Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUSINESS COMPETENCE PANEL 2009. 2 Bakgrund •Under 2009 har Handelshögskolan som mål att diskutera näringslivets kompetensbehov utifrån ett antal olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUSINESS COMPETENCE PANEL 2009. 2 Bakgrund •Under 2009 har Handelshögskolan som mål att diskutera näringslivets kompetensbehov utifrån ett antal olika."— Presentationens avskrift:

1 BUSINESS COMPETENCE PANEL 2009

2 2 Bakgrund •Under 2009 har Handelshögskolan som mål att diskutera näringslivets kompetensbehov utifrån ett antal olika frågeställningar •Vad är talang och vilken sorts talang behövs i näringslivets olika delar? •Hur kan vi nå större mångfald i näringslivet och vilken sorts mångfald bör vi sträva efter? Bakgrund

3 3 Business Competence Panel •Business Competence Panel (BCP) är benämningen på den grupp av 100 företag vars chefer tillfrågas i undersökningen. BCP är uppdelad i 6 branscher: Bank & Finans, Media & kommunikation, Företagstjänster B2B, Industri, Handel/Service/Tjänster samt Gasellföretag •Kategorin Gasellföretag har tagits med då dessa ofta är mindre, relativt nystartade företag, vilkas synpunkter är intressanta ur det perspektiv att många nyutexaminerade ifrån HHS idag startar eller vill starta eget Bank & Finans Media & Kommunikation Företagstjänster B2B Industri BUSINESS COMPETENCE PANEL - BCP Handel/Service /Tjänster Gasellföretag Bakgrund

4 4 Stefan Krook Viggo Östlund Henrik Borelius Emma Stenström Karl Olov Hammarqvist Maria Grimberg Christina Fagerberg Meg Tivéus Peter Wolodarski Michael Schiller Business Competence Board •För att komma rätt i formuleringen av frågorna till undersökningen samt kunna diskutera resultaten från undersökningen har en referensgrupp, alla ledande på något sätt inom sina respektive områden och med ankytning till HHS, samlats till vad vi kallar Business Comepetence Board Business Competence Board Bakgrund

5 5 Fokusområden 2009 •För att rama in diskussionen om framtidens kompetens- försörjning har tre fokusområden valts för undersökningen: • HUMANKAPITAL Humankapital är det samlade begreppet för näringslivets behov i form av förmågor, inställning och kompetens. Vad är viktigast, hur ser situationen ut idag och vad saknas? • MÅNGFALD Har mångfald i näringslivet ett värde i sig? Vilka positiva effekter har ökad mångfald och vilka typer av mångfald behöver respektive bransch mer av? Bakgrund

6 6 Förstudie UndersökningKommentarer Kvalitativa intervjuer Inläsning BCB Arbetsprocessen Prime / UM BCP Undersökning Frågebatteri Analys resultat Samman- fattning Samtal Presentation resultat Bakgrund

7 RESULTAT UNDERSÖKNINGEN Respondenterna

8 8 31% 69% 45 Medelålder Om respondenterna Respondenterna är VD eller marknadschef (eller motsvarande marknadschef i de fall denna inte finns). För vissa stora företag som t.ex. saknar koncernövergripande marknadschef har AO-chef eller marknadschef för AO tillfrågats Underlag 15 Bank & Finans 12 21 Företagstjänster B2B 24 Industri 20 Handel, transport service 10 Gasellföretag Media & Kommunikation EX: Swedbank, SEB, Alecta, Riksbanken EX: Bonnier, EA, Microsoft EX: BCG, Accenture, F&B, KPMG, Rewir EX: SCA, Vattenfall, Sandvik, Pharmacia EX: ICA, McDonalds, Lindex, Aleris, Viking Line EX: Deventus, Keyman, Isotop, Scandivent Totalt = 102

9 9 Om resultaten Totalnivå och branschnivå •Resultaten per fråga är presenterade på en totalnivå, dvs en sammanvägning av svar från samtliga branscher. I vissa fall där resultaten är särskilt intressanta eller där det är nödvändigt på grund av hur frågan ställts presenteras även resultaten på branschnivå och brutet på kön. Förkortningar som används: T = Totalnivå, M = Män, K = Kvinnor Gasellföretag •Urvalet för Gasellföretagen är utvalda från Dagens Industris 100-lista över desamma. Resultaten är presenterade separat men bör tolkas med det förbehåll på vissa ställen; eftersom kategoriseringen Gasellföretag endast existerar inom kontexten för denna undersökning bör svaren på branschspecifika frågor läsas med insikten om att Gasellföretagen består av företag från flera olika branscher Underlag

10 RESULTAT UNDERSÖKNINGEN Humankapital

11 11 Näringslivets behov - humankapital •För denna undersöknings syften har vi valt att kalla det behov näringslivet har av talanger för humankapital. Humankapital består av tre delar: Förmågor KompetensInställning Förmågor •Förmågor omfattar färdigheter som kan betraktas som mer eller mindre inneboende hos en person Inställning •Inställning rymmer även attityd och omfattar en persons vilja och driv kopplat till olika områden Kompetens •Inlärda kunskaper, kopplade till ett specifikt område eller situation definierar vi som kompetens Humankapital

12 12 Inställning är avgörande – men en bristvara •”Vilket av följande är viktigast för att bli framgångsrik i näringslivet?” Vad saknas •”Vad saknas främst hos unga personer i näringslivet idag?” SaknasViktigast Humankapital

13 13 Förmågor ”Kunna övertala och vinna förtroende samt skapa goda relationer” Kompetens ”Framförallt ha god kompetens inom organisation och ledarskap” Inställning ”Vilja och ta ansvar samt kontinuerligt vilja utvecklas” Den framgångsrika ledaren i näringslivet ska… Humankapital

14 14 ”Nyexade” vs Näringslivet Så här är unga i näringslivet Kunskaper inom företagsekonomi är den i allmänhet vanligaste kompetensen. De är hungriga och vill utvecklas snabbt och är även duktiga på att tillgodogöra sig nya kunskaper Det här saknar näringslivet De som kommer från utbildning saknar handfast erfarenheter från yrkeslivet, särskilt konflikthantering och förhandlingsteknik. Man söker särskilt personer som är villiga att ta ansvar Lär sig snabbt Förmåga Vill utvecklas Inställning Företagsekonomi Kompetens Konflikthantering Förmåga Ansvartagande Inställning Förhandlingsteknik Kompetens * Saknas sällan eller ganska sällan* Saknas ofta eller nästan alltid Humankapital

15 15 Unga är inte bra på att lösa konflikter, men snabba att lära! Unga saknar oftast: ? * Saknas ofta eller nästan alltid 1.Förmåga att hantera konflikter (47%*) 2.Förmåga att tänka strategiskt (39%*) 3.Organisatorisk förmåga (26%*) Unga medarbetare är: ! * Saknas sällan eller ganska sällan 1.Förmåga att snabbt tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter (78%*) 2.Förmåga att tänka analytiskt (61%*) 3.Förmåga att skapa relationer (50%*) Förmågor

16 16 Ansvarstagare sökes bland strebers Unga saknar oftast: ? * Saknas ofta eller nästan alltid 1.Vilja att ta ansvar (31%*) 2.Vilja att leda andra (31%*) 3.Vilja att arbeta mycket (23%*) Unga medarbetare har: ! * Saknas sällan eller ganska sällan 1.Vilja att kontinuerligt utvecklas (84%*) 2.Vilja att avancera (61%*) 3.Vilja att gå sin egen väg (50%*) Inställning

17 17 Strategisk ledarskapskompetens saknas inte sällan! Unga saknar oftast kompetens inom: ? * Saknas ofta eller nästan alltid 1.Förhandlingsteknik (45%*) 2.Organisation & ledarskap (37%*) 3.Projektledning (34%*) Unga medarbetare har oftast kompetens inom: ! * Saknas sällan eller ganska sällan 1.Företagsekonomi (48%*) 2.Marknadsföring (46%*) 3.Finansiell analys (36%*) Kompetens * Totalnivå

18 18 Kompetensbehoven varierar Kompetenser som branscherna värderar särskilt högt eller lågt i förhållande till genomsnittet. Andel som har svarat: hög grad eller mycket hög grad (4,5) Hur viktiga är följande kompetenser för att bli framgångsrik som ledare i din bransch? (Skala 1-5) Företagsekonomi (81%, T:60%) Finansiell analys (68%, T:31% ) Humaniora (6%, T:33%) Bank & Finans Marknadsföring (75%, T:57%) Humaniora (67%, T:33%) Finansiell analys (0%, T:31%) Media & Komm. Organisation & ledarskap (84%, T:69%) Förhandlingsteknik (72%, T:61%) Företagsekonomi (40%, T:60%) Industri Organisation & ledarskap (84%, T: 69%) Företagsekonomi (83%, T:60%) Projektledning (33%, T:57%) Gasellföretag Förhandlingsteknik (74%, T:61%) Marknadsföring (68%, T:57%) Organisation & ledarskap (58%, T:69%) Handel/Service Projektledning (72%, T:54%) Finansiell analys (43%, T:31%) Företagstjänster B2B Kompetens

19 19 Social förmåga framgångsfaktor no1! Hur viktiga är följande förmågor för att bli framgångsrik I näringslivet? (Skala 1-5) Förmågor

20 20 Q: Hur viktiga är följande förmågor för att bli framgångsrik i näringslivet? Svara på en skala 1-5 där 1= inte alls viktigt och 5=mycket vikigt Medelvärde per svar Totalt medelvärde förmågor (4,1) 3,9 4,6 4,2 3,9 4,0 3,8 4,6 Sociala förmågor ! Talangbegreppet innehåller såväl intellektuella som sociala förmågor. Sociala förmågor rankas överlag som viktigare av respondenterna 4,2 Intellektuella förmågor • Organisatorisk förmåga • Strategiskt tänkande • Analytiskt tänkande • Snabbt tillgodogöra sig nya kunskaper och färdigheter snitt 4,0 Sociala förmågor • Intuitiv förmåga • Skapa relationer • Hantera konflikter • Förmåga att övertyga och vinna andras förtroende snitt Förmågor

21 21 Näringslivet söker bättre konflikthanterare I vilken utsträckning saknas följande förmågor hos unga personer i näringslivet? (Skala 1-5) Förmågor

22 22 Framgångsrika ledare – ansvarsfulla och förändringsbenägna! Hur viktig är inställning och attityd för att bli framgångsrik som ledare i näringslivet? (Skala 1-5) Inställning

23 23 Viljan att leda – en bristvara bland unga i näringslivet? Inställning och attityd – Hur ofta saknas följande hos unga personer i näringslivet? (Skala 1-5) Inställning

24 24 Överblick och förhandlingsteknik viktigaste kompetenserna för en ledare Hur viktiga är följande kompetenser för att bli framgångsrik som ledare i din bransch? (Skala 1-5) Kompetens

25 25 De viktigaste kompetenserna saknas! I vilken utsträckning anser du att följande kompetenser saknas hos unga personer i näringslivet idag? (Skala 1-5) Kompetens

26 RESULTAT UNDERSÖKNINGEN Mångfald

27 27 Mångfald – vad, varför, hur? • Den typ av mångfald som främst eftersöks av näringslivet är intellektuell mångfald •Intellektuell mångfald61% •Demografisk mångfald33% Mångfald •Ambitionen med diskussionen om mångfald i denna undersökning har varit att göra det på ett sätt som både berör frågan om vad begreppet innehåller, dvs vilka olika typer av mångfald som är aktuella och relevanta för näringslivet, varför den är viktig och vad företag har att vinna på att arbeta med frågan samt vilka behov och utmaningar som finns i de olika branscherna. Slutligen berörs också frågan om vilka sätt som finns att tillgå för att öka mångfalden •En annan aspekt av mångfald är frågan om huruvida det är ett tillstånd som företag arbetar sig till eller något som uppstår till följd av företagets värderingar

28 28 Näringslivet saknar mångfald! 74% : av alla svarande uppger att bristen på mångfald är ett problem för näringslivet 60% : anser att bristen på mångfald är ett problem just i deras egen bransch Mångfald :66%:90% :56%:68% Är brist på mångfald ett problem i er bransch? (Andel som svarat Ja) Är brist på mångfald ett problem i näringslivet? (Andel som svarat Ja)

29 29 9 av 10 i finansbranschen tycker att bristen på mångfald är ett problem! Är brist på mångfald ett problem i er bransch? (Andel som svarat Ja) Branscher där flest anser att man har ett mångfaldsproblem 88% Bank & Finans 64% Industri 58% Media & Kommunikation Industri Media & Kommunikation Gasellföretag Handel/Service/Tjänster Företagstjänster B2B Bank & Finans Andel som anser att brist på mångfald är ett: Mångfald

30 30 Nya angreppssätt ger bättre innovation = Mångfald = Mångfald av Leder till Bättre innovation Minskar likriktning Förbättrad image Angreppssätt Inställning Kön Kompetens Erfarenhet Angreppssätt Viktigast för ett företags framgång Behöver öka mestFör att åstadkomma:

31 31 Finansbranschen behöver nya värderingar! I vilken grad anser du att din bransch har ökat behov av ökad mångfald när det gäller följande? (Skala 1-5) Bank & Finans Värderingar 74% Företagstjänster Angreppssätt 67% Handel/Service Angreppssätt 79% Media & Komm. Kön 75% Industri Inställning 68% Gaseller Angreppssätt 83% Branschernas egna svar på vilken typ av mångfald de behöver öka mest! Andel som har svarat: hög grad eller mycket hög grad (4,5) Mångfald

32 32 80% : av de tillfrågade ledarna uppger att deras eget företag idag arbetar aktivt med mångfald 79% : av de tillfrågade är emot kvotering till ledande poster i näringslivet (M: 82%, K: 71%) Mångfald Bäst på mångfald IKEA McDonalds H&M

33 33 Information effektivast för mer mångfald Mångfald Information och opinionsbildning 65% 68% Det kommer lösa sig själv 26% 3% Ekonomiska incitament 6% 13% 1% 13% Lagstiftning 5%8%19%66% Vad är det mest effektiva sättet att öka mångfalden I näringslivet?

34 34 Mångfald ökar företags innovation! Vilken roll spelar mångfald i näringslivet? En organisation med bred mångfald: (1-5) Mångfald

35 35 Mångfald av yrkesprofil och kunnande - viktigaste framgångsfaktorn Är mångfald på följande områden viktigt för ett företags framgång? Mångfald

36 36 Större blandning av problemlösare söks I vilken grad anser du att din bransch har ökat behov av ökad mångfald när det gäller följande? (Skala 1-5) Mångfald

37 Kontakt HHS Carina Aspenbergcarina.aspenberg@hhs.secarina.aspenberg@hhs.se


Ladda ner ppt "BUSINESS COMPETENCE PANEL 2009. 2 Bakgrund •Under 2009 har Handelshögskolan som mål att diskutera näringslivets kompetensbehov utifrån ett antal olika."

Liknande presentationer


Google-annonser