Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-02 1 Eniac Kunddag 20 november Göteborg. 2014-07-02 2 Svenska kyrkans organisation 20002001200220032004200520062007200820092010 För- samlingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-02 1 Eniac Kunddag 20 november Göteborg. 2014-07-02 2 Svenska kyrkans organisation 20002001200220032004200520062007200820092010 För- samlingar."— Presentationens avskrift:

1 Eniac Kunddag 20 november Göteborg

2 Svenska kyrkans organisation För- samlingar Sam- fälligheter Förs. med egen ekonomi Ekonomisk enhet

3

4 4 Utträden

5 Årlig ökningstakt intäkter

6 Finanskrisen 1.0 Första skrällen (2008) Sänkt kyrkans kapital med 1,6 miljarder (10% av en årsintäkt) Men några lyckades ducka

7 Finanskrisen 1.1 Motgående strömmar ( ) Utträdena ökar Tryck på diakonal verksamhet

8 Finanskrisen 2.0 Andra skrällen (2011) Kyrkoavgiften sjunker 5% Tredje skrällen (2012) Kyrkoavgiften sjunker 5% ytterligare

9 Andra bekymmer Prästlönetillgångarna beskattas år 2010? Kyrkoantikvarisk ersättning kvar på samma nivå som 2000 års nivå.

10 Prioriteringar i VoE •Säkrad o stärkt kompetensförsörjning •Intensifierade insatser för barn o unga •Insamling o engagemang för internationella arbetet och utlandskyrkan •Strategiskt o praktiskt kommunikationsstöd •Arbetsmiljö o krisberedskap •Administrativ samordning och gemensamma system

11 Disponibelt kapital

12 SOU 2009:75

13

14

15 Indelningen är instabil Kostsamt att uppdatera Församlingsgränser - Finns kvalitétsbrister

16

17

18

19 •Folkbokföringsutredningen föreslår att den nya indelningen skall börja gälla: •Konsekvenserna för Svenska kyrkan förutses bli omfattande. Dock finns än så länge ingen total analys gjord. Detta kommer att ske som en del av remissarbetet.

20 SOU 2009:79 ( några begravningsfrågor ) •Länsstyrelsen utser ett begravningsombud per kommun istället för som tidigare per huvudman.(begr lag) •Begravningsombudet ska även kontrollera hur huvudmannen tillhandahåller begravnings- ceremonilokaler utan religiösa symboler och tillhandahållande av särskild gravplats för den som inte tillhör ngt kristet trossamfund (begr lag) •Kostnader för ombudets utbildning betalas av huvudmannen (begr lag)

21 Länsstyrelsens tillsyn över begravningsverksamheten •Länsstyrelserna ges lagstadgad rätt att inspektera begravningsverksamhet som står under deras tillsyn och får inhämta de upplysningar o handlingar som behövs för tillsynen (begr lag) •En skyldighet införs för länsstyrelserna att med råd stödja ombuden o främja erfarenhetsutbyte mellan ombuden (begr förordn) •Länsstyrelserna åläggs att granska ombudens årsberättelser (begr förordn)

22 Begravningsavgifterna •Enhetlig begravningsavgiftssats per kommun, även om det finns flera begravningshuvudmän i en kommun. –Kammarkollegiet fastställer på förslag från varje huvudman inom kommunen begravningsavgiftssats för var och en. –Skatteverket fastställer sedan en gemensam avgiftssats för hela kommunen (begr lag) –Om det finns fler än en begravningshuvudman inom en kommun ska huvudmännen senast 15 okt varje år samråda i frågor som rör förslag till begravningsavgiftssats (begr lag)

23 Begravningsavgifterna •Kammarkollegiet fastställer begravningsavgift både för de som tillhör kyrkan och de som inte gör det, vilket också innebär att begravnings- avgiftssatsen blir helt fråstående från kyrko- avgiftssatsen (begr lag) •Införande av särskild bestämmelse som innebär att Kammarkollegiet får frångå huvudmannens förslag om detta inte grundas på en särredovisning av verksamhetens intäkter och kostnader (begr förordn)

24 •Utredningen föreslår att ändringarna skall träda i kraft •Utredningen menar att detta är att anse som temporära åtgärder i avvaktan på att en större reglering kan ske. •Den är tänkt att kunna ske 2018, och avser då införande av en begravnings- huvudman per kommun.

25 Behov av stödfunktioner Signaler från många stift Församlingsnivån har behov av att –Säkra kompetens –Säkra kvalitet –Säkra stabilitet pastoralt/ekonomiskt –Minska sårbarhet –Minska personberoende –Förbruka mindre resurser

26 Särskilt uttalade behov •IT •Ekonomihantering •Löne- o personalhantering •Fastighets- o antikvariska frågor •Begravningsfrågor •Tillgänglighetsfrågor / telefoni •Medlemskommunikation •Upphandling •Omvärldsbevakning •Nyckeltal •MiIjöaspekter – hållbar utveckling

27 Samverkansprojekt Karlstad stift Fastighetsprojekt Stockholm stift Samordnad IT, Telefoni Uppsala stift Statistikportal Skara stift Samordnad IT

28 Samverkansprojekt Visby stift Administrativ stödfunktion Förstudie samordnad IT och telefoni Västerås stift Administrativ stödfunktion Luleå stift Samordnad IT Servicecentrum ekonomi o lön Tillgänglighet o Telefoni Härnösands stift Samordnad IT

29 Kyrkovalet • En återkommande händelse. • Fokus på demokrati och delaktighet. • En medlems- kommunikativ händelse.

30 Kyrkovalet ger församlingen möjlighet att: •• Skapa möten med medlemmar •• Stärka förtroendet för Svenska kyrkan •• Vårda demokratin •• Stärka känslan av att man vill tillhöra •• Svenska kyrkan •• Ge smakprov på Svenska kyrkans •• breda verksamhet

31 Kyrkovalet i siffror •796 direktvalda kyrkoråd •670 kyrkofullmäktige •285 samfällda kyrkofullmäktige •13 stiftsfullmäktige •1 kyrkomöte •1 762 val genomfördes den 20 september 2009 •(Rudskoga, Loftahammar och Fotskäl)

32 Kyrkovalet i siffror • kandidaturer • mandat att besätta • unika ledamöter och ersättare •150 miljoner valsedlar •120 ton röstkort (5,6 miljoner stycken) •Årets Kyrkomöte har givit Kyrkostyrelsen i uppdrag att inom ramen för nuvarande valorganisation föreslå besparingar.

33 Tekniska nyheter •Valdistrikts- och vallokalssystem •Inomkyrkligt intranät •Valresultatsystem (inkl nytt mandatsystem)

34 Tillgång till folkbokföringen •Online-frågor till folkbokföringen från Svenska kyrkan i egenskap av begravningshuvudman. •Nationella nivån kommer att ta upp samtal med Skatteverket om detta •I händelse av positivt svar kommer detta att erbjudas via Kbok och Knavet.

35 Tillgång till folkbokföringen •Den glada nyheten: •JA ! •Den ledsamma nyheten •Men först efter Kyrkovalet Personuppgiftslagen

36 Ett gemensamt Intranät

37 Första steget mot ett gemensamt intranät

38 Den 15 oktober 2009 lanserades Svenska kyrkans gemensamma intranät. Nu kan vi mötas i en helt ny kommunikationskanal. Tre ord sammanfattar intranätets funktion: Tillgänglighet – delande - samverkan

39

40 Internwww.svenskakyrkan.se/goteborg

41 Välkommen att vara med och skapa ett gemensamt intranät!

42 Nytt organisations- och verksamhetssystem för Svenska kyrkan

43 Vad ska projektet åstadkomma? •Etablera ett system som ersätter •Organisationsregistret •Verksamhetsregistret •Förbättrade gränssnitt •Funktionella krav från stift och församlingar •Bidra till ny integrationsmodell •minska beroende till en teknisk miljö •avgränsade system men fullgod integration Folkbokföringsutredningen

44 Hantering förordnande om vigselrätt •Stiften (Domkapitlet) registrerar när en präst vigs (precis som idag). •Kyrkokansliet bygger en rutin som skapar ett digitalt ärende som vidarebefordras till Kammarkollegiet. •Sedan handlägger Kammarkollegiet och vi får tillbaka ett beslut - N.N är behörig vigselförättare (eller avslag) •Ett förordnande skickas till prästen med kopia till Kyrkokansliet •Kyrkokansliet vidarebefordrar information om beslutet till stiften (Domkapitlet) •Skall vara i funktion 1 maj 2010

45

46 Nya Phisingförsök •Svenska kyrkan drabbade av nya försök att komma över våra användarnamn och lösenord till våra epost-lådor. –Mycket växlande kvalitét, men en del är skickligt gjorda. •Nigeriabrev och Lottovinster –mottagaren har vunnit på lotteri eller ärvt pengar från någon okänd släkting. För att få ut dessa pengar, vill de att mottagaren börjar med att sätta in en mindre summa pengar för att kunna få ut den stora vinsten/arvet.

47

48 För att undvika problem, tänk på följande: •Var alltid mycket restriktiv med att lämna ut viktig information via nätet •Lämna aldrig ut ditt lösenord •Gåvorna som åsyftas i mail hamnar ofta på ställen som man inte alls tänkt sig som givare •Öppna aldrig mail som ni misstänker vara suspekta •Öppna aldrig bilagor från mail som är suspekta

49 Glöm inte bort att komma ihåg att uppdatera virusskyddet på din dator Varje dag

50

51 Och lämna aldrig ut ditt lösenord

52 Kollekt och betalsystemet

53 •Moduler som finns i KOB •Speciellt om faktureringsmodulen •Framtida utveckling 53 KOB

54 KOB moduler •Kollekter 2005 •Utjämning 2006 •Kyrko- och begravningsavgift 2007 •Kyrkobyggnader 2008 •Fakturering 2009

55 Enhetsuppgifter

56 Kollekt

57 Utjämning

58 Kyrko- och begravningsavgift

59 Kyrkobyggnadsregister

60 Kyrkobyggnadsregister Nyheter till årsskiftet •Enkät i KOB för insamling av 2009 års uppgifter •Insamling under januari 2010 •Kyrkans underhålls- och driftskostnader •Öppethållande •Säkerhet •Uppgifterna ska ingå i Svenska kyrkans rapportering till Kulturdepartementet

61 Kollekt-/gåvomodul Nyheter 2010 •Alla slags gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete och Utlandskyrkan går att skicka via KOB. •Öronmärkning av kollekter blir möjlig.

62 KOB Faktureringsmodul

63 Fördelar med KOB fakturering •Förenklat arbetsflöde med interna fakturor där vi både är kund och leverantör inom Svenska kyrkan •Prislistan för clearing alltid uppdaterad •Kbok-händelse hämtas som underlag för fakturering direkt i KOB och blanketten hamnar som bilaga till fakturan

64 Sök Kbok-händelse

65 Clearingartiklar

66 Lägesrapport november 2009

67 Lite statistik •Den 12 oktober var drygt 500 användare • inloggade i KOB • 2300 unika användare under 2009

68 Lite statistik •Betalt tom oktober 2009: •Clearingfakturor för 11,9 miljoner –Omfattar minst fakturor •Andra fakturor för 2,3 miljoner

69

70 Lite statistik Sedan augusti använder Kyrkokansliet KOB för sina inomkyrkliga fakturor: •Material Intellecta •Webbplats •Konferenser •Valsedlar •Övrigt Vi har tom 9 nov skickat fakturor inom KOB Vi har också mottagit 18 KOB fakturor.

71

72 Integrationsarbete •Eniac Data AB •Utrullningen har börjat •Uppsala och Enköpings kyrkliga samfällighet •Mellan 60 och 70 kunder/enheter står i kön.

73 Integrationsarbete •Agrando –Klart denna vecka, 300 kunder/enheter kan bli berörda. –Oklart hur många som kommer att integrera sig mot KOB •Soft-IT (LJ System) –Räknar med att vara klar med utvecklingen i början av nästa år. •Visma –Klar med utvecklingen. Utrullningen har börjat.

74 Roller som kan väljas vid integrering •Integrera mot sitt Elektroniska fakturahanteringssystem (EFH) som fakturamottagare

75 Plus och minus + Samma arbetsflöde för alla inkomna fakturor - Kbok-händelse (verifikat) följer inte med som bilaga om inte händelsen finns i KOB.

76 Roller som kan väljas vid integrering •Mot sin Order lager faktureringssystem (OLF) och kundreskontra som fakturaavsändare

77 Plus och minus + I och med integreringen får du ett enhetligt arbetssätt för alla dina fakturor. -Du tappar den automatiska bevakningen på dina clearinggrundande händelser -Du tappar möjligheten att bifoga Kboks verifikat till fakturan, -Kbok- händelser hämtas inte per automatik till ditt affärssystem, utan du får fortsätta med dagens rutiner, d.v.s. kontrollera att den kyrkliga handlingen är slutgiltig i Kbok2003.

78 Plus och minus med att enbart arbeta i KOB + Alla slutgiltiga clearinggrundande Kbok- händelser hämtas per automatik in till KOB. Ingen manuell bevakning behövs. + Kbok-händelse följer med som bilaga (verifikat). + De fakturor som inte skrivs ut utan attesteras direkt i KOB uppfyller krav på arkivering.

79 Plus och minus med att enbart arbeta i KOB + KOB kan fungera som din reskontra. Bokföringsunderlag skrivs ut som underlag för din bokföring. + Artiklarna vid clearinghändelserna är alltid uppdaterade med rätt priser. - Du måste stämma av två balanskonton om du har två reskontror.

80 Integration

81 Beställning av integration Beställningsformuläret finns på Intranätet under gemensamma IT - system (KOB under fliken verksamhetsstöd)

82 Kanslistöd

83 Kontaktvägarna till Kanslistöd Telefon: Öppet 9-12 varje dag Samt mån-tors Epost: Brev: Svenska kyrkans kanslistöd Uppsala Fax:

84 Tack för oss


Ladda ner ppt "2014-07-02 1 Eniac Kunddag 20 november Göteborg. 2014-07-02 2 Svenska kyrkans organisation 20002001200220032004200520062007200820092010 För- samlingar."

Liknande presentationer


Google-annonser