Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 13 Inköpsavdelningens organisation och struktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 13 Inköpsavdelningens organisation och struktur."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 13 Inköpsavdelningens organisation och struktur

2 Program  Inköpsfunktionens struktur i organisationen  De bakomliggande faktorer som avgör inköps roll, position och organisationsuppbyggnad.  Nivåer för uppgifter, ansvar och befogenhet  Organisationella strukturer inom inköpsfunktionen  Befattningsprofiler inom inköp

3 Inköpsfunktionens organisationsstruktur  Beror starkt på verksamhetens egenskaper och omvärldsfaktorer  Olika nivåer av centraliserad eller decentraliserad struktur  Centraliserad  Centraliserad hybrid  Hybrid  Decentraliserad hybrid  Decentraliserad  Vanligtvis väljs en blandad organisationsstruktur

4 Inköpsdirektörens rapporteringskanal Organisationell rapporteringskanal/linje 200319951987 Totalt #%#%#% Vice verkställande direktör4816.90 %5418.75%62.06% Ekonomidirektör4616.20%3411.18%217.22% Vicedirektör4315.14%4715.46%5418.56% Verkställande direktör4114.44%4815.76%4716.15% Operativ direktör217.39%---- Administrativ direktör217.39 %268.55%4013.75% Produktionsdirektör/ chef drift- och tillverkning 196.69 %4815.79%7124.40% Övriga196.69 %185.92%237.90% Koncernchef/Chef stödfunktioner175.99%20.66%-- Material/logistikchef51.76%227.24%258.59% Konstruktionschef41.41%20.66%41.37% Sammanlagt284100.00%304100.00%291100.00% Johnson and Leenders (2004)

5 Organisationsstruktur för försörjning Organisationsstruktur200319951987 Totalt #%#%#% Centraliserad7225.35 %6922.85%8328.04% Centraliserad hybrid11640.85 %---- Hybrid289.86 %19664.90%17559.12% Decentraliserad hybrid4616.20 %---- Decentraliserad227.75 %3712.25%3812.84% Sammanlagt284100.00%302100.00%296100.00% Dessa siffror visar att inköp, under de senaste årtiondena, har blivit betydligt mer synligt i högsta ledningen i större företag Johnson and Leenders (2004)

6 Faktorer som påverkar inköpsavdelningens rapporteringshierarki  Den organisationella lokaliseringen beror på vilken syn ledningen har på inköpsfunktionen.  Ledningen syn beror på följande faktorer:  Inköpens andel av slutproduktens tillverkningskostnad  Företagets ekonomiska ställning  Till vilken omfattning företaget är beroende av leverantörsmarknaden

7 Uppgifter, ansvar och befogenheter Strategiska inköpsbeslut (långsiktig påverkan)  Utveckling och utfärdande av riktlinjer för verksamheten, processer och arbetsbeskrivningar som ger inköpsavdelningen befogenheter  Utveckling och implementering av program för granskning och revision  Outsourcing av aktiviteter och/eller funktioner  Etablerande av långtidsavtal med prioriterade leverantörer  Införande av en leverantörsstrategi baserad på multi- eller single sourcing  Större investeringar  Beslut om ekonomiska investeringar i leverantörer (dvs. integration i tidigare led)  Utformande av policyer avseende internprissättning och internhandel  Utformande av policyer avseende reciproka avtal, motköpsavtal etc.

8 Taktiska inköpsbeslut (påverkan på medellång tid)  Koncernavtal och/eller årsavtal  Utformande och utveckling av program för värdeanalys  Införande och utförande av kvalitetscertifieringsprogram för leverantörer  Val och kontraktering av leverantörer i allmänhet  Program inriktade på minskande av leverantörsbasen Operativa inköpsbeslut (kortsiktig påverkan)  Orderprocess  Leveransbevakningsaktiviteter avseende frisläppta order  Fakturahantering och betalning  Problemlösning  Övervakning och utvärdering av leverantörers prestationsförmåga Uppgifter, ansvar och befogenheter

9  Förhållanden mellan tre ledningsnivåer och några ledande befattningar Strategisk nivåXXX Taktisk nivåXXX Operativ nivåXX Högsta ledningen Logistik- ledningen Inköps- ledningen Inköps- ansvarig Inköpsassistent/ materialplanerare Ledande befattning Uppgifter, ansvar och befogenheter

10  Strukturer för företag uppdelade på flera enheter  Decentraliserat inköp: Affärsenheten är ansvarig för alla inköpsbeslut  Stabs/linjeorganisation: både koncerninköp och inköp inom affärsenheten finns parallellt och delar upp ansvar och aktiviteter mellan sig.  Centraliserat inköp: central inköpsavdelning som är ansvarig för strategiska och taktiska inköpsbeslut  Hybridstruktur: kombination av de tre föregående strukturerna med syfte att kombinera gemensamma behov mellan verksamhetsenheterna. Det finns olika sorters samordning: Frivillig koordinering, Inköpsledare och Ledande designkoncept.  Tvärfunktionella sourcingteam: kontraktering sker centralt genom ett sortimentsteam. Men, alla operativa inköpsaktiviteter är decentraliserade. Organisationsstrukturer för inköp

11 Centraliserat versus decentraliserat inköp: Några kriterier att beakta:  Gemensamhet i inköpsbehoven  Geografisk lokalisering  Leverantörsmarknadsstruktur  Besparingspotentialer  Behov av expertis  Prisvariationer  Kundbehov I praktiken utgör dessa faktorer beslutsgrunder för att bestämma om man ska köpa centralt eller på annat sätt. Organisationsstrukturer för inköp

12 Struktur för centraliserad inköpsorganisation (exempel) Ledningsgrupp Koncerninköp Koncernstab Division ADivision BDivision C  Produktion  Marknadsföring/försäljning  Produktion  Marknadsföring/försäljning  Produktion  Marknadsföring/försäljning

13 Organisationsstrukturer för inköp Struktur för centraliserad inköpsorganisation (exempel) Ledningsgrupp Koncernstab Division ADivision BDivision C  Inköp  Produktion  Marknadsföring/försäljning  Inköp  Produktion  Marknadsföring/försäljning  Inköp  Produktion  Marknadsföring/försäljning

14 Fördelar  Direkt ansvar för de operativa bolagen  Stark kundorientering gentemot den interna mottagaren  Mindre byråkratiska inköpsprocedurer och större operativ flexibilitet  Mindre friktion tack vare samordning  Direkt kommunikation med leverantörer Nackdelar  Utspridd köpkraft, brist på skalfördelar  Inte enhetlig behandling av leverantörer  Utspridda leverantörs- marknadsundersökningar  Begränsade möjligheter att bygga särskild expertis för inköp, leverantörsmarknader.  Olika kommersiella inköpsvillkor hos de olika operativa bolagen Fördelar och nackdelar med decentraliserat inköp Organisationsstrukturer för inköp

15 Centraliserad / decentraliserad inköpsstruktur (exempel) Organisationsstrukturer för inköp Ledningsgrupp Koncerninköp Koncernstab Division A Division BDivision C Produktion Inköp Marknad / försäljning Produktion Inköp Marknad / försäljning Produktion Inköp Marknad / försäljning Hierarkisk struktur Funktionell struktur

16 Tvärfunktionella inköpsteam vid IBM Van Weele och Rozemeijer (1996) Inköpsdirektör Division nr. 1 Division nr. 2 Division nr. 3 Division nr. 4 Division nr. 5 Division nr. 6 Inköpschef ooo+ooo+ ++++++ oooooooo oooooo oooo oooooo + Ledande person o Medlem Inköps- chefernas råd Globala sortiments råd - Kabelkontaktorer - Kemikalier - Kretskortsmontage - etc. Organisationsstrukturer för inköp

17 Konsekvenser för professionella inköpare FunktionAnsvarKunskaper som krävs Inköpsdirektör (CPO)Utveckla företagets sourcingstrategier, system och rapporter. Allmänna ledaregenskaper Ledarskap Kommunikationsförmåga KoncerninköpareStrategiska sortimentKommersiella färdigheter Långsiktig planeringshorisont Bred affärsinriktning Kommunikationsförmåga KategoriinköpareNya material och komponenter Nya leverantörer Allmän teknisk utbildning Medellång planeringshorisont Kommersiella färdigheter Kommunikationsförmåga ProjektinköpareInvesteringsvaror, varor för underhåll och tjänster Projektledaregenskaper Teknisk utbildning Inköpare ickeproduktrelaterat Allmänna varor, anläggningsmaterial och tjänster Generalist Företagsadministration Kommunikationsförmåga Operativ inköpare Materialplanerare Materialplanering Orderhantering Problemlösning Leverantörsvärdering Allmänna kunskaper Pragmatisk Kunddriven Stresstålig

18  Jämfört med tio år sedan är professionella inköpare:  Högre utbildade (handelshögskola, master)  Ansvariga för mer pengar  Oftare kvinnor  Förhandlar oftare fram långtidsavtal  Inblandade i outsourcingbeslut  Tar den globala marknaden i beaktning  Minskar kostnader och antal leverantörer Konsekvenser för professionella inköpare

19 Slutsatser  Inköpsstrukturer verkar variera mycket mellan företag. Detta beror på högsta ledningens syn på inköp och försörjning.  Vid analys av omfattning, uppgifter, ansvar och befogenheter för inköpsfunktionen skiljer vi på strategisk, taktisk och operativ nivå.  Inköpsstrukturer verkar vara volatila: en period av centraliserat inköp följs ofta av en förändring i motsatt riktning.


Ladda ner ppt "Kapitel 13 Inköpsavdelningens organisation och struktur."

Liknande presentationer


Google-annonser