Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från VAD till HUR med RUS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från VAD till HUR med RUS"— Presentationens avskrift:

1 Från VAD till HUR med RUS
Välkommen till detta seminarium eller hellre workshop som ju innebär ett arbetsmöte. Målet när vi går ut är att vi har lagt en tydlig plattform för fortsatt arbete på RUS resan. Vårt ”tårtbit” heter ju Innovationer och Entreprenörskap och i detta finns ju särskilda målområden med sk målområdesansvariga. Det är Merit Israelsson som många av er mötte igår ,Marianne Karlsson som tar vid alldeles strax och jag. Nu ska vi fokusera på Entreprenörskap och företagande och Förvaltningsstaden Örebro. Jag heter Sven-Erik Sahlén, utvecklingsledare på regionförbundet med ansvar för innovation och entreprenörskap. Min bakgrund i utbildningsbranschen ,där jag jobbat som lärare fr mellanstadiet tom Universitet och som rektor och skolchef och därifrån till entreprenörskap är inte steget stort.Vi behöver mycket av entreprenörskap i skola och yrkesliv. Välkommen till ”På spåret” Vårt mål ligger 4 år framåt i tiden.Vi åker genom en tid av mycket svårbedömd utveckling.Vi passerar milstolplar där det står Storregion, Valutaosäkerhet, Integrationsproblematik, VAD

2 Hur bygger vi en stark Örebroregion ?
”Titta på andra som lyckas och gör samma sak fast mycket bättre och jobba hårdare” Johan Stael v Holstein Hur bygger vi en stark Örebroregion ?

3                                                               IFK Norrköping 1947                                                                                            IFK Norrköping .Alla dessa spelar blev levande legender inom sin bransch. – 5 guld på 6 säsonger under 40 –talet. Överlägset bästa lag. Varför ? Roller och samspel! Intryck från Italien. Se –lära -utveckla talangen – tillämpa använd kompetensen på rätt plats, laget före jaget ! En självklar och uppenbar ”hemlighet”

4 Regional handlingsplan för Entreprenörskap och Innovation
Strategisk och sammansatt grupp från regionen Mål RUS Mål 2014 Aktivitet Hur ? Vem ? Ansvar ? Mål 2013 Aktivitet Hur ? Vem ? Ansvar ? Mål 2012 Aktivitet Hur ?Vem ? Ansvar ? Nu-läge Handlingsplanen klar 2011 Önskat läge Regionala aktiviteter S-E Sahlén

5 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen
Arbetsgång Idéstudier arbetsgrupp sep 2010 Loka möte 2010 Arbetsgrupp Loka möte 2011 Regional hand-lings--plan Arbetsgruppen bearbetar AtD listan och svarar på : 1.Nuläge 2.Önskat läge 3.Förslag på åtgärd Vi tar fram en gapanalys Gapanalysen presenteras Diskuteras . Underlag för en handlings-plan Arbetsgrupp på 16 aktörer som jobbar operativt tar fram ett idé- mtrl Idéskissen presenteras och AtG listan bantas till AtD Verksamhets-företrädare möts på ett internat –tar fram en regional hpl.

6 Entreprenörskap & Företagande
Arbetsgång: Vad är gjort ? – Var är vi ? Vad återstår ? Loka Idéskisser ( Handlingsplan Innovationer - BRO-Logistiksatsning- Säkerställa en stark entreprenörskapskedja) - Möten med referensgrupp av operativa aktörer - Tillväxtgrupp Örebro ( Ann-Lie Carlos) – Svealandsposten 2021 ! - Länkorganisation för bättre och effektivare koppling mellan akademi och företagsfrämjande aktörer och näringsliv. - Nuläge – Mål – Vad görs – Behov ( Gap ) - Prioriteringar av Operativa aktörsgruppen - Loka möte 2011 kompletteringar/justeringar/rangordning Strategisk mindre grupp jobbar vidare med prio-listan Vem bestämmer ? Vem har ”plånboken ” ? Vad ska man bestämma om? Behovsanalys kopplad till RUS . Entreprenörskapskedjan – Svagaste länken ? Nu börjar det brännas . Vad är gjort sedan vi satt här sep 2010 med ett antal sk idéskisser och började dra upp riktlinjer för detta arbete.

7 Entreprenörskap och företagande
Observera Genomsyrande perspektiven i alla punkterna. Entreprenörskap och företagande Preliminärt prioriterade områden av en operativ referensgrupp A. Långsiktig finansiering av den operativa grundverksamheten B. Effektiv samordning C. Tydligt samband entreprenörskap och Innovationssystem D. Våga prioritera grundverksamheten (vem kan detta?) E. Servicecenter för företagande (obs! kopplat också till socialt företagande) F. Politisk vision, marknadsföring samt mätbara utgångspunkter för logistiksektorn Hur ser ni på den här listan.? Om vi jämför med det som Folkesons utredning kom fram till som jag visade i början så uppvisare de här punkterna samma strukturproblem och pekar på samma saker. Det betyder att vi inte är unika i vårt län utan ska tillämpa strategin enligt Johan Stael v Holstein: ”Se på andra- gör det bättre - jobba hårdare” Synpunkter är detta i huvudska det som handlingplanen ska innehålla? 2 o 2 i 2 min. Viktig signal för det fortsatta arbetet. S-E Sahlén

8 Entreprenörskap och företagande
G. Logistikutbildningar och öka den logistiska servicenivån H. Stärka varumärket Örebroregionen Entreprenörskapsutbildning (entreprenöriellt lärande) i skolan och på universitetet Strategisk och systematisk kontakt med externt placerade huvudkontor K. Riskvilligt kapital Almi som samordnare i högre grad

9 Regional Handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap 2012-2013
Obs att detta är ett utkast att diskutera. Regional Handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap S-E Sahlén

10 E 3. Regionens innovationssystem Växa Innovatividé Almi Utbild-ning
Rådgivning Nystart Växa Innovatividé Örebro Universi-tet ÖLL INKUBATOR BSA Kga +Ö Almi

11 Entreprenörskapskedjan
Kedjan består i huvudsak av följande länkar: Utbildningssystemet Finansiering och rådgivning Attityder och affärsklimat(”entreprenöriella myllan”) Regler, mönster, traditioner och vanor Inkubatorer och Start program Arbetsmarknad och olika program S-E Sahlén

12 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012 v 46 nov.
Entreprenörskap som Entreprenörskap i Tre byggstenar. Behöver inte vara heldagar . Kan också vara olika platser .Gem mark föring gem tid ! Drivkraft Tillväxtfaktor Utbildningen

13 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012
Almis drakar Tillväxt alliansen UF/Drivhuset Innovation Camp Kvinnors ftg/TVV Regional innovations-kraft: ÖU BSA INKUBERA Entreprenörskapsforum Vinnova Innovativ upphandling Smart Speciali-sation Strategy Årets skolentre-prenör Companion projekt KKN Skolverket Testmodell: One door in /Rådgivn mm Regionens good practise REGLAB BRO

14 Regional handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap
Återstår att koppla ihop: Främja kvinnors företagande, Affärs och innovationsutvecklingsinsatser (Almi & Drivhuset fn) Handlingsplan för Kreativa och Kulturella Näringar. Handlingsplan för logistiksatsning Innovationssystemets finansiering och organisation Nästa steg: Utskrift och justeringar --- snabb remissrunda till aktörerna. (Är vi överens?) Beslut i resp organisation om åtagande. Beslut i regionförbundets styrelse om handlingsplanen febr 12 Verkstadsjobbet tar vid.

15 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012
Tänkbara medverkande: Karen E Wilson Kauffman Foundation Karl Wennberg Handelshögskolan (forskat på UF företagande) Cecilia Hertz Umbilical Design /Jorden – Rymden – Jorden/ Pontus Braunerhjelm Entreprenörskapsforum Michael Wolf Swedbank Peter Skogslöf Skolverket Regionala aktörer …… Finansieringsmodell: Resp ingående part betalar själv sitt seminarium medverkande och lokal. Gem finansiering av projektledare och viss marknadsföring Projektledare : ?

16 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012
GEW är ett world wide evenemang där stater och regioner förväntas att göra ngt inom entreprenörskapsområdet 2012 sätter vi Örebro regionen på kartan och gör ett bra, intressant och kunskapshöjande event som utgör en pelare i vårt entreprenörskapbygge. Vi fångar då ett stort antal händelser och aktiviteter som berör många intressenter och aktörer . Ett led i att uppfylla mål i utvecklingsområde 2 och ev 4

17 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012
Mål: De händelser och aktiviteter som äger rum under veckan ska ha som mål att stimulera entreprenörskap och företagande visa på att Örebroregionen är en bra arena för företagsutveckling belysa entreprenörskapet utifrån olika aspekter både den mera personliga entreprenörsaspekten och den rent företagsmässiga . ge goda exempel på vikten och resultat av entreprenörers agerande ge tydliga exempel på sambandet mellan entreprenörskap och innovationer

18 1. Företagsklimat 1.1 Samverkan och finansiering 1.2 Utbildning s. 6 1.3 Kommunservice 2. Nya och växande företag 2.1 Rådgivning 2.2 Etablerings- och investeringsservice 2.3 Lån & Finansiering 2.4 Riskkapialfond

19 Regional handlingsplan för Innovationer och Entreprenörskap
3. Regionens innovationssystem 3.1 Innovationssystemets organisering 3.2 Innovationssystemets finansiering

20 1:1 Samverkan och finansiering
1. Företagsklimat 1:1 Samverkan och finansiering Mål: Regionen har ett sammanhållet och tydligt entreprenörskaps – och Innovationssystem som inkluderar lån och finansiering Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Regelbundna möten för uppdatering av olika verksamheter. ALMI Alla aktörer (?) som arbetar med frågan Gemensam webbplats för all verksamhet inom BRO. 2012 (förstudie vår) BRO Skapa ett nätverk för samordning av projektmedel. Länsstyrelsen, Regionförbundet, kommuner, Landstinget Xx? Regional funktion som har koll på centrala utlysningar. ? Länsstyrelsen, Regionförbundet, kommuner, Landstinget? Xx? Genomföra ett regionalt arrangemang under Global Entrepreneurship Week. Regionförbundet Länsstyrelsen, Landstinget Entreprenörskapsforum Örebro universitet

21 1.2 Utbildning Mål: Elever, studenter och personal inom utbildningsväsendet i Örebroregionen är väl förberedda för entreprenörskap och ett entreprenöriellt samhälle. Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Tillhandahålla utbildningar i nyföretagande och entreprenörskap? (Sker idag redan ?) Uppföljning av komm skolplan och styrdok. Universitetet Kommunerna Säkra finansieringen av UF . Regionförbundet Näringslivet Kommunerna Skolchef

22 1:3 Kommunservice Mål: Under perioden har deltagande kommuner kommit igång med gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser, där varje kommun satt mål utifrån sitt NKI (Nöjd KundIndex)– värde. Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Utbildningsinsats för handläggare. 2012 BRO SKL, Stockholm Business Alliance Utbildnings- och utvecklingsprojekt -tydliggöra. Regional föreläsningsserie med fokus på service och myndighetsutövning. Undersöka möjligheten för regiongemensamma servicetjänster. Är det 4 olika akt eller går de att förena ?

23 2.Nya och växande företag
2.1 Rådgivning Mål: Alla i behov av råd och stöd i företagsfrågor har tillgång till adekvat och kvalitativ rådgivning. Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Samordna och synliggöra nyföretagarservicen. ALMI Aktuella aktörer Säkerställa ett sammanhängande system inom företagsrådgivning Inrätta en Inkubator för socialt företagande. Coompanion Proaktivt bearbeta tillväxtföretag. BRO, Länsstyrelsen Inrätta koordinatorer för affärsutveckling. 2012 BRO Nodtänkande (tillgång) eller samverkansperspektiv ?

24 2.2 Etablerings och investeringsservice
Mål: Vi har en känd och dokumenterad etablerings- och investeringsservice för hela regionen. Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Genomlysning av regionens etablerings- och investeringsservice på lokal och regional nivå. 2012 BRO Workshop för tjänstemän som arbetar med etablerings- och investeringsservice. Skapa en webbsida som beskriver ledig mark och lediga lokaler för hela regionen. Länets kommuner Skapa ett gemensamt kund- och relationshanteringssystem (CRM) för regionen.

25 Flyttas till företagsklimat
3. Finansiering 3.1 Lån och finansieringsstöd till företagare Mål: Ett enkelt, effektivt och överskådligt lån – och finansieringssystem Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Erbjuda innovationspeng för innovativa investeringar. Länsstyrelsen Erbjuda ”Ung peng” för små ekonomiska bidrag till unga personer. (?)?????? Se samverkan punkt 1.1 Kvar, men flyttas troligen till 1:1 Ftg klim

26 2.3 Regional riskkapitalfond
Mål: En regional riskkapitalfond/fonder för tidiga skeden är etablerad Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Skapa en riskkapitalfond/fonder Örebro universitet Länsstyrelsen (Landstinget) Hitta organisationsform för affärsängel nätverk/nätverken

27 3.1 Mål: Örebroregionens innovationssystem är väl
fungerande, välkänt och erkänt. Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Starta fler strategiska utvecklingsprojekt med näringslivet inom BSA:s profilområdena. BSA Ta fram ett gemensamt marknadsmaterial för att visa på regionens innovationssystem. 2012 Regionförbundet ALMI Örebro universitet Örebro läns landsting Inkubera Utveckla en gemensam innovationsprocess för Örebro universitet och Örebro läns landsting. Genomföra stort event för investerare och prospekt. Alla som vill t.ex. BSA Med flera Styrningsgrupp för regionens innovationssystem. Örebro Universitet Regionalt samordnat påverkansarbete.

28 3.2 Finansiering av regionens innovationssystem
Mål: Finansieringen av regionens innovationssystem är säkrad. Aktivitet Tidsplan Ansvar Partners Skapa ett bolag av BSA Örebro och BSA Karlskoga 2012 Örebro kommun Karlskoga kommun Örebro universitet Säkerställa en långsiktig finansiering av Inkubera. Regionförbundet Karlskoga kommun Örebro kommun ALMI Örebro läns landsting (Innovationsbron) Utveckla Örebro universitets holdingbolag med ett utvecklingsbolag.

29 Global Entrepreneurship Week (GEW) 2012
Detta är En stor satsning som är bredare än Småföretagsdagarna = når och berör flera målgrupper Ett event som ligger i linje med och en aktivitet i Rusens anda . Lite mera utvecklat och bredare än ett strikt rusforum En möjlighet för etablerade företagare potentiella företagare nya företagare sociala företagare skolpersonal och utbildningsanordnare Universitet och högskola TRE DAGAR SOM KOMMER ATT GÖRA SKILLNAD


Ladda ner ppt "Från VAD till HUR med RUS"

Liknande presentationer


Google-annonser