Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN"— Presentationens avskrift:

1 NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN 2011-01-10
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN Utbildning av utställningsansvariga hösten 2010 Välkomna! Presentera utbildaren/utbildarna. My Dog och de specialklubbsutställningar som arrangeras samma helg genomförs enligt nuvarande bestämmelser. Helgen efter börjar dessa nya bestämmelser att gälla (3 specialklubbar har utställning helgen januari 2011). Malmö blir första länsklubbsutställningen.

2 Försök har gjorts i över 20 år Arbetsgrupp inom NKU
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Bakgrund Historiskt beslut Försök har gjorts i över 20 år Arbetsgrupp inom NKU Gäller i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island ”Historiskt beslut” – med det menas att försök har gjorts av och till i bakåt i tiden, men tidigare har man inte lyckats få med alla nordiska kennelklubbar ”på tåget”. Därav är detta ett historiskt beslut, när hela Norden för första gången har kommit överens om gemensamma bedömningsregler. För vissa delar gäller fortfarande nationella regler (dvs allt är inte harmoniserat). T.ex. är inte championatbestämmelser harmoniserade. Vissa delar som styrs av lagstiftning är inte harmoniserat. T.ex. vilka raser som kräver provmerit för att tävla om certifikat är inte harmoniserat. Arbetsgruppen inom NKU har bestått av representanter Från de nordiska KK (ej Island). Gruppen har jobbat under ett par år. Givetvis har kompromisser gjorts, ”alla är inte nöjda med allt”. Kommer gälla i samtliga ovanstående länder från 2011.

3 Utvärdering / revidering
Utvärdering under 2011 Eventuell revidering inför 2012 därefter ordinarie låsningsperiod om 5 år NKUs arbetsgrupp kommer träffas under 2011 (hösten?)

4 SKKs Utställnings- och championatbestämmelser
Är uppdelade i följande avsnitt: Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Särskilda bestämmelser för utställningar Regler för bedömning Klassindelning och bedömningsordning Särbestämmelser Championatbestämmelser Beskriv uppdelningen i bestämmelserna (allmänna delen, särskilda best. osv) Särbestämmelser och championatbestämmelser är inte harmoniserade inom Norden.

5 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Förändringar Vi kommer idag endast att gå igenom de förändringar som blir jämfört med tidigare utställningsbestämmelser.

6 Inledning allmänna bestämmelser
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen Detta gäller samtliga prov, tävlingar och utställningar!

7 Allmänna bestämmelser
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Allmänna bestämmelser Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Det understrykna är tillagt. Denna skrivning syftar till att täppa igen en lucka där personer som av länsstyrelsen fått djurförbud och därmed anmäls till Disciplinnämnden i vissa fall ändå har kunnat visat hund på utställning under den tid det tar innan DN tagit beslut om uteslutning.

8 Särskilda bestämmelser för utställning
Hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet, vilket också innebär att tecken på någon form av sjukdom inte får förekomma. En hund kan därför endast delta på utställning under förutsättning att den vid utställningsdagen inte utgör någon fara för smittspridning. Om arrangören har anledning att fatta tvivel om detta, äger denne rätt att begära veterinärintyg, i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser, som visar hundens aktuella status. Detta hör ihop med förrförra bilden, man trycker alltså särskilt på hundens välbefinnande i alla sammanhang!

9 forts. Särskilda bestämmelser för utställning
När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. Det är alltid upp till domaren att värdera huruvida en uppkommen och åtgärdad defekt samtidigt inte medför en oproportionell påverkan av hundens exteriör i förhållande till FCIs standard. Mer info om veterinärintyg kommer längre fram. Ingen egentlig ändring (arrangörens rätt att kopiera vet.intyg är inskriven). Sista punkten innebär att domaren gör en värdering av informationen i ev. veterinärintyg och bedömer i vilken grad det påverkar hundens exteriör i förhållande till standarden (dvs vilket kvalitetspris hunden kan tilldelas).

10 forts. Särskilda bestämmelser för utställning
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 forts. Särskilda bestämmelser för utställning Domare får inte själv äga eller visa hund och inte heller inneha uppfödargrupp på utställning där domaren själv dömer. Uppfödar-/avelsgrupp som genereras automatiskt i dataprogram kan stå med i katalogen men får inte delta på utställning där domaren själv dömer. Domarelev och domaraspirant får inte äga eller visa hund och inte heller inneha uppfödargrupp den dag tjänstgöring sker och inte heller på annan dag under utställningen äga eller visa hund för domare där tjänstgöring skett eller ska ske. Man har i denna text förtydligat texten gentemot tidigare, bl.a. ang. deltagande i uppfödargrupp för domare (och domarelev/-aspirant). Om arrangör uppmärksammar grupp som innehas av domare som tjänstgör på utställningen i förväg är det givetvis lämpligt att ta ur gruppen ur katalogen redan innan.

11 Domarbyte Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift, se pkt 20). Dock ska i sådant fall en skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras startar. Vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare som vid utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälnings-avgiften. Det nya här är att man måste meddela senast på utställningsdagen (före bedömningen) om man inte vill delta pga domarbyte och vill ha tillbaks sin anmälningsavgift. Antingen kontaktar man arrangören innan utställningen (skriftligt) eller, om man är på plats utställningsdagen, så går man till sekretariatet och lämnar in innan bedömningen. Skickas det per vanlig post får ordet ”inlämnas” tolkas som att man har postat det, dvs ”poststämpelns datum gäller”. Praktisera sunt förnuft! I Sverige blir det i praktiken bekräftelsen (tillsammans med den utskickade nummerlappen) som ska skickas in, då svenska arrangörer kontrollerar anm.avgift i samband med anmälan. Nytt är också skrivningen om utannonserad reservdomare .

12 Veterinärintyg När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. Det nya här är förtydligande av vilka uppgifter som ska finnas med på ett godkänt veterinärintyg. Regeln i sig är inte ändrad, men formuleringen är ett försök att undvika problemen med hantering av veterinärintyg. Utländska hundar kan t.ex. förstås inte ha ’blankett 145’, men om de innehåller ovanstående information ska de kunna godtas. Man får underförstått se det som att en utländsk utställare har ett eget ansvar att ett veterinärintyg de åberopar är på ett språk som går att förstå i det land de kommer och ställer ut i.

13 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Testikelstatus Ändringen av texten i reglerna angående detta är endast av språklig karaktär, dvs ingen förändring mot förut. Förut har det formulerats lite olika på olika ställen i bestämmelserna (ibland ’kirurgisk kastrataion’, ibland ’operativ’) - nu står samma lydelse.

14 Behandling av päls, nos eller hud
Hund vars päls, nos eller hud behandlats med ämne som förändrat dess färg eller struktur, får inte delta på utställning. Detta innefattar användning av exempelvis färg, hårspray, gelé, mousse, krita och talk. Endast sådana preparat som uttryckligen är ämnade för att underlätta kamning/borstning (conditioner/balsam) och/eller ge antistateffekt får användas på en i övrigt obehandlad päls före deltagande i utställning. Denna skrivning innebär inte heller någon förändring mot förut, utan är ett förtydligande. Denna text har aldrig funnits i de tryckta utställningsbestämmelserna, men varit införd i nätupplagan sen ett par år tillbaka.

15 ”Stubbsvanslistan” Struken ras: perro dogo mallorquin/ca de bou
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 ”Stubbsvanslistan” Struken ras: perro dogo mallorquin/ca de bou Nya Raser: gos d’atura catalá hrvatski ovcar mudi jack russell terrier terrier brasileiro Genomgång av listan med raser har gjorts, kriteriet har varit att det i rasstandarden ska framgå att rasen kan födas med stubbsvans för att ta med rasen på listan.

16 Ändringar i regler för bedömning
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Ändringar i regler för bedömning De nya bedömningsreglerna är inte så olika vårt nuvarande system, både Ck och BHKL/BTKL finns kvar. (det nya är mer likt vårt nuvarande system än det bedömningssystem som användes vid WDS/circuits i juli 2008, som var helt enligt FCIs regler).

17 Nyheter Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått,
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Nyheter Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass är 9 – 18 månader, övriga klasser som tidigare Kvalitetsbedömning även i championklass och veteranklass Placering 1 – 4 i konkurrensklass Certifikat delas alltid ut i bästa hanhunds-/bästa tikklass forts… Vi börjar med en sammanfattning (mer detaljer går vi in på i kommande bilder)

18 …fortsättning nyheter
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 …fortsättning nyheter Reservcertifikat delas ut (ljusblått). Även hund som anmäls till Championklass har rätt att tävla om certifikat. Hederspris (Hp) delas endast ut i valpklass, avels- och uppfödarklass. Hundägaren ansvarar för behandling av skada eller sjukdom som uppkommer i samband med utställning om inte utställningsbestyrelsen beslutar annat. Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften. 4:e punkten; ansvarsförhållandet är alltså omvänt mot tidigare. 5:e punkten; Arrangör som är givmild kan givetvis fortfarande välja att återbetala även pga skada/sjukdom. (den punkten kommer nog inte att bli så populär hos utställare…) Reglerna säger inte att arrangör måste återbetala anm.avg. i det fall hund har avlidit, men det finns inget hinder för arrangören att göra det om de så väljer.

19 Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på max 40 kronor per hund kan tas ut för att täcka administrativa kostnader) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande (se dock pkt 4 force majeure). vid domarbyte, se pkt 10 (vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften). Om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för (se dock pkt 20). forts…

20 ..forts. återbetalning av anmälningsavgift
Om anmälan avvisas av arrangören, t ex på grund av att hunden inte har rätt att delta eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent. Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften Stora skillnaden är alltså att anm.avg. inte behöver återbetalas vid skada/sjukdom.

21 För sen ankomst Det är utställarens eget ansvar att vara vid utställningsringen i god tid innan bedömningen i anmäld klass börjar. Hund som infinner sig för sent till bedömningen, det vill säga när sista hunden i klassen är färdigbedömd kan få en kvalitetsbedömning av domaren när hela rasen är färdigbedömd. En sådan hund kan dock inte delta i någon konkurrensklass. Hund som kommer för sent till konkurrensbedömningen får inte delta i denna och kan därigenom inte heller delta i fortsatt bedömning av rasen. Det här är en stor förändring för utställarna. Hund enligt punkt 2, dvs som får en kvalitetsbedömning när rasen är färdig, kan även tilldelas Ck (Ck är ett kvalitetspris).

22 Tillämpning angående sen ankomst
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Tillämpning angående sen ankomst Rent generellt bör regeln tillämpas med gott omdöme. Vid gränsfall blir det upp till domaren att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats eller inte. Om någon har synpunkter på om domaren tar med en sent anländ hund får man hänvisa till att domaren ansåg att han/hon inte hade påbörjat konkurrensbedömningen än. I och med den nya ”sen ankomst-regeln” blir det ännu viktigare för arrangörer att tänka på placering av ringar när raser blir delade på flera domare (t.ex. egen valpring) för att undvika problem med sen ankomst pga att utställare är upptagen i annan ring. Arrangörer ska också kommunicera med ringsekreterarna om att samordna bedömningen i de olika ringarna som har samma ras. T.ex. kan en ring ta en kortare paus om det är lämpligt. I gränsfall får ringsekreteraren helt enkelt fråga domaren om han/hon har påbörjat konkurrensbedömningen (t.ex. om hundarna står uppradade för konkurrens, men domaren står kvar vid bordet fortfarande osv.). För hund som är ensam i sin ras får man använda gott omdöme. Ingen annan påverkas = domare borde tillåta hunden delta (innebär att rasen döms i annan ordning) .

23 Skyldighet att delta i anmäld klass
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Skyldighet att delta i anmäld klass Hund är skyldig att delta i anmäld klass Då anmälan är bindande är det efter att anmälan gjorts inte tillåtet att flytta en hund till annan klass, såvida inte orsaken beror på a) uppenbart fel som åsamkats av arrangören eller är ett rent tryckfel i katalogen b) att hunden efter anmälan blivit svensk utställningschampion c) att hunden efter anmälan erövrat bruks- eller jaktprovsmeriter som berättigar hunden att delta i bruks-/jaktklass. d) att hund uppnått svenskt utställningschampionat innan anmälan, men felaktigt anmälts till annan klass än championklass alt. veteranklass Hund av ras med slutlig inmätning efter 15 mån ålder tillåts byta storleksvariant fram till dess att hunden är slutligt inmätt. Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden i klass till vilken den anmälts, är skyldig att delta i denna klass och eventuellt följande konkurrensklass. I praktiken innebär denna skrivning ingen förändring. En del förtydliganden har gjorts i texten. Punkten a) kan vara att hund anmälts till fel åldersklass, dvs en 10 mån hund som står i ukl i katalogen ska delta i juniorklass eftersom den inte får delta i ukl. Däremot – om en 16 mån hund är anmäld till öppen klass får den inte byta till ukl, eftersom den får delta i ökl. Kan t.ex. också vara hund som anmälts till Chkl men inte har någon utställningschampiontitel, sådan hund får inte enligt reglerna delta i Chkl, och ska då delta i öppen klass istället (alt. juniorklass om den är så ung).

24 Kvalitetsbedömning Excellent Rött Very Good Blått Good Gult
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Kvalitetsbedömning Excellent Rött Very Good Blått Good Gult Sufficient Grönt Cannot be judged Disqualified Ck Rosa Hp Lila Excellent = Utmärkt Very Good = Mycket God Good = God Sufficient = Godtagbar Disqualified = Diskvalificerad Cannot be judged = KEP (kan ej prissättas) CK = Certifikatkvalitet HP = Hederspris

25 GAMLA SYSTEMET NYA SYSTEMET CK 1:a Exc VG 2:a Good 3:a Suff. "Översättning" gamla kontra nya prissättningen i och med nya utställningsbestämmelser från (fastställt av SKK/DK ) "Översättningen" ska publiceras som information till domare, övriga funktionärer samt utställare. Denna ”översättning” är ett hjälpmedel för domare och utställare. Gränsdragningen har fastställts av SKKs Domarkommitté. Excellent är alltså inte lika med Ck (vilket man kan förledas att tro).

26 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Hund som får Disqualified p.g.a. mentaliteten räknas som s.k. ”mental- nolla” och registreras som sådan hos SKK. Alltså är det precis som vanligt viktigt att domare skiljer på olika grader av beteenden, t.ex. för ”blyga hundar” kan kvalitetspriset sänkas men är inte Disqualified (0:a) p.g.a. mentalitet o.s.v. Domaren ska som vanligt signera sådan ”mentalnolla” (Disqualified p.g.a. mentalitet) Orsak skall anges på kritiken och prislistan

27 Oacceptabelt beteende
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Oacceptabelt beteende Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området Ändrat från ska till kan

28 Cannot be judged (”KEP”)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Cannot be judged (”KEP”) Hund som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP) Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda. Samma innebörd av definitionen som KEP. Orsak ska anges på kritik men inte på prislistan. Observera att det är viktigt att skilja på Disqualified och Cannot be judged. Det är ingen förändring i skillnaden mellan dessa två ”priser” men ett återkommande problem så det är viktigt att vara införstådd med skillnaden.

29 Hederspris (Hp) Kan endast tilldelas: särskilt lovande valp.
i avels- och uppfödarklass till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet. Det finns alltså inte längre HP i junior-, unghunds- eller veterankonkurrensklass.

30 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Konkurrensbedömning Endast hundar som tilldelas Excellent får delta i konkurrensbedömningen (hund som tilldelats Very Good tävlar inte vidare i konkurrensklass). I klassen deltagande hundar placeras i ordning 1 – 4. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Alltså ingen Reserv-placering som det var förut. Observera att hundar med Very Good alltså inte får delta i konkurrensklasser. Detta skiljer sig från FCIs regler vilket kan ställa till det med utländska domare och utställare…

31 Klassindelning och bedömningsordning
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Klassindelning och bedömningsordning ”Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag den ställs ut.” Detta är FCIs åldersberäkning, och vi återgår nu alltså till den åldersberäkning vi hade även i Sverige före år 2000. (dvs inte längre ”uppnått ålder dagen före utställningens första dag”)

32 2 mars 2008 / Utbildning av ringsekreterare WDS
Valpklass Inofficiell klass 6-9 månader, inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månader ålder men inte fyllt 9 månader (alternativt 4 respektive 6 månader). I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar. I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged Bästa valp med Hp tävlar som vanligt vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. Hp kan som tidigare tilldelas flera valpar (eller ingen). 32

33 Juniorklass (junkl) 9 – 18 månader
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Juniorklass (junkl) 9 – 18 månader Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader (får ej tävla om CACIB) I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass. Högsta ålder är alltså ändrad till 18 månader (f.d. 15 mån).

34 Juniorkonkurrensklass (junkk)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Juniorkonkurrensklass (junkk) Denna klass är obligatorisk för hund som, vid aktuell utställning, tilldelats Excellent i juniorklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

35 Unghundsklass (ukl) 15 – 24 månader
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Unghundsklass (ukl) 15 – 24 månader Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

36 Unghundskonkurrensklass (ukk)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Unghundskonkurrensklass (ukk) Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent i unghundsklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

37 Bruks- resp. jaktklass 15 – månader (bkl/jkl)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Bruks- resp. jaktklass 15 – månader (bkl/jkl) Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder (och inte är SE UCh). I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i bruks-/jaktkonkurrensklass. Precis som förut kan inte hund som är SE UCh delta i bkl/jkl. SE UCh kan endast delta i Chkl eller, om ålder uppnåtts, i Vetkl.

38 Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk) Denna klass är obligatorisk för hund som, vid aktuell utställning tilldelats Excellent i bruks- resp. jaktklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass. Observera att certifikat inte längre delas ut i denna klass för någon ras! Den stora ändringen här är sista punkten - att certifikat inte längre delas ut i denna klass!

39 Öppen klass (ökl) 15 – månader
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Öppen klass (ökl) 15 – månader Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder (och inte är SE UCh). I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.

40 Öppen klass konkurrens (ökk)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Öppen klass konkurrens (ökk) Denna klass är obligatorisk för hund som, vid aktuell utställning, tilldelats Excellent i öppen klass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

41 Championklass (chkl) 15 månader -
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Championklass (chkl) 15 månader - Denna klass är öppen för hund som tilldelats internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i championkonkurrensklass. Nytt är alltså att det tillämpas kvalitetsbedömning i denna klass. Även hund som är anmäld till Championklass har numera rätt att tävla om certifikat.

42 Championkonkurrensklass (chkk)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Championkonkurrensklass (chkk) Denna klass är obligatorisk för hund som tilldelats Excellent i championklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.

43 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Veteranklass (vetkl) Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder (OBS! Hundar som anmälts i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB). I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent ska tävla vidare i veterankonkurrensklass Även här är det nytt att det tillämpas kvalitetsbedömning i denna klass.

44 Veterankonkurrensklass (vetkk)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Veterankonkurrensklass (vetkk) Denna klass är obligatorisk för hund som tilldelats Excellent i veteranklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan delas ut. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass. Bästa veteran med Excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran Behövs alltså inget Ck för att tävla i finaltävlingarna, Excellent ”räcker”. (Hp borttaget i vetkl).

45 Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl) Dessa klasser är obligatoriska för hanhund respektive tik, som vid aktuell utställning, tilldelats Ck. I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Placeras 1-4. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Ingen skillnad så här långt.

46 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Tävlan om certifikat Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat (gäller även raser med krav på provmeriter). Förhindrade att tävla om certifikat är a) svensk utställningschampion (SE UCH) b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat (OBS det krävs att minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24 månaders ålder). Det delas endast ut ett certifikat per kön. Utöver detta utdelas det ett reservcertifikat per kön (till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat). forts… - Tänk på att för vissa raser krävs provmerit för att kunna tävla om certifikat. - Det är alltså inte längre så att någon ras har ”cert till alla med Ck” som det tidigare varit i en del arbetande raser i bkk/jkk. Förklara detta med vissa raser angående Ck i Bkk/Jkk (de nya reglerna för championat i dessa raser; 3 x Ck bkk/jkk = SE UCh) Reservcertifikat innebär att om certifikatet av någon anledning stryks av arrangören eller SKKs UtstK omvandlas reservcertifikatet automatiskt till ett certifikat. Om både certhundens och reservcerthundens resultat stryks tilldelas ingen annan hund certet i efterhand (går aldrig längre än till den hund som tilldelats reservcertet alltså).

47 ...forts. tävlan om certifikat
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 ...forts. tävlan om certifikat För raser där det krävs bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat tilldelas certifikat till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som uppfyller kravet för provmerit (och reservcertifikat till den näst bästa hunden med provmerit). Vilka dessa raser är är inte harmoniserade inom Norden, varje land har sina egna regler.

48 …forts. tävlan om certifikat
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 …forts. tävlan om certifikat Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om certifikat delas det ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikat till den näst bäst av de oplacerade hundarna i bästa hanhund-/bästa tikklass. Hund som anmälts till championklass får också tävla om certifikat om den ej är SE UCh. För den första punkten gäller att det inte innebär någon förändring mot tidigare, men man har förtydligat i texten. Andra punkten är som tidigare nämnts en förändring.

49 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Kort finns framtaget, arrangören väljer ju numera själv om de vill dela ut kort eller inte. Om inte så plastar ni in ett reserv-cert-kort som ringsekreterarna kan visa upp, alt. om ni kostar på reserv-cert-rosetter. (viktigt att skilja på reservcertets ljusblåa färg och den blåa färgen för Very Good)

50 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
SKKs internetanmälan I den nya versionen av internetanmälan, som tas fram till införandet av de nya utställningsbestämmelserna, kommer specialtecken S och C att införas automatiskt via ’Katalog för PC’ (till skillnad mot tidigare då arrangören gjort detta manuellt). Detta görs via frågor till anmälaren som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om certifikat. Det kan som vanligt ha hänt saker sedan anmälan. S = anger att hunden är förhindrad att tävla om certifikat. C = anger att hunden ska erövra ytterligare ett certifikat för att erhålla svenskt utställningschampionat. SKKs internetanmälan kan i nuläget endast användas av länsklubbarna.

51 Tävlan om CACIB Reglerna är samma som tidigare
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Tävlan om CACIB Reglerna är samma som tidigare Hundar som deltar i junior- eller veteranklass får inte tävla om CACIB. Vissa raser har särbestämmelser för tävlan om CACIB. Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om CACIB kan domaren dela ut det till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och Reserv-CACIB till den näst bästa av de oplacerade hundarna i bästa hanhund-/bästa tikklass. Observera att domaren väljer om han/hon vill dela ut CACIB (det är alltså inte automatiskt med CACIB till Ck-hundar). Även hundar som är INT UCH (el. C.I.B. el. C.I.E.) får ta emot CACIB och Reserv-CACIB. Man får alltså inte låta CACIB ”gå vidare” till nästa hund!!! Detta enligt FCIs regler.

52 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Avelsklass Avelshunden/-tiken skall vid aktuell, eller tidigare utställning, vara bedömd och tilldelats lägst Good (eller 3:e pris). Ingen av de i gruppen ingående hundar får ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP) vid aktuell utställning Endast konkurrensbedömning (plac 1 – 4) Vinnande grupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna Alltså inte längre någon kvalitetsbedömning. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp som tidigare. Flera grupper kan tilldelas Hp. Kraven för att delta i avelsklass har inte harmoniserats inom Norden (= nationella regler t.ex. vad gäller krav på utst.merit för avelshunden, hur många kombinationer osv).

53 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Uppfödarklass Samtliga i gruppen ingående hundar skall vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får där inte ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP) Endast konkurrensbedömning (plac ) Vinnande grupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna Alltså inte längre någon kvalitetsbedömning. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp som tidigare. Flera grupper kan tilldelas Hp.

54 Icke FCI-erkända raser
Dessa raser ska på internationella utställningar placeras separat i katalogen och ska inte heller tillåtas delta i gruppfinaler Detta kommer att hanteras i uppdateringen av programmet ’Katalog för PC’ som samtliga länsklubbar använder. Obs! Detta gäller endast internationella utställningar (dvs inte nationella länsklubbsutst. eller special-/rasklubbsutst.) (Än så länge vet vi inte hur det kommer lösas praktiskt i katalogerna – ”Katalog för PC”)

55 se avsnittet för icke FCI-erkända raser i slutet av katalogen
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Trolig lösning i ’Katalog för PC’ på FCIs krav att icke FCI-erkända raser ska placeras separat i katalogen; S12345/2005 Hundens Gladiator, e. Alla u. Pugatjova Äg. Svensson Uppf Kriklund PRAZSKÝ KRYZARÍK katalognummer 256 – 272 se avsnittet för icke FCI-erkända raser i slutet av katalogen LABRADOR RETRIEVER JUNIORKLASS HANAR Detta är dock inte slutligt fastställt. S55910/2008 Nullabor Desert Rose e. Minnows Winter Whizz u. Warringah’s Nullabor Äg. U Henriksson Uppf. U Henriksson

56 Klein-/mittelspitz Särbestämmelserna grupp 5;
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Klein-/mittelspitz Särbestämmelserna grupp 5; Obligatorisk mätning upp till 15 månader även för tysk spets/kleinspitz och tysk spets/mittelspitz. Dessa rasvarianter blir nu också slutligt inmätta vid första utställningstillfället efter 15 månader (och kommer fram till dess alltså att kunna flytta till den andra storleken). Samma som sedan tidigare gäller för tax, pudel, mexikansk nakenhund och perro sin pelo del peru alltså.

57 Tilläggskrav för utländsk champion
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Tilläggskrav för utländsk champion För samtliga raser gäller att för att tilldelas SE UCh krävs ett certifikat i Sverige oavsett ålder om ett certifikat inom Norden är erövrat efter 24 månader (samt eventuella övriga krav för rasen enligt championatbestämmelserna). Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställnings- championat i utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställnings- champion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige, efter att ha fyllt 24 månader. Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land, tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige oavsett ålder. Detta innebär alltså att hund som t.ex. fått ett cert i unghundsklass (dvs före 24 mån ålder) i Norge och sedan blir SE UCh (där det sista certet alltså är taget efter 24 mån ålder) även blir NO UCh och vice versa. Fram t.o.m har det inte varit så i Sverige (men i en del andra nordiska länder), vi har hittills haft regeln att ett cert måste vara taget i Sverige efter 24 månader. Men det blir alltså ändrat från 2011. Däremot gäller för en hund som tar ett cert i Sverige från junior- eller unghundsklass och sen tävlar vidare i tex Ryssland och blir Rysk champion att den inte blir SE UCh. Den hunden måste ta ett cert i Sverige efter 24 månader (eller bli champion i annat nordiskt land först, dvs ta cert i ngt nordiskt land efter 24 mån och tilldelas championtitel, då kan den sen räkna det svenska certet från junkl el. ukl). Inom Norden vet vi att alla länder från och med 2011 har krav på att minst ett cert ska vara taget efter 24 mån, den kollen har vi inte på resten av världen. Ingen hund ska kunna bli SE UCh utan att ha tagit minst ett cert efter 24 månader.

58 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Jakthundsraser De jakthundsraser som idag får omvandla Ck i jaktkonkurrensklass till certifikat har erbjudits att deras championatsgrundande merit inte ska vara certifikat utan Ck:n utdelade i jaktkonkurrensklass. Dvs att t.ex. en tax kan bli SE UCh med 3 x Ck utdelade i jaktkonkurrensklass plus provmerit som idag. Detta blir i praktiken ingen förändring mot idag, dvs samma hundar får championatsgrundande merit. Samtliga raser som idag har cert till alla ck i jkk utom beagle har anslutit sig till dessa nya krav för champion Detta innebär alltså att certifikatet för dessa raser inte blir en championatsgrundande merit (utan det är alltså Ck i jkk som är det). (alltså viktigt att information från SKK och specialklubbar når ut till utställare)

59 BIG Placeras 1 till 4 Grupp 4 och 6 slås ihop från 2013
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 BIG Placeras 1 till 4 Grupp 4 och 6 slås ihop från 2013

60 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
SRD-raden tillagd enligt beslut i CS (för ras som inte ingår i SRD ombeds ringsekreterarna att stryka rubriken och då kan raderna användas för den ordinarie kritiken).

61 Kritiker Klass kommer att vara förtryckt/förskrivet.
/ Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011 Kritiker Klass kommer att vara förtryckt/förskrivet. Bockar ska användas i rutorna. De gamla ”kryssrutorna” avseende typ är borttagna, domare får istället beskriva helheten i texten. Hund som inte får Excellent kan få med sig sin kritik på en gång (motsvarande hur vi gör med 2:or, 3:or, 0:or och KEP). För arrangörer som inte använder ’Katalog för PC’ måste nu alltså även klass fyllas i på kritiken i förväg (utöver arrangör, datum, katalognummer, ras, kön).

62

63 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
Resultatlista För kvalitetspriserna anges bokstäverna E, V, G, S eller D. För Cannot be judged anges KEP (dvs samma förkortning som tidigare). Hp, Ck, Cert, CACIB, BIR och BIM anges precis som tidigare med streck ( I ). Reserv-cert och Reserv-cacib anges med R (precis som man tidigare alltid gjort för just R-cacib).

64 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
1 I Bästa valp E I R E I V E 3 G D pga felfärgad E I I E R E I I 1 I 1 I Kan då se ut så här. Bästa veteran E 1 2 I

65 2010-09-25 / Utbildning arrangörer Nya utställningsbestämmelser 2011
FRÅGOR / FUNDERINGAR?


Ladda ner ppt "NYA UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER FRÅN"

Liknande presentationer


Google-annonser