Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wallenstam bolagsstämma 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wallenstam bolagsstämma 2005"— Presentationens avskrift:

1

2 Wallenstam bolagsstämma 2005

3 Agenda Bokslut Wallenstam Bostad Wallenstam Företag Framtid
Aktien/återköp Mål

4 Bokslut 2004 Resultatet efter skatt ökade till 833 Mkr, motsvarande en vinst om 60 kr/aktie Hyresintäkterna ökade till Mkr Förvaltningsresultatet förbättrades med 23% till 191 Mkr Föreslagen utdelning 7,50 kr

5 Förvaltningsresultat
exklusive avskrivningar

6 Aktien 2004 Wallenstamaktien steg med 70% SAX index steg med 16%
Kurs bokslutsdagen 288 kr

7 Aktien 2004

8 Utdelning

9 Förvärv 2004 Kungsportsavenyn 16 Kungsportsavenyn 2

10 Förvärv 2004 Första Långg, Göteborg Andra Långg, Göteborg

11 Förvärv 2004 Gotlandsgatan och Strålgatan, Stockholm

12 Dahlströmsgatan, Göteborg
Förvärv 2004 Högshallsv, Jonsered Dahlströmsgatan, Göteborg

13 Förvärv 2004 Kista, Stockholm

14 Försäljning Brf Totalt 2000-2003 Yta Pris kkr Värdering Värd %
31 försäljningar 2004 Guldheden Brännkyrkagatan Blåsutgatan Birkagatan Timmermansg 38 B Linnégatan Totalt

15 Fastighetsvärde

16 Fastighetsbestånd 2004 Fastighetsbeståndets fördelning, yta
Kommersiellt 45% Bostad 55%

17 Organisation MODERBOLAG EKONOMI JURIDIK FINANS INFORMATION/IR PERSONAL
FÖRETAG BOSTAD STOR GÖTEBORG CITY GÖTEBORG STOCKHOLM HELSINGBORG

18 Wallenstam Bostad 100% uthyrning Satsning på effektiv nyproduktion
Positiva signaler hyresutveckling

19 Nyproduktion Mål att producera 400 lägenheter årligen

20 Nyproduktion Kv Forsen färdigt för inflyttning i mars 2005

21 Nyproduktion Stockholm Kv Svallvågen 173 lägenheter
Byggstart hösten 2005

22 Nyproduktion Stockholm Brovakten

23 Nyproduktion Göteborg Mäster Johansgatan 55 lägenheter
Byggstart juni 2005

24 Nyproduktion Göteborg Kv Örlen, Mölndalsvägen 63 lägenheter
Byggstart hösten 2005

25 Förvärv 2005 Stift. Olle Engkvist Byggmästare, Stockholm
1 815 lägenheter, tillträde april 2005 kvm 1 530 Mkr Köpmanstorget 10, Gamla Stan Kindstugatan 16, Gamla Stan

26 Förvärv 2005 Banérgatan 69-73, Östermalm
Wennerbergsgatan 4-8, Fredhäll

27 Förvärv 2005 Luntmakargatan 44, Norrmalm
Nordenskiöldgatan 82, Djurgården

28 Förvärv 2005 Kungsklippan 11-15, Kungsholmen

29 Förvärv 2005 Hannebergsgatan, Solna Centralvägen 1-5, 7-15 Solna
Huvudstag , Solna

30 Förvärv 2005 Fregattvägen 2-10, Gröndal Fågelsångsvägen 11-17, Gröndal
Gröndalsvägen Gröndal Sjöbjörnsvägen 5, Gröndal

31 Förvärv 2005 Medsolsbacken 15-17, Hässelby
Ormängsgatan 73-79, Hässelby Gubbkärrsvägen 25-29, Nockebyhov

32 Wallenstam Företag Positivt företagsklimat i Göteborg Låg nyproduktion

33 Wallenstam Företag Wallenstams uthyrningsgrad 90%
Attraktiva fastigheter Potential i förvärvade ytor Låg risk

34 Framtid Projekt Avenyn Avenyn ska bli en ”destination”.
Minska spårvagnstrafiken på Avenyn. Öka parkeringen i området. Bygg nya bostäder längs Teater- och Lorensbergsgatan Utöka handelsytorna rejält i området. Ge Avenyn en unik ljussättning och ljusspel Trygghet

35 Avenyn Whites förslag Tydliggör Avenyn i stadsbilden
genom högre bostadshus samt en portalbyggnad i city Whites förslag

36 Avenyn Semrén & Månssons förslag Fler bostäder i
närområdet, ca 1750 lgh

37 Avenyn Wingårdhs förslag Svävande glastak över Avenyn
Utbyggda fasader ger mer yta och intimare gaturum. Wingårdhs förslag Svävande glastak över Avenyn i två kvarters längd. Designhotell i bef. byggnad. Ny spårvagn till evenemangstråket

38 Avenyn Wingårdhs förslag Ny ringlinje till Operan.
Komplettera Götaplatsen med ny identitetsbyggnad.

39 Heden Gemensam vision med Framtiden Mer av allt Ett levande Heden

40 Heden

41 Heden

42 Återköp Wallenstam har sedan starten i augusti 2000 köpt tillbaka aktier, vilket motsvarar 24% av ursprungligt antal aktier. Av dessa har aktier dragits in Fortsatt bemyndigande

43 Återköp Kursutveckling aug 2000 – april 2005

44 Mål 2007 Finansiella mål Verksamhetsmål
Förvaltningsresultatet >300 Mkr Eget kapital per aktie > 500 kr Soliditet > 25% Verksamhetsmål Uthyrning kommersiellt >97% Nyproduktion 400 lgh/året, 7% direktavkastning

45 Förvaltningsresultat
exklusive avskrivningar

46 Eget kapital per aktie (tidigare justerat eget kapital) Kr

47 Soliditet (tidigare justerad soliditet)

48 Vakans

49 Aktien 2005

50 Tack till personal och styrelse !

51

52 Punkt 15. Ändring i bolagsordningen
Styrelsen förslag till ordinarie bolagsstämman att besluta att genomföra en aktiesplit 5:1 genom: - Ändring av bolagsordningen §4 första stycket så att aktier av serie A skall utgöra högst st. och aktier av serie B skall utgöra högst st. - Ändring av bolagsordningen §5 genom att akties nominella belopp skall vara 2 kronor innebärande en aktiesplit varigenom en gammal aktie blir fem nya aktier. Ex. Har man 200 aktier så blir innehavet efter spliten aktier Börskursen går från ca. 430 kronor till ca. 86 kronor. Beräknad avstämningsdag för aktiespliten är 10 maj 2005 Beräknad sista dag för handel med osplitad aktie är den 4 maj 2005. Handelsposten blir även fortsättningsvis 200 aktier Styrelsen förslår bolagsstämman att genomföra en aktiesplit genom: Ändring av bolagsordningen §4 st 1 så att aktier av serie A utgör högst st och aktier av serie B utgör högst st. Ändring av bolagsordningen §5 genom att akties nominella belopp skall vara 2 kr innebärande an aktiesplit varigenom en gammal aktie blir fem nya aktier. Har man 200 aktier så blir innehavet efter genomförd split aktier. Aktiekursen divideras också med 5 och går från dagens 460,- till ca 92,- Beräknad avstämningsdag för aktiepliten är 10 maj 2005. Beräknad sista dag för handel med osplitad aktie är den 4 maj 2005. Handelspost blir fortsättningsvis även 200 aktier. Detta innebär för att köpa en börspost så blir kostnaden endast ca kr mot tidigare kr

53 15. Split 5:1 Efter split Ägare Antal Andel Antal Andel
Före split Efter split Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Ägare ,67% ,38% ,33% ,62% ,0% ,0% ,67% 52,38% ,33% 47,62% ,0% ,0% Hans Wallenstam med bolag Övriga aktieägare Totalt Beräknat på antalet aktier som idag finnes, st, så blir fördelningen enligt följande.

54 Punkt 16. Nedsättning av aktiekapital genom indragning av aktier
Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman att besluta om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Aktiekapital, kr Nedsättning för avsättning till Reservfond, kr Aktiekapital, kr = Nedsättningen skall ske genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av B-aktier som förvärvats av bolaget. Om aktiespliten genomförts före nedsättningsbeslutet verkställts kommer antalet indragna aktier bli B-aktier. Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som förvärvats. Bolaget har under 2004 förvärvat B-aktier. Nedsättning sker med nominellt belopp á 10 kr/aktie dvs kr. Indragningen sker utan återbetalning till aktieägarna. Om den aktiespliten som nyss beslutades under punkt 15 har genomförts före den dag då nedsättningsbeslutet verkställs, blir det antal aktier av serie B som indras Dvs x 5.

55 Punkt 17. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen
Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman: Nedsättning av aktiekapitalet med kronor genom inlösen av aktier av serie B som Kaupthing Bank Sverige AB har anmält till inlösen. Inlösenkurs motsvarande den lägsta av: -Den lägst noterade betalkursen för aktien den 20 april 2005 – 5% , dvs dagen efter ordinarie bolagsstämman. Den senaste noterade betalkursen för aktien den 11 april – 5% . Den senaste noterade betalkursen var denna dag 435 kronor. Det antal aktier som föreslås inlösas kan komma att öka till st av serie B om aktiespliten som beslutades under punkt 15 verkställs före den dag nedsättningsbeslutet verkställs. Styrelsen föreslår härmed ordinarie bolagsstämma att besluta att bolagets aktiekapital skall nedsättas med kronor till kronor genom inlösen av aktier av serie B som Kaupthing Bank Sverige AB har anmält till inlösen. Ändamålet med nedsättningen är att genom återbetalning till Kaupthing Bank Sverige AB slutreglera bolagets syntestiska återköpsprogram. Det belopp som skall betalas till Kauphting Bank Sverige AB för varje inlöst aktie av serie B skall uppgå till det lägsta beloppet av (i) den lägsta noterade betalkursen för aktien den 20 april 2005 minskat med fem procent, och (ii) den senast noterade betalkursen för aktien den 11 april 2005 minskat med fem procent. Betalkursen den 11 april 2005 var 435 kr. Minskat med 5% så skulle inlösenkursen vara 413 kr. Det antal aktier som föreslås inlösas kan komma att öka till st av serie B om aktiespliten som beslutades under punkt 15 verkställs före den dag nedsättningsbeslutet verkställs. Det belopp som skall betalas till Kauphting Bank Sverige AB för varje inlöst aktie kommer då att justeras på motsvarande sätt. Det noteras att inlösen kommer att ske till ett belopp per aktie som understiger aktiernas noterade marknadsvärde.

56 Punkt 17. Effekter efter indragning och inlösen av aktier
Aktiekapital, kr Nedsättning genom indragning enl beslut punkt 15, kr Nedsättning genom inlösen, kr Aktiekapital, kr = Sammantaget efter beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning och inlösen av aktier så blir aktiekapitalet kr i moderbolaget.

57 Punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Stockholmsbörsen av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och att skapa värde för bolagets aktieägare.

58 Bemyndigande om återköp 10% av totalt antal aktier
18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Bolagsstämma april 2005 Totalt antal aktier: Efter indragning/inlösen av aktier Totalt: Efter split: Bolagsstämma april 2006 Bemyndigande om återköp 10% av totalt antal aktier 10% av = % av = (efter split) Indragna/Inlösta aktier som ska makuleras: (efter split )

59 Punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Indragna aktier via återköp/inlösen Antal aktier Återköp/Inlösen i % Bolagsstämma Bolagsstämma Bolagsstämma Bolagsstämma Bolagsstämma

60 Punkt 19. Bemyndigande att ingå swapavtal
Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, ingå swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på aktien i bolaget i syfte att möjliggöra inlösen. Motparten i swapavtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa det antal aktier som ligger till grund för swapavtalet och som motparten kan ha förvärvat. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Antal underliggande aktier i sådana swapavtal skall inte, sammanlagt med bolagets innehav av egna aktier, vid var tid överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare. Styrelsen för Lennart Wallenstam Byggnadsaktiebolag (publ) föreslår att ordinarie bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, ingå swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på aktien i bolaget i syfte att möjliggöra inlösen. Motparten i swapavtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa det antal aktier som ligger till grund för swapavtalet och som motparten kan ha förvärvat. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Antal underliggande aktier i sådana swapavtal skall inte, sammanlagt med bolagets innehav av egna aktier, vid var tid överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att, tillsammans med det tagna beslut under punkt 15 avseende återköp av egna aktier, ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare. Detta komplement till återköp skapar handlingsfrihet för styrelsen och bolaget att på ett resurseffektivt och genom lägre administrativa kostnaderna genomföra återköp.

61 Punkt 20. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman om justeringsbemyndigande: Styrelsen föreslår att bolagets VD tillsammans med styrelsens ordförande bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i besluten under punkterna 15, 16, 17, och 18 i dagordningen som kan behövas av främst registreringsskäl. Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman om justeringsbemyndigande : Styrelsen föreslår att bolagets VD tillsammans med styrelsens ordförande bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i besluten under punkterna 15, 16, 17, och 18 i dagordningen som kan behövas av främst registreringsskäl.

62 Wallenstam bolagsstämma 2005

63 Punkt 15. Ändring i bolagsordningen
§4 st 1 Före Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Aktierna skall utges i två serier, betecknande serie A och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst st. och av serie B högst st. Vid röstning på bolagsstämman skall aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst. Efter Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Aktierna skall utges i två serier, betecknande serie A och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst st. och av serie B högst st. Vid röstning på bolagsstämman skall aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst. §5 Före Aktie skall lyda på nominella värdet 10 kronor. Efter Aktie skall lyda på nominella värdet 2 kronor.

64 18. Aktieägarinnehav Om återköp av ytterligare 10% Ägare Antal Andel
Beräkningar gjorda efter bortstämpling av indragna/inlösta aktier. Vid bolagsstämma 2005 Om återköp av ytterligare 10% Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Ägare ,56% ,94% ,44% ,06% ,0% ,0% ,51% 57,14% ,49% 42,86% ,0% ,0% Hans Wallenstam med bolag Övriga aktieägare Totalt

65 18. Aktieägarinnehav efter split 5:1
Beräkningar gjorda efter bortstämpling av indragna/inlösta aktier. Vid bolagsstämma 2005 Om återköp av ytterligare 10% Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Antal Andel A-aktier B-aktier kapital röster Ägare ,56% ,94% ,44% ,06% ,0% ,0% ,51% 57,14% ,49% 42,86% ,0% ,0% Hans Wallenstam med bolag Övriga aktieägare Totalt

66 Punkt 19. Bemyndigande att ingå swapavtal
Wallenstam betalar till banken ränta plus viss avgift för fiktiva förvärv av aktier B A N K E Banken betalar till Wallenstam positiv avkastning (värdeökning och utdelning) på Wallenstamaktierna Wallenstam betalar till banken negativ avkastning (värdenedgång) på Wallenstamaktierna Bolaget och banken träffar avtal om att genomföra en serie av sk aktieswappar, innebärande att parterna för varje enskild transaktion byter avkastningen på visst antal aktier i bolaget mot ränta på underliggande värde. (Praktiskt sett så skickar vi ett avropsformulär till banken angivande av avropsperiod och högst antal underliggande aktier och en högsta betalkurs. Banken lämnar sedan en bekräftelse på hur många underliggande aktier man förvärvat och till vilken betalkurs.) I anslutning till upphörandet av aktieswapparna kommer Banken att erbjudas lösa in sådana aktier i Bolaget som Banken kan ha förvärvat i syfte att hedga sin exponering under det tecknade aktieswapavtalet. Bolagets styrelse skal föreslå ordinarie bolagsstämman att besluta om inlösen av sådana aktier som banken har förvärvat i syfte att hedga, dvs säkerställa, sin exponering enligt tecknat aktieswapavtal. Beloppet som skall betalas för varje inlöst aktie, dvs lösenkursen, är den lägsta av Den lägst noterade betalkursen för aktien dagen efter nästkommande ordinarie bolagsstämma – 5% Den senaste noterade betalkursen för aktien den 6:e handelsdagen före nästkommande ordinarie bolagsstämman – 5%. Fördelar Nackdelar


Ladda ner ppt "Wallenstam bolagsstämma 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser