Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-02 1. - etablera och utveckla en integrerad produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och redundant lagrad information - förbättra och effektivisera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-02 1. - etablera och utveckla en integrerad produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och redundant lagrad information - förbättra och effektivisera."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-02 1

2 - etablera och utveckla en integrerad produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och redundant lagrad information - förbättra och effektivisera kompetensförsörjning genom metodutveckling - förbättra metoderna för omvärldsbevakningen för att kunna identifiera potentialen och tillgodogöra sig dagens och framtidens teknik - utveckla och stärka nätverk - förstärka TI genom marknadsföring TIC 2 -Mål

3 Mittuniversitetet (projektägare) FMVFörsvarsmakten Atlas CopcoAutotech CorenaMaincon Saab (Östersund)Saab (Linköping) Scania Semcon Syntell Sörman TIKAB Zert Deltagare TIC 2

4 Viveca Asproth, professor Christina Amcoff Nyström, fil dr Ulrica Löfstedt, fil dr Lena-Maria Öberg, snart fil dr Thomas Persson, snart fil dr Hanna Olsson, doktorand Björn Banck, doktorand Ny doktorand Deltagare från MIUN i TIC 2

5 AP 1: Projektledning och samordning •Syfte: att formellt leda och samordna projektet mot uppställda projektmål inom givna tids- och resursramar •Aktiviteter: planering och genomförande av möten med deltagare, och styrgrupp, obligatoriska rapporter och redovisningar, samordning, styrning och planering av aktiviteter samt ekonomisk styrning, uppföljning och rapportering 5

6 AP 1: Projektledning och samordning 6 StyrgruppProjektledare Stab ProjektledareViveca Asproth ProjektekonomJokka Flaming ProjektarkivarieThomas Persson SekreterareUlrica Löfstedt KommunikatörChristina Amcoff Nyström Ext-int samordLena-Maria Öberg Arbetsgrupper en per AP MIUN FMV Företag representanter från Nätverk Internationellt nätverk Internt nätverk MIUN för utbildningsfrågor (Språk, Media och Kommunikation- svetenskap, pedagogik, teknikämnen mm) Intressentgrupp

7 AP - 1: Projektledning, Viveca AP - 2: Resultatspridning, Christina AP - 3: Konfigurationskontroll, Lena-Maria AP – 4: Förenade produktionsmiljöer, Lena-Maria AP – 5: Gemensam TI-kultur, Thomas AP – 6: Kompetensförsörjning, Ulrica AP – 7: Sikte på nästa generation av TI, Hanna AP – 8: Nätverksbyggande, Viveca AP – 9: Marknadsföring, Thomas AP – 10: Konferens, Lena-Maria. Kontaktpersoner från MIUN i de olika arbetspaketen

8 AP 2: Resultatspridning •Syfte: Samla in, systematisera, tolka och dokumentera erfarenheter och kunskapstillskott från samtliga arbetspaket. Delge och sprida projektresultat – internt och externt. •Aktiviteter: -Identifiera kanaler för spridning -Upprätta och driva webbplats för projektets resultat -Insamla och systematisera erfarenheter och slutsatser -Skriva projektrapporter riktade till projektintressenterna -Genomföra seminarier och arbetsmöten kring resultat och slutsatser -Delta med artiklar vid ämneskonferenser och liknande -Publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter -Slutrapportera projektet Aktiviteter markerade med blått berör ansvariga för samtliga arbetspaket 8

9 AP 3: Konfigurationskontroll •Bakgrund –Det måste säkerställas att en förändring i produkten leder till motsvarande uppdatering i berörd dokumentation för att garantera korrekt handhavande. –Problemet är dock att företag ibland saknar en dokumentationsstrategi för att uppnå mål kring återanvändning, struktur och modularisering av information. 9

10 AP 3: Konfigurationskontroll Aktiviteter –Inventera och analysera problem, känslighetsanalys och konsekvensbeskrivning. –Bedöma aktuell forskning och praktik –Utforma och utvärdera rekommendationer för en dokumentationsstrategi (modularisering, struktur, verktyg och återanvändning) 10

11 AP 4, Förenade produktionsmiljöer, Gemensam produktion och styrning av alla typer av TI 11 •Bakgrund –Produktion av TI går inte alltid hand i hand med produktion och design av utbildningsmaterial. –Detta medför dubbelarbete och redundans av information.

12 AP 4, Förenade produktionsmiljöer, Gemensam produktion och styrning av alla typer av TI 2014-07-02 12 •Aktiviteter –Beskriva problem och uppskatta kostnader för dubbelarbete –Bedöma aktuell forskning och praktik –Jämföra TI-företagens hantering av gemensamma informationskällor med andra företags/branschers hantering –Utforma och utvärdera demonstrationsfall –Utforma och utvärdera rekommendationer för utbyta av TI mellan olika miljöer för återanvändning av information AP 4, Förenade produktionsmiljöer, Gemensam produktion och styrning av alla typer av TI •Aktiviteter –Beskriva problem och uppskatta kostnader för dubbelarbete –Bedöma aktuell forskning och praktik –Jämföra TI-företagens hantering av gemensamma informationskällor med andra företags/branschers hantering –Utforma och utvärdera demonstrationsfall –Utforma och utvärdera rekommendationer för utbyta av TI mellan olika miljöer för återanvändning av information

13 AP 5: Gemensam TI-kultur •Bakgrund –Kulturella skillnader/spänningar inom TI-området •Teknologisk kultur vs. Kommunikativ kultur •Ren TI-produktion vs. Produktion av utbildningsmaterial – Styrka vs. Något som försvårar samarbete 13

14 AP 5: Gemensam TI-kultur •Aktiviteter –Beskriva/identifiera den teknologiska respektive kommunikativa kulturen. –Beskriva/identifiera organisationens och situationens betydelse för utvecklandet av dessa kulturer –Identifiera problem som existensen av de båda kulturerna innebär för uppnåendet av en gemensam produktion och styrning av TI –Utforma scenarion som visar hur en kulturell förändring skulle kunna påverka TI området –Utforma rekommendationer för vilka kulturella förändringar eller mål som bör genomföras och uppnås för att skapa gemensam produktion och styrning av TI –Genomföra seminarier med företrädare från de olika kulturerna 14

15 AP 6: Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation •Bakgrund –Kompetensförsörjning inom TI-företag är en utmaning eftersom det saknas en självklar gemensam utbildning för de anställda –Svårigheter att beskriva vilken kompetens en person har vid såväl intern kompetenskartläggning som vid nyrekrytering 15

16 AP 6: Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation •Aktiviteter –Bedöma aktuell forskning och praktik –Identifiera och analysera “best practice” –Testa metoder och verktyg för att stödja informellt lärande –Utforma en kompetensportfölj –Utforma rekommendationer 16

17 AP 7: Sikte på Nästa Generation av TI •Bakgrund –Metoder, tekniker och verktyg för produktion och hantering av TI befinner sig i snabb utveckling –Vilka teknikområden är relevanta för TI-områdets framtida utveckling? –Exempel på områden och frågeställningar : •Mobilt lärande •Säkerhetsaspekter på teknikinformation •Miljövänliga media •Vad kan göras för att möta nya krav på TI, så som t ex "just in time" och "just right"? •Vad kan göras för att hantera sammansatta TI-produkter, dvs. "systems of systems"? •Hur kan TI organiseras och struktureras samt anpassas till olika situationer och användningsmiljöer? 17

18 AP 7: Sikte på Nästa Generation av TI •Aktiviteter –Bedöma aktuell forskning och praktik –Testa metoder, tekniker och verktyg –Genomföra seminarier –Utforma rekommendationer 18

19 AP 8: Nätverksbyggande och etablering av ett gemensam företagsneutralt nätverk •Syfte: dela erfarenheter, samverka när det gäller exempelvis spridning av teknik eller påverka en standard. Behov även efter projektets slut •Aktiviteter - inventera olika typer av nätverk, samt former för nätverkssamarbeten - inventera dagens nätverk samarbetsformer – internt och externt inom TI - analysera hinder och förutsättningar för nätverk - utvärdera och identifiera ”lessons learned” av befintliga nätverk - inventera/analysera samarbetsbehov (typer av önskvärda nätverk, målgrupper samt former för nätverkande) - etablera ett gemensamt företagsneutralt nätverk 19

20 AP 9: Marknadsföring och förstärkning av TI-området •Bakgrund –TI-området är en ”doldis” –Teknikinformatör ett yrke som inte många känner till –AP 9 syftar till att: •Göra TI-området känt och accepterat •Förstärka TI-områdets identitet 20

21 AP 9: Marknadsföring och förstärkning av TI-området •Aktiviteter –identifiera identiteten –utforma marknadsföringsplan –genomföra aktiviteter enligt marknadsföringsplan 21

22 AP 10: Årlig nationell konferens/branschmässa •Planering och genomförande av årlig nationell konferens. 2014-07-02 22


Ladda ner ppt "2014-07-02 1. - etablera och utveckla en integrerad produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och redundant lagrad information - förbättra och effektivisera."

Liknande presentationer


Google-annonser