Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Där vår framtid växer Centerpartiets agenda för landsbygden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Där vår framtid växer Centerpartiets agenda för landsbygden."— Presentationens avskrift:

1 Där vår framtid växer Centerpartiets agenda för landsbygden

2 Regional och kommunal service Varje samhälle lever genom sina innevånare och sina verksamheter. Att skapa livskraft på landsbygd och i landsort genom likvärdiga förutsättningar som staden är en av Centerpartiets grundläggande utgångspunkter. För att livskraft genom likvärdiga förutsättningar skall kunna utvecklas krävs dock att kommunal och regional service på olika sätt finns tillgänglig. För att en bygd skall kunna leva och utvecklas krävs att de gemensamma samhällsfunktionerna också finns tillgängliga. Vi pratar då inte om subventioner eller stöd av olika slag. Det vi talar om är serviceutbud i förhållande till underlag och i en omfattning som är anpassad för just den aktuella bygd vi talar om. Förutsättningarna ser olika ut, men behoven är de samma. Vi ser att kommunen, likväl som staten utlokaliserar statliga verk i landet, utlokalisera viss kommunal förvaltning till tätorterna runt huvudorten. Detta för att skapa en bättre gemensam bild av hela kommunen, men också för att skapa vardagligt liv och rörelse på orten. Centerpartiet vill skapa förutsättning för: • Utlokalisera delar av kommunal förvaltning utanför huvudorten till Getinge, Simlångsdalen och Oskarsström • Förstärkt nivå av befintliga distriktssköterskemottagningar • I tätorter skall finnas kommunalupplysningstjänst • Centrumbebyggelse genomgår utvecklingsprojekt

3 Företagsamhet på landsbygden Företagsamhet är landsbygdens eget signum. Att bo och verka på landsbygden är ofta synonymt med begreppet företagsamhet. Detta är något som, rätt uppmärksammat, hela kommunen vinner på. Innovation och företagsamhet behöver dock alltid ges rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. Byggklar industrimark i tätorter, förenklad kommunal tillståndshantering, vägunderhåll och förändrade upphandlingsregler är saker som kraftigt skulle förändra förutsättningarna för företagsamheten på landsbygden. Centerpartiet ser att Halmstad kommuns landsbygd och tätorter har en kraftig utvecklingspotential när förutsättningarna förändras och blir likvärdiga de i staden. Bioenergi, livsmedel, turism, jord- och skogsbruk är några av de verksamheter som är i behov av förbättrade förutsättningar för att ges möjlighet till ytterligare tillväxt och utveckling Centerpartiet vill skapa förutsättning för: • Förändrad livsmedelsupphandling till förmån för lokalt producerade råvaror • Ett väl underhållet kommunalt/föreningsägt vägnät • Förenklad kommunal tillståndshantering • Stugbyar/campingar skall i inlandet ha samma förutsättningar för etablering som längsmed kustremsan • Skapa kommunala incitament för utveckling av bioenergiproduktion • Planlagda och byggklara tomter för verksamhet i samtliga tätorter

4 Hållbart och attraktivt boende Att bosätta sig utanför staden innebär att man får en livskvalitet som är svår att köpa för pengar. Lugnet och den friska luften ger boendet på landbygden ett annat värde än det i staden. Boendet på landsbygden behöver utvecklas så att det passar alla livets stadier och olika samhällsskikt. Olika boendeformer samt en fungerande infrastruktur bidrar till en levande landsbygd. Boendet på landsbygden bör bidra till hållbar utveckling. Vid nybyggnation av hyresrätter eller villaområden bör utrymme ges för olika former av självhushåll, t.ex. kolonilotter. Möjlighet till bostadsbyggnation i attraktiva lägen kan positivt påverka landsbygdens utveckling. Strandskyddet bör utformas så att det blir enklare att utnyttja mark kring vattendrag och sjöar. Centerpartiet vill skapa förutsättning för: • Kommunen medverkar till att det finns olika boendeformer i tätorterna. • Kommunen samverkar med samhällsföreningarna i marknadsföring av kommunala och privata tomter som stödjer en god boendestruktur och en god samhällsutveckling. • Kommunen medverkar till att göra tomter i attraktiva lägen möjliga för byggnation. Ändrat regelverk öppnar för ytterligare möjligheter.

5 Skola Skolorna på landbygden ligger i en lugn miljö med naturen runt hörnet. Skolorna bör ses som en resurs för att praktisera hållbar utveckling i dess rätta element. I skolorna på landsbygden är barngrupperna små och verksamheten genomsyras av en lugn och trygg studiemiljö. Alla individer blir sedda för den de är och får möjligheten att utvecklas i sin egen takt. Vi vet att fördelningen är ojämn mellan skolor och förskolor i landsbygdsorterna. Vi vet även hur viktigt det är för våra skolbarn med en trygg studiemiljö. Alla barn mår inte bra i en stor grupp, utan behöver få en skolstart där de lyfts fram för den de är. Det är därför viktigt att kommunen i sina beskrivningar av skolenheterna, lyfter fram dessa värden som positiva och därigenom medverkar till en profilering av landsbygdsskolorna som ett hållbart alternativ till friskolor och stora kommunala skolor i staden. Idag är målsmän fria att välja skola till sina barn, men svårigheter med kommunikation gör att de ibland tvingas att placera sina barn i skolor med hög belastning. Att bussa barn till skolorna på landsbygden istället för tvärtom, samt att barnen får möjlighet till att vistas på fritidshemmet på bostadsorten skulle ge fler elever möjligheten till en trygg skolstart. Centerpartiet vill skapa förutsättning för: • Kommunen medverkar till att marknadsföra skolorna i kommunens tätorter. • Kommunen medverkar till att skolorna i tätorterna har samma möjligheter att bedriva en likvärdig undervisning. • Kommunen fördelar elevunderlaget mellan de olika skolorna. (Bussa ut barn till skolorna istället för in).

6 Kommunikationer Förutsättningarna att förflytta sig själv eller varor och gods får aldrig skilja sig från de i staden. Det skall finnas samma möjligheter i Hela Halmstad Kommun att nyttja väl underhållna vägar, åka kollektivtrafik och att cykla trafiksäkert till utflyktsmålet. Ett av de viktigaste kommunikationsmedlen idag för både hushåll, kommunal service och företagande är ett väl utbyggt fiber- och bredbandsnät. De nuvarande målen för Halmstad kommun på detta område är inte tillräckligt. Vi vill att målen till 2020, som omfattar staden och tätorterna, också skall gälla landsbygden utanför respektive tätort. Kollektivtrafiken i Halmstad kommun skall vara tillgänglig för alla. Därför är det viktigt att tydliga pendlingscentraler för lokaltrafiken finns i samtliga tätorter. Fler turer och fler stopp är en förutsättning för att kollektivtrafiken skall bli tillgänglig. Ett bortglömt kollektivtrafikstråk är järnvägen mellan oskarsström och Halmstad. Med stopp i både Oskarsström, Sennan, Åled och Sannarp så blir detta en naturlig och trafiksäkrare pendling för både skolbarn och vuxna. Centerpartiet vill skapa förutsättning för: • Förbättra förutsättningarna för det enskillda vägnätet • Fler turer och fler hållplatser för regional och lokal kollektivtrafik • Skapa förutsättningar för en tågpendel mellan Oskarsström och Halmstad • Bredband tillgängligt för minst 90% av hushållen, inklusive landsbygd till 2020. • Genomförandeplan för kommunens IT-strategi och måluppföljning


Ladda ner ppt "Där vår framtid växer Centerpartiets agenda för landsbygden."

Liknande presentationer


Google-annonser