Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Tollstedt  Uppsatsen ingår i följande examen  Magisterexamen i Medicinska Vetenskaper  Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Tollstedt  Uppsatsen ingår i följande examen  Magisterexamen i Medicinska Vetenskaper  Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Tollstedt  Uppsatsen ingår i följande examen  Magisterexamen i Medicinska Vetenskaper  Uppsala universitet

2 Resistensutveckling mot antibiotika vid urinvägsinfektion hos kvinnliga diabetiker 75 år och äldre boende på servicehus

3 Handledare:  Anders Wimo adjungerad professor, Karolinska Institutet, Stockholm samt familjeläkare, Primärvården i Nordanstig  Mats Sjöquist professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi Uppsala universitet

4 1. Bakgrund Utvecklar äldre kvinnliga diabetiker snabbt antibiotika resistens vid behandling av urinvägsinfektion ?

5 2. SYFTEN  ATT studera om det finns en ökad antibiotika resistens vid urinvägsinfektioner hos kvinnliga diabetiker 75 år och äldre boende på särkskilt boende jämfört med en jämförelsegrupp av icke diabetiker i samma boendeform, samt att studera om Ph värdet i urinen har någon inverkan på detta

6 3. METOD 1) Litteratur inventering 2) Enkät

7 4.1 Sammanfattning av litteraturgenomgång

8 LITTERATURGENOMGÅNG -problem Svårt att hitta studier Särskilt boende Inga svenska studier

9 Hoepelman et al. (2004) International journal of Antimicrobial Agents Kvinnor över 65 år med diabetes Eget boende

10 E coli 47% diabetiker, 68% jfr grupp Komplicerad UVI: 90% bra med Ciprofloxacin Trimetoprim-sulfa: 19-23% resistens

11 Råd 1) Ge ökad mängd vätska vid symtom, gärna tranbär/ lingon 2) Undvika kvarliggande kateter i blåsan. 3) Behandla med lokalt östrogen vaginalt för att bihålla pH värdet som annars stiger post menopausalt.

12 Edward J. Boyko et al, 2002 Diabetes Care Förekomsten av ökad risk för akut UVI hos postmenopausala kvinnor med diabetes 55-75 år (både tablett- och insulinbehandlade) i USA.

13 DM >10 år: ingen predisposition för UVI Läkemedelsbehandlade diabetiker: ökad UVI-risk Diabetessvårighetsgrad: ökad risk för UVI

14 Läkemedelsverkets tidning 2007 Tranbärssjuice och tabletter: minskad UVI risk Tanninen i tranbärsjuice hindrar coli bakterier att fästa i blåsväggen OBS: interaktions risk: tranbär och waran! Diabetiker ej specialstuderade

15 Äldre kvinnor boende på institution (ej redovisat diabetiker/ friska) uppvisar upp till 50% ABU. Antibiotika behandling minskade inte förekomsten av UVI, problem med resistens blev istället följden av behandlingen.

16 Utifrån mina erfarenheter samt de artiklar jag studerat kvarstår frågan: Kan bakomliggande orsak till UVI med antibiotikaresistens hos äldre diabetiker 75+ på särskilda boenden i Sverige finnas i ett förändrat pH-värde i urinen?

17 Mål: 100 enkäter (50 DM, 50 icke DM) Resultat: 7 DM, 30 icke DM

18 DiabetesIcke Diabetes KAD21 Ej KAD529

19 Långtidsbeh?DiabetesIcke Diabetes JA00 NEJ727 Ej SVAR03

20 DiabetesIcke Diabetes inga00 trängningar114 sveda312 feber00 ej svar34

21 DiabetesIcke Diabetes pH 5-613 pH 7-815 protein 1-213 protein 3-412 vita 1-203 vita 3-437 blod 1-237 blod 3-404 urinsocker 1-200 urinsocker 3-410

22 Diabetiker Symtom som skrevs in under ”Annat:” var högt blodsocker (2 st), stopp i kateter flera ggr (2 st), tillfällig inkontinens(1st), ökad miktionsfrekvens (2 st), positiv nitrit (3 st) förvirring (3 st) och illaluktande urin (3 st). Ett flertal personer uppvisade flera ”symtom”

23 Jämförelsegrupp Symtom inskrivet under ”Annat” var: tillfällig inkontinens(1st), illaluktande urin(8st), underlivsklåda(1st) positiv nitrit (5 st), urinretention(1st) och besvär trots nyligen avslutad antibiotika kur(1st).

24 Diabetes n= 7Icke Diabetes n= 30 UVI behandling senaste 3 månaderna JA 4 13 UVI behandling senaste 3 månaderna NEJ 2 16 Hiprex behandling JA 1 5 Hiprex behandling NEJ 5 25

25 Antibiotika behandling TrimetoprimNorfloxacinPivmecillinam Nitrofurantoin Cefadroxil Diabetes (7) 1 2 1 1 0 Ej Diabetes (30) 2 11 9 1 0

26 Resistenstabell antibiotika TrimetoprimNorfloxacin Piv mecillinam NitrofurantoinCefadroxil Diabetes (7) 1 1 0 1 0 Ej Diabetes (30) 5 4 0 2 1

27 Diskussion

28 Geerlings använde sig av flera variabler likartade som de jag använde med Combur teststicka. Det var svårt att finna nya artiklar i ämnet. Mycket var skrivet på 90-talet De flesta är skrivna i Holland/ Storbritannien och Spanien. Hittade inget med exakt den frågeställning jag hade.

29 Alla kvinnorna i artiklarna fick lämna skriftligt godkännande

30 Största metodologiska problemet i min studie är dock att antalet patienter var så få, vilket gör att alla jämförelser och statistiska analyser blir problematiska.

31 Äldre äldre kvinnor med diabetes i särskilt boende Studie med en längre testperiod Tillägg av demens, inkontinens samt en fördjupning i effekterna av tranbärs/ lingondryck / tabletter

32 TACK Jag vill även tacka mina kollegor på de utvalda särskilda boendena som hjälpte mig att genomföra den här studien i form av en enkät som de fyllde i och sände åter till mig efter testperiodens slut.

33 Bilaga 1 FRÅN BERÖRDA VERKSAMHETSCHEFER OCH DISTRIKTSLÄKARE ÖNSKAT SAMTYCKE Åsa Tollstedt Distriktssköterska Forsagården Hej! Under min utbildning i Medicinska Vetenskaper 60p vid Uppsala universitet har jag nu kommit till mitt examensarbete. Detta har jag utformat som en enkät(undersökning) av resistensutveckling mot antibiotika vid UVI hos 50 kvinnliga diabetiker, 75 år och äldre vid Serviceboende i Hälsingland, med en motsvarande lika stor grupp icke diabetiker med UVI. Denna kvalitetssäkringsstudie är utformad som en deskriptiv undersökning med ett konsekutivt urval. Person nr på protokollet kommer endast att användas under arbetets gång, sedan kommer dessa att makuleras, de kommer heller inte att användas i någon databas. Medsänder även min projektplan enkäten samt informationsbrevet till boende/ombud som skall lämnas till sjuksköterskor på boendena för ifyllnad. För att detta arbete skall ge bra resultat bör det på patienter med misstänkt UVI skickas en urinodling. Min handledare är Docent Anders Wimo Harmånger Hc. Hälsningar Åsa Tollstedt Distriktssköterska Forsagården GODKÄNNES:……………………………………………………

34 Hej Till deltagande pensionär eller dennes ombud Mitt namn är Åsa Tollstedt jag är distriktsköterska på Forsagården. Jag läser en magisterkurs i Medicinska Vetenskaper i Uppsala och jag har nu kommit till mitt examensarbete. För detta har jag valt att göra en kvalitetssäkrings studie av 50 st urinvägsinfektioner hos kvinnliga diabetiker 75 år och äldre boende på servicehus. Det kommer även att finnas en kontrollgrupp med lika många icke diabetiker. Den här undersökningen medför inga extra behandlingar, besvär eller kostnader för Er. Ert person nummer på protokollet kommer bara att finnas med under undersökningens gång, sedan makuleras/ tuggas detta. Med denna studie vill jag se om det är vanligare med antibiotika resistens hos diabetiker än inte diabetiker mot de bakterier som finns i urinen. Jag kan nås på telefon nr: 070- 582 80 58 dagtid om ni har några funderingar. Tack på förhand för ditt deltagande Åsa Tollstedt Bilaga 2

35 LITTERATURFÖRTECKNING 1. Andy I:M: Hoepelman (a) Ruby Meiland ( b) Suzanne E. Geerlings ( c) Pathogensis and managenment of bacterial urinary tract infections in adult patients with diabetes mellitus International journal of Antimicrobial Agents 22 ( 2003) S35-S43 2. Edward J. Boyko, Stephan D. Fihn et al. Diabetes and the Risk of Acute Urinary Tract Infection Among Postmeopausal Women Diabetes Care;25(10), october 2002 1778- 1783 3. Suzanne E. Geerlings, RonaldP.Stolket al. Asymtomatic Bacteriuria May Be Considered a Complication in Women With Diabetes. Diabetic Care 2000; 23:744-749. 4. R.Meiland,S.E, E. Geerlings, M. Hopelman et al. Diabetes mellitus in itself is not a risk factor for antibiotic resistance in Eschericiha coli isolated from patients with bacteriuria.Diabetic Medicine 2004;21:1032-1034. 5. Mario Bonadio, Micaela Meini, Cristina Gigli et al. Urinary Tract Infection in Diabetic Patients.Urologica Intenationalis. Urol Int 1999;63:215-219. 6. Information från Läkemedelsverket 2007;18 (2):21-28.

36 SAMMANFATTNING Denna uppsats baseras på en prospektiv kvalitetssäkringsstudie. En dikotom kvantitativ variabel användes för att studera förekomsten av resistensutveckling mot antibiotika hos 50 äldre kvinnliga diabetiker. Som jämförelsegrupp användes en matchad grupp bestående av kvinnor utan diabetes. Studien omfattar en granskning av urinodlings svar, pH i urin och den behandling som följde. Syftet var att studera om det förekom ökad resistensutveckling mot antibiotika hos dessa patientgrupper och vad man i så fall skulle kunna göra åt detta problem. Resultaten redovisas i form av tabeller,och förklarande text. De jämfördes sedan med vad som framkom under litteratur genomgången. Mina förväntade resultat om en ökad resistensutveckling mot antibiotika hos diabetiker stämde inte med de insamlade enkätsvaren, men väl med referenslitteraturen. Något extra förhöjt pH värde i urinen hos diabetikerna kunde inte noteras. Det framkom att tablettbehandlade diabetiker löpte ökad risk att utveckla UVI. Tranbärsjuice/ tabletter kunde ha en viss hämmande inverkan för utvecklande av UVI enligt en Cochrane rapport från Kanada(2002). Studien var liten och kort tid (1år)


Ladda ner ppt "Åsa Tollstedt  Uppsatsen ingår i följande examen  Magisterexamen i Medicinska Vetenskaper  Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser