Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN 2011-01-10 Utbildning av utställningsansvariga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN 2011-01-10 Utbildning av utställningsansvariga."— Presentationens avskrift:

1 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN 2011-01-10 Utbildning av utställningsansvariga hösten 2010

2 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Bakgrund  Historiskt beslut  Försök har gjorts i över 20 år  Arbetsgrupp inom NKU  Gäller i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island

3 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Utvärdering / revidering  Utvärdering under 2011  Eventuell revidering inför 2012 därefter ordinarie låsningsperiod om 5 år

4 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga SKKs Utställnings- och championatbestämmelser Är uppdelade i följande avsnitt:  Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar  Särskilda bestämmelser för utställningar  Regler för bedömning  Klassindelning och bedömningsordning  Särbestämmelser  Championatbestämmelser

5 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Förändringar

6 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Inledning allmänna bestämmelser  Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen

7 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Allmänna bestämmelser  Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK- organisationen eller som av nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning.

8 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Särskilda bestämmelser för utställning  Hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet, vilket också innebär att tecken på någon form av sjukdom inte får förekomma. En hund kan därför endast delta på utställning under förutsättning att den vid utställningsdagen inte utgör någon fara för smittspridning. Om arrangören har anledning att fatta tvivel om detta, äger denne rätt att begära veterinärintyg, i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser, som visar hundens aktuella status.

9 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga forts. Särskilda bestämmelser för utställning  När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid utställning.  Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.  Det är alltid upp till domaren att värdera huruvida en uppkommen och åtgärdad defekt samtidigt inte medför en oproportionell påverkan av hundens exteriör i förhållande till FCIs standard.

10 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga forts. Särskilda bestämmelser för utställning  Domare får inte själv äga eller visa hund och inte heller inneha uppfödargrupp på utställning där domaren själv dömer. Uppfödar-/avelsgrupp som genereras automatiskt i dataprogram kan stå med i katalogen men får inte delta på utställning där domaren själv dömer.  Domarelev och domaraspirant får inte äga eller visa hund och inte heller inneha uppfödargrupp den dag tjänstgöring sker och inte heller på annan dag under utställningen äga eller visa hund för domare där tjänstgöring skett eller ska ske.

11 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Domarbyte  Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift, se pkt 20). Dock ska i sådant fall en skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras startar.  Vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften  Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare som vid utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälnings- avgiften.

12 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Veterinärintyg  När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

13 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Testikelstatus  Ändringen av texten i reglerna angående detta är endast av språklig karaktär, dvs ingen förändring mot förut.

14 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Behandling av päls, nos eller hud  Hund vars päls, nos eller hud behandlats med ämne som förändrat dess färg eller struktur, får inte delta på utställning. Detta innefattar användning av exempelvis färg, hårspray, gelé, mousse, krita och talk. Endast sådana preparat som uttryckligen är ämnade för att underlätta kamning/borstning (conditioner/balsam) och/eller ge antistateffekt får användas på en i övrigt obehandlad päls före deltagande i utställning.

15 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga ”Stubbsvanslistan” Struken ras:  perro dogo mallorquin/ca de bou Nya Raser:  gos d’atura catalá  hrvatski ovcar  mudi  jack russell terrier  terrier brasileiro

16 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Ändringar i regler för bedömning

17 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Nyheter  Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut  Juniorklass är 9 – 18 månader, övriga klasser som tidigare  Kvalitetsbedömning även i championklass och veteranklass  Placering 1 – 4 i konkurrensklass  Certifikat delas alltid ut i bästa hanhunds-/bästa tikklass forts…

18 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga …fortsättning nyheter  Reservcertifikat delas ut (ljusblått).  Även hund som anmäls till Championklass har rätt att tävla om certifikat.  Hederspris (Hp) delas endast ut i valpklass, avels- och uppfödarklass.  Hundägaren ansvarar för behandling av skada eller sjukdom som uppkommer i samband med utställning om inte utställningsbestyrelsen beslutar annat.  Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften.

19 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Återbetalning av anmälningsavgift Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på max 40 kronor per hund kan tas ut för att täcka administrativa kostnader)  om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande (se dock pkt 4 force majeure).  vid domarbyte, se pkt 10 (vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften).  Om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för (se dock pkt 20). forts…

20 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga..forts. återbetalning av anmälningsavgift  Om anmälan avvisas av arrangören, t ex på grund av att hunden inte har rätt att delta eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.  Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften

21 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga För sen ankomst  Det är utställarens eget ansvar att vara vid utställningsringen i god tid innan bedömningen i anmäld klass börjar.  Hund som infinner sig för sent till bedömningen, det vill säga när sista hunden i klassen är färdigbedömd kan få en kvalitetsbedömning av domaren när hela rasen är färdigbedömd. En sådan hund kan dock inte delta i någon konkurrensklass.  Hund som kommer för sent till konkurrensbedömningen får inte delta i denna och kan därigenom inte heller delta i fortsatt bedömning av rasen.

22 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Tillämpning angående sen ankomst Rent generellt bör regeln tillämpas med gott omdöme. Vid gränsfall blir det upp till domaren att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats eller inte. Om någon har synpunkter på om domaren tar med en sent anländ hund får man hänvisa till att domaren ansåg att han/hon inte hade påbörjat konkurrensbedömningen än.

23 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Skyldighet att delta i anmäld klass  Hund är skyldig att delta i anmäld klass Då anmälan är bindande är det efter att anmälan gjorts inte tillåtet att flytta en hund till annan klass, såvida inte orsaken beror på a) uppenbart fel som åsamkats av arrangören eller är ett rent tryckfel i katalogen b) att hunden efter anmälan blivit svensk utställningschampion c) att hunden efter anmälan erövrat bruks- eller jaktprovsmeriter som berättigar hunden att delta i bruks-/jaktklass. d) att hund uppnått svenskt utställningschampionat innan anmälan, men felaktigt anmälts till annan klass än championklass alt. veteranklass  Hund av ras med slutlig inmätning efter 15 mån ålder tillåts byta storleksvariant fram till dess att hunden är slutligt inmätt.  Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden i klass till vilken den anmälts, är skyldig att delta i denna klass och eventuellt följande konkurrensklass.

24 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga  Excellent Rött  Very Good Blått  GoodGult  SufficientGrönt  Cannot be judged ---  Disqualified ---  CkRosa  Hp Lila Kvalitetsbedömning

25 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga GAMLA SYSTEMET NYA SYSTEMET CK 1:a Exc CK VG 2:a Good 3:aSuff. "Översättning" gamla kontra nya prissättningen i och med nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 (fastställt av SKK/DK 2010-04-20) "Översättningen" ska publiceras som information till domare, övriga funktionärer samt utställare.

26 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga  Hund som får Disqualified p.g.a. mentaliteten räknas som s.k. ”mental- nolla” och registreras som sådan hos SKK.  Alltså är det precis som vanligt viktigt att domare skiljer på olika grader av beteenden, t.ex. för ”blyga hundar” kan kvalitetspriset sänkas men är inte Disqualified (0:a) p.g.a. mentalitet o.s.v.

27 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Oacceptabelt beteende  Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området

28 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Cannot be judged (”KEP”)  Hund som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP) Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

29 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Hederspris (Hp) Kan endast tilldelas:  särskilt lovande valp.  i avels- och uppfödarklass till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

30 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Konkurrensbedömning  Endast hundar som tilldelas Excellent får delta i konkurrensbedömningen ( hund som tilldelats Very Good tävlar inte vidare i konkurrensklass ).  I klassen deltagande hundar placeras i ordning 1 – 4.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

31 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Klassindelning och bedömningsordning ”Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag den ställs ut.”

32 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Valpklass Inofficiell klass 6-9 månader, inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar  Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månader ålder men inte fyllt 9 månader (alternativt 4 respektive 6 månader).  I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning.  Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar.  I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged

33 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Juniorklass (junkl) 9 – 18 månader  Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader (får ej tävla om CACIB)  I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

34 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Juniorkonkurrensklass (junkk)  Denna klass är obligatorisk för hund som, vid aktuell utställning, tilldelats Excellent i juniorklass.  I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

35 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Unghundsklass (ukl) 15 – 24 månader  Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.  I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

36 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Unghundskonkurrensklass (ukk)  Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent i unghundsklass.  I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

37 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Bruks- resp. jaktklass 15 – månader (bkl/jkl)  Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder (och inte är SE UCh).  I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i bruks-/jaktkonkurrensklass.

38 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)  Denna klass är obligatorisk för hund som, vid aktuell utställning tilldelats Excellent i bruks- resp. jaktklass.  I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.  Observera att certifikat inte längre delas ut i denna klass för någon ras!

39 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Öppen klass (ökl) 15 – månader  Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder (och inte är SE UCh).  I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.

40 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Öppen klass konkurrens (ökk)  Denna klass är obligatorisk för hund som, vid aktuell utställning, tilldelats Excellent i öppen klass.  I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

41 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Championklass (chkl) 15 månader -  Denna klass är öppen för hund som tilldelats internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.  I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i championkonkurrensklass.

42 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Championkonkurrensklass (chkk)  Denna klass är obligatorisk för hund som tilldelats Excellent i championklass.  I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

43 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Veteranklass (vetkl)  Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder (OBS! Hundar som anmälts i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB).  I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i veterankonkurrensklass

44 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Veterankonkurrensklass (vetkk)  Denna klass är obligatorisk för hund som tilldelats Excellent i veteranklass.  I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut.  Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.  Bästa veteran med Excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran

45 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)  Dessa klasser är obligatoriska för hanhund respektive tik, som vid aktuell utställning, tilldelats Ck.  I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Placeras 1-4. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

46 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Tävlan om certifikat  Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat (gäller även raser med krav på provmeriter). Förhindrade att tävla om certifikat är  a) svensk utställningschampion (SE UCH) b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat (OBS det krävs att minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24 månaders ålder).  Det delas endast ut ett certifikat per kön. Utöver detta utdelas det ett reservcertifikat per kön (till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat). forts…

47 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga...forts. tävlan om certifikat  För raser där det krävs bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat tilldelas certifikat till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som uppfyller kravet för provmerit (och reservcertifikat till den näst bästa hunden med provmerit).

48 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga …forts. tävlan om certifikat  Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om certifikat delas det ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikat till den näst bäst av de oplacerade hundarna i bästa hanhund-/bästa tikklass.  Hund som anmälts till championklass får också tävla om certifikat om den ej är SE UCh.

49 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga

50 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga SKKs internetanmälan  I den nya versionen av internetanmälan, som tas fram till införandet av de nya utställningsbestämmelserna, kommer specialtecken S och C att införas automatiskt via ’Katalog för PC’ (till skillnad mot tidigare då arrangören gjort detta manuellt).  Detta görs via frågor till anmälaren som ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

51 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Tävlan om CACIB Reglerna är samma som tidigare  Hundar som deltar i junior- eller veteranklass får inte tävla om CACIB.  Vissa raser har särbestämmelser för tävlan om CACIB.  Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om CACIB kan domaren dela ut det till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och Reserv-CACIB till den näst bästa av de oplacerade hundarna i bästa hanhund-/bästa tikklass.

52 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Avelsklass  Avelshunden/-tiken skall vid aktuell, eller tidigare utställning, vara bedömd och tilldelats lägst Good (eller 3:e pris). Ingen av de i gruppen ingående hundar får ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP) vid aktuell utställning  Endast konkurrensbedömning (plac 1 – 4)  Vinnande grupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna

53 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Uppfödarklass  Samtliga i gruppen ingående hundar skall vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får där inte ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP)  Endast konkurrensbedömning (plac 1 - 4)  Vinnande grupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna

54 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Icke FCI-erkända raser  Dessa raser ska på internationella utställningar placeras separat i katalogen och ska inte heller tillåtas delta i gruppfinaler  Detta kommer att hanteras i uppdateringen av programmet ’Katalog för PC’ som samtliga länsklubbar använder.

55 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Trolig lösning i ’Katalog för PC’ på FCIs krav att icke FCI-erkända raser ska placeras separat i katalogen; 255 S12345/2005 Hundens Gladiator, e. Alla u. Pugatjova Äg. Svensson Uppf. Kriklund PRAZSKÝ KRYZARÍK katalognummer 256 – 272 se avsnittet för icke FCI-erkända raser i slutet av katalogen 273 S55910/2008 Nullabor Desert Rose e. Minnows Winter Whizz u. Warringah’s Nullabor Äg. U Henriksson Uppf. U Henriksson LABRADOR RETRIEVER JUNIORKLASSHANAR

56 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Klein-/mittelspitz Särbestämmelserna grupp 5;  Obligatorisk mätning upp till 15 månader även för tysk spets/kleinspitz och tysk spets/mittelspitz.  Dessa rasvarianter blir nu också slutligt inmätta vid första utställningstillfället efter 15 månader (och kommer fram till dess alltså att kunna flytta till den andra storleken).

57 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Tilläggskrav för utländsk champion o För samtliga raser gäller att för att tilldelas SE UCh krävs ett certifikat i Sverige oavsett ålder om ett certifikat inom Norden är erövrat efter 24 månader (samt eventuella övriga krav för rasen enligt championatbestämmelserna). o Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställnings- championat i utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställnings- champion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige, efter att ha fyllt 24 månader. o Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land, tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige oavsett ålder.

58 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Jakthundsraser  De jakthundsraser som idag får omvandla Ck i jaktkonkurrensklass till certifikat har erbjudits att deras championatsgrundande merit inte ska vara certifikat utan Ck:n utdelade i jaktkonkurrensklass.  Dvs att t.ex. en tax kan bli SE UCh med 3 x Ck utdelade i jaktkonkurrensklass plus provmerit som idag.  Detta blir i praktiken ingen förändring mot idag, dvs samma hundar får championatsgrundande merit.

59 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga BIG  Placeras 1 till 4  Grupp 4 och 6 slås ihop från 2013

60 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga

61 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Kritiker  Klass kommer att vara förtryckt/förskrivet.  Bockar ska användas i rutorna.  De gamla ”kryssrutorna” avseende typ är borttagna, domare får istället beskriva helheten i texten.  Hund som inte får Excellent kan få med sig sin kritik på en gång (motsvarande hur vi gör med 2:or, 3:or, 0:or och KEP).

62 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga

63 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga Resultatlista  För kvalitetspriserna anges bokstäverna E, V, G, S eller D.  För Cannot be judged anges KEP (dvs samma förkortning som tidigare).  Hp, Ck, Cert, CACIB, BIR och BIM anges precis som tidigare med streck ( I ).  Reserv-cert och Reserv-cacib anges med R (precis som man tidigare alltid gjort för just R-cacib).

64 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga 2 I 1 I Bästa valp E 1 I 4 R E 2 I V E 3 G D pga felfärgad E 1 I 3 I E 2 2 R E 1 1 I I 1 I 2 I Bästa veteran E 1

65 Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga FRÅGOR / FUNDERINGAR?


Ladda ner ppt "Nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10 Utbildning för utställningsansvariga NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN 2011-01-10 Utbildning av utställningsansvariga."

Liknande presentationer


Google-annonser