Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Historia/vision Sammanfattning  Bakgrund  Syfte och mål  Behov ◦ Enkät ◦ Jämförelse prisnivåer  Bygga en kombinerad cykelvelodrom - idrottshall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Historia/vision Sammanfattning  Bakgrund  Syfte och mål  Behov ◦ Enkät ◦ Jämförelse prisnivåer  Bygga en kombinerad cykelvelodrom - idrottshall."— Presentationens avskrift:

1

2  Historia/vision Sammanfattning  Bakgrund  Syfte och mål  Behov ◦ Enkät ◦ Jämförelse prisnivåer  Bygga en kombinerad cykelvelodrom - idrottshall ◦ Byggnaden ◦ Velodrom ◦ Idrottshall ◦ Övrigt  Kostnader ◦ Investeringskostnader ◦ Driftkostnader  Finansiering ◦ Alternativa finansiärer ◦ Sponsorer ◦ Tänkbar finansieringsplan ◦ Årliga intäkter  Ägande ◦ Ägandeformer  Effekter ◦ Svensk Cykel ◦ Västerås

3  Bakgrund  I Sverige har det aldrig funnits en 250 meters VM godkänd cykelvelodrom inomhus. Målsättningar  Cykel är den idrott i Sverige som har flest antalet utövare på tävlings- och motionsnivå.  1,2 miljoner svenskar använda cykeln regelbundet som ett motionsredskap! Antalet licenserade tävlingscyklister är ca 2 900 och varje år görs ca 60 000 starter i svenska motionslopp.

4  Syfte och mål med projektet är att arbeta fram en förstudie angående en eventuell kombinerad inomhusvelodrom och idrottshall på Hässlö alt Rocklunda  - Vad är investeringskostnaden för en kombinerad velodrom - idrottshall?  - Hur ska eventuell finansieringen lösas?  - Kan hallen byggas så att flera idrotters krav och önskemål kan tillgodoses?  - Finns det ett tillräckligt stort intresse för en cykelvelodrom i Sverige?  - Vem ska äga en eventuell hall?  - Driftkostnader?  - Hur skulle detta projekt kunna gynna Västerås kommun och dess innevånare?

5 Merparten vill endast åka 10 mil max 20 mil för att träna velodrom Merparten vill träna på följande tider: Helger, Kvällstid vardagar, Dagtid vardagar sedan skollov. Vad får ett dagkort kosta? Svar 100-130 kr Årskort ca 2000 kr Vuxen, 500 kr Ungdom.

6  Bygga en kombinerad cykelvelodrom – idrottshall ◦ Byggnaden  För att kunna härbärgera en 250 meters velodrom, med yttermått (115 x 65), behövs en byggnad som är omkring ( 140 x 100) m plus parkering och bi ytor  På innerplan Ryms t.ex. 10 Badmintonbanor eller en Handbollsplan alt Basket.

7 Johan Lindqvist Projektledare Västerås CK (VCK) Titel Västerås Kummun Teknik&Idrott Titel Sponsorer Bengt Smeds, Björn Stenberg Teknisk referens

8  För att få mest Publik minimera kostnaden är det bästa alternativet att bygga en 250 meters velodrom. En velodrom av den storleken skulle klassas in i kategori 4 och detta innebär att man får arrangera internationella och nationella tävling inklusive OS, VM och världscupen. Denna 250 m långa och 7,1 m bredda velodromen i laminerat trä kostar ca 6,8 miljoner kronor

9 Sangalhos, Portugal and velodrome Sanglos Building år 2009

10 Idrottshall Innerplanen på velodromen är av betydande storlek, viket innebär minst 60 x 30 m. Ytan skulle lämpa sig mycket väl som idrottshall som kan användas till träning i handboll, basket, tennis, badminton, gym m.fl. idrotter

11

12 hopkins architects: london 2012 olympic velodrome complete 'lond on 201 2 olym pic velo dro me' by hop kins archi tects in lond on, engl anda ll imag es cour tesy hop kins archi tects phot ogra pher : richa rd davie sove r 18 mon ths befo re the start of the gam es, lond on- base d hop kins archi tects have com plete d the '201 2 olym pic velo dro me', maki ng it the first venu e to be offici ally hand ed over to the olym pic deliv ery auth ority. built on the old hom e of the east way cycle track, the 6,00 0- seat indo or facili tyfea tures a disti nct, dou ble- curv e roof whic h was the resul t of an focu sed stud y into the perf orma nce and effici ency of the build ing. profi ledav e brail sfor d, the perf orma nce direc tor of britis h cycli ng com ment s, 'the lond on 201 2 velo dro me is the faste st velo dro me ever build and I thin k that suist our team. the archi tects have been very cleve r in takin g all the best bits from the best velo dro mes arou nd the worl d and they have com e up with a supe r venu e.'th e integ rated desi gn team of the proje ct expl ored the ergo nomi c natu re of the bike and aime d to appl ythe same aspe ct of engi neeri ng into the desi gn of the velo dro me. the track bein g the centr al focu s of the facili ty,th e spec tator s' zone is split into two tiers by the main publi c circu latio n conc ours e. fully glaz ed to allow a 360 degr ee view into and out of the build ing, the publi c conc ours e area serve s as the main entry into the aren a.tim ber finis hdes igne d to be light weig ht and effici ent, man y sust aina ble elem ents have been integ rated into the desi gn: strat egica lly place d roof light s allow natu ral dayli ght, redu cing lighti ng expe ndit ures; the poro us timb er exter ior clad ding facili tates natu ral cros s venti latio n while rain wate r is colle cted for reus e in the build ing. for imag es of the proje ct unde r cons truct ion, click here for our earlie r cove rage of the proje ct. (left) view of faca de(ri ght) velo dro me track in cont extre nder ed interi or view exter ioro utsid e track s3D secti onal mod elpro ject info: gros s inter nal floor area: 21,7 00 m2t otal cost: £90 mclie nt: olym pic deliv ery auth ority struc tural engi neer: expe ditio n engi neeri ngM &E cons ultan t: BDSP legac y land scap e cons ultan t: gran t asso ciate sfaca de engi neeri ng: arup faca desa cous tic cons ultan t: paul gillie ron asso ciate sBRE EAM asse ssor: sout hfaci ngtr ack desi gner : ron web bmai n cons tract or: ISGq uanti ty surv eyor: CLM fire engi neeri ng: arup firecr owd engi neeri ng: arup crow droo fing: kalzi p and sarn afilc urtai n walli ng: schu colig ht fittin gs: philli ps hopkins architects: london 2012 olympic velodrome complete 'london 2012 olympic velodrome' by hopkins architects in london, england all images courtesy hopkins architects photographer: richard davies over 18 months before the start of the games, london-based hopkins architects have completed the '2012 olympic velodrome', making it the first venue to be officially handed over to the olympic delivery authority. built on the old home of the eastway cycle track, the 6,000-seat indoor facility features a distinct, double-curve roof which was the result of an focused study into the performance and efficiency of the building. profile dave brailsford, the performance director of british cycling comments, 'the london 2012 velodrome is the fastest velodrome ever build and I think that suist our team. the architects have been very clever in taking all the best bits from the best velodromes around the world and they have come up with a super venue.' the integrated design team of the project explored the ergonomic nature of the bike and aimed to apply the same aspect of engineering into the design of the velodrome. the track being the central focus of the facility, the spectators' zone is split into two tiers by the main public circulation concourse. fully glazed to allow a 360 degree view into and out of the building, the public concourse area serves as the main entry into the arena. timber finish designed to be lightweight and efficient, many sustainable elements have been integrated into the design: strategically placed roof lights allow natural daylight, reducing lighting expenditures; the porous timber exterior cladding facilitates natural cross ventilation while rainwater is collected for reuse in the building. for images of the project under construction, click here for our earlier coverage of the project. (left) view of facade (right) velodrome track in context rendered interior view exterior outside tracks 3D sectional model project info: gross internal floor area: 21,700 m2 total cost: £90m client: olympic delivery authority structural engineer: expedition engineering M&E consultant: BDSP legacy landscape consultant: grant associates facade engineering: arup facades acoustic consultant: paul gillieron associates BREEAM assessor: southfacing track designer: ron webb main constractor: ISG quantity surveyor: CLM fire engineering: arup fire crowd engineering: arup crowd roofing: kalzip and sarnafil curtain walling: schuco light fittings: phillips hopkins architects british cycling here

13 Alt 1 Med begränsade sittplatser och kringbyggnader Alt 2 med 1800 sittplatser inklusive omkl mm. Alt 1velodrom med begränsad snittyta Markberedning och grund2 000 000,00 kr Byggnad13 000 000,00 kr Belysning1 200 000,00 kr Värme- och ventilationsanl.600 000,00 kr Velodrom2 300 000,00 kr Sportgolv + utrustning400 000,00 kr Övriga kostnader1 500 000,00 kr Totalt: 21 000 000,00 kr Alt 2 Velodrom i köpenhamn 1800 sittplatser multi pourpouse arena Markberedning och grund Byggnad 90 000 000 kr Belysning kr Värme- och ventilationsanl. 700 000 kr Velodrom 6 800 000 kr Sportgolv + utrustning 500 000 kr Övriga kostnader 1 500 000 kr Totalt: 112 200 000,00 kr

14 7.1. finansieringsplan En tänkbar finansieringsplan Alt 1Alt 2 Kommun 9 000 000,00 kr ? 82 250 000,00 kr ? Länsstyrelse 800 000,00 kr RF + SOK + SCF 800 000,00 kr Mål 2 Södra 4 000 000,00 kr Sparbanksstiftelsen Alfa 1 000 000,00 kr Sponsorer 5 450 000,00 kr ? ? Totalt: 21 050 000,00 kr 94 300 000,00 kr

15  7.3 Events  Velodrom Tävlingar 200kr x1800360 000 kr  Tennistävling 200 krx4000 st.800 000 kr  Basket tävling200 kr x 4000 st.800 000 kr  Rock konsär o Galor 200kr x 4000 st.800 000 kr   Årliga intäkter:  Avgifter från cyklister (alternativ 1) 722 000 kr  Sponsorer årliga avgifter600 000 kr  Övriga hyresintäkter ”idrottshall”100 000 kr  Café verksamhet & mat,Dryck ca200 000 kr  Totalt: 4 382 000 kr

16  Samägt bolag mellan kommun och sponsorer.  För att driva anläggning rent personellt bör man anlita en entreprenör som dels får sköta uthyrning av cyklar, cykelshop som egen företagare och dels ”ta betalt”, sköta städning och enklare underhåll.

17  Effekter ◦ Svensk Cykel ◦ Marknadsföring, intresse för sporten och möjligheten att erbjuda alla cyklister en chans till effektivare träning året runt samt möjliggöra att svenska cyklister tar meddalj på Ban VM och OS. -10 grenar. ◦ En hel marknad öppnar sig för Bancyklister i Norden, endast Danmark har VM bana.

18  PR för staden! ”Cykelstaden Västerås”  Cykelgymnasium  Scollarship för cyklister att studera på Högskolan  Nedan visas hur mycket en besökare påverkar handeln exklusive hotellnätter.  Turisternas genomsnittliga dygnskonsumtion  Shopping/Souvenirer 156 kr  Livsmedel 73 kr  Restaurang/Café 63 kr  Bensin/Parkering 16 kr  Nöjen/Uteliv 1 kr  Övrigt 5 kr  Summa: 314 kr  Totalt innebär detta att de skulle spendera 4 020 000 kr exklusive logikostnad.

19  Finns Mark och vad kostar det?  Hur Mycket kan kommunen investera?  Förslag om Stående möte.  - Kommunen skulle få god publicitet och marknadsföring.  - Höja omsättningen för serviceföretag.  - På sikt skapa inflyttning till kommunen.  - Placering på Hässlö ger goda transporter

20  Tar gärna emot tips!  Med vänlig hälsning:  Johan Lindqvist  Tel: 0701420602  E-mai: johan.u.lindqvist@gmail.com


Ladda ner ppt " Historia/vision Sammanfattning  Bakgrund  Syfte och mål  Behov ◦ Enkät ◦ Jämförelse prisnivåer  Bygga en kombinerad cykelvelodrom - idrottshall."

Liknande presentationer


Google-annonser