Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wallenstam bolagsstämma 2005 Agenda •Bokslut •Wallenstam Bostad •Wallenstam Företag •Framtid •Aktien/återköp •Mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wallenstam bolagsstämma 2005 Agenda •Bokslut •Wallenstam Bostad •Wallenstam Företag •Framtid •Aktien/återköp •Mål."— Presentationens avskrift:

1

2 Wallenstam bolagsstämma 2005

3 Agenda •Bokslut •Wallenstam Bostad •Wallenstam Företag •Framtid •Aktien/återköp •Mål

4 Bokslut 2004 •Resultatet efter skatt ökade till 833 Mkr, motsvarande en vinst om 60 kr/aktie •Hyresintäkterna ökade till Mkr •Förvaltningsresultatet förbättrades med 23% till 191 Mkr •Föreslagen utdelning 7,50 kr

5 Förvaltningsresultat exklusive avskrivningar

6 Aktien 2004 •Wallenstamaktien steg med 70% •SAX index steg med 16% •Kurs bokslutsdagen 288 kr

7 Aktien 2004

8 Utdelning

9 Förvärv 2004 Kungsportsavenyn 2 Kungsportsavenyn 16

10 Förvärv 2004 Första Långg, Göteborg Andra Långg, Göteborg

11 Förvärv 2004 Gotlandsgatan och Strålgatan, Stockholm

12 Förvärv 2004 Dahlströmsgatan, Göteborg Högshallsv, Jonsered

13 Förvärv 2004 Kista, Stockholm

14 Försäljning Brf Totalt YtaPris kkrVärderingVärd % 31 försäljningar Guldheden Brännkyrkagatan Blåsutgatan Birkagatan Timmermansg 38 B Linnégatan Totalt

15 Fastighetsvärde

16 Fastighetsbestånd 2004 Kommersiellt 45% Bostad 55% Fastighetsbeståndets fördelning, yta

17 Organisation MODERBOLAG FÖRETAGBOSTAD EKONOMI JURIDIK FINANS INFORMATION/IR PERSONAL STOR GÖTEBORG CITY STOCKHOLMHELSINGBORGGÖTEBORG

18 Wallenstam Bostad •100% uthyrning •Satsning på effektiv nyproduktion •Positiva signaler hyresutveckling

19 Nyproduktion •Mål att producera 400 lägenheter årligen

20 Nyproduktion •Kv Forsen färdigt för inflyttning i mars 2005

21 Nyproduktion Stockholm Kv Svallvågen • 173 lägenheter • Byggstart hösten 2005

22 Nyproduktion Stockholm Brovakten

23 Nyproduktion Göteborg Mäster Johansgatan • 55 lägenheter • Byggstart juni 2005

24 Nyproduktion Kv Örlen, Mölndalsvägen • 63 lägenheter • Byggstart hösten 2005 Göteborg

25 Förvärv 2005 Stift. Olle Engkvist Byggmästare, Stockholm • lägenheter, tillträde april 2005 • kvm • Mkr Köpmanstorget 10, Gamla Stan Kindstugatan 16, Gamla Stan

26 Förvärv 2005 Wennerbergsgatan 4-8, Fredhäll Banérgatan 69-73, Östermalm

27 Förvärv 2005 Nordenskiöldgatan 82, Djurgården Luntmakargatan 44, Norrmalm

28 Förvärv 2005 Kungsklippan 11-15, Kungsholmen

29 Förvärv 2005 Centralvägen 1-5, 7-15 Solna Huvudstag , Solna Hannebergsgatan, Solna

30 Förvärv 2005 Gröndalsvägen Gröndal Sjöbjörnsvägen 5, Gröndal Fregattvägen 2-10, Gröndal Fågelsångsvägen 11-17, Gröndal

31 Förvärv 2005 Gubbkärrsvägen 25-29, Nockebyhov Medsolsbacken 15-17, Hässelby Ormängsgatan 73-79, Hässelby

32 Wallenstam Företag •Positivt företagsklimat i Göteborg •Låg nyproduktion

33 Wallenstam Företag •Wallenstams uthyrningsgrad 90% •Attraktiva fastigheter •Potential i förvärvade ytor •Låg risk

34 Framtid Projekt Avenyn •Avenyn ska bli en ”destination”. •Minska spårvagnstrafiken på Avenyn. •Öka parkeringen i området. •Bygg nya bostäder längs Teater- och Lorensbergsgatan •Utöka handelsytorna rejält i området. •Ge Avenyn en unik ljussättning och ljusspel •Trygghet

35 Avenyn Tydliggör Avenyn i stadsbilden genom högre bostadshus samt en portalbyggnad i city Whites förslag

36 Avenyn Semrén & Månssons förslag Fler bostäder i närområdet, ca 1750 lgh

37 Avenyn Svävande glastak över Avenyn i två kvarters längd. Designhotell i bef. byggnad. Ny spårvagn till evenemangstråket Wingårdhs förslag Utbyggda fasader ger mer yta och intimare gaturum.

38 Avenyn Komplettera Götaplatsen med ny identitetsbyggnad. Ny ringlinje till Operan. Wingårdhs förslag

39 Heden •Gemensam vision med Framtiden •Mer av allt •Ett levande Heden

40 Heden

41

42 Återköp •Wallenstam har sedan starten i augusti 2000 köpt tillbaka aktier, vilket motsvarar 24% av ursprungligt antal aktier. •Av dessa har aktier dragits in •Fortsatt bemyndigande

43 Återköp Kursutveckling aug 2000 – april 2005

44 Mål 2007 Finansiella mål •Förvaltningsresultatet >300 Mkr •Eget kapital per aktie > 500 kr •Soliditet > 25% Verksamhetsmål •Uthyrning kommersiellt >97% •Nyproduktion 400 lgh/året, 7% direktavkastning

45 Förvaltningsresultat exklusive avskrivningar

46 Eget kapital per aktie (tidigare justerat eget kapital) Kr

47 Soliditet (tidigare justerad soliditet)

48 Vakans

49 Aktien 2005

50 Tack till personal och styrelse !

51

52 Punkt 15. Ändring i bolagsordningen Styrelsen förslag till ordinarie bolagsstämman att besluta att genomföra en aktiesplit 5:1 genom: - Ändring av bolagsordningen §4 första stycket så att aktier av serie A skall utgöra högst st. och aktier av serie B skall utgöra högst st. - Ändring av bolagsordningen §5 genom att akties nominella belopp skall vara 2 kronor innebärande en aktiesplit varigenom en gammal aktie blir fem nya aktier. - Ex. Har man 200 aktier så blir innehavet efter spliten aktier - Börskursen går från ca. 430 kronor till ca. 86 kronor. - Beräknad avstämningsdag för aktiespliten är 10 maj Beräknad sista dag för handel med osplitad aktie är den 4 maj Handelsposten blir även fortsättningsvis 200 aktier

53 15. Split 5:1 Före splitEfter split Ägare Hans Wallenstam med bolag Övriga aktieägare ,67% 52,38% ,33% 47,62% ,0% 100,0% ,67% 52,38% ,33% 47,62% ,0% 100,0% Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Totalt

54 Punkt 16. Nedsättning av aktiekapital genom indragning av aktier Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman att besluta om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Aktiekapital, kr Nedsättning för avsättning till Reservfond, kr Aktiekapital, kr = Nedsättningen skall ske genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av B-aktier som förvärvats av bolaget. Om aktiespliten genomförts före nedsättningsbeslutet verkställts kommer antalet indragna aktier bli B-aktier.

55 Punkt 17. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman: - Nedsättning av aktiekapitalet med kronor genom inlösen av aktier av serie B som Kaupthing Bank Sverige AB har anmält till inlösen. -Inlösenkurs motsvarande den lägsta av: -Den lägst noterade betalkursen för aktien den 20 april 2005 – 5%, dvs dagen efter ordinarie bolagsstämman. -Den senaste noterade betalkursen för aktien den 11 april 2005 – 5%. Den senaste noterade betalkursen var denna dag 435 kronor. Det antal aktier som föreslås inlösas kan komma att öka till st av serie B om aktiespliten som beslutades under punkt 15 verkställs före den dag nedsättningsbeslutet verkställs.

56 Punkt 17. Effekter efter indragning och inlösen av aktier Aktiekapital, kr Nedsättning genom indragning enl beslut punkt 15, kr Nedsättning genom inlösen, kr Aktiekapital, kr =

57 Punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Stockholmsbörsen av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och att skapa värde för bolagets aktieägare.

58 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Bolagsstämma april 2005 Totalt antal aktier: Efter indragning/inlösen av aktier Totalt: Efter split: Bolagsstämma april 2006 Bemyndigande om återköp 10% av totalt antal aktier 10% av = % av = (efter split) Indragna/Inlösta aktier som ska makuleras: (efter split )

59 Punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Indragna aktier via återköp/inlösen Antal aktierÅterköp/Inlösen i % Bolagsstämma Bolagsstämma Bolagsstämma Bolagsstämma Bolagsstämma

60 Punkt 19. Bemyndigande att ingå swapavtal Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, ingå swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på aktien i bolaget i syfte att möjliggöra inlösen. Motparten i swapavtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa det antal aktier som ligger till grund för swapavtalet och som motparten kan ha förvärvat. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Antal underliggande aktier i sådana swapavtal skall inte, sammanlagt med bolagets innehav av egna aktier, vid var tid överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

61 Punkt 20. Beslut om justeringsbemyndigande Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman om justeringsbemyndigande: Styrelsen föreslår att bolagets VD tillsammans med styrelsens ordförande bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i besluten under punkterna 15, 16, 17, och 18 i dagordningen som kan behövas av främst registreringsskäl.

62 Wallenstam bolagsstämma 2005

63 Punkt 15. Ändring i bolagsordningen §4 st 1 Före Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Aktierna skall utges i två serier, betecknande serie A och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst st. och av serie B högst st. Vid röstning på bolagsstämman skall aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst. Efter Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Aktierna skall utges i två serier, betecknande serie A och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst st. och av serie B högst st. Vid röstning på bolagsstämman skall aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst. §5 Före Aktie skall lyda på nominella värdet 10 kronor. Efter Aktie skall lyda på nominella värdet 2 kronor.

64 18. Aktieägarinnehav Vid bolagsstämma 2005Om återköp av ytterligare 10% Ägare Hans Wallenstam med bolag Övriga aktieägare ,56% 53,94% ,44% 46,06% ,0% 100,0% ,51% 57,14% ,49% 42,86% ,0% 100,0% Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Totalt Beräkningar gjorda efter bortstämpling av indragna/inlösta aktier.

65 18. Aktieägarinnehav efter split 5:1 Vid bolagsstämma 2005Om återköp av ytterligare 10% Ägare Hans Wallenstam med bolag Övriga aktieägare ,56% 53,94% ,44% 46,06% ,0% 100,0% ,51% 57,14% ,49% 42,86% ,0% 100,0% Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Totalt Beräkningar gjorda efter bortstämpling av indragna/inlösta aktier.

66 Punkt 19. Bemyndigande att ingå swapavtal WALLENSTAMWALLENSTAM BANKENBANKEN Wallenstam betalar till banken ränta plus viss avgift för fiktiva förvärv av aktier Banken betalar till Wallenstam positiv avkastning (värdeökning och utdelning) på Wallenstamaktierna Wallenstam betalar till banken negativ avkastning (värdenedgång) på Wallenstamaktierna


Ladda ner ppt "Wallenstam bolagsstämma 2005 Agenda •Bokslut •Wallenstam Bostad •Wallenstam Företag •Framtid •Aktien/återköp •Mål."

Liknande presentationer


Google-annonser