Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter LEADER+  Vad är LEADER?  Kärnan växer fram –Start –Genomförande –LEADER-plan –Organisation –Omfattning  LEADER-projekt  Utvärdering 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter LEADER+  Vad är LEADER?  Kärnan växer fram –Start –Genomförande –LEADER-plan –Organisation –Omfattning  LEADER-projekt  Utvärdering "— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter LEADER+  Vad är LEADER?  Kärnan växer fram –Start –Genomförande –LEADER-plan –Organisation –Omfattning  LEADER-projekt  Utvärdering  Exempel

2 LEADER – ett sätt att samarbeta  Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi  Metod för lokalt utvecklingsarbete  Trepartnerskap som kombinerar ”den offentliga sektorns ansvar, den privata sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang”

3 12 Leader områden

4 Hur startades Kärnan i Västra Götaland?  Information spreds kring nya möjligheter att utveckla landsbygden genom LEADER+  Mobilisering, trepartnerskap. Personella resurser som samordnar synpunkter.  LEADER-plan - Områdets förutsättningar och lokal identitet, (SWOT)  Ideell förening med LAG-grupp bildades våren 2001 (första projektbesluten i maj)

5 Öka lokala produkter och tjänsters värde, genom samverkan nå nya marknader MÅL: •Öka sysselsättningen •Öka antalet invånare Förutsättningar: –Lokala resurser sparsamt utvecklade –Geografiska läget mitt i tillväxtregion –Stor råvaruproduktion samt många småföretag –Behov av fler kvalificerade och diversifierade arbetstillfällen, vilket kan attrahera inflyttning –Ökad förädling kan ge större utbud, förbättrad service och lokal identitet –För marknadsföring av området krävs samordning och gemensamt ansvar.

6 Utveckla lokala resurser Nytänkande! Tema: Öka lokala produkters och tjänsters värde. Stimulera samverkan för att nå nya marknader. Skogsbruk / jordbruk Tjänster och service Handel och små- industri Turism

7 Organisation Kärnan i Västra Götaland  LAG (Local Action Group) –15 ledamöter (5 fr varje sektor)  Kansli, två anställda –F.n. finns dessutom sex projektledare hos oss på LEADER-kansliet, synergieffekter! (Vara Horse Arena, VDP, NärMat, VästgötaLandet, Mjölkprojekt, Vi bor på landet)

8 Resurser!

9 Bedömningsgrunder vid projektbeslut  Är det prioriterat inom LEADER-planen?  Hur kommer projektet att påverka bygden?  Finns det ett behov av att projektet genomförs?  Är det innovativt? Nytänkande som kan leda till utveckling? Tangerar det befintlig verksamhet?  Hur ser genomförandekapaciteten ut?  Finns det en lokal förankring och ett underifrånperspektiv?  Finns det ett modellvärde i projektet?  Ger det tydliga effekter? Kostnadseffektivt?  Är det långsiktigt hållbart?  Gynnas ett enskilt företag eller är det allmänt näringslivsbefrämjande?

10 Möte med mat NärMat Mat i samverkan Bonna Marknad Mat från Bjärke MAT TURISM LANT- BRUK ORTS- UTVECKLING Tjänste&serviceutv., Naturfoto 20-30-40 Grästorp Stallaholmsvisionen, VDP, Nöjesmetropol Nossebro, Café Tornet Småstad Vara, Larv, Kvänum, Vedum Eggvena, Vi bor på landet NärMat Mat i samverkan Råmjölksförädling Eko växtvårds- medel Avelsstation bidrottningar Ny teknik ytmylln. Ekol. växtvårdsm. FÖRETAG VästgötaLandet Sparlösa byalag Utvecklingen av besöksnär. Grästorp Touring Sweden Guide&buss Bränneri & Bryggeri Loo i Loo, Ledo Light Vara Quinna Soldriven vägbelysn. UNG TänkNik Leader Ung En gång-aldrig mer MAGI •Möte med Mat •Vara Horse Arena Bredd blir helhet KONST Konst längs Nossan KonstAnten Konst-rika idéer

11 Markarbetet Löpande uppföljning av projekt  Ekonomisk redovisning + lägesrapporter – kvalitetsuppföljning i syfte att maximera resultat. –Projektplanen följs, ev.revideringar –Budgeten följs, ev. revideringar –Avgränsningar gentemot befintlig verksamhet  Uppmuntra till samarbete! Kansli samt LAG-ledamöter

12 Resultat - tillväxt och utveckling  Positiv framtidstro  Nätverksbyggande (150 nya nätverk)  Arbetstillfällen och nya företag (105 nya arbetstillfällen, 36 nya företag)  Arbetande 3- partnerskap, optimalt utnyttjande av resurser, långsiktig utveckling

13 LEADER+, lämplig form för landsbygdsutveckling enligt projekt och LAG

14 Långsiktigt hållbart!

15 Samverkan viktigt!

16 ORTSTRO!

17 Ex. Råmjölksförädling  Från tre till 19 lantbrukare med 1100 kor  stärker områdets profil kring god mat - lockar fler besökare till området. Framgångsfaktorer  Underifrånperspektiv och 3-partnerskap - mjölkproducenter + Kullings gille + Herrljunga kommun.  Nya marknader - gourmetrestauranger, samt en uppskattad efterrätt på äldreboenden.  ny kommersiell produkt; kalvdans – utifrån lokala förutsättningar  fortsatt lokal tillverkning (restauranger kan inte själva tillaga den)  forskning kring råmjölkens hälsobringande effekter tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhus – fler produkter?

18 Ex. TänkNik (1, 2 och Irland)  Stimulerar barns kreativitet, uppfinningsförmåga och teknikintresse (framförallt tjejer som läser Teknik & Design)  Fler söker till natur- och tekniskt gymnasium och högskolor – matchar företagens behov  Spridning till andra kommuner Framgångsfaktorer:  Samverkan med lokala företag (t,ex, Autoliv) + sponsring  Man ”lär av sina misstag”, ”våga pröva det oprövade” utveckling  projektledare Raketteknik och aerodynamik, Utbyte med Irland Experimenthus Pierre sprider metod Sugrörstorn

19 Ex. Vara Småstad Stärka handeln och bibehålla servicen i en liten ort. Insatser: utbildning, aktiviteter, profil, marknadsföring, skyltning, gemenskap, tävlingar …. Framgångsfaktorer  Vi-känsla, lära känna varandra.  Projektledare  Inte ”skämma bort” långsiktighet!

20 Ex. Samarbete VästgötaLandet och NärMat VästgötaLandet (vastgotalandet.se)  Gränsöverskridande turismsatsning över kommungränser, som utgår från företagarnas behov. NärMat (VästgötaSmak)  LAG-initiativ  Mer förädlade produkter, mathantverk, kvalitet  Områdets profil, attraktivt ”Mat säljer”.

21 LEADER Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi


Ladda ner ppt "Erfarenheter LEADER+  Vad är LEADER?  Kärnan växer fram –Start –Genomförande –LEADER-plan –Organisation –Omfattning  LEADER-projekt  Utvärdering "

Liknande presentationer


Google-annonser