Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister."— Presentationens avskrift:

1 ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister

2 Slutsatser tidigare studier - ett komplext system •många olika verksamheter, behovs- & problemområden •utvecklingsarbete bedrivs ofta i tidsbegränsade projekt utan koordinering med utgångspunkt i behov & problem •att bearbeta delområde efter delområde utan helhetsperspektiv riskerar att bevara systembrister eller skapa nya

3 Äldre Multisjuka Multisviktande Sköra Funktionsnedsatta Fjärdeåldrare Mat Läkemedel Tänder/Uppsökande munhälsovård Rehabilitering/Funktionsträning Biståndsbedömning Hemtjänst Sjukhusets slutenvård Vårdplanering Samverkan Akutmottagning Mångprofessionella team Hjälpmedel Samhällskostnader Boende Säbo/Kvarbo Anhöriga/ Närstående Dokumentation (sluten-& öppenvård, hemtjänst) Vårdval/kundval Vårdcentral/Husläkarmottagning Gemensam teknik för informationsöverföring

4 Slutsats – dysfunktionell organisering •dysfunktionell organisering & ledning drabbar både multisjuka/ multisviktande & de som arbetar närmast inom vård & omsorg •personal uppfattar behov & problem men verkar i en struktur som försvårar lösning av de problem man står inför •huvudfrågan rör inte attityder, värdegrund eller bemötande utan om hur vi genom bättre organisering skapar högre värde för samtliga ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39

5 Samarbete mellan huvudmän, vård- & omsorgs- nivåer löser sig inte av sig självt •på lednings- & verksamhetsnivå krävs kommunens & landstingets gemensamma –bild av hur verkligheten för äldre med sammansatta behov ser ut –målbeskrivning –verksamhetsplanering –uppföljning & revision –budget •samarbete måste organiseras, ledas & styras ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39

6 Gävlerapporten: Äldreteam vision och verklighet Ulla Gurner, Dag Norén, Rolf Bowin, Agneta Brinne April 2010 Finns bl a som Äldrecentrumrapport 2010:7

7 Undersökningsgrupp •75+ & under en tolvmånadersperiod ha vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under perioden diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper enligt ICD10. •varje undersökningsområde ska ha minst 20 multisjuka undersökningspersoner och minst två listade multisjuka på varje vårdcentral i området. ulla.gurner@skl.se mobil:076-762 50 39

8 Syfte •identifiera systembrister •hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre kunden bättre vård- och omsorgskvalité •öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre •utvärdera och vidareutveckla metoden för kontinuerlig användning ulla.gurner@skl.se mobil:076-762 50 39

9 ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39 Studierna baserade på olika data för perioder om 1.5 år •Intervjudata - multisjuka, anhöriga/närstående, personal & verksamhetsansvariga •Registerdata - slutenvård, öppenvård & kommunens äldreomsorg •Journaldata - primärvård, specialistvård, slutenvård - biståndsbedömningar, - beslut, - beställningar osv samt utförardokumentation •Läkemedelsdata -intervju med multisjuk om faktiskt läkemedelsintag samt genomgång av läkemedelsdokumentation i journaler (genomförs av apotekare) -analys av aktuell läkemedelslista •Kostnader för vård, omsorg & anhörig-/närståendestöd

10 Om äldreteamen: •verksamhetschef på hälsocentralen har huvudansvaret för att teamen bildas •hälsocentralernas verksamhetschefer & hemtjänstens enhetschefer ska båda skapa förutsättningar för äldreteamens arbete Ulla Gurner SKL 076-762 50 3910

11 I det lokala äldreteamet ska finnas •från primärvården –distriktssköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast •från kommunen –biståndshandläggare, hemtjänstområdets verksamhetschef & representant för hemtjänstpersonal Ulla Gurner SKL 076-762 50 3911

12 I de lokala teamen ska även •läkare delta vid behov - minst ett hembesök per år •geriatriker från Gävle sjukhus - operativ & konsultativ roll •varje multisjuk/multisviktande - en egen kontaktperson -på hälsocentralen -inom hemtjänsten •den äldre och anhörig ska kunna nå teamet via telefon mellan 7.00-23.00 – övrig tid sjukvårdsrådgivningen Ulla Gurner SKL 076-762 50 3912

13 Ulla Gurner SKL 076-762 50 39 Vad analyserades? 22 multisjuka 75+ (2 från varje hälsocentral) •Intervjuer multisjuka & anhöriga/närstående (juni-sep 2008) –bedömning av problem & behov samt uppfattning om sluten- och öppenvård, hälsocentralen, kommunens äldreomsorg & anhörigas stöd •Register (jan 2007 - juni 2008) - slutenvård - hälsocentral och övrig öppenvård - kommunens äldreomsorg •Journaler (jan 2007 -juni 2008) - hälsocentralens journaler - äldreomsorgens biståndsbedömningar, beslut & övrig dokumentation •Läkemedelslistor –hälsocentralens aktuella läkemedelslista (analyser Johan Fastbom) •Kostnadsberäkningar –kostnader för sluten- och öppenvård, äldreomsorg och anhörigstöd tillkom våren 2009 (Dag noren & Rolf Bowin - HCM) 13

14 Slutenvård •5.3 gånger inom sluten sjukhusvård (3 – 12) •32 dgr medelvårdtid (5 – 149) median 21 dgr •5.6 diagnoser från olika sjukdomsklasser inom slutenvård (3 - 12) •7.1 olika symptom och problem (vanligast trötthet, yrsel, smärta, ledsenhet) Ulla Gurner SKL 076-762 50 3914

15 22 multisjuka undersökningspersoner •under 2007 fanns 161 multisjuka i Gävle •uppföljningen omfattar 22 •ingen har känt till eller varit inskriva i Äldreteam •2 inskrivna som hemsjukvårdspatienter periodens sex, resp två sista mån •1 pers inskriven i palliativt team periodens sista två mån •3 har under perioden fått egenvårdsintyg •3 har av slutenvården betecknats som multisjuka Ulla Gurner SKL 076-762 50 3915

16 Ålder, kön, ensam/sambo •83,2 år (76 – 93) •13 män 81,8 år –varav 9 samboende och 4 ensamboende •9 kvinnor 84,2 år –varav 5 samboende och 4 ensamboende Ulla Gurner SKL 076-762 50 3916

17 Slutenvård •5.3 gånger inom sluten sjukhusvård (3 – 12) •32 dgr medelvårdtid (5 – 149) median 21 dgr •5.6 diagnoser från olika sjukdomsklasser inom slutenvård (3 - 12) •7.1 olika symptom och problem (vanligast trötthet, yrsel, smärta, ledsenhet) Ulla Gurner SKL 076-762 50 3917

18 Hälsocentralen •Läkare –träffat på mottagningen 5,6 gånger (1 – 40) –5 pers fått hembesök (max 2 gånger) –I snitt 16 notat om recept/läkemedel, telefonkontakter & övrig administration (3 – 31) –i snitt har 4,2 olika läkare noterat i HC-journalen (1 – 14) •Distriktssköterska –20 pers har i snitt träffat dsk på mottagning 5 gånger(1 – 15) –17 pers har fått hembesök i snitt 30,5 gånger (1 – 142) –i snitt 53 notat kring läkemedel, telefonkontakter & övrig administration (5 – 180) –i snitt har 14,1 olika dsk noterat i HC-journalen (6 - 28) Ulla Gurner SKL 076-762 50 3918

19 Övrig öppenvård •i snitt 7,7 läkarkontakter inom specialistvård (1 – 26) •i snitt 4,6 besök på sjukhusets akutmottagning (1 – 14) •7 pers har fått sammanlagt 13 läkarbesök genom primärvårdens jourverksamhet (1 – 6) •10 personer har haft någon form av kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast eller rehabassistent 19,8 gånger (3 – 85) Ulla Gurner SKL 076-762 50 3919

20 Hemtjänst & anhörigstöd •13 personer har/haft hemtjänst (en gm maka/make) •7 har sagt upp insatser - delvis eller i sin helhet inom undersökningsperioden •8 har både hemtjänst och anhörigstöd •3 anhöriga ger heldygnsstöd (en med hemtjänst som komplement) •2 anhöriga genomför själva heldygnsinsatser Ulla Gurner SKL 076-762 50 3920

21 Multisjuka och anhörigas syn på sjukhuset •för flera personer har sjukhuset varit förstahands- valet trots –lång väntan på akuten – ”hårda sängar” –byte av avdelningar & ibland plats i korridor & sköljrum –stökigt på salen –jobbigt med män & kvinnor på samma sal –tidiga utskrivningar ”eftersom platserna inte räcker till” –oklarheter om kontakt mellan sjukhus & hälsocentral Ulla Gurner SKL 076-762 50 3921

22 Multisjuka och anhörigas syn på hälsocentralerna •önskar en & samma läkare på hälsocentralen •oklarhet om vem som ansvarar för helheten när diagnoser och symptom är många liksom kontakterna med olika läkare och distriktssköterskor •oro över ständigt tillkommande nya läkemedel •oro över att hälsocentralerna inte känner till och vet vad som skett på sjukhuset •önskan om att hälsocentralens & sjukhusets journal var densamma Ulla Gurner SKL 076-762 50 3922

23 Multisjuka och anhörigas syn på hemtjänsten •stödet inte anpassat efter det egna behovet –”har bara regler för vad de inte kan göra” •många olika vårdbiträden –”dom säger att dom ska växla så att pensionären inte fäster sig vid någon” –”dom är många och får inte göra så mycket” •många äldre skruvar ner sina förväntningar –”har klagat mycket på städning men jag bryr mig inte längre” •eller säger upp insatserna –de flesta som har/haft hemtjänst har någon gång under perioden försökt att avstå från & säger upp insatser) Ulla Gurner SKL 076-762 50 3923

24 Det hänger inte ihop •den äldre och anhöriga uppfattar inte att vård- och omsorgsinsatser hänger ihop •anhöriga gör stora insatser som omsorgsgivare och som vårdkedjeadministratörer Ulla Gurner SKL 076-762 50 3924

25 Vad sa utförarna? •En ögonöppnare –Man kände igen patienterna men förstod inte hur helheten hade sett ut –Hade inte intervjuerna genomförts på varje vårdcentral hade man inte trodd läget var så illa på den egna arbetsplatsen –Många blev ledsna

26 Slutsatser •precis så som avtalet föreskriver har de äldre multisjuka haft behov av vård och omsorg som hänger ihop –omsorgs-, omvårdnads-, funktions-, sjukdomsmässigt samt farmakologiskt •endast avtalet förändrar inte verkligheten –krävs ledning och styrning mot ett multiprofessionellt arbetande team i funktion ute i hemmen •läkarens funktion i äldreteamet är väsentlig och behöver fastställas i samverkansavtalet Ulla Gurner SKL 076-762 50 3926

27 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Mottagning Telefon Hembesök Akutmottagning Vårdavdelning Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

28 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Mottagning Telefon Hembesök Akutmottagning Vårdavdelning Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

29 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den multisjukes behov och situation Former för förmedling av tjänster Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan Den ’konsumentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION KOMPETENSER Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Mottagning Telefon Hembesök Akutmottagning Vårdavdelning Äldreteam och andra organisatoriska innovationer Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

30 Organisatoriska innovationer Kompetenserna organiseras utifrån en helhetsbild av behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den multisjukes behov och situation Former för förmedling av tjänster Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Den ’producentorienterade värdekedjan Den ’konsumentorienterade’ värdekedjan LÄMPLIG KOMPETENS- OCH SAMVERKANSMIX Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

31

32

33

34

35 Vi gör nu en liknande kartläggning i Östra Östergötland tillsammans med bl a Dalarna, Hedemora, Avesta, Falun Gävleborgs landsting, Gävle Jönköpings landsting, Eksjö, Sävsjö, Tranås Kalmar landsting, Nybro Torsås Kronobergs landsting, Ljungby, Markaryd, Älmhult Norrtälje, Tiohundranämnden Södermanland landsting, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker Västerbottens landsting, Skellefteå Västmanlands landsting, Västerås Västra Götaland: Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Orust, Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Ale) Örebro landsting, Örebro

36 •Projektansvarig kommun: –Gunilla Lundberg •Projektansvarig landsting: –Magnus Roberg •Intervjuare: Ann Westöö •Apotekare: Elisabeth Gustafsson •Ekonomer inom landsting och kommun •500 t kr beviljade till projektet totalt inom ramen av pengarna för prestationsbaserat ersättning

37 Vad har vi gjort tills nu? •Haft ett antal möten i Stockholm – nästa 3/6 •Gjort ca hälften av alla intervjuer –Viktigt med två per vårdcentral •Genomgripande finns kritik mot Akutmottagningen –I stort verkar vården ganska välfungerade

38 Vad återstår •Flera intervjuer •Inmatning i diverse mallar för –intervjuer, –journalgenomgånger, –läkemedelsgenomggr, •Ekonomiska beräkningar •Planering av lärande-seminarier –Viktigt med deltagande av högsta ledningen


Ladda ner ppt "Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister."

Liknande presentationer


Google-annonser