Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eniac Kunddag 20 november Göteborg 2017-04-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eniac Kunddag 20 november Göteborg 2017-04-03."— Presentationens avskrift:

1 Eniac Kunddag 20 november Göteborg

2 Svenska kyrkans organisation
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 För-samlingar 2 517 2 516 2 225 2 220 2 216 2 212 1 837 1 823 1 802 1 782 1 464 Sam-fälligheter 611 610 515 513 512 509 399 392 385 379 286 Förs. med egen ekonomi 311 312 351 353 354 357 438 443 442 493 Ekonomiskenhet 936 880 851 849 842 835 793

3

4 2017-04-03 Ekonomin 2008 påverkas av utträdena år 2005.
Utträdestalen har stabiliserats kring 0,8%, med en samling mot mitten – på så sätt att utträdenstalen sjunker i stift med höga utträden. Men kostnaden i form av tapp av avgiftsintäkter är större än så här. 1% i utträden innebär 1,6% förlorad kyrkoavgiftsintäkt Utträden

5 Årlig ökningstakt intäkter
Intäktsökning om 4,5% - förhållandevis mycket. Men kostnaderna har ökat snabbare. Vi ser att intäkterna utvecklades snabbt de första åren, men när ökningstakten sedan sjunkit har vi inte hunnit dra ner kostnadsökningara i samma takt. . Årlig ökningstakt intäkter

6 Finanskrisen 1.0 Första skrällen (2008)
Sänkt kyrkans kapital med 1,6 miljarder (10% av en årsintäkt) Men några lyckades ducka Förlust i församlingarna 0,8 miljarder Förlust på nationell nivå 0,8 miljarder De som bara hade räntebärande kan sägas ha ”duckat”.

7 Finanskrisen 1.1 Motgående strömmar (2009-2010) Utträdena ökar
Tryck på diakonal verksamhet

8 Finanskrisen 2.0 Andra skrällen (2011) Tredje skrällen (2012)
Kyrkoavgiften sjunker 5% Tredje skrällen (2012) Kyrkoavgiften sjunker 5% ytterligare

9 Andra bekymmer Prästlönetillgångarna beskattas år 2010?
Kyrkoantikvarisk ersättning kvar på samma nivå som 2000 års nivå. Sedan presentationen gjordes har kyrkostyrelsen beslutat föreslå 100 mnkr i församlingsbidrag 2011 (beslut fredag 12 juni) Andra bekymmer

10 Prioriteringar i VoE 2010-2012 www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
Säkrad o stärkt kompetensförsörjning Intensifierade insatser för barn o unga Insamling o engagemang för internationella arbetet och utlandskyrkan Strategiskt o praktiskt kommunikationsstöd Arbetsmiljö o krisberedskap Administrativ samordning och gemensamma system

11 Visar på spridningen i disponibelt kapital mellan enheter
Visar på spridningen i disponibelt kapital mellan enheter. Skall läsas så här: 121 enheter har ett disponibelt kapital på mellan 9 och 11 veckors kyrkoavgift. 65 st har ett negativt disponibelt kapital. Disponibelt kapital

12 SOU 2009:75

13

14

15 Indelningen är instabil
Kostsamt att uppdatera Församlingsgränser - Finns kvalitétsbrister

16

17

18

19 Folkbokföringsutredningen föreslår att den nya indelningen skall börja gälla:2015-01
Konsekvenserna för Svenska kyrkan förutses bli omfattande. Dock finns än så länge ingen total analys gjord. Detta kommer att ske som en del av remissarbetet.

20 SOU 2009:79 (några begravningsfrågor) www.regeringen.se
Länsstyrelsen utser ett begravningsombud per kommun istället för som tidigare per huvudman.(begr lag) Begravningsombudet ska även kontrollera hur huvudmannen tillhandahåller begravnings-ceremonilokaler utan religiösa symboler och tillhandahållande av särskild gravplats för den som inte tillhör ngt kristet trossamfund (begr lag) Kostnader för ombudets utbildning betalas av huvudmannen (begr lag)

21 Länsstyrelsens tillsyn över begravningsverksamheten
Länsstyrelserna ges lagstadgad rätt att inspektera begravningsverksamhet som står under deras tillsyn och får inhämta de upplysningar o handlingar som behövs för tillsynen (begr lag) En skyldighet införs för länsstyrelserna att med råd stödja ombuden o främja erfarenhetsutbyte mellan ombuden (begr förordn) Länsstyrelserna åläggs att granska ombudens årsberättelser (begr förordn)

22 Begravningsavgifterna
Enhetlig begravningsavgiftssats per kommun, även om det finns flera begravningshuvudmän i en kommun. Kammarkollegiet fastställer på förslag från varje huvudman inom kommunen begravningsavgiftssats för var och en. Skatteverket fastställer sedan en gemensam avgiftssats för hela kommunen (begr lag) Om det finns fler än en begravningshuvudman inom en kommun ska huvudmännen senast 15 okt varje år samråda i frågor som rör förslag till begravningsavgiftssats (begr lag)

23 Begravningsavgifterna
Kammarkollegiet fastställer begravningsavgift både för de som tillhör kyrkan och de som inte gör det, vilket också innebär att begravnings-avgiftssatsen blir helt fråstående från kyrko-avgiftssatsen (begr lag) Införande av särskild bestämmelse som innebär att Kammarkollegiet får frångå huvudmannens förslag om detta inte grundas på en särredovisning av verksamhetens intäkter och kostnader (begr förordn)

24 Utredningen föreslår att ändringarna skall träda i kraft 2011-01-01.
Utredningen menar att detta är att anse som temporära åtgärder i avvaktan på att en större reglering kan ske. Den är tänkt att kunna ske 2018, och avser då införande av en begravnings-huvudman per kommun. MOMSUTREDNINGENS FÖRSLAG Kritik på att vi inte följer EU-direktiv Lagda förslaget innefattar både av Eudirektivet och även andra saker. Det innebär att transaktioner blir momspliktiga i mycket högre omfattning än idag. I den ideella sektorn ökade administrativa krav att hantera en komplex momssituation. Du måste ta ställning till om en verksamhet är momspliktig eller inte. DU måste hålla reda på om du klarar dig under de tröskelvärden som utredningen föreslår och det kräver ordning - en 12månadersperiod framåt i tiden är du momspliktig. Moms på second hand 6% moms medans en annan verksamhet kan få 25% osv.. En administrativ komplexitet Moms på lokalhyra - med 25 %

25 Behov av stödfunktioner
Signaler från många stift Församlingsnivån har behov av att Säkra kompetens Säkra kvalitet Säkra stabilitet pastoralt/ekonomiskt Minska sårbarhet Minska personberoende Förbruka mindre resurser Stabilitet – pastoralt / ekonomiskt. Små enheter kan också innebära arbetsmiljöproblem.

26 Särskilt uttalade behov
IT Ekonomihantering Löne- o personalhantering Fastighets- o antikvariska frågor Begravningsfrågor Tillgänglighetsfrågor / telefoni Medlemskommunikation Upphandling Omvärldsbevakning Nyckeltal MiIjöaspekter – hållbar utveckling

27 Samverkansprojekt Karlstad stift Fastighetsprojekt Stockholm stift
Samordnad IT, Telefoni Uppsala stift Statistikportal Skara stift Samordnad IT

28 Samverkansprojekt Visby stift Västerås stift Luleå stift Samordnad IT
Administrativ stödfunktion Förstudie samordnad IT och telefoni Västerås stift Luleå stift Samordnad IT Servicecentrum ekonomi o lön Tillgänglighet o Telefoni Härnösands stift

29 Kyrkovalet En återkommande händelse.
Fokus på demokrati och delaktighet. En medlems- kommunikativ händelse.

30 Kyrkovalet ger församlingen möjlighet att:
• Skapa möten med medlemmar • Stärka förtroendet för Svenska kyrkan • Vårda demokratin • Stärka känslan av att man vill tillhöra • Svenska kyrkan • Ge smakprov på Svenska kyrkans • breda verksamhet

31 Kyrkovalet i siffror 796 direktvalda kyrkoråd 670 kyrkofullmäktige
285 samfällda kyrkofullmäktige 13 stiftsfullmäktige 1 kyrkomöte 1 762 val genomfördes den 20 september 2009 (Rudskoga, Loftahammar och Fotskäl)

32 Kyrkovalet i siffror 92 860 kandidaturer 28 909 mandat att besätta
unika ledamöter och ersättare 150 miljoner valsedlar 120 ton röstkort (5,6 miljoner stycken) Årets Kyrkomöte har givit Kyrkostyrelsen i uppdrag att inom ramen för nuvarande valorganisation föreslå besparingar.

33 Tekniska nyheter Valdistrikts- och vallokalssystem
Inomkyrkligt intranät Valresultatsystem (inkl nytt mandatsystem)

34 Tillgång till folkbokföringen
Online-frågor till folkbokföringen från Svenska kyrkan i egenskap av begravningshuvudman. Nationella nivån kommer att ta upp samtal med Skatteverket om detta I händelse av positivt svar kommer detta att erbjudas via Kbok och Knavet.

35 Tillgång till folkbokföringen
Den glada nyheten: JA ! Den ledsamma nyheten Men först efter Kyrkovalet Personuppgiftslagen

36 Ett gemensamt Intranät

37 Första steget mot ett gemensamt intranät
37

38 Den 15 oktober 2009 lanserades Svenska kyrkans gemensamma intranät.
Nu kan vi mötas i en helt ny kommunikationskanal. Tre ord sammanfattar intranätets funktion: Tillgänglighet – delande - samverkan 38

39

40 Internwww.svenskakyrkan.se/goteborg

41 Välkommen att vara med och skapa ett gemensamt intranät!
41

42 Nytt organisations- och verksamhetssystem för Svenska kyrkan

43 Vad ska projektet åstadkomma?
Etablera ett system som ersätter Organisationsregistret Verksamhetsregistret Förbättrade gränssnitt Funktionella krav från stift och församlingar Bidra till ny integrationsmodell minska beroende till en teknisk miljö avgränsade system men fullgod integration Folkbokföringsutredningen

44 Hantering förordnande om vigselrätt
Stiften (Domkapitlet) registrerar när en präst vigs (precis som idag). Kyrkokansliet bygger en rutin som skapar ett digitalt ärende som vidarebefordras till Kammarkollegiet. Sedan handlägger Kammarkollegiet och vi får tillbaka ett beslut - N.N är behörig vigselförättare (eller avslag) Ett förordnande skickas till prästen med kopia till Kyrkokansliet Kyrkokansliet vidarebefordrar information om beslutet till stiften (Domkapitlet) Skall vara i funktion 1 maj 2010

45

46 Nya Phisingförsök Svenska kyrkan drabbade av nya försök att komma över våra användarnamn och lösenord till våra epost-lådor. Mycket växlande kvalitét, men en del är skickligt gjorda. Nigeriabrev och Lottovinster mottagaren har vunnit på lotteri eller ärvt pengar från någon okänd släkting. För att få ut dessa pengar, vill de att mottagaren börjar med att sätta in en mindre summa pengar för att kunna få ut den stora vinsten/arvet.

47

48 För att undvika problem, tänk på följande:
Var alltid mycket restriktiv med att lämna ut viktig information via nätet Lämna aldrig ut ditt lösenord Gåvorna som åsyftas i mail hamnar ofta på ställen som man inte alls tänkt sig som givare Öppna aldrig mail som ni misstänker vara suspekta Öppna aldrig bilagor från mail som är suspekta

49 Glöm inte bort att komma ihåg att uppdatera virusskyddet på din dator Varje dag

50

51 Och lämna aldrig ut ditt lösenord

52 Kollekt och betalsystemet

53 KOB Moduler som finns i KOB Speciellt om faktureringsmodulen
Framtida utveckling 53 53

54 KOB moduler Kollekter 2005 Utjämning 2006
Kyrko- och begravningsavgift 2007 Kyrkobyggnader 2008 Fakturering 2009 54

55 Enhetsuppgifter Kontouppgift kommer att finnas här! 55

56 Kollekt 56

57 Utjämning 57

58 Kyrko- och begravningsavgift
58

59 Kyrkobyggnadsregister
59

60 Kyrkobyggnadsregister Nyheter till årsskiftet
Enkät i KOB för insamling av 2009 års uppgifter Insamling under januari 2010 Kyrkans underhålls- och driftskostnader Öppethållande Säkerhet Uppgifterna ska ingå i Svenska kyrkans rapportering till Kulturdepartementet 60

61 Kollekt-/gåvomodul Nyheter 2010
Alla slags gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete och Utlandskyrkan går att skicka via KOB. Öronmärkning av kollekter blir möjlig. 61

62 KOB Faktureringsmodul 62 62

63 Fördelar med KOB fakturering
Förenklat arbetsflöde med interna fakturor där vi både är kund och leverantör inom Svenska kyrkan Prislistan för clearing alltid uppdaterad Kbok-händelse hämtas som underlag för fakturering direkt i KOB och blanketten hamnar som bilaga till fakturan 63

64 Sök Kbok-händelse

65 Clearingartiklar

66 Lägesrapport november 2009
66

67 Lite statistik Den 12 oktober var drygt 500 användare inloggade i KOB
2300 unika användare under 2009 67

68 Lite statistik Betalt tom oktober 2009:
Clearingfakturor för 11,9 miljoner Omfattar minst fakturor Andra fakturor för 2,3 miljoner 68

69

70 Lite statistik Sedan augusti använder Kyrkokansliet KOB för
sina inomkyrkliga fakturor: Material Intellecta Webbplats Konferenser Valsedlar Övrigt Vi har tom 9 nov skickat fakturor inom KOB Vi har också mottagit 18 KOB fakturor. 70

71

72 Integrationsarbete Eniac Data AB Utrullningen har börjat
Uppsala och Enköpings kyrkliga samfällighet Mellan 60 och 70 kunder/enheter står i kön. 72

73 Integrationsarbete Agrando Soft-IT (LJ System) Visma
Klart denna vecka, 300 kunder/enheter kan bli berörda. Oklart hur många som kommer att integrera sig mot KOB Soft-IT (LJ System) Räknar med att vara klar med utvecklingen i början av nästa år. Visma Klar med utvecklingen. Utrullningen har börjat. 73

74 Roller som kan väljas vid integrering
Integrera mot sitt Elektroniska fakturahanteringssystem (EFH) som fakturamottagare 74

75 Plus och minus + Samma arbetsflöde för alla inkomna fakturor
- Kbok-händelse (verifikat) följer inte med som bilaga om inte händelsen finns i KOB.

76 Roller som kan väljas vid integrering
Mot sin Order lager faktureringssystem (OLF) och kundreskontra som fakturaavsändare 76

77 Plus och minus + I och med integreringen får du ett enhetligt arbetssätt för alla dina fakturor. Du tappar den automatiska bevakningen på dina clearinggrundande händelser Du tappar möjligheten att bifoga Kboks verifikat till fakturan, Kbok- händelser hämtas inte per automatik till ditt affärssystem, utan du får fortsätta med dagens rutiner, d.v.s. kontrollera att den kyrkliga handlingen är slutgiltig i Kbok2003. 77

78 Plus och minus med att enbart arbeta i KOB
+ Alla slutgiltiga clearinggrundande Kbok-händelser hämtas per automatik in till KOB. Ingen manuell bevakning behövs. + Kbok-händelse följer med som bilaga (verifikat). + De fakturor som inte skrivs ut utan attesteras direkt i KOB uppfyller krav på arkivering. 78

79 Plus och minus med att enbart arbeta i KOB
+ KOB kan fungera som din reskontra. Bokföringsunderlag skrivs ut som underlag för din bokföring. + Artiklarna vid clearinghändelserna är alltid uppdaterade med rätt priser. - Du måste stämma av två balanskonton om du har två reskontror. 79

80 Integration 80

81 Beställning av integration
Beställningsformuläret finns på Intranätet under gemensamma IT - system (KOB under fliken verksamhetsstöd) 81

82 Kanslistöd

83 Kontaktvägarna till Kanslistöd
Telefon: Öppet 9-12 varje dag Samt mån-tors Epost: Brev: Svenska kyrkans kanslistöd Uppsala Fax:

84 Tack för oss


Ladda ner ppt "Eniac Kunddag 20 november Göteborg 2017-04-03."

Liknande presentationer


Google-annonser