Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel Ingrid Bonde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel Ingrid Bonde."— Presentationens avskrift:

1 Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel Ingrid Bonde

2 Syftet med dagen är att svara på följande frågor:  Varför TRS?  Vad ska rapporteras?  Hur ska det rapporteras?  När händer allt detta?

3 FI:s målsättning med TRS  Uppnå FI:s mål om ett stabilt och väl fungerande finansiellt system  Att medverka till goda förutsättningar att bedriva finansiell verksamhet i Sverige och Östersjöområdet  Att ha enkla tydliga och ändamålsenliga regler

4 Hur långt har Sverige kommit med de nya reglerna? Marcus Hjort Telefon 08-787 81 82 marcus.hjort@fi.se

5 Nytt direktiv och ny lag  Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID) ersätter Direktiv 93/22/EEC om investeringstjänster inom värdepappersområdet (ISD) Införs i ny värdepappersmarknadslag (VpML)  Principerna i direktivet kompletteras med detaljregler i –Genomförandedirektiv införs i FI:s föreskrifter –Genomförandeförordning direkt tillämplig  MiFID ska vara infört i svensk lagstiftning den 31 januari 2007 och börja gälla den 1 november 2007

6 MiFID på Finansdepartementet 2006  april/juli Huvud- och slutbetänkande  augusti-november Utarbetande av lagrådsremiss  december Lagrådremiss 2007  januari Behandling i lagrådet  februari Proposition till riksdagen  mars/april? Beslut i riksdagen  1 november Ikraftträdande

7 MiFID hos Finansinspektionen 2006  september-oktoberUtarbetande av föreskrifter  november Föreskrifter på remiss 2007  februari Föreskrifter (i samband med proposition)  mars/april?Beslut av styrelsen  1 november Ikraftträdande

8 FI:s författningsarbete  Två föreskrifter –värdepappersinstitut (ingår TRS kundidentitet) –reglerade marknader och MTF  Kommentar/vägledningsdokument/FAQ under 2007  Internationellt arbete mellan tillsynsmyndigheter inom –EU –Norden  Information på www.fi.se direktlänk: ”MiFID (nya vp-regler)”www.fi.se

9 Kontaktpersoner på Finansinspektionen  Värdepappersrörelse –maria.bylund-dyrefors@fi.se, 787 80 47 –marcus.hjorth@fi.se, 787 81 82  Reglerade marknader och MTF –carina.larsson@fi.se, 787 81 37 –jan.axelsson@fi.se, 787 82 07

10 Transaktionsrapportering Vad innebär de nya reglerna? Linda Hedvall Telefon 08-787 82 16 linda.hedvall@fi.se

11 Syftet med transaktionsrapportering  Främja marknadernas integritet  Kontrollera att värdepappersinstituten agerar hederligt, rättvist och professionellt  I praktiken: 1.kontrollera marknadsaktörernas uppförande i handeln, framförallt gentemot konsument 2.upptäcka och utreda marknadsmissbruk

12 Artikel 25 i MiFID  Värdepappersinstituten ska bevara all relevant information om transaktioner i minst fem år  Värdepappersinstituten ska rapportera viss information om transaktioner till den behöriga myndigheten  Den behöriga myndigheten ska utbyta transaktionsrapporter med myndigheter i andra medlemsstater

13 Bevara och hålla all information tillgänglig  Information om transaktioner för såväl egen som för kunds räkning  Alla identitetsuppgifter och upplysningar om kunden  Information om ändringar och korrigeringar  Alla steg i transaktionskedjan ska kunna återskapas  Informationen ska inte kunna manipuleras  Informationen ska vara lättillgänglig för myndigheten  Myndigheterna ska upprätta en minimiförteckning  Myndighet får kräva elektronisk kommunikation om kundorder och telefoninspelning

14 Bevara och hålla all information tillgänglig forts För mottagna order + investeringsbeslut vid portföljförvaltning:  namn eller annan beteckning på kund och relevanta personer som agerar för kundens räkning  köp, sälj eller annan typ av order  instrument-id  pris per enhet, valutaslag, procentsats  antal enheter/nominellt värde/antal derivatkontrakt  samtliga villkor för ordern  datum och exakt tid för mottagande av order eller för investeringsbeslut

15 Bevara och hålla all information tillgänglig forts För utförda eller vidarebefordrade kundorder:  namn eller annan beteckning på kund och den som utfört ordern eller varit ansvarig  dag och tid för transaktion  köp, sälj eller typ av order  instrument-id  pris per enhet, valutaslag, procentsats och totalt pris  antal enheter/nominellt värde/antal derivatkontrakt  motpart i transaktionen  handelsplats eller OTC

16 Bevara och hålla all information tillgänglig forts När värdepappersinstitutet vidarebefordrat ordern sparas:  namn eller annan kundbeteckning  vem ordern vidarebefordrades till  villkor för vidarebefordran  datum och tid för vidarebefordran

17 Rapportera viss information  Alla värdepappersinstitut som genomför eller utför en transaktion  Alla köp- och säljtransaktioner  Senast vid slutet av följande arbetsdag  Alla finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad, oavsett om handeln skett där eller ej  (Medlemsstaterna får även kräva rapportering av finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad)

18 Kund Order Värdepappers- Order institut A Order Transaktion Oavsett om transaktionen utförts på en reglerad marknad eller ej… Transaktion BuySell Reglerad marknad Exekvering KöpSälj Värdepappers- institut B Värdepappers- institut C

19 Vad ska rapporteras?  All information specificeras i förordningen som datum, tid, pris, volym, instrument-id, motpart etc.  Medlemsstaterna kan begära information om kund  Myndigheterna i medlemsstaterna kan dessutom begära ytterligare information om det behövs för tillsynen, under förutsättning att: - rapporten avser instrument som har specifika egenskaper som saknas i befintliga fält eller - handelsmetoderna har inslag som behöver beskrivas och beskrivningen saknas i befintliga fält

20 Hur ska informationen rapporteras?  Av värdepappersinstitutet eller av tredje part som handlar för dennes räkning, genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av den behöriga myndigheten eller av den reglerade marknad eller MTF- plattform i vars system transaktionen genomfördes  I elektroniskt format  Övriga kriterier: –tillfredställande säkerhet och sekretess –mekanismer för att identifiera och rätta fel –proportionerliga åtgärder för att kunna rapportera på annat sätt vid systemfel –möjlighet att rapportera i det format som myndigheten kräver

21 Vilka ska rapportera och vilka inte?  Ska rapportera till Sverige: –alla svenska värdepappersinstitut –alla utländska värdepappersföretags svenska filialer, om moderföretaget finns inom EES  Ska inte rapportera till Sverige: –svenska värdepappersinstituts filialer utomlands –fjärrmedlemmar till de svenska börserna –värdepappersföretag utanför EES

22 Utbyte av transaktionsrapporter mellan behöriga myndigheter När en behörig myndighet får in en transaktionsrapport ska denna skickas vidare till:  myndigheten för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för detta finansiella instrument  myndigheten i värdepappersinstitutets hemland •om rapporten är från en filial och •hemland inte tackat nej till att få rapporterna  Från 1 november 2008 ska informationen skickas senast nästföljande arbetsdag  En begäran om information från en annan behörig myndighet ska besvaras inom en dag

23 Så ser rapporteringen ut efter M/FID IF = ”Investment Firm”/värdepappersföretag FIF = Utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige SFIF = Svenskt värdepappersföretag med filial utomlands RM = ”Remote Member”/fjärrmedlem på svenska marknaden MS = Medlemsstat FI MS FIF:s hemland MS Mest relevant marknad vad gäller likviditet IF FIF RM MS RM:s hemland MS SFIF:s värdland SFIF

24 Den mest relevanta marknaden när det gäller likviditet  I januari varje år möjlighet för behörig myndighet utmana generella regler  Generella regler gäller annars där: –den först tagits upp för handel i EES, aktier och liknande –moderbolaget har sitt säte, företagsobligationer och liknande –emittenten har sitt säte, obligationer i övrigt –obligationen först togs upp till handel i EES, om emittenten finns utanför EES

25 Den mest relevanta marknaden när det gäller likviditetforts –Derivatkontrakt och CFD:s: - Den mest relevanta marknaden för det underliggande instrumentet - Om underliggande är ett index, där den reglerade marknaden för detta index finns –Alla andra instrument, där instrumentet först togs upp till handel

26 Undantag från transaktionsrapportering  Elderivat som är upptagna till handel omfattas men i direktivet finns  undantag för el- och kraftbolag som erbjuder värdepapperstjänster om 1.Kunderna är desamma som bolagen har i sin huvudverksamhet 2.Huvudverksamheten på gruppnivå är någon annan än värdepapperstjänster 3.De erbjuder tjänster som avser råvaruderivat  Dessa bolag regleras nationellt idag men det är oklart hur de kommer att behandlas i fortsättningen

27 Finansinspektionens arbete med TRS Linda Hedvall Telefon 08-787 82 16 linda.hedvall@fi.se

28 Bakgrund till TRS-arbetet på FI FörstudieHuvudstudieImplementering 200420052006

29 Förstudie och huvudstudie  Analys av direktivet och kraven  Riskanalys  Kostnads-/nyttoanalys av olika alternativ  Arbete i EU-grupper om genomförandebestämmelserna och tekniska lösningar  Samarbete med branschen

30 Projektet på FI under implementeringen  Genomförs i fyra etapper  Ska resultera i färdigt system –levereras i delar  Stor tidspress

31 Exempel på aktiviteter som pågår, etapp 1  Huvudstudie på www.fi.se 29 juni 2006  Upphandling av konsulter  Kravspecifikation till branschen i september 2006  Prototyp-bygge  Samarbete Norden och Baltikum  CESR arbetsgrupper: –Format och standard för utbyte –Referensdatabas? –Transaktionsinnehåll och definition av transaktion för utbyte

32 FI:s val av TRS  Ingen orderinformation rapporteras  Alla ben i transaktionen rapporteras, om dessa är köp- och säljtransaktioner  Kundinformation för varje deltransaktion rapporteras i form av ett unikt kundnummer

33 FI:s val av TRS forts  FI föreslår samma fält som EU-kommissionen + tekniska fält som även CESR TTF föreslagit  Gränssnittet och systemapplikationen kommer i möjligaste mån harmoniseras med övriga Norden och Baltikum

34 FI:s respons på utredningen och internationell samverkan Erik Saers Telefon 08-787 82 86 erik.saers@fi.se

35 Huvudpunkter i remissvar VpML  Transaktionsrapporteringssystem (TRS)  Mer generell föreskriftsrätt noteringskraven, upptagande till handel –Inte bara inregistrering utan även noteringskrav  Anknutna ombud registreras hos Bolagsverket –bemyndigandets omfattning  Definitionen av finansiella instrument –Olika i olika lagar och länder –Lagen om investeringsfonder och VpML

36 Huvudpunkter i remissvar forts  Särskilda granskningsmän kompletterar förordnade revisorer  Vikten samordning sanktionsverktyg –”frysningen” av verksamhet inte med i LBF –m.m.

37 Samarbetet Norden och Baltikum Fördelar:  Gemensamma gränssnitt mot rapporterande institut  Länderna får en starkare röst i EU-sammanhang  Kostnadsfördelar för länderna  Harmonisering ger –effektivare tillsyn –förenklad verksamhet över gränserna

38 Samarbetet Norden och Baltikum forts  Aktivt samarbete med Finland kring TRS sedan 2004  Erbjudit övriga nordiska länder och de baltiska länderna del i utvecklingsprojektet –har bl. a. haft möten kring system och studier  Ett in/ut-projekt (interface) och ett projekt för hela systemet  Status för länderna: –Island, Norge, Danmark, Finland och Litauen är klara –Estland och Lettland är troligtvis inte med  Tidsplan och händelser i september –samarbetsavtal –referensgrupp slutet av månaden –gränssnitt till bransch

39 Note: Matchningen (mörkare grön) skulle kunna väljas bort pga specifika behov.Note: Analys och signal kan (bör?) väljas separat. Därav gråfärgad.

40 Systematisk internhandel Jan Axelsson Telefon 08-787 82 07 jan.axelsson@fi.se

41 Vem är systematisk intern- handlare?  ”Ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform.” (MiFID, artikel 4)

42 Systematisk internhandel kännetecken  Genomförandeförordningen: –betydande affärsmässig roll –enligt fastställda regler och förfaranden –utförs av särskild personal eller tekniska system –tjänsten är tillgänglig regelbundet

43 Skyldighet att ställa priser  Skyldighet att offentliggöra marknadsmässiga fasta bud med köp- eller säljpriser för –systematiska internhandlare i aktier upptagna till handel på reglerad marknad om aktierna är likvida. –gäller bud upp till standardstorleken för den enskilda aktien (artikel 27 MiFID)

44 Likvida aktier  Handlas dagligen  Minst 500 miljoner Euro fritt marknadsvärde (ägare >5% räknas bort, men med undantag för fonder/pensionsfonder)  Minst 500 avslut per dag i genomsnitt och/eller  Minst 2 miljoner Euro i genomsnittlig dagsomsättning

45 Standardstorleken för en aktie  7 500, 15 000, 25 000, 35 000, 45 000, 60 000, 80 000 Euro  Finansinspektionen ska publicera en lista över likvida aktier och standardstorlekar i juli 2007 baserat på handeln mellan 1 april 2006 och 31 mars 2007

46 Offentliggörande av kurs- information  Kursinformation kan offentliggöras via –reglerade marknadens system –tredje mans tjänster –egna arrangemang  Informationen måste –vara tillförlitlig, krav på löpande kontroll –tillhandahållas så att den kan konsolideras med information från andra källor –tillhandahållas till alla till en rimlig kostnad


Ladda ner ppt "Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel Ingrid Bonde."

Liknande presentationer


Google-annonser