Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg"— Presentationens avskrift:

1 Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg
Utvecklingszon Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg

2 [ Något om Consultus ] Förändringsledning [Change Management] Consultus är ett Svenskägt managementkonsultföretag Etablerat 1973 20 konsulter Spetskunskap kombineras med praktisk chefserfarenhet Kontor i Malmö och Stockholm Gemensam värdegrund: Hjärna – Hjärta – Ryggrad Softronickoncernen Softronickoncernens inriktning är management- och IT-konsultation. Softronic är noterat på Stockholmsbörsen. Strategi Kultur Struktur Delägare i ACE Allied Consultants Europe Omfattar 9 europeiska konsultföretag med ca 600 konsulter Omsättning 85 M Euro Change management

3 Kunskapsintresse Hur är lärande organiserat i verksamheter?
Hur agerar vi i verksamheter när vi lär oss? Vilka utvecklingszoner bör erbjudas för att kunskaper ska leva vidare? Hur blir människor delaktiga i sparat kunskapskapital? Hur kan vi infrastrukturera för och leda lärande och kunskapsutveckling i organisationer?

4 Utgångspunkt Se olika miljöer och aktiviteter ur ett lärandeperspektiv, förstå samspelet mellan individer, kollektiv och resurser som finns utanför människan.

5 Att bygga en lärmiljö Förutsättningar för att skapa en lärmiljö
Verksamhet Uppgifter Organisering av lärande: Samspel Access Förflyttning Motsättningar 7 Verktyg för lärande: Öppenhet Lyssnande Dialog Reflektion Självkännedom Eget val, personligt ansvar Relationer

6 ”Kunskap är ett för människan oändligt och oavslutat äventyr, ett ständigt pågående arbete med att flytta fram positionerna och göra det obegripliga begripligt” Sven-Eric Liedman

7 Vad är kunskap? En kvalitativ relationen mellan individ och fenomen som erövras genom lärande. Kunskapsformer: Faktakunskap Förståelsekunskap Färdighetskunskap Förtrogenhetskunskap Egenskaper: Konstruktiv Kontextuell Relationell Holistisk Instrumentell

8 7 teser om lärande: Alla kan lära sig (alla lär sig)
Vi lär oss när vi utför uppgifter och i konkreta situationer Vi lär inuti uppgifter Lärande är en kvalitativ förändring i relationen mellan individen och uppgiften Lärande drivs av ett personligt engagemang och en vilja att utveckla sig själv och lösa sina uppgifter samtidigt Lärande förutsätter en vilja och förmåga att samverka med andra Uppdraget och uppgiften avgör vad man lär

9 Erfarenhetslärande som en resa
Hemmahörighet är startpunkten för resan. En resa kan ju starta från olika håll, från olika platser och söka sig i olika riktningar. Hemmahörighet handlar om min erfarenhet där jag är trygg och bekväm. Utfärd mot obekanta horisonter handlar om nya kunskaper och erfarenheter. Återkomst handlar om en sammansmältning mellan obekanta och bekanta horisonter, nya och tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter till en helhet.

10 Horisontell och vertikal arbetsdelning
Verktyg System och processer som bär och bygger relationer mellan människor Verksamhets-system Verksamhet Deltagare Uppgifter Utfall Värderingar, normer Samstämmighet, arbetsklimat Horisontell och vertikal arbetsdelning

11 Vad är en verksamhet? Historiskt utvecklade sociala aktiviteter
Återskapas hela tiden genom sociala handlingar Överordnat sammanhang för individers handlade och aktiviteter Varaktiga, kunskaper och tjänster som efterfrågas Baseras på olika logiker och löser olika uppgifter Relativt stabila, genomgår förändringar, innehåller spänningar och konflikter Inom ramen för verksamheter utför människor handlingar som motiveras av att de är delar av verksamheten Verksamheten avgör vad som är prioriterad, relevant kunskap Är inkluderande respektive exkluderande

12 Design av lärmiljö (1) Principer för samarbete
Handledarens och deltagarens uppfattningar blir åtkomliga för varandra Handledare och deltagare bör komma överrens om attraktiva mål Handledaren bör utforma en lärandemiljö inom vilken deltagarna kan agera, generera och få feedback utifrån målet Handledaren har ansvar för att använda relationen mellan sin egen och deltagarens uppfattning för att avgöra fokus på den fortsatta dialogen Deltagaren bör agera för att uppnå målet Handledaren bör utforma meningsfull feedback

13 Syn på lärande och utveckling…
Andras krav Utifrån – in Inifrån – ut Egna val

14 Design av lärmiljö (2) interaktionsmetod
introducera och presentera nya sätt att uppfatta fenomen fokusera på ett fåtal kritiska principer och visa hur de är relaterade förtydliga sättet som deltagaren uppfattar fenomen exemplifiera det inkonsekventa och konsekvenserna av sättet att uppfatta skapa situationer där uppmärksamheten centreras kring relevanta aspekter testa förståelsen och använd resultatet för feedback och utformning av aktiviteter använd reflekterande arbetsformer VILKA METODER FINNS FÖR PÅVERKAN? Öppen och ärlig dialog Metaforer och gestaltningar Visioner Externa impulser Institutionalisera ifrågasättande Beakta individernas förutsättningar Kartlägga den egna förståelsen VAD BEHÖVER DELTAGAREN? Dialog Personliga, konkreta, känsloladdade upplevelser Reflektera Färgstark symbolisk representation

15 Utforskande förhållningssätt
Dialog Välja Reflektera Utforska Prova Rätt - Fel Bra – Dåligt Fint – Fult, skamligt

16 [ Källor till kunskap och insikt ]
Visualisering, bilder Egna erfarenheter Verktyg, instrument Dilemman, händelser Feedback Icke verbala kroppsövningar Gruppdynamiskt och upplevelsebaserat lärande Föreläsningar, teorier

17 Uppgifter och problemlösning
Från enkla uppgifter Till komplexa Från standard-utförande Till varierat utförande

18 Uppgifternas karaktär
Nivå 1: Rutinuppgifter Nivå 2: Rätt- eller feluppgifter (endast en korrekt lösning) Nivå 3: Samarbetsuppgifter (uppgifter kan ej lösas enskilt) Nivå 4: Kvalitativt djupa uppgifter

19 Pendling mellan rutin och reflektion
Anpassningsinriktat lärande Nivå 4: Reflektivt handlande Nivå 3: Samhandlande Nivå 2: Regelbaserat handlande Nivå 1: Rutinbaserat handlande Utvecklingsinriktat lärande

20 Organisering av lärande
Stimulera samspel mellan individer och grupper, kvalitativt (på djupet), kvantitativt (antal gånger). Skapa tillgång till uppgifter, befogenheter, situationer, roller och verksamheter Motivera förflyttning i tid och rum mellan uppgifter och situationer med hög lärpotential Nyfiket och uthålligt undersöka motsättningar mellan individer, grupper och verksamheter som hävstång och drivkraft för utveckling

21 Utforska motsättningar (7 steg)
Utforska motsättningar (7 steg) 1. Kritiskt Ifrågasätta 2. Analysera 3. Konstruera /modellera 4. Testa och undersöka 5. Förankra 6. Reflektera 7. Befästa

22 Relationsbeteende Tillhöra Kontroll Öppenhet Betydelsefull Ignorerad
Kompetent Förödmjukad Omtyckt Avvisad Tillhöra Kontroll Öppenhet

23 Att utveckla lärmiljöer från ett lärandeperspektiv
Fas 1 Tillhörighet Beroende av handledaren Accepteras/inkluderas Betydelsefull/ignorerad Mål/engagemang Handledare: direktiv, struktur – sakkunnig – trygghet Fas 2 Kontroll Oberoende av handledaren Delaktighet/inflytande Kompetent/förödmjukad Förtydligande av mål/engagemang Organisering/dilemman Handledare: dialog, coachande – konflikthanterande Fas 3 Öppenhet Ömsesidigt beroende Förtroende/delegering Omtyckt/avvisad Klargjorda realistiska mål/engagemang Handledare: samrådande, underlättare F U UT F U UT F U UT

24 Olika förutsättningar för samarbete..
Vi tvingas Vi kompromissar Vi kompletterar varandra Vi samarbetar öppet

25 Rolloförenlighet som försvårar samspel
Konfrontativ brist Passiv brist

26 Samstämmighet – arbetsklimat
0 5 9 Ensam Låt gå, informellt Sakligt distanserad Tillsammans Struktur, formellt Öppen, personligt nära

27 Eget val – personligt ansvar
För att skapa en lärmiljö: vilka aktiviteter/processer behöver vi organisera för och vilket förhållningssätt bör vi omfatta? Lärandets verktyg Eget val – personligt ansvar Reflektion Självkännedom Lyssnande Öppenhet Dialog

28 Den funktionella lärmiljön
Den miljö som skapar goda förutsättningar för deltagarnas lärande och som tar tillvara detta lärande och använder det i strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden

29 Sju lektioner i förflyttning
Klargör vilken lärmiljö som finns idag (vilka delar är funktionella/dysfunktionella?) Bli tydlig med vilken lärandemiljö verksamheten ska präglas av och få den levande på alla nivåer Fokusera på några få kritiska områden och jobba igenom dessa Se till att verksamhet och förhållningssättet stämmer med det som ska befrämjas Kom ihåg att agera som förebild Använd interaktiva metoder Utveckla, rekrytera, omplacera starka kulturbärare

30 Välkommen att kontakta mig:
John Lundborg 0708 – Välkommen att kontakta mig:

31 Hur och kring vad samspelar vi idag?


Ladda ner ppt "Processarbete för utveckling av lärmiljöer John Lundborg"

Liknande presentationer


Google-annonser