Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella patientöversikter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella patientöversikter"— Presentationens avskrift:

1 Nationella patientöversikter
Nationell IT-strategi – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Lars Jerlvall IT-strateg

2 Nationella IT-strategin - visionen
För medborgaren enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt den egna hälsosituationen – tillgänglighet och delaktighet För personalen inom vård och omsorg välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar arbetet Ansvariga för vård och omsorg kan följa upp patientsäkerhet, vårdkvalitet och resursfördelning

3 Målet - Rätt information till rätt person i rätt tid
Behörig vårdgivare skall, med patientens samtycke, ges omedelbar tillgång till journalinformation, som är viktig för en säker vård. Informationen skall kunna nås oberoende av organisation – offentliga och privata vårdgivare eller kommunal vård och omsorg. Stöd för ökad mångfald av vårdgivare Patienten skall på ett säkert sätt själv kunna ta del av egen information från journalen t ex provsvar, läkemedelslista etc

4 Vad görs för att nå målen? En nationell handlingsplan
Förnyad lagstiftning Enhetligt utformat innehåll i journalsystemen Nationella säkerhetslösningar för informationsutbyte Nationella patientöversikten Vårdråd på webb och telefon Kvalitetsregisten Styrmodell för samordnad utveckling ”PLATT- FORMEN” ANVÄNDAR- NYTTAN STYRNING

5 4. Nationell patientöversikt och Patientens läkemedelsordinationer
Personuppgifter Aktuella vårdkontakter Kroniska sjukdomar Varningsinformation t ex allergier Aktuella undersökningsresultat Patientens läkemedelsordinationer Läkare, apotek och patient har alltid tillgång till uppdaterad information om pågående läkemedelsbehandling Viktiga tjänster för ökad patientsäkerhet! ANVÄNDAR- NYTTAN

6 NPÖ Bakgrund och syfte Projektet startade 2004 Ökad patientsäkerhet
Banbrytare för gemensamma lösningar Pilot genomförd i fyra landsting Upphandling av Nationell Patientöversikt är genomförd Ökad patientsäkerhet Undvika överbehandling Onödiga provtagningar Tidsfördröjning Vårdkontakter Banbrytare för gemensamma lösningar Infrastruktur Säkerhetslösningar 27 Maj 2008 22 augusti 2008 6

7 Nationell IT-strategi 2008-10-15

8 Status Etableringen av lösning pågår för fullt användargränssnitt
RIV-specifikationer gränssnittsspecifikationer tillämpningsanvisning test av funktion och innehåll Beställaren ansvarar för anslutning av Apotekets läkemedelsförteckning samordning och säkerställande av integration mot BIF-tjänster ta fram checklista för arbetet med anslutning ta fram en utrullningsplan ta fram avtal överlämning till förvaltning

9 Patientöversikt i Europa
9 9 9

10 From Strategies to Services
Provide concrete cross border services that ensures a safe, secure and efficient medical treatment for citizens when travelling across Europe. Focus on services close to the patient: European Patient Summary ePrescribing across the EU Build on existing National eHealth Projects and use experiences and knowledge from all Member States. Is it worth it!?! Is often the first question. In 20 years from now I cannot imagine not being able to reach these services. 10 10

11 eHealth Standardisation Mandate 403.
2008 marks a new era in legal and policy framework for EU Cooperation on eHealth Proposal for a European Directive on patients’ rights in cross-border healthcare. Commission Recommendation on cross-border interoperability of electronic health record systems. Upcoming Communication on telemedicine for advanced home care and chronic diseases. eHealth Standardisation Mandate 403. Directive Proposal, Brussels, , COM(2008) 414 final, 2008/0142 (COD) Personal Union (CP) with Mandate 403 11 11

12 The Project Team consists of 27 beneficiaries from 12 member states:
The epSOS Project Team The Project Team consists of 27 beneficiaries from 12 member states: 9 National Ministries of Health 16 National/regional Competent Centers Including 100+ Contributors IHE-Europe representing ICT industry team Empirica responsible for administrative management Current view. 12 12

13

14 1. Patientdatalagen Propositionen behandlad av vårriksdagen – lagen träder i kraft 1 juli 2008 Bred politisk uppslutning

15 Gemensamma begrepp och termer samt
2. Enhetligt utformad vårdinformation – informationsstruktur och terminologi ”PLATT- FORMEN” Gemensamma begrepp och termer samt enhetlig disposition av innehållet gör att informationen kan överföras mellan olika IT system t ex Journal till journal Landsting till kommun Journal till kvalitetsregister Första utgåvan av regelverk levererad

16 3. Nationella säkerhetslösningar för informationsutbyte enligt nya lagen
”PLATT- FORMEN” Säkerhetstjänster (BIF) som lever upp till den nya patientdatalagen upphandlade i april 2008 Säker identifiering av användare Behörighetskontroll Patientsamtycke Loggning Förutsätter att alla landsting har Gemensam katalog för personer, befattningar och enheter (HSA) – slutfört vid årsskiftet 2008/2009 Tjänstekort för användarna (SITHS) införs 2008 och 2009

17 Teknisk infrastruktur
Sjunet – alla landsting, 30 kommuner, 54 övriga (privata vårdgivare, leverantörer) HSA-katalogen – införd i 15 landsting varav 8 är tillgängliga nationellt SITHS (tjänstecertifikat) – 7 landsting har organisation för att utfärda kort, användare Regelverk för teknisk arkitektur har publicerats i VIT-boken BIF (tjänster för roll- och behörighets-hantering) upphandling sedan juni 2007 – slutförd i april 2008

18 Nationell Patientöversikt
Förutsätter HSA, SITHS och BIF på plats – möter krav i patientdatalagen Upphandling av NPÖ avslutad i mars 2008 Provinstallation av BIF och NPÖ första kvartalet förbereds i Örebro (landsting och kommun)

19 IT-stöd för läkemedelshantering
Breddinförande av läkemedelslistor förutsätter HSA, SITHS och BIF på plats Två tredjedelar av alla recept elektroniska Standardiserat nationellt e-receptformat levererat Programstyrning av nationella läkemedelsprojekt införd – konsolidering mot färre projekt SIL (förskrivarstöd) i produktion – alla landsting anslutna. Integration klar mot tre journalsystem och ytterligare 11 pågår/planeras

20 5. Vårdråd på webb och telefon – en ingång till sjukvården i Sverige
Vården på Webben Nationell nivå (utbud, väntetider, valfrihet) Regional/lokal nivå Inkluderar personliga tjänster regionalt Vårdråd på telefon Nationellt nummer 1177 Gemensamt rådgivningsstöd – vårdgivarna kan samverka t ex olika språk Dokumentationsstöd ANVÄNDAR- NYTTAN

21 Information och tjänster på webb och telefon
Personliga webbtjänster förutsätter HSA och e-ID ” – upp till en miljon besök per månad ”Fråga doktorn” > frågor besvarade Första generationen personliga tjänster (MVK genom avtal med SLL) införda i fyra landsting och ytterligare fem under etablering Ny webbplattform upphandlad kvartal 2, 2008 11 landsting har avtal om VPT/1177 – når 51% av befolkningen

22 Årliga resurser nationell IT i vård och omsorg 2007-2009
Landstingen tillskjuter ca 220 Staten (Dagmarmedel) ca 100 Summa mkr I totalsumman ingår drift och förvaltning av befintlig gemensam IT (”sjukvardsradgivningen.se”, Sjunet, Kvalitetsregistren, EiRA mm) Summan av landstingens ”egna” IT-kostnader 6000 mkr per år Det nationella arbetet innebär delad kostnad mellan landstingen för annars kostsam parallell utveckling lokalt!

23 Den nationella ”plattformen”
PATIENT ÖVER SIKT Nationell LÄKE- MEDELS- INFO JOURNAL LANDS- TING X JOURNAL LANDS- TING Y JOURNAL KOMMUN LAGAR OCH REGELVERK BEHOV AV INFORMATION FÖR EN GOD VÅRD Standardiserade gränssnitt ROLL- OCH BEHÖRIGHETSHANTERING Katalog, tjänstecertifikat (kort), patient- samtycke, åtkomstkontroll ”MJUK INFRASTRUKTUR” Klassifikationer, informationsstruktur, terminologi TEKNISK INFRASTRUKTUR Nät, regional och nationell datalagring

24 Tidplan landstingen 2007 2008 2009 Patientdatalag
Förslag Lagstiftning Tillämpning IT-regelverk (RIV mm) Utveckling Tillämpning Förvaltning Kommunikations-nät (Sjunet) Alla landsting med, successivt allt fler anslutna kommuner Katalog (HSA) Införande i landsting och vissa kommuner Alla landsting med Tjänstekort (SITHS) Begränsat införande Breddinförande påbörjat, Alla med Behörighet och samtycke (BIF) Utveckling/anskaffning Etablering och test, Breddinförande Patientöversikt Utveckling/anskaffning Etablering och test, Breddinförande Vården på Webben Utveckling/anskaffning Successivt införande i landstingen

25

26 Nationell och lokal utveckling måste ske parallellt – ”hemläxan”
Det nationella arbetet skapar förutsättningar för informationsutbyte både nationellt och mellan system inom landstingen samt med kommunerna Varje huvudman måste införa säkerhetslösningar, som möter patientdatalagens krav, och ansluta sina system Den gemensamma katalogen och tjänstekort för vårdpersonalen har högsta prioritet – grundförutsättning!

27 Framgångsfaktorer för nationell IT-samverkan i vård och omsorg
Leverera märkbar nytta för patienterna och vården - inte bara infrastruktur Realistiska förväntningar på leveranser – stegvis utveckling Kostnadskontroll Långsiktig planering och finansiering Medverkan från kärnverksamhet och IT-ansvariga i vård och omsorg inklusive kommuner och privatvård

28 Tack för uppmärksamheten!
Kontakt


Ladda ner ppt "Nationella patientöversikter"

Liknande presentationer


Google-annonser