Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 1 Nationella patientöversikter Nationell IT-strategi – tillgänglig och säker information inom vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 1 Nationella patientöversikter Nationell IT-strategi – tillgänglig och säker information inom vård."— Presentationens avskrift:

1 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 1 Nationella patientöversikter Nationell IT-strategi – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Lars Jerlvall IT-strateg

2 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 2 Nationella IT-strategin - visionen •För medborgaren enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt den egna hälsosituationen – tillgänglighet och delaktighet •För personalen inom vård och omsorg välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar arbetet •Ansvariga för vård och omsorg kan följa upp patientsäkerhet, vårdkvalitet och resursfördelning

3 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 3 Målet - Rätt information till rätt person i rätt tid •Behörig vårdgivare skall, med patientens samtycke, ges omedelbar tillgång till journalinformation, som är viktig för en säker vård. •Informationen skall kunna nås oberoende av organisation – offentliga och privata vårdgivare eller kommunal vård och omsorg. Stöd för ökad mångfald av vårdgivare • Patienten skall på ett säkert sätt själv kunna ta del av egen information från journalen t ex provsvar, läkemedelslista etc

4 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 4 Vad görs för att nå målen? En nationell handlingsplan 1.Förnyad lagstiftning 2.Enhetligt utformat innehåll i journalsystemen 3.Nationella säkerhetslösningar för informationsutbyte 4.Nationella patientöversikten 5.Vårdråd på webb och telefon 6.Kvalitetsregisten 7.Styrmodell för samordnad utveckling ”PLATT- FORMEN” ANVÄNDAR- NYTTAN STYRNING

5 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 5 4. Nationell patientöversikt och Patientens läkemedelsordinationer Nationell patientöversikt •Personuppgifter •Aktuella vårdkontakter •Kroniska sjukdomar •Varningsinformation t ex allergier •Aktuella undersökningsresultat Patientens läkemedelsordinationer •Läkare, apotek och patient har alltid tillgång till uppdaterad information om pågående läkemedelsbehandling Viktiga tjänster för ökad patientsäkerhet! ANVÄNDAR- NYTTAN

6 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 6 27 Maj 2008 NPÖ Bakgrund och syfte •Projektet startade 2004 •Ökad patientsäkerhet •Banbrytare för gemensamma lösningar •Pilot genomförd i fyra landsting 2005-2006 •Upphandling av Nationell Patientöversikt är genomförd 22 augusti 2008

7 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 7 Nationell IT-strategi 2008-10-15

8 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 8 Status Etableringen av lösning pågår för fullt •användargränssnitt •RIV-specifikationer •gränssnittsspecifikationer •tillämpningsanvisning •test av funktion och innehåll Beställaren ansvarar för •anslutning av Apotekets läkemedelsförteckning •samordning och säkerställande av integration mot BIF-tjänster •ta fram checklista för arbetet med anslutning •ta fram en utrullningsplan •ta fram avtal •överlämning till förvaltning

9 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 99 Patientöversikt i Europa

10 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 10 From Strategies to Services •Provide concrete cross border services that ensures a safe, secure and efficient medical treatment for citizens when travelling across Europe. •Focus on services close to the patient: –European Patient Summary –ePrescribing across the EU •Build on existing National eHealth Projects and use experiences and knowledge from all Member States.

11 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 11 2008 marks a new era in legal and policy framework for EU Cooperation on eHealth •Proposal for a European Directive on patients’ rights in cross-border healthcare. •Commission Recommendation on cross-border interoperability of electronic health record systems. •Upcoming Communication on telemedicine for advanced home care and chronic diseases. •eHealth Standardisation Mandate 403.

12 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 12 The epSOS Project Team •The Project Team consists of 27 beneficiaries from 12 member states: – 9 National Ministries of Health – 16 National/regional Competent Centers Including 100+ Contributors –IHE-Europe representing ICT industry team –Empirica responsible for administrative management

13 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 13

14 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 14 1. Patientdatalagen •Propositionen behandlad av vårriksdagen – lagen träder i kraft 1 juli 2008 •Bred politisk uppslutning

15 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 15 2. Enhetligt utformad vårdinformation – informationsstruktur och terminologi Gemensamma begrepp och termer samt enhetlig disposition av innehållet gör att informationen kan överföras mellan olika IT system t ex •Journal till journal •Landsting till kommun •Journal till kvalitetsregister Första utgåvan av regelverk levererad ”PLATT- FORMEN”

16 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 16 3. Nationella säkerhetslösningar för informationsutbyte enligt nya lagen Säkerhetstjänster (BIF) som lever upp till den nya patientdatalagen upphandlade i april 2008 •Säker identifiering av användare •Behörighetskontroll •Patientsamtycke •Loggning Förutsätter att alla landsting har •Gemensam katalog för personer, befattningar och enheter (HSA) – slutfört vid årsskiftet 2008/2009 •Tjänstekort för användarna (SITHS) införs 2008 och 2009 ”PLATT- FORMEN”

17 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 17 Teknisk infrastruktur •Sjunet – alla landsting, 30 kommuner, 54 övriga (privata vårdgivare, leverantörer) •HSA-katalogen – införd i 15 landsting varav 8 är tillgängliga nationellt •SITHS (tjänstecertifikat) – 7 landsting har organisation för att utfärda kort, 12000 användare •Regelverk för teknisk arkitektur har publicerats i VIT-boken •BIF (tjänster för roll- och behörighets- hantering) upphandling sedan juni 2007 – slutförd i april 2008

18 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 18 Nationell Patientöversikt •Förutsätter HSA, SITHS och BIF på plats – möter krav i patientdatalagen •Upphandling av NPÖ avslutad i mars 2008 •Provinstallation av BIF och NPÖ första kvartalet 2009 förbereds i Örebro (landsting och kommun)

19 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 19 IT-stöd för läkemedelshantering •Breddinförande av läkemedelslistor förutsätter HSA, SITHS och BIF på plats •Två tredjedelar av alla recept elektroniska •Standardiserat nationellt e-receptformat levererat •Programstyrning av nationella läkemedelsprojekt införd – konsolidering mot färre projekt •SIL (förskrivarstöd) i produktion – alla landsting anslutna. Integration klar mot tre journalsystem och ytterligare 11 pågår/planeras

20 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 20 5. Vårdråd på webb och telefon – en ingång till sjukvården i Sverige Vården på Webben •Nationell nivå (utbud, väntetider, valfrihet) •Regional/lokal nivå •Inkluderar personliga tjänster regionalt Vårdråd på telefon •Nationellt nummer 1177 •Gemensamt rådgivningsstöd – vårdgivarna kan samverka t ex olika språk •Dokumentationsstöd ANVÄNDAR- NYTTAN

21 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 21 Information och tjänster på webb och telefon Personliga webbtjänster förutsätter HSA och e-ID •”www.sjukvardsradgivningen.se” – upp till en miljon besök per månad •”Fråga doktorn” > 10.000 frågor besvarade •Första generationen personliga tjänster (MVK genom avtal med SLL) införda i fyra landsting och ytterligare fem under etablering •Ny webbplattform upphandlad kvartal 2, 2008 •11 landsting har avtal om VPT/1177 – når 51% av befolkningen

22 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 22 Årliga resurser nationell IT i vård och omsorg 2007-2009 •Landstingen tillskjuterca 220 •Staten (Dagmarmedel)ca 100 Summa 320 mkr I totalsumman ingår drift och förvaltning av befintlig gemensam IT (”sjukvardsradgivningen.se”, Sjunet, Kvalitetsregistren, EiRA mm) Summan av landstingens ”egna” IT-kostnader 6000 mkr per år Det nationella arbetet innebär delad kostnad mellan landstingen för annars kostsam parallell utveckling lokalt!

23 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 23 TEKNISK INFRASTRUKTUR Nät, regional och nationell datalagring ”MJUK INFRASTRUKTUR” Klassifikationer, informationsstruktur, terminologi ROLL- OCH BEHÖRIGHETSHANTERING Katalog, tjänstecertifikat (kort), patient- samtycke, åtkomstkontroll LAGAR OCH REGELVERK BEHOV AV INFORMATION FÖR EN GOD VÅRD Standardiserade gränssnitt JOURNAL KOMMUN JOURNAL LANDS- TING X JOURNAL LANDS- TING Y Nationell LÄKE- MEDELS- INFO Nationell PATIENT ÖVER SIKT Den nationella ”plattformen”

24 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 24 Förslag Lagstiftning Tillämpning Utveckling Tillämpning Förvaltning Alla landsting med, successivt allt fler anslutna kommuner Införande i landsting och vissa kommuner Alla landsting med Begränsat införande Breddinförande påbörjat, Alla med Utveckling/anskaffning Etablering och test, Breddinförande Utveckling/anskaffning Successivt införande i landstingen Patientdatalag IT-regelverk (RIV mm) Kommunikations- nät (Sjunet) Katalog (HSA) Tjänstekort (SITHS) Behörighet och samtycke (BIF) Patientöversikt Vården på Webben 2007 2008 2009 Tidplan landstingen

25 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 25

26 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 26 Nationell och lokal utveckling måste ske parallellt – ”hemläxan” •Det nationella arbetet skapar förutsättningar för informationsutbyte både nationellt och mellan system inom landstingen samt med kommunerna •Varje huvudman måste införa säkerhetslösningar, som möter patientdatalagens krav, och ansluta sina system •Den gemensamma katalogen och tjänstekort för vårdpersonalen har högsta prioritet – grundförutsättning!

27 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 27 Framgångsfaktorer för nationell IT-samverkan i vård och omsorg •Leverera märkbar nytta för patienterna och vården - inte bara infrastruktur •Realistiska förväntningar på leveranser – stegvis utveckling •Kostnadskontroll •Långsiktig planering och finansiering •Medverkan från kärnverksamhet och IT- ansvariga i vård och omsorg inklusive kommuner och privatvård

28 Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 28 Tack för uppmärksamheten! Kontakt gosta.malmer@skl.se


Ladda ner ppt "Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg 1 Nationella patientöversikter Nationell IT-strategi – tillgänglig och säker information inom vård."

Liknande presentationer


Google-annonser