Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från VAD till HUR med RUS HUR ? VAD 1. ”Titta på andra som lyckas och gör samma sak fast mycket bättre och jobba hårdare” Johan Stael v Holstein Hur bygger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från VAD till HUR med RUS HUR ? VAD 1. ”Titta på andra som lyckas och gör samma sak fast mycket bättre och jobba hårdare” Johan Stael v Holstein Hur bygger."— Presentationens avskrift:

1 Från VAD till HUR med RUS HUR ? VAD 1

2 ”Titta på andra som lyckas och gör samma sak fast mycket bättre och jobba hårdare” Johan Stael v Holstein Hur bygger vi en stark Örebroregion ? 2

3 IFK Norrköping 1947 3

4 Regional handlingsplan för Entreprenörskap och Innovation Mål RUS Mål 2012 Aktivitet Hur ?Vem ? Ansvar ? Mål 2013 Aktivitet Hur ? Vem ? Ansvar ? Mål 2014 Aktivitet Hur ? Vem ? Ansvar ? Regionala aktiviteter Nu-läge Handlingsplanen klar 2011 Önskat läge S-E Sahlén 4 Strategisk och sammansatt grupp från regionen

5 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Idéstud ier arbetsg rupp sep 2010 Loka möte 2010 Arbetsgrupp Loka möte 2011 Regional hand- lings-- plan Arbetsgång Arbetsgrupp på 16 aktörer som jobbar operativt tar fram ett idé- mtrl Idéskissen presenteras och AtG listan bantas till AtD Arbetsgruppen bearbetar AtD listan och svarar på : 1.Nuläge 2.Önskat läge 3.Förslag på åtgärd Vi tar fram en gapanalys Gapanalysen presenteras Diskuteras. Underlag för en handlings- plan Verksamhets- företrädare möts på ett internat –tar fram en regional hpl.

6 Entreprenörskap & Företagande Arbetsgång: Vad är gjort ? – Var är vi ? Vad återstår ? - 2010 Loka Idéskisser ( Handlingsplan Innovationer - BRO- Logistiksatsning- Säkerställa en stark entreprenörskapskedja) - Möten med referensgrupp av operativa aktörer - Tillväxtgrupp Örebro ( Ann-Lie Carlos) – Svealandsposten 2021 ! - Länkorganisation för bättre och effektivare koppling mellan akademi och företagsfrämjande aktörer och näringsliv. - Nuläge – Mål – Vad görs – Behov ( Gap ) - Prioriteringar av Operativa aktörsgruppen - Loka möte 2011 kompletteringar/justeringar/rangordning -Strategisk mindre grupp jobbar vidare med prio-listan -Vem bestämmer ? Vem har ”plånboken ” ? Vad ska man bestämma om? Behovsanalys kopplad till RUS. -Entreprenörskapskedjan – Svagaste länken ? 6

7 Entreprenörskap och företagande Preliminärt prioriterade områden av en operativ referensgrupp A. Långsiktig finansiering av den operativa grundverksamheten B. Effektiv samordning C. Tydligt samband entreprenörskap och Innovationssystem D. Våga prioritera grundverksamheten (vem kan detta?) E. Servicecenter för företagande (obs! kopplat också till socialt företagande) F. Politisk vision, marknadsföring samt mätbara utgångspunkter för logistiksektorn S-E Sahlén Observera Genomsyrande perspektiven i alla punkterna. 7

8 Entreprenörskap och företagande G. Logistikutbildningar och öka den logistiska servicenivån H. Stärka varumärket Örebroregionen I.Entreprenörskapsutbildning (entreprenöriellt lärande) i skolan och på universitetet J. Strategisk och systematisk kontakt med externt placerade huvudkontor K. Riskvilligt kapital L.Almi som samordnare i högre grad 8

9 Regional Handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap 2012-2013 Obs att detta är ett utkast att diskutera. S-E Sahlén

10 3. Regionens innovationssystem E Utbild- ning Rådgiv ning Nystart Växa

11 Entreprenörskapskedjan Kedjan består i huvudsak av följande länkar: •Utbildningssystemet •Finansiering och rådgivning •Attityder och affärsklimat(”entreprenöriella myllan”) •Regler, mönster, traditioner och vanor •Inkubatorer och Start program •Arbetsmarknad och olika program S-E Sahlén 11 E

12 Entreprenörskap som Entreprenörskap i Tre byggstenar. Behöver inte vara heldagar. Kan också vara olika platser.Gem mark föring gem tid ! Utbildningen Tillväxtfaktor Drivkraft Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 v 46 nov.

13 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 Almis drakar Tillväxt alliansen Tillväxt alliansen UF/Drivhuset Innovation Camp UF/Drivhuset Innovation Camp Entreprenör skapsforum Vinnova Innovativ upphandling Kvinnors ftg/TVV Regional innovations- kraft: ÖU BSA INKUBERA Regional innovations- kraft: ÖU BSA INKUBERA Smart Speciali- sation Strategy Årets skolentre- prenör Companion projekt KKN Skolverket Testmodell: One door in / Rådgivn mm Regionens good practise REGLAB BRO

14 Regional handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap Återstår att koppla ihop: Främja kvinnors företagande, Affärs och innovationsutvecklingsinsatser (Almi & Drivhuset fn) Handlingsplan för Kreativa och Kulturella Näringar. Handlingsplan för logistiksatsning Innovationssystemets finansiering och organisation Nästa steg: Utskrift och justeringar --- snabb remissrunda till aktörerna. (Är vi överens?) Beslut i resp organisation om åtagande. Beslut i regionförbundets styrelse om handlingsplanen febr 12 Verkstadsjobbet tar vid.

15 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 Tänkbara medverkande: Karen E Wilson Kauffman Foundation Karl Wennberg Handelshögskolan (forskat på UF företagande) Cecilia Hertz Umbilical Design /Jorden – Rymden – Jorden/ Pontus Braunerhjelm Entreprenörskapsforum Michael Wolf Swedbank Peter Skogslöf Skolverket Regionala aktörer …… Finansieringsmodell: Resp ingående part betalar själv sitt seminarium medverkande och lokal. Gem finansiering av projektledare och viss marknadsföring Projektledare : ?

16 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 GEW är ett world wide evenemang där stater och regioner förväntas att göra ngt inom entreprenörskapsområdet 2012 sätter vi Örebro regionen på kartan och gör ett bra, intressant och kunskapshöjande event som utgör en pelare i vårt entreprenörskapbygge. Vi fångar då ett stort antal händelser och aktiviteter som berör många intressenter och aktörer. Ett led i att uppfylla mål i utvecklingsområde 2 och ev 4

17 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 Mål: De händelser och aktiviteter som äger rum under veckan ska ha som mål att stimulera entreprenörskap och företagande visa på att Örebroregionen är en bra arena för företagsutveckling belysa entreprenörskapet utifrån olika aspekter både den mera personliga entreprenörsaspekten och den rent företagsmässiga. ge goda exempel på vikten och resultat av entreprenörers agerande ge tydliga exempel på sambandet mellan entreprenörskap och innovationer

18 1. Företagsklimat 1.1 Samverkan och finansiering 1.2 Utbildnings. 6 1.3 Kommunservice 2. Nya och växande företag 2.1 Rådgivning 2.2 Etablerings- och investeringsservice 2.3 Lån & Finansiering 2.4 Riskkapialfond

19 3. Regionens innovationssystem 3.1 Innovationssystemets organisering 3.2 Innovationssystemets finansiering Regional handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap

20 1. Företagsklimat 1:1 Samverkan och finansiering Mål: Regionen har ett sammanhållet och tydligt entreprenörskaps – och Innovationssystem som inkluderar lån och finansiering AktivitetTidsplanAnsvarPartners Regelbundna möten för uppdatering av olika verksamheter. 2012-2013ALMI Alla aktörer (?) som arbetar med frågan Gemensam webbplats för all verksamhet inom BRO. 2012 (förstudie vår)BRO Skapa ett nätverk för samordning av projektmedel. 2012-2013BRO Länsstyrelsen, Regionförbundet, kommuner, Landstinget Xx? Regional funktion som har koll på centrala utlysningar. 2012-2013? Länsstyrelsen, Regionförbundet, kommuner, Landstinget? Xx? Genomföra ett regionalt arrangemang under Global Entrepreneurship Week. 2012-2013Regionförbundet Länsstyrelsen, Landstinget ALMI Entreprenörskapsforum Örebro universitet

21 1.2 Utbildning Mål: Elever, studenter och personal inom utbildningsväsendet i Örebroregionen är väl förberedda för entreprenörskap och ett entreprenöriellt samhälle. AktivitetTidsplanAnsvarPartners Tillhandahålla utbildningar i nyföretagande och entreprenörskap? (Sker idag redan ?) Uppföljning av komm skolplan och styrdok. UniversitetetKommunerna Säkra finansieringen av UF. 2012-2013 Regionförbundet Kommunerna Näringslivet K ommunerna Skolchef

22 1:3 Kommunservice Mål: Under perioden har deltagande kommuner kommit igång med gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser, där varje kommun satt mål utifrån sitt NKI (Nöjd KundIndex)– värde. AktivitetTidsplanAnsvarPartners Utbildningsinsats för handläggare. 2012BRO SKL, Stockholm Business Alliance Utbildnings- och utvecklingsprojekt -tydliggöra. 2012-2013BRO Regional föreläsningsserie med fokus på service och myndighetsutövning. BRO Undersöka möjligheten för regiongemensamma servicetjänster. BRO Är det 4 olika akt eller går de att förena ?

23 2.Nya och växande företag 2.1 Rådgivning Mål: Alla i behov av råd och stöd i företagsfrågor har tillgång till adekvat och kvalitativ rådgivning. AktivitetTidsplanAnsvarPartners Samordna och synliggöra nyföretagarservicen. 2012-2013ALMIAktuella aktörer Säkerställa ett sammanhängande system inom företagsrådgivning 2012-2013ALMIAktuella aktörer Inrätta en Inkubator för socialt företagande. 2012-2013CoompanionAktuella aktörer Proaktivt bearbeta tillväxtföretag. 2012-2013ALMIBRO, Länsstyrelsen Inrätta koordinatorer för affärsutveckling. 2012BRO Nodtänkande (tillgång) eller samverkansperspektiv ?

24 2.2 Etablerings och investeringsservice Mål: Vi har en känd och dokumenterad etablerings- och investeringsservice för hela regionen. AktivitetTidsplanAnsvarPartners Genomlysning av regionens etablerings- och investeringsservice på lokal och regional nivå. 2012BRO Workshop för tjänstemän som arbetar med etablerings- och investeringsservice. 2012BRO Skapa en webbsida som beskriver ledig mark och lediga lokaler för hela regionen. 2012BRO Länets kommuner Skapa ett gemensamt kund- och relationshanteringssystem (CRM) för regionen. 2012BRO

25 3. Finansiering 3.1 Lån och finansieringsstöd till företagare Mål: Ett enkelt, effektivt och överskådligt lån – och finansieringssystem AktivitetTidsplanAnsvarPartners Erbjuda innovationspeng för innovativa investeringar. Länsstyrelsen Erbjuda ”Ung peng” för små ekonomiska bidrag till unga personer. (?)?????? Se samverkan punkt 1.1 Kvar, men flyttas troligen till 1:1 Ftg klim Flyttas till företagsklimat

26 2.3 Regional riskkapitalfond Mål: En regional riskkapitalfond/fonder för tidiga skeden är etablerad AktivitetTidsplanAnsvarPartners Skapa en riskkapitalfond/fonder 2012-2013 Örebro universitetLänsstyrelsen (Landstinget) Hitta organisationsform för affärsängel nätverk/nätverken

27 3.1 Mål: Örebroregionens innovationssystem är väl fungerande, välkänt och erkänt. AktivitetTidsplanAnsvarPartners Starta fler strategiska utvecklingsprojekt med näringslivet inom BSA:s profilområdena. 2012-2013BSA Ta fram ett gemensamt marknadsmaterial för att visa på regionens innovationssystem. 2012 Regionförbundet BSA ALMI Örebro universitet Örebro läns landsting Inkubera Utveckla en gemensam innovationsprocess för Örebro universitet och Örebro läns landsting. 2012-2013 Örebro universitet Örebro läns landsting Genomföra stort event för investerare och prospekt. 2012-2013 Örebro universitet Alla som vill t.ex. BSA ALMI Örebro universitet Örebro läns landsting Inkubera Regionförbundet Med flera Styrningsgrupp för regionens innovationssystem. Örebro Universitet Regionalt samordnat påverkansarbete. Regionförbundet

28 3.2 Finansiering av regionens innovationssystem Mål: Finansieringen av regionens innovationssystem är säkrad. AktivitetTidsplanAnsvarPartners Skapa ett bolag av BSA Örebro och BSA Karlskoga 2012 Örebro kommun Karlskoga kommun Örebro universitet Säkerställa en långsiktig finansiering av Inkubera. Örebro universitetRegionförbundet Karlskoga kommun Örebro kommun ALMI Örebro läns landsting (Innovationsbron) Utveckla Örebro universitets holdingbolag med ett utvecklingsbolag. 2012 Örebro universitet

29 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 Detta är En stor satsning som är bredare än Småföretagsdagarna = når och berör flera målgrupper Ett event som ligger i linje med och en aktivitet i Rusens anda. Lite mera utvecklat och bredare än ett strikt rusforum En möjlighet för etablerade företagare potentiella företagare nya företagare sociala företagare skolpersonal och utbildningsanordnare Universitet och högskola TRE DAGAR SOM KOMMER ATT GÖRA SKILLNAD


Ladda ner ppt "Från VAD till HUR med RUS HUR ? VAD 1. ”Titta på andra som lyckas och gör samma sak fast mycket bättre och jobba hårdare” Johan Stael v Holstein Hur bygger."

Liknande presentationer


Google-annonser