Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cybernetiska och Effektiva system

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cybernetiska och Effektiva system"— Presentationens avskrift:

1 Cybernetiska och Effektiva system

2 Definition Management/kontroll och lagen om tillräcklig variation Beers klassificering. Kontrolltyper Egenskaper och analysverktyg Feedback –Återkoppling Block diagram och 'closed-loop' system Öppen slinga system Positiv feedback Positiv resp. negativ feedback Första, andra och tredje ordningens feedbacksystem Komplexitet och black-box

3 Cybernetik (e. Wiener) Vetenskapen om kommunikation och kontroll i människor och maskiner - En speciellt inriktning inom systemtänkande - En generell lag inom GST

4 Komplexitet Antal element Antal relationer
Attribut hos element/relationer Organisationsnivå

5 Ashbys lag Only variety kills variety

6 Beers klassificering av system (enligt mottaglighet för kontroll)
Komplexitet Förutsägbarhet Enkla Komplexa Ytterst komplexa Deterministiska (Ett möjligt läge) Kontrolltyp som krävs Sannolika Två eller flera möjliga lägen Pulley Biljard skrivmaskin Kontroll av input statistiskt Operations analys Cybernetik Kvalitetkontroll Maskinhaverier Hasardspel Inventarienivåer allt beroende beteende Företag människor Ekonomin Dator Planetsystem Tom grupp

7 Systems egenskaper med deras respektive analytiska verktyg
Hög Komplexitet Black box Sannolikhet Informationsteori Själv-reglerande Återkopplingsprinciper o

8 'Closed and Open-loop' system
System med öppna slingor är system där output inte kopplas till input för att mätas Organisationer kan betraktas som system med öppna slingor om de ses utan människor.

9 Ett ’open-loop’ datorbaserat lagerhanteringssystem
Kund- beställning Datorbaserade lagersystem Lagerfil Rapport om lagerbehållning Beställning

10 Ett 'closed loop' datorbaserat system
Kund- beställning datorbaserat lagersystem Lagerfil YES NO Bearbeta kundens beställning Beställning

11 Effektivitet vs produktivitet
Produktivitet - efficiency Optimering av produktion - avkastning utifrån disponibla resurser Man gör saker på rätt sätt. (Hur) Effektivitet - effectiveness Allokering av både resurser och ansträngningar till det korrekta ändamålet. Man gör de rätta sakerna. (Vad) 1 2

12 Målsynsättet Den traditionella metoden för
att studera organisationens effektivitet Effektiviteten mäts i förhållande till måluppfyllelse Måluppfyllelse är beroende av relationerna omgivning/organisation Måloptimering skall föredras framför målmaximering Organisationer har olika och motstridiga mål Mål definieras av makthavarna på rationella grunder 3 4

13 Olika typer av mål Samhälleliga, organisationella, individuella
Officiella - jfr uppställda Operativa - jfr verkliga (relevanta för effektiv.) Operationella - utvärderingskriteria Från vision till kortsiktiga mål 4 5

14 Första ordning Feedbacksystem
+ Mål t _ Feedback

15 Andra ordning Feedbacksystem
Beslut Minne Minnessökning Avkännare/detektor Verkställare

16 Tredje ordning Feedbacksystem I
Beslut Minne Avkännare/detektor Verkställare Minnessökning Omkombination

17 Tredje ordning Feedbacksystem II
Beslut Minne Avkännare/detektor Verkställare Minnessökning Omkombination Val

18 Positiv / Negativ feedback
Negativ feedback: dämpar avvikelser. Upprätthåller stabilitet. Positiv Feedback: Förstärker avvikelser. Främjar tillväxtprocesser

19 ‘Blackbox’ tekniken Process Outputs Inputs Experimentatör
Inputs hantering Output klassificering Spåra Regelbundenheter eller mönster

20 Black-Box Black-Box är bara analysen av relationerna mellan personen som bedriver experimentet och objektet. Dessutom studier av informationen som kommer från objektet och sättet att skaffa den. Black Box tekniken får inte förväxlas med stimulans-respons eller orsak-verkan tekniker, där observatören tillskriver en viss respons eller effekt till en viss stimulans eller orsak.

21 Ett kontrollsystems struktur
Kontrollobjekt Input Process Output Kontrollsystem I P o Avkännare I P o Jämförare Verkställare O P I Adapted from Schoderbek et al. 1990, p.111

22 Komponenter Ett kontrollsystem består av fyra grundkomponenter
o Ett kontrollobjekt eller variabel som skall kontrolleras. (Det viktigaste problemet) o En detektor eller scanningdelsystem. Ett annat namn för Management Information system o En jämförare eller komparator. Jämför storleken av kontrollobjektet mot fördefinierade standarder. Resultat rangordnas o En effektor ellerett beslutfattande delsystem. Vidtar korrigerande åtgärder och beroende på avvikelsens storlek analyserar alternativa handlingar.

23 Stabilitet i kontrollobjektet
Medan stabilitet är det långsiktiga målet av systemet, är kortfristiga instabila tillstånd nödvändiga för systemens anpassning och inlärning. Stabilitet: tendensen att komma tillbaka till det ursprungliga tillståndet efter det att störningar har avlägsnats. Kvaliteten hos kontrollsystemet gäller både känslighet och precision av scanner samt tiden som krävs för att överföra felmeddelande från scanningsystem till beslutsfattare. Tidsfördröjning är den viktigaste faktorn för instabilitet i komplexa system.

24 Kontrollprinciper Inbyggda kontrollsystem är beroende av två aktiviteter: a) den automatiska och oavbrutna jämförelsen av några av systemets beteendeegenskaper mot ett standard, och b) den oavbrutna och automatiska feedbacken av korrigerande åtgärder II Inom inbyggda kontrollsystem är kontroll synonym med kommunikation III Variabler inom inbyggda kontrollsystem tas tillbaka under kontroll genom att de går utanför kontroll.


Ladda ner ppt "Cybernetiska och Effektiva system"

Liknande presentationer


Google-annonser