  Se olika miljöer och aktiviteter ur ett lärandeperspektiv, förstå samspelet mellan individer, kollektiv och resurser som finns utanför människan.

5 ” Att bygga en lärmiljö  Förutsättningar för att skapa en lärmiljö – Verksamhet – Uppgifter  Organisering av lärande: – Samspel – Access – Förflyttning – Motsättningar  7 Verktyg för lärande: 1.Öppenhet 2.Lyssnande 3.Dialog 4.Reflektion 5.Självkännedom 6.Eget val, personligt ansvar 7.Relationer

6 ”Kunskap är ett för människan oändligt och oavslutat äventyr, ett ständigt pågående arbete med att flytta fram positionerna och göra det obegripliga begripligt” Sven-Eric Liedman

7 ” Vad är kunskap?  En kvalitativ relationen mellan individ och fenomen som erövras genom lärande.  Kunskapsformer: – Faktakunskap – Förståelsekunskap – Färdighetskunskap – Förtrogenhetskunskap Egenskaper:  Konstruktiv  Kontextuell  Relationell  Holistisk  Instrumentell

8 ” 7 teser om lärande: 1.Alla kan lära sig (alla lär sig) 2.Vi lär oss när vi utför uppgifter och i konkreta situationer 3.Vi lär inuti uppgifter 4.Lärande är en kvalitativ förändring i relationen mellan individen och uppgiften 5.Lärande drivs av ett personligt engagemang och en vilja att utveckla sig själv och lösa sina uppgifter samtidigt 6.Lärande förutsätter en vilja och förmåga att samverka med andra 7.Uppdraget och uppgiften avgör vad man lär

9 ” Erfarenhetslärande som en resa  Hemmahörighet är startpunkten för resan. En resa kan ju starta från olika håll, från olika platser och söka sig i olika riktningar. Hemmahörighet handlar om min erfarenhet där jag är trygg och bekväm.  Utfärd mot obekanta horisonter handlar om nya kunskaper och erfarenheter.  Återkomst handlar om en sammansmältning mellan obekanta och bekanta horisonter, nya och tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter till en helhet.

10 ” Uppgifter Värderingar, normer Verktyg Samstämmighet, arbetsklimat Horisontell och vertikal arbetsdelning Deltagare Verksamhet System och processer som bär och bygger relationer mellan människor Utfall Verksamhets- system

11 ” Vad är en verksamhet?  Historiskt utvecklade sociala aktiviteter  Återskapas hela tiden genom sociala handlingar  Överordnat sammanhang för individers handlade och aktiviteter  Varaktiga, kunskaper och tjänster som efterfrågas  Baseras på olika logiker och löser olika uppgifter  Relativt stabila, genomgår förändringar, innehåller spänningar och konflikter  Inom ramen för verksamheter utför människor handlingar som motiveras av att de är delar av verksamheten  Verksamheten avgör vad som är prioriterad, relevant kunskap  Är inkluderande respektive exkluderande

12 ” Design av lärmiljö (1) Principer för samarbete  Handledarens och deltagarens uppfattningar blir åtkomliga för varandra  Handledare och deltagare bör komma överrens om attraktiva mål  Handledaren bör utforma en lärandemiljö inom vilken deltagarna kan agera, generera och få feedback utifrån målet  Handledaren har ansvar för att använda relationen mellan sin egen och deltagarens uppfattning för att avgöra fokus på den fortsatta dialogen  Deltagaren bör agera för att uppnå målet  Handledaren bör utforma meningsfull feedback

13 Syn på lärande och utveckling… Utifrån – in Inifrån – ut Egna val Andras krav

14 ” Design av lärmiljö (2) interaktionsmetod VILKA METODER FINNS FÖR PÅVERKAN?  Öppen och ärlig dialog  Metaforer och gestaltningar  Visioner  Externa impulser  Institutionalisera ifrågasättande  Beakta individernas förutsättningar  Kartlägga den egna förståelsen INTERAKTION:  introducera och presentera nya sätt att uppfatta fenomen  fokusera på ett fåtal kritiska principer och visa hur de är relaterade  förtydliga sättet som deltagaren uppfattar fenomen  exemplifiera det inkonsekventa och konsekvenserna av sättet att uppfatta  skapa situationer där uppmärksamheten centreras kring relevanta aspekter  testa förståelsen och använd resultatet för feedback och utformning av aktiviteter  använd reflekterande arbetsformer VAD BEHÖVER DELTAGAREN?  Dialog  Personliga, konkreta, känsloladdade upplevelser  Reflektera  Färgstark symbolisk representation

15 Utforskande förhållningssätt Dialog ProvaReflekteraUtforska Välja Rätt - Fel Fint – Fult, skamligt Bra – Dåligt

16 ” [ Källor till kunskap och insikt ] Egna erfarenheter Feedback Dilemman, händelser Gruppdynamiskt och upplevelsebaserat lärande Visualisering, bilder Föreläsningar, teorier Verktyg, instrument Icke verbala kroppsövningar

17 ” Uppgifter och problemlösning

18 ” Uppgifternas karaktär

19 ” Pendling mellan rutin och reflektion 19 Anpassningsinriktatlärande Utvecklingsinriktat lärande

20 ” Organisering av lärande

21 ” Utforska motsättningar (7 steg) ”

22 ” Relationsbeteende TillhöraKontroll Öppenhet

23 ” Att utveckla lärmiljöer från ett lärandeperspektiv Fas 1 Tillhörighet Beroende av handledaren Accepteras/inkluderas Betydelsefull/ignorerad Mål/engagemang Handledare: direktiv, struktur – sakkunnig – trygghet Fas 2 Kontroll Oberoende av handledaren Delaktighet/inflytande Kompetent/förödmjukad Förtydligande av mål/engagemang Organisering/dilemman Handledare: dialog, coachande – konflikthanterande Fas 3 Öppenhet Ömsesidigt beroende Förtroende/delegering Omtyckt/avvisad Klargjorda realistiska mål/engagemang Handledare: samrådande, underlättare

24 ” Olika förutsättningar för samarbete..  Vi tvingas  Vi kompromissar  Vi kompletterar varandra  Vi samarbetar öppet 24

25 ” Rolloförenlighet som försvårar samspel

26 ” Samstämmighet – arbetsklimat Ensam Låt gå, informellt Sakligt distanserad Tillsammans Struktur, formellt Öppen, personligt nära 059059 26

27 ” Lärandets verktyg För att skapa en lärmiljö: vilka aktiviteter/processer behöver vi organisera för och vilket förhållningssätt bör vi omfatta?

28 ” Den funktionella lärmiljön  Den miljö som skapar goda förutsättningar för deltagarnas lärande och som tar tillvara detta lärande och använder det i strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden

29 ” Sju lektioner i förflyttning 1.Klargör vilken lärmiljö som finns idag (vilka delar är funktionella/dysfunktionella?) 2.Bli tydlig med vilken lärandemiljö verksamheten ska präglas av och få den levande på alla nivåer 3.Fokusera på några få kritiska områden och jobba igenom dessa 4.Se till att verksamhet och förhållningssättet stämmer med det som ska befrämjas 5.Kom ihåg att agera som förebild 6.Använd interaktiva metoder 7.Utveckla, rekrytera, omplacera starka kulturbärare

30 ” Välkommen att kontakta mig: John Lundborg 0708 – 81 32 70 john.lundborg@consultus.se www.consultus.se 30

31 ” Hur och kring vad samspelar vi idag?


Ladda ner ppt "Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg."

Liknande presentationer


Google-annonser