Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GMP/GDP nyheter med fokus på QA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GMP/GDP nyheter med fokus på QA"— Presentationens avskrift:

1 GMP/GDP nyheter med fokus på QA
Kai-Uwe Riedel Läkemedelsinspektör Inspektion av Industri och Sjukvård 28 november 2013

2

3 Läkemedelsverket (LV)
LV är en myndighet under Socialdepartementet Verksamhet huvudsakligen avgiftsfinansierad ca 760 anställda ca 80 % med universitets/ högskoleutbildning Läkare, farmaceuter, kemister, jurister

4 LV:s verksamhetsområden
Läkemedel (hum och vet) Narkotika Medicintekniska produkter Kosmetika & Hygienprodukter Giftinformationscentralen Läkemedelsupplysningen

5 LV:s syfte inom verksamhetsområdet Läkemedel
att främja folk- och djurhälsan att tillse att tillgängliga läkemedel är säkra, effektiva och av god kvalitet.

6 Exempel på LV:s uppgifter inom Läkemedel
Tillstånd och kontroll av kliniska prövningar Granskning/godkännande av läkemedel Efterkontroll - Biverknings- och säkerhetsuppföljning - Inspektion av tillverkning, distribution & apotek - Stickprovskontroll (eget laboratorium) - Tillsyn av reklam och marknadsföring - Producentoberoende information till hälso-/sjukvård och allmänhet

7

8 Inspektion av industri och sjukvård
Ny organisation sedan den 1 mars 2013 Enhetschef Tor Gråberg Totalt 34 personer Grupp Industri, GLP, GDP, GMP, BRID, Peter Aullo, (12 inspektörer, 2 utredare) Grupp Sjukvård, blod, dialys, dosapotek, GCP, Jesper Orhammar, (8 inspektörer) Grupp Farmakovigilans, Anna Toth, (6 inspektörer)

9 Quality Assurance Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed humanläkemedel och prövningsläkemedel: Introduction, p(7): All manufacturers should operate an effective quality management system of their manufacturing operations, which requires the implementation of a pharmaceutical quality assurance system

10 Quality Assurance Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed humanläkemedel och prövningsläkemedel: Article 2 Definitions, p.5: ´pharmaceutical quality system´means the total sum of the organised arrangements made with the object of ensuring that medicinal products or investigational medicinal products are of the quality required for their intended use;

11 Quality Assurance Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed humanläkemedel och prövningsläkemedel: Article 2 Definitions p. 6: ´good manufacturing practice´means the part of the quality assurance which ensures that products are consistently produced and controlled in accordance with the quality standards approppriate to their intended use;

12 Quality Assurance Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed humanläkemedel och prövningsläkemedel: Article 6 Quality assurance system: The manufacturer shall establish and implement an effective pharmaceutical quality assurance system, involving the active participation of the management and personnel of the different departments.

13 Quality Assurance `Quality Assurance´ nämns i EudraLex Vol 4 i:
Kap. 1, 2, 4 Part II (definition i Glossary, även definition av `Quality Unit`: An organizational unit independent of production which fulfills both Quality Assurance and Quality Control responsibilities…) Annex 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16

14 Nyheter i regelverket – Tillverkning EU GMP
GMP revisioner som trädde ikraft 31 januari 2013 Kapitel 1 Pharmaceutical Quality System (fd. Quality Management System) Kapitel 7 Outsourced activities (fd. Contract Manufacture and Analysis Annex 2 Manufacture of Biological Active substances and Medicinal Products for Human Use GMP revisioner som träder ikraft 16 februari 2014 Kapitel 2 Personnel

15 Nyheter i regelverket – Tillverkning EU GMP (På gång..)
Annex 16: Reasons for changes: The Annex has been revised to reflect the globalisation of the pharmaceutical supply chains and the introduction of new quality control strategies. The revision has been carried out in the light of Directive 2011/62/EU amending Directive 2001/83/EC as regards the prevention of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products, and to implement ICH Q8, Q9 and Q10 documents, and interpretation documents, such as the MIA interpretation document, as applicable. Also, some areas, where the interpretation by member states has not been consistent, have been clarified. Deadline for coming into operation: <6 months from publication>

16 Nyheter i regelverket – GDP
LVFS 2009:11, ändrad och omtryckt i LVFS 2013:2, föreskrift partihandel, 1 mars 2013, ny på gång Rev. EU GDP (2013/C 68/01), 8 september 2013

17 GMP Nyheter Quality Assurance
Kapitel 1, Principle, fotnot gällande `Pharmaceutical Quality System`: 1 Art 6 of Directives 2003/94/EC and 91/412/EEC require manufacturers to establish and implement an effective pharmaceutical quality assurance system. The term Pharmaceutical Quality System is used in this chapter in the interests of consistency with ICH Q10 terminology. For the purpose of this chapter these terms can be considered interchangeable.

18 Nyheter i regelverket – EU GMP
Kapitel 1 Pharmaceutical Quality System (fd. Quality Management System) Ledningens ansvar och genomgång Processövervakning och återföring Ändringshantering, riskbedömning ab planerade ändringar, utvärdering av oplanerade ändringar Avvikelsehantering, grundorsaksanalys och CAPA Kunskapshantering under produktens livscykel Leverantörshantering (delvis i kap. 7) Ständiga förbättringar Kvalitetsmanual, beskrivning av systemet

19 Nyheter i regelverket – EU GMP
Kapitel 2 Personnel, Ledningens utser nyckelpersoner, t. ex adekvat antal sakkunniga, produktionschef, QC-chef, QA-chef Utöver QC-chef och produktionschef nämns kvalitetssäkringschef eller kvalitetschef med ansvarsområden som överlappar med produktionschefens och QC chefens ansvarsområde. Dessa områden och befogenheter ska beskrivas av ledningen Genomgång av batch records inte längre an QC-chefs uppgift (ansvarar för genomgång av test records)

20 Nyheter i regelverket – EU GMP
Kapitel 2 Personnel, 2.9: Produktionschef, QC-chef och QA-chef har delat ansvar för design, implementering, övervakning och översyn av kvalitetssystemet ska vara delaktiga vid ledningens genomgång av processövervakning, produktkvalitet och kvalitetssystemet samt ska förespråka ständiga förbättringar ska säkerställa att kvalitetsproblem kommuniceras och eskaleras till rätt ledningsnivå ansvarar gemensamt för godkännande och övervakning av leverantörer av GMP relaterade tjänster

21 Nyheter i regelverket – EU GMP
Annex 2, p. 70 (Quality Control): Biologiska läkemedel med mycket kort hållbarhet (≤ 14 dagar) ska certifieras baserat på mycket bra process- och produktkännedom samt resultat från startmaterialsanalyser Frisläppningsprocessen och personalens ansvar ska beskrivas i detalj Kvalitetssystemet ska kontinuerligt utvärderas (trendutvärdering)

22 Nyheter i regelverket – EU GDP
LVFS 2009:11, omtryck LVFS 2013:2: Egenkontroll = kvalitetssystem Egenkontrollprogram = dokumenterat kvalitetssystem Kravet på tempmappning av lager gäller oavsett lagertemperatur, d.v.s. även för rumstemperatur

23 Nyheter i regelverket – EU GDP
LVFS 2009:11, omtryck LVFS 2013:2: Avvikelsehantering Krav på system för avvikelsehantering har fått en egen paragraf Dokumenthanteringssystem Krav på system för dokumenthantering har fått en egen paragraf Frisläppningscertifikat Certifikatet ska verifiera att batchen är godkänd och tillverkad enlig GMP - Hänvisning till ”relevant” GMP har tagits bort, GMP-krav har bakats in GDP

24 Läkemedelsverkets föreskrifter om förmedling av humanläkemedel (LVFS 2013:3)
Ny föreskrift Förmedlare ska anmäla sig till LV Krav på lämpligt QA system System för spårbarhet Indragningar ska registreras och vidarebefordras Reklamationer ska hänvisas till partihandlare eller MAH

25 Nyheter i regelverket – EU GDP
Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution Practice of Medicinal Porducts for Human Use: Krav på ledningens genomgång Riskhantering System för ändringskontroll Verksamhet på entreprenad (Out-sourcing) Hygienkrav personal

26 Tack för visat intresse
Frågor? Kai-Uwe Riedel Tel: e-post:


Ladda ner ppt "GMP/GDP nyheter med fokus på QA"

Liknande presentationer


Google-annonser