Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap"— Presentationens avskrift:

1 Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap

2 Betongföreningen Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling

3 Allmänt Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling Föreningen bildades den 15 januari Styrkan är all den kompetens och erfarenhet som finns i denna snart 100-åriga förening. Det finns en sammanhållning och stolthet, vilket är svårare att hitta inom andra bygg-föreningar Föreningen har cirka 660 enskilda samt 52 korporativa medlemmar

4 Organisation Verkställande direktör, Richard McCarthy (egen firma 20 %, CBI Betonginstitutet 80 %) Arkiv och ekonomi, Seija Liukkonen, Karin Glad, CBI Betonginstitutet Reception, Cecilia Eklund, CBI Betonginstitutet Register och distribution Marie Brunnberg AB Tidskriften Betong och Roger Andersson, Betong Media AB

5 Styrelsen 2011 Nio medlemmar i styrelsen, väljs vid årsmötet i april varje år Michael Åhström, Trafikkontorets konstbyggnadsenhet i Stockholm (ordf.) Karin Pettersson, Weber Saint-Gobain (vice ordf.) Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet (sekr.) Johan Söderqvist, Celsa Nordic (kassaförvaltare) Anders Lindvall, Thomas Concrete Group Anders Rönneblad, Cementa Ulrica Nilsson, SWECO Infrastructure Ulf Jönsson, Femern A/S Richard McCarthy, CBI Betonginstitutet, vd

6 Ekonomi Omsättning 2010 Föreningen 239.000 SEK
Servicebolaget SEK

7 Programråd Anders Lindvall (ordf.) Katarina Malaga Per Langefors
Jonas Magnusson Peter Harrysson Hans Hedlund Väst Syd Ulf Jönsson (ordf.) Lars-Åke Andersson Magnus Johnsson Christer Nilsson Johan Hellqvist Katja Fridh Kristian Tammo Johan Söderqvist (ordf.) Henrik Pettersson Annika Gram Sofia Edoff Anders Ingnäs Mattias Wäppling Öst

8 Permanenta råd Rådet för betongforskning Rådet för högskoleutbildning
Rådet för vidareutbildning Hållbarhetsrådet Rådet för estetik Seniorrådet Bettan – kvinnligt nätverk

9 Kommittéer och kommissioner
Kommissionen för betongbeläggningar Kommittén för betongterminologi (ordlista klar 2012) Betonghandbok Material– revidering (pågår)

10 Internationell samverkan
Medlem i ECSN (European Concrete Societies Network) Nationell medlem i fib Gruppmedlem i IABSE ACI - International Partnerships and Publications Committee Nordiska Betongförbundet

11 Kontakt Hitta till oss Kontakta oss SVENSKA BETONGFÖRENINGEN
Stockholm
 Tel: Besök/godsadress Drottning Kristinas väg 26
 Stockholm Richard McCarthy vd
Svenska Betongföreningen Service AB Tel , mobil Ansvarig för hemsidan, kalendariet, medlems- och prenumerationsregister, medlemsutskick samt lagerhållning och expediering av rapporter och publikationer: Marie Brunnberg Tel , mobil 


12 Vision och framtid Betongföreningen har under det senaste året satsat energi och tid på att fundera kring frågor om vision och framtid Arbetet resulterar i strategiplaner som ständigt revideras och utvecklas

13 Vår strävan är att Öka antalet medlemmar samt Öka nyttan för byggsektorn bli bättre på det vi gör Säkerställa opartiskheten Modernisera föreningen Bredda verksamheten - fler Flera kvinnor ska arbeta i målgrupper (exempelvis betongsektorn entreprenörer och studenter) Bli effektivare Underlätta och främja nätverkandet

14 Hur kan vi öka antalet medlemmar samt bli bättre på det vi gör?
Hela strategiarbetet syftar till att uppnå dessa två ytterst centrala och viktiga mål! Hur kan vi öka antalet medlemmar samt bli bättre på det vi gör? Vad ska vi göra för att fler kvinnor ska börja arbeta i betongsektorn? Stöttning av det kvinnliga nätverket BETTAN

15 Hur kan vi säkerställa opartiskheten?
Samarbete med fler organisationer, nätverk och föreningar Eftersöka fler medlemmar och fler målgrupper Hur kan vi säkerställa opartiskheten?

16 Hur kan vi bredda verksamheten?
Lobba hos företag, skolor och organisationer Fler seminarier Ökad teknisk bredd (mer fokus på exempelvis utförandefrågor) Fler råd och/eller översyn av nuvarande råds inriktning och verksamhet Tydligare koppling mellan tidskriften Betong och utförandeteknik Sträva efter fler uppdrag som remissinstans

17 Hur kan vi bli effektivare?
Ökad samverkan mellan våra olika råd Videokonferenser Samverkan med tidskriften Betong och Betong Media Lättare att uppdatera webbsidan för råd Ökad synbarhet (förbättrad kommunikation, nyhetsbrev, enkäter)

18 Hur kan vi öka nyttan för byggsektorn?
Breddning av verksamheten och fler målgrupper Fler aktiviteter (seminarier, studiebesök, resor m.m) Samarbeta med andra utgivare vad gäller rapportförsäljning och medutgivning Intensifiera arbetet med kompetens- och utbildningsfrågor Samarbeta med utländska betongföreningar för harmonisering av utbildningar

19 Hur kan vi modernisera föreningen?
Sociala medier Ökad synbarhet (nya funktioner och verktyg på webbsida, bredare marknadsföring m.m) Förbättrad webbsida (mer information för medlemmar vid inloggning, diskussionsforum, bloggning, sökmotoroptimering m.m) Frukostmöten m.m. Förbättrade förutsättningar för och uppmuntran till nätverkande Hur kan vi modernisera föreningen?

20 Hur kan vi underlätta och främja nätverkandet?
Vi ska bli effektivare Vi ska modernisera föreningen Vi strävar efter att öka nyttan för byggsektorn

21 Historik

22 Framgångar

23 Hjälpmedel Utvecklingen av hjälpmedel och rekommen-
dationer för att erhålla beständiga betong-konstruktioner m h t frost, armeringskorrosion och sprickbildning m.m. Detta har inneburit stora kostnadsbesparingar för samhället

24 Rekommendationer Framtagandet av rekommendationer och riktlinjer för
projektering och utförande av alla typer av betong- konstruktioner (till exempel golv), vilket bidragit till att minska skadeomfattning och kostnader för reparationer

25 SKB Framtagandet av rekommendationer för tillverkning och gjutning med självkompakterande betong innebar tidigt att utvecklingen och användandet av denna nya betongteknik satte ordentlig fart, snabbare än i andra delar av världen Att ta fram en rapport som hela betongsektorn står bakom är en styrka! Högre produktivitet och förbättrad arbetsmiljö är några av fördelarna

26 Utbildningar Klass I- och Klass II-utbildningarna (m.fl.) har samordnats mellan olika utbildningsgivare. Betongföreningen står för kvalitetssäkring genom samordning av tentamina, gemensamma regler och intyg samt central registerhantering

27 Rapporter och riktlinjer
Föreningen är av ideell karaktär och opartisk. Rapporter och riktlinjer som tas fram och som hela betongsektorn står bakom ger en seriositet och minskar risken för kommersiell påverkan

28 Aktiviteter

29 Nätverk och samarbete Nätverkande – inom industrin,
institutioner, myndigheter och verk Diskussioner om allt och med alla: Rena teknikfrågor (mestadels intern kommunikation) Diskussioner med byggherrar, kommuner m. fl Samråd med produktionsfolk Samarbete med materialindustrin om utgivning av tidskriften Betong samt anordnande av Betongbyggnadsdagar m.m Samarbete med SVR, BeFo m.fl. vid anordnande av bl. a.Tunneldagar

30 Sammankomster Seminarier, föredrag och studiebesök
Olika typer av arrangemang, ex.vis Betongbyggnadsdag Tunneldag Betongdop Nordisk betongdag Sammankomster

31 Teknik och information
Initiering eller utgivning av rapporter (Betongrapporter m.m) Utgivning av olika publikationer, exempelvis tidskriften Betong Informationsspridning om betong Främjande av teoretisk och praktisk betongteknik Främjande av tillkomst av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer

32 Kompetens- och utbildningsfrågor

33 Utmärkelser Utgivning av utmärkelser till forskare, studenter på högskolor samt andra som haft stor betydelse för betongteknikens utveckling; Det internationella priset Swedish Concrete Award Stipendiet Årets Bästa svenska examensarbete Guldmedalj till förtjänt medlem Stor Medlem

34 Publikationer

35 Tidskriften Betong Tidskriften Betong är Betongföreningens tidskrift och gavs ut för första gången år Den kommer ut med sex nummer per år och har den senaste tiden förändrats mycket både design- och innehållsmässigt. Vi arbetar utifrån tre kärnvärden: Tyngd – tidskriften har kvar sina vetenskapliga artiklar och ska med sina reportage tränga lite djupare Stolthet – betongsektorn ska känna stolthet över hur deras material presenteras och tycka den är en bra talesman som de gärna visar för andra Kreativitet – det finns alltid nya sätt att presentera fakta på och tidskriften ska kännas nytänkande och på väg någonstans Tidskriften Betong produceras av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa

36 Rapporter

37 Nordic Concrete Research – NCR
Nordisk forskarpublikation NCR utkommer med två nummer per år

38 Medlemsmatrikel och medlemsblad
utkommer varannat år Medlemsblad utkommer fyra gånger per år

39 Medlemskap

40 Enskilda medlemmar samt anställda hos korporativa medlemsföretag
Gratis seminarier och studiebesök Rabatt på Betongbyggnadsdagar och andra evenemang Prenumerationsrabatt på tidskriften Betong och alla andra publikationer som föreningen ger ut Enskilda medlemmar Registrerad i medlemsmatrikel vartannat år Hemskickade medlemsblad fyra ggr per år Korporativa medlemsföretag Synlig logotype på betongföreningen.se Utsedd kontaktperson erhåller ett exemplar vardera av tidskriften Betong respektive NCR Medlemsförmåner

41 Medlemsavgifter Enskilt medlemskap 280 kr/år Studerande 50 kr/år
Upp till 30 år 0 kr Korporativt medlemskap Medlemsavgiften är för närvarande kr/år. Därutöver debiteras en årlig serviceavgift i tre nivåer och den baseras på företagets storlek. Nivåerna för 2012 är kr, kr respektive kr. Medlemsavgiften är momsfri, på serviceavgiften tillkommer 25% moms.

42 Materialet betong

43 Detta är betong Betong är ett av världens viktigaste
byggmaterial och kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial Normal betong består av cirka 80 procent sand, sten eller grus  14 procent cement 6 procent vatten  Ofta tillsatsmedel Betong har lång livslängd, kan återanvändas till fullo och armerad betong är det mesta använda av alla konstruktionsmaterial

44 Historik För 7000 år sedan upptäckte Fenicierna kalkens förmåga att tillsammans med vatten bilda ett starkt lim Under romartiden byggdes många imponerande betongkonstruktioner Efter romartidens fall föll tekniken att tillverka cement i glömska Först i mitten av 1800-talet blev betongen vår tids dominerande byggmaterial

45 Betong i dag Med betongens hjälp producerar vi i dag allt från jättelika broar, skyskrapor, och milslånga tunnlar till mindre föremål, som möbler, skulpturer, fontäner och krukor. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad betong kan används till!

46 Betongens typer Det finns ett flertal olika typer av betong som har olika användningsområden och olika egenskaper. Några exempel är; fiberarmerad betong husbetong anläggningsbetong golvbetong markbetong snabbtorkande betong självkompakterande betong skumbetong sprutbetong undervattensbetong vältbetong

47 Historik Betongföreningen grundades den 15 januari 1912
660 enskilda medlemmar 50 korporativa medlemmar


Ladda ner ppt "Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap"

Liknande presentationer


Google-annonser