Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel"— Presentationens avskrift:

1 Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel
Ingrid Bonde

2 Syftet med dagen är att svara på följande frågor:
Varför TRS? Vad ska rapporteras? Hur ska det rapporteras? När händer allt detta?

3 FI:s målsättning med TRS
Uppnå FI:s mål om ett stabilt och väl fungerande finansiellt system Att medverka till goda förutsättningar att bedriva finansiell verksamhet i Sverige och Östersjöområdet Att ha enkla tydliga och ändamålsenliga regler

4 Hur långt har Sverige kommit med de nya reglerna?
Marcus Hjort Telefon

5 Nytt direktiv och ny lag
Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID) ersätter Direktiv 93/22/EEC om investeringstjänster inom värdepappersområdet (ISD) Införs i ny värdepappersmarknadslag (VpML) Principerna i direktivet kompletteras med detaljregler i Genomförandedirektiv införs i FI:s föreskrifter Genomförandeförordning direkt tillämplig MiFID ska vara infört i svensk lagstiftning den 31 januari 2007 och börja gälla den 1 november 2007

6 MiFID på Finansdepartementet
2006 april/juli Huvud- och slutbetänkande augusti-november Utarbetande av lagrådsremiss december Lagrådremiss 2007 januari Behandling i lagrådet februari Proposition till riksdagen mars/april? Beslut i riksdagen 1 november Ikraftträdande

7 MiFID hos Finansinspektionen
2006 september-oktober Utarbetande av föreskrifter november Föreskrifter på remiss 2007 februari Föreskrifter (i samband med proposition) mars/april? Beslut av styrelsen 1 november Ikraftträdande

8 FI:s författningsarbete
Två föreskrifter värdepappersinstitut (ingår TRS kundidentitet) reglerade marknader och MTF Kommentar/vägledningsdokument/FAQ under 2007 Internationellt arbete mellan tillsynsmyndigheter inom EU Norden Information på direktlänk: ”MiFID (nya vp-regler)”

9 Kontaktpersoner på Finansinspektionen
Värdepappersrörelse Reglerade marknader och MTF

10 Transaktionsrapportering Vad innebär de nya reglerna?
Linda Hedvall Telefon

11 Syftet med transaktionsrapportering
Främja marknadernas integritet Kontrollera att värdepappersinstituten agerar hederligt, rättvist och professionellt I praktiken: kontrollera marknadsaktörernas uppförande i handeln, framförallt gentemot konsument upptäcka och utreda marknadsmissbruk

12 Artikel 25 i MiFID Värdepappersinstituten ska bevara all relevant information om transaktioner i minst fem år Värdepappersinstituten ska rapportera viss information om transaktioner till den behöriga myndigheten Den behöriga myndigheten ska utbyta transaktionsrapporter med myndigheter i andra medlemsstater

13 Bevara och hålla all information tillgänglig
Information om transaktioner för såväl egen som för kunds räkning Alla identitetsuppgifter och upplysningar om kunden Information om ändringar och korrigeringar Alla steg i transaktionskedjan ska kunna återskapas Informationen ska inte kunna manipuleras Informationen ska vara lättillgänglig för myndigheten Myndigheterna ska upprätta en minimiförteckning Myndighet får kräva elektronisk kommunikation om kundorder och telefoninspelning

14 Bevara och hålla all information tillgänglig forts
För mottagna order + investeringsbeslut vid portföljförvaltning: namn eller annan beteckning på kund och relevanta personer som agerar för kundens räkning köp, sälj eller annan typ av order instrument-id pris per enhet, valutaslag, procentsats antal enheter/nominellt värde/antal derivatkontrakt samtliga villkor för ordern datum och exakt tid för mottagande av order eller för investeringsbeslut

15 Bevara och hålla all information tillgänglig forts
För utförda eller vidarebefordrade kundorder: namn eller annan beteckning på kund och den som utfört ordern eller varit ansvarig dag och tid för transaktion köp, sälj eller typ av order instrument-id pris per enhet, valutaslag, procentsats och totalt pris antal enheter/nominellt värde/antal derivatkontrakt motpart i transaktionen handelsplats eller OTC

16 Bevara och hålla all information tillgänglig forts
När värdepappersinstitutet vidarebefordrat ordern sparas: namn eller annan kundbeteckning vem ordern vidarebefordrades till villkor för vidarebefordran datum och tid för vidarebefordran

17 Rapportera viss information
Alla värdepappersinstitut som genomför eller utför en transaktion Alla köp- och säljtransaktioner Senast vid slutet av följande arbetsdag Alla finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad, oavsett om handeln skett där eller ej (Medlemsstaterna får även kräva rapportering av finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad) Alla köp och sälj transaktioner, dock ej: Aktielån Lösen av optioner eller covered warrants Primärmarknadstransaktioner (som nyemissioner, teckning etc.) i överlåtbara värdepapper: värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. a) aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, b) obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.etalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

18 Oavsett om transaktionen utförts på en reglerad marknad eller ej…
Buy Sell Reglerad marknad Exekvering Köp Sälj Värdepappers- institut B institut C Värdepappers- Order institut A Kund Order Transaktion Transaktion Transaktion

19 Vad ska rapporteras? All information specificeras i förordningen som datum, tid, pris, volym, instrument-id, motpart etc. Medlemsstaterna kan begära information om kund Myndigheterna i medlemsstaterna kan dessutom begära ytterligare information om det behövs för tillsynen, under förutsättning att: - rapporten avser instrument som har specifika egenskaper som saknas i befintliga fält eller - handelsmetoderna har inslag som behöver beskrivas och beskrivningen saknas i befintliga fält

20 Hur ska informationen rapporteras?
Av värdepappersinstitutet eller av tredje part som handlar för dennes räkning, genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av den behöriga myndigheten eller av den reglerade marknad eller MTF-plattform i vars system transaktionen genomfördes I elektroniskt format Övriga kriterier: tillfredställande säkerhet och sekretess mekanismer för att identifiera och rätta fel proportionerliga åtgärder för att kunna rapportera på annat sätt vid systemfel möjlighet att rapportera i det format som myndigheten kräver

21 Vilka ska rapportera och vilka inte?
Ska rapportera till Sverige: alla svenska värdepappersinstitut alla utländska värdepappersföretags svenska filialer, om moderföretaget finns inom EES Ska inte rapportera till Sverige: svenska värdepappersinstituts filialer utomlands fjärrmedlemmar till de svenska börserna värdepappersföretag utanför EES Alla köp och sälj transaktioner, dock ej: Aktielån Lösen av optioner eller covered warrants Primärmarknadstransaktioner (som nyemissioner, teckning etc.) i överlåtbara värdepapper: värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. a) aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, b) obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

22 Utbyte av transaktionsrapporter mellan behöriga myndigheter
När en behörig myndighet får in en transaktionsrapport ska denna skickas vidare till: myndigheten för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för detta finansiella instrument myndigheten i värdepappersinstitutets hemland om rapporten är från en filial och hemland inte tackat nej till att få rapporterna Från 1 november 2008 ska informationen skickas senast nästföljande arbetsdag En begäran om information från en annan behörig myndighet ska besvaras inom en dag Alla köp och sälj transaktioner, dock ej: Aktielån Lösen av optioner eller covered warrants Primärmarknadstransaktioner (som nyemissioner, teckning etc.) i överlåtbara värdepapper: värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. a) aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, b) obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

23 Så ser rapporteringen ut efter M/FID
IF = ”Investment Firm”/värdepappersföretag FIF = Utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige SFIF = Svenskt värdepappersföretag med filial utomlands RM = ”Remote Member”/fjärrmedlem på svenska marknaden MS = Medlemsstat MS FIF:s hemland Mest relevant marknad vad gäller likviditet RM MS RM:s hemland SFIF:s värdland SFIF FI IF FIF

24 Den mest relevanta marknaden när det gäller likviditet
I januari varje år möjlighet för behörig myndighet utmana generella regler Generella regler gäller annars där: den först tagits upp för handel i EES, aktier och liknande moderbolaget har sitt säte, företagsobligationer och liknande emittenten har sitt säte, obligationer i övrigt obligationen först togs upp till handel i EES, om emittenten finns utanför EES Undantag 1. Detta direktiv skall inte tillämpas på a) försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 73/239/EEG eller försäkringsföretagut enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 2002/83/EG eller företag som bedriver sådan verksamhet avseende återförsäkring och retrocession som anges i direktiv 64/225/EEG; b) personer som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande till sina moderföretag, sina dotterföretag eller till andra dotterföretag till samma moderföretag, c) personer som tillhandahåller investeringstjänster i de fall då tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av bestämmelser i lag eller annan författning eller etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga, vilka inte utesluter att tjänsten tillhandahålls, d) personer som inte tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning såvida de inte är marknadsgaranter eller handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett system som är tillgängligt för tredje part i syfte att handla med vederbörande, e) personer som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, f) personer som tillhandahåller investeringstjänster som endast består av förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företag och tillhandahållande av investeringstjänster uteslutande till sina moderföretag, sina dotterföretag eller andra dotterföretag till samma moderföretag, g) ledamöterna i Europeiska centralbankssystemet och andra nationella organ som fyller likartade funktioner och andra offentliga organ som har som uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av statsskulden, h) företag för kollektiva investeringar och pensionsfonder, oavsett om de är samordnade på gemenskapsnivå eller ej, samt förvarings- eller förvaltningsinstitut för sådana företag, i) personer som för egen räkning handlar med finansiella instrument eller tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaruderivat eller derivatkontrakt som omfattas av bilaga I, avsnitt C, punkt 10 till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet under förutsättning att detta är en kompletterande verksamhet vid sidan av deras huvudsakliga verksamhet, om man ser på företagsgruppen som helhet, om denna huvudsakliga verksamhet inte är tillhandahållande av investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv eller sådana banktjänster som avses i direktiv 2000/12/EG, j) personer som tillhandahåller investeringsrådgivning inom ramen för annan professionell verksamhet som inte omfattas av detta direktiv, om ingen specifik ersättning lämnas för denna rådgivning, k) personer vars huvudsakliga verksamhet består av handel för egen räkning med råvaror och/eller råvaruderivat; detta undantag skall inte gälla när personer som för egen räkning handlar med råvaror och/eller råvaruderivat ingår i en grupp vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av andra investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv eller sådana banktjänster som avses i direktiv 2000/12/EG, l) företag som tillhandahåller investeringstjänster och/eller utför investeringsverksamhet som uteslutande består av handel för egen räkning på marknader för finansiella terminer eller optioner eller andra derivat och på kontantmarknader endast i syfte att skydda positioner på derivatmarknader eller som handlar på uppdrag av andra medlemmar på dessa marknader och ställer priser för dem och som garanteras av clearingmedlemmar på dessa marknader, och ansvaret för verkställigheten av avtal som ingås av dessa företag bärs av clearingmedlemmar på dessa marknader, m) sammanslutningar som har inrättats av danska och finländska pensionsfonder med det enda syftet att förvalta tillgångarna i pensionsfonder som är medlemmar i dessa sammanslutningar, n) "agenti di cambio" vars verksamhet och funktion styrs av artikel 201 i det italienska lagdekretet ("decreto legislativo") nr 58 av den 24 februari 1998. 2. Rättigheterna enligt detta direktiv skall inte gälla tillhandahållande av tjänster som motpart vid transaktioner som genomförs av offentliga organ som handhar statsskuld eller ledamöter av Europeiska centralbankssystemet vid utförandet av deras uppgifter enligt fördraget och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken eller vid utförandet av motsvarande uppgifter i enlighet med nationella bestämmelser. 3. För att beakta utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för att detta direktiv tillämpas på ett enhetligt sätt får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 64.2, vad gäller undantagen i led c, i, och k, fastställa kriterierna för att avgöra om en verksamhet skall betraktas som en kompletterande verksamhet vid sidan av den huvudsakliga verksamheten, om man ser på företagsgruppen som helhet, och om en verksamhet bedrivs tillfälligt. Artikel 3 Frivilliga undantag 1. Medlemsstaterna får välja att inte tillämpa detta direktiv på personer för vilka de är hemmedlemsstat och som - inte får inneha kundernas medel eller värdepapper och som därför inte vid någon tidpunkt får stå i skuld till sina kunder, - inte får tillhandahålla några investeringstjänster utom mottagande och vidarebefordran av order som avser överlåtbara värdepapper och andelar i företag för kollektiva investeringar samt tillhandahållande av investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument, och - vid tillhandahållande av denna tjänst endast får vidarebefordra order till i) värdepappersföretag som har auktoriserats i enlighet med detta direktiv, ii) kreditföretag som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2000/12/EG, iii) filialer till värdepappersföretag eller till kreditföretag som är auktoriserade i tredje land och som är föremål för och följer tillsynsregler som de behöriga myndigheterna anser vara minst lika strikta som reglerna i detta direktiv, direktiv 2000/12/EG eller direktiv 93/6/EEG, iv) företag för kollektiva investeringar som enligt en medlemsstats lagstiftning är auktoriserat att utbjuda andelar till allmänheten och till cheferna i sådana företag, v) värdepappersföretag med fast kapital enligt artikel 15.4 i rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga(17), vilkas värdepapper är noterade eller omsätts på en reglerad marknad i en medlemsstat, förutsatt att dessa personers verksamhet är reglerad på nationell nivå. 2. Personer som är uteslutna från direktivets räckvidd enligt punkterna 1 har inte rätt att åtnjuta den frihet att tillhandahålla tjänster och/eller utföra verksamhet eller upprätta filialer som följer av artiklarna 31 respektive 32.

25 Den mest relevanta marknaden när det gäller likviditet forts
Derivatkontrakt och CFD:s: - Den mest relevanta marknaden för det underliggande instrumentet - Om underliggande är ett index, där den reglerade marknaden för detta index finns Alla andra instrument, där instrumentet först togs upp till handel

26 Undantag från transaktionsrapportering
Elderivat som är upptagna till handel omfattas men i direktivet finns undantag för el- och kraftbolag som erbjuder värdepapperstjänster om Kunderna är desamma som bolagen har i sin huvudverksamhet Huvudverksamheten på gruppnivå är någon annan än värdepapperstjänster De erbjuder tjänster som avser råvaruderivat Dessa bolag regleras nationellt idag men det är oklart hur de kommer att behandlas i fortsättningen Undantag 1. Detta direktiv skall inte tillämpas på a) försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 73/239/EEG eller försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 2002/83/EG eller företag som bedriver sådan verksamhet avseende återförsäkring och retrocession som anges i direktiv 64/225/EEG; b) personer som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande till sina moderföretag, sina dotterföretag eller till andra dotterföretag till samma moderföretag, c) personer som tillhandahåller investeringstjänster i de fall då tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av bestämmelser i lag eller annan författning eller etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga, vilka inte utesluter att tjänsten tillhandahålls, d) personer som inte tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning såvida de inte är marknadsgaranter eller handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett system som är tillgängligt för tredje part i syfte att handla med vederbörande, e) personer som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, f) personer som tillhandahåller investeringstjänster som endast består av förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företag och tillhandahållande av investeringstjänster uteslutande till sina moderföretag, sina dotterföretag eller andra dotterföretag till samma moderföretag, g) ledamöterna i Europeiska centralbankssystemet och andra nationella organ som fyller likartade funktioner och andra offentliga organ som har som uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av statsskulden, h) företag för kollektiva investeringar och pensionsfonder, oavsett om de är samordnade på gemenskapsnivå eller ej, samt förvarings- eller förvaltningsinstitut för sådana företag, i) personer som för egen räkning handlar med finansiella instrument eller tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaruderivat eller derivatkontrakt som omfattas av bilaga I, avsnitt C, punkt 10 till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet under förutsättning att detta är en kompletterande verksamhet vid sidan av deras huvudsakliga verksamhet, om man ser på företagsgruppen som helhet, om denna huvudsakliga verksamhet inte är tillhandahållande av investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv eller sådana banktjänster som avses i direktiv 2000/12/EG, j) personer som tillhandahåller investeringsrådgivning inom ramen för annan professionell verksamhet som inte omfattas av detta direktiv, om ingen specifik ersättning lämnas för denna rådgivning, k) personer vars huvudsakliga verksamhet består av handel för egen räkning med råvaror och/eller råvaruderivat; detta undantag skall inte gälla när personer som för egen räkning handlar med råvaror och/eller råvaruderivat ingår i en grupp vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av andra investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv eller sådana banktjänster som avses i direktiv 2000/12/EG, l) företag som tillhandahåller investeringstjänster och/eller utför investeringsverksamhet som uteslutande består av handel för egen räkning på marknader för finansiella terminer eller optioner eller andra derivat och på kontantmarknader endast i syfte att skydda positioner på derivatmarknader eller som handlar på uppdrag av andra medlemmar på dessa marknader och ställer priser för dem och som garanteras av clearingmedlemmar på dessa marknader, och ansvaret för verkställigheten av avtal som ingås av dessa företag bärs av clearingmedlemmar på dessa marknader, m) sammanslutningar som har inrättats av danska och finländska pensionsfonder med det enda syftet att förvalta tillgångarna i pensionsfonder som är medlemmar i dessa sammanslutningar, n) "agenti di cambio" vars verksamhet och funktion styrs av artikel 201 i det italienska lagdekretet ("decreto legislativo") nr 58 av den 24 februari 1998. 2. Rättigheterna enligt detta direktiv skall inte gälla tillhandahållande av tjänster som motpart vid transaktioner som genomförs av offentliga organ som handhar statsskuld eller ledamöter av Europeiska centralbankssystemet vid utförandet av deras uppgifter enligt fördraget och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken eller vid utförandet av motsvarande uppgifter i enlighet med nationella bestämmelser. 3. För att beakta utvecklingen på finansmarknaderna och sörja för att detta direktiv tillämpas på ett enhetligt sätt får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 64.2, vad gäller undantagen i led c, i, och k, fastställa kriterierna för att avgöra om en verksamhet skall betraktas som en kompletterande verksamhet vid sidan av den huvudsakliga verksamheten, om man ser på företagsgruppen som helhet, och om en verksamhet bedrivs tillfälligt. Artikel 3 Frivilliga undantag 1. Medlemsstaterna får välja att inte tillämpa detta direktiv på personer för vilka de är hemmedlemsstat och som - inte får inneha kundernas medel eller värdepapper och som därför inte vid någon tidpunkt får stå i skuld till sina kunder, - inte får tillhandahålla några investeringstjänster utom mottagande och vidarebefordran av order som avser överlåtbara värdepapper och andelar i företag för kollektiva investeringar samt tillhandahållande av investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument, och - vid tillhandahållande av denna tjänst endast får vidarebefordra order till i) värdepappersföretag som har auktoriserats i enlighet med detta direktiv, ii) kreditföretag som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2000/12/EG, iii) filialer till värdepappersföretag eller till kreditföretag som är auktoriserade i tredje land och som är föremål för och följer tillsynsregler som de behöriga myndigheterna anser vara minst lika strikta som reglerna i detta direktiv, direktiv 2000/12/EG eller direktiv 93/6/EEG, iv) företag för kollektiva investeringar som enligt en medlemsstats lagstiftning är auktoriserat att utbjuda andelar till allmänheten och till cheferna i sådana företag, v) värdepappersföretag med fast kapital enligt artikel 15.4 i rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga(17), vilkas värdepapper är noterade eller omsätts på en reglerad marknad i en medlemsstat, förutsatt att dessa personers verksamhet är reglerad på nationell nivå. 2. Personer som är uteslutna från direktivets räckvidd enligt punkterna 1 har inte rätt att åtnjuta den frihet att tillhandahålla tjänster och/eller utföra verksamhet eller upprätta filialer som följer av artiklarna 31 respektive 32.

27 Finansinspektionens arbete med TRS
Linda Hedvall Telefon

28 Bakgrund till TRS-arbetet på FI
Förstudie Huvudstudie Implementering 2004 2005 2006

29 Förstudie och huvudstudie
Analys av direktivet och kraven Riskanalys Kostnads-/nyttoanalys av olika alternativ Arbete i EU-grupper om genomförandebestämmelserna och tekniska lösningar Samarbete med branschen

30 Projektet på FI under implementeringen
Genomförs i fyra etapper Ska resultera i färdigt system levereras i delar Stor tidspress

31 Exempel på aktiviteter som pågår, etapp 1
Huvudstudie på 29 juni 2006 Upphandling av konsulter Kravspecifikation till branschen i september 2006 Prototyp-bygge Samarbete Norden och Baltikum CESR arbetsgrupper: Format och standard för utbyte Referensdatabas? Transaktionsinnehåll och definition av transaktion för utbyte

32 FI:s val av TRS Ingen orderinformation rapporteras
Alla ben i transaktionen rapporteras, om dessa är köp- och säljtransaktioner Kundinformation för varje deltransaktion rapporteras i form av ett unikt kundnummer

33 FI:s val av TRS forts FI föreslår samma fält som EU-kommissionen + tekniska fält som även CESR TTF föreslagit Gränssnittet och systemapplikationen kommer i möjligaste mån harmoniseras med övriga Norden och Baltikum

34 FI:s respons på utredningen och internationell samverkan
Erik Saers Telefon

35 Huvudpunkter i remissvar VpML
Transaktionsrapporteringssystem (TRS) Mer generell föreskriftsrätt noteringskraven, upptagande till handel Inte bara inregistrering utan även noteringskrav Anknutna ombud registreras hos Bolagsverket bemyndigandets omfattning Definitionen av finansiella instrument Olika i olika lagar och länder Lagen om investeringsfonder och VpML

36 Huvudpunkter i remissvar forts
Särskilda granskningsmän kompletterar förordnade revisorer Vikten samordning sanktionsverktyg ”frysningen” av verksamhet inte med i LBF m.m.

37 Samarbetet Norden och Baltikum
Fördelar: Gemensamma gränssnitt mot rapporterande institut Länderna får en starkare röst i EU-sammanhang Kostnadsfördelar för länderna Harmonisering ger effektivare tillsyn förenklad verksamhet över gränserna

38 Samarbetet Norden och Baltikum forts
Aktivt samarbete med Finland kring TRS sedan 2004 Erbjudit övriga nordiska länder och de baltiska länderna del i utvecklingsprojektet har bl. a. haft möten kring system och studier Ett in/ut-projekt (interface) och ett projekt för hela systemet Status för länderna: Island, Norge, Danmark, Finland och Litauen är klara Estland och Lettland är troligtvis inte med Tidsplan och händelser i september samarbetsavtal referensgrupp slutet av månaden gränssnitt till bransch

39 Note: Matchningen (mörkare grön) skulle kunna väljas bort pga specifika behov.
Note: Analys och signal kan (bör?) väljas separat. Därav gråfärgad.

40 Systematisk internhandel
Jan Axelsson Telefon

41 Vem är systematisk intern-handlare?
”Ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform.” (MiFID, artikel 4)

42 Systematisk internhandel kännetecken
Genomförandeförordningen: betydande affärsmässig roll enligt fastställda regler och förfaranden utförs av särskild personal eller tekniska system tjänsten är tillgänglig regelbundet

43 Skyldighet att ställa priser
Skyldighet att offentliggöra marknadsmässiga fasta bud med köp- eller säljpriser för systematiska internhandlare i aktier upptagna till handel på reglerad marknad om aktierna är likvida. gäller bud upp till standardstorleken för den enskilda aktien (artikel 27 MiFID)

44 Likvida aktier Handlas dagligen
Minst 500 miljoner Euro fritt marknadsvärde (ägare >5% räknas bort, men med undantag för fonder/pensionsfonder) Minst 500 avslut per dag i genomsnitt och/eller Minst 2 miljoner Euro i genomsnittlig dagsomsättning

45 Standardstorleken för en aktie
7 500, , , , , , Euro Finansinspektionen ska publicera en lista över likvida aktier och standardstorlekar i juli 2007 baserat på handeln mellan 1 april 2006 och 31 mars 2007

46 Offentliggörande av kurs-information
Kursinformation kan offentliggöras via reglerade marknadens system tredje mans tjänster egna arrangemang Informationen måste vara tillförlitlig, krav på löpande kontroll tillhandahållas så att den kan konsolideras med information från andra källor tillhandahållas till alla till en rimlig kostnad


Ladda ner ppt "Transaktionsrapportering (TRS) och systematisk internhandel"

Liknande presentationer


Google-annonser