Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kuurojen Liitto ry Hyvinvointi- ja kulttuuriyksikkö Seniorityön koordinaattori Maija Pulkkinen Kuurojen Liiton seniorityön Kartoituskysely Kevät 2011 Finlands.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kuurojen Liitto ry Hyvinvointi- ja kulttuuriyksikkö Seniorityön koordinaattori Maija Pulkkinen Kuurojen Liiton seniorityön Kartoituskysely Kevät 2011 Finlands."— Presentationens avskrift:

1 Kuurojen Liitto ry Hyvinvointi- ja kulttuuriyksikkö Seniorityön koordinaattori Maija Pulkkinen Kuurojen Liiton seniorityön Kartoituskysely Kevät 2011 Finlands Dövas Förbunds seniorarbetes Kartläggning Våren 2011

2 Kartoituskysely- miksi tehtiin? Kartläggningsenkät- varför var?

3 Viittomakielinen vanhuspoliittinen ohjelma- Det äldrepolitiska programmet för teckenspråkiga

4 Onnistumiset Framgångar Kyselypäivien järjestäminen kuurojenyhdistyksillä ja KPS:n Palvelukeskuksissa onnistuivat hyvin. Det gick bra att ordna frågedagar på dövföreningar och i DSS:s servicecenter Seniorien halukkuus vastata kyselyihin oli ollut yllättävän positiivista. Monilla vastaajilla oli ollut halu kertoa omasta elämästään avoimesti ja enemmän. Seniorerna besvarade gärna förfrågningarna. Många ville öppet berätta mera om sitt eget liv.

5 Kohderyhmä saavutettiin yhdistyksen tai seniorikerhon vetäjän kautta parhaiten. Samoin teksti-tv toimi tiedonvälittäjänä tehokkaasti. Målgruppen nåddes bäst via föreningar och ledarna för seniorklubbar. Text-tv var också en bra informationskanal. Nettivastaaminen kiinnosti monia, vaikka oli liikaa kysymyksiä ja lopussa kysymykset olivat vaikeita. Många ville svara via internet, även om det fanns för många frågor och de mot slutet var svåra. Kirjallisia vastauksia/ Skriftliga svar 222 Vastauksia netin kautta/ Svar via nätet 199

6 Kyselyyn vastanneet De som besvarade förfrågan MänKvinnor Angav inte kön FinskspråkigaSvenskspråkiga Finskspråkiga Personer som avbröt Totalt antal

7 Vastaajien taustatiedot Bakgrundsinformation om de svarande

8 Ikä Ålder (Under 60 år) (Inget svar)

9 Siviilisääty Civilstånd a) Gift b) Sambo c) Singel d) Änka/änkling Inget svar

10 Kotipaikka Hemort

11 Fyysinen terveys Fysisk hälsa

12 Terveys De svarandes hälsa a) god b) ganska god c) medelmåttig d) ganska dålig e) dålig Inget svar

13 Tunteet, mieliala Känslor, humör

14 ” Olen onnellinen” ”Jag känner mig lycklig” a) hela tiden b) ofta c) ibland d) sällan e) aldrig Inget svar

15 ”Olen yksinäinen” ”Jag känner mig ensam” a) hela tiden b) ofta c) ibland d) sällan e) aldrig Inget svar

16 Päivittäiset askareet Dagliga sysslor

17 Kyky määrätä ja hoitaa omia asioita Förmåga att bestämma över och sköta egna ärenden a) ja b) nej, min make/maka sköter mina ärenden c)nej, mina barn sköter mina ärenden d) nej, personal sköter mina ärenden Inget svar

18 Kyky hoitaa kotiaskareet (mm. siivous, keittäminen) Kan sköta hushållssysslor (städa, laga mat, et c) a) ja b) delvis c) min make/maka gör det åt mig d) mina barn gör det åt mig e) personal gör det åt mig Inget svar

19 Liikunta Motion

20 Kuinka liikut kodin ulkopuolella Hur rör du dig utanför hemmet a) taxi b) allmänna transportmedel c) egen bil d) gående e) med cykel f) vänner/släktingar kör g) något annat

21 Ulkoilukävelyt 30 min ->) Promenader a) 6-7 gånger / vecka b) 3-5 gånger / vecka c) 1-2 gånger / vecka d) mer sällan än 1 gång / vecka e) jag kan inte alls gå Inget svar

22 Liikuntaharrastukset (muuta kuin kävelyä puoli tuntia) Motion, annat än promenad a) 6-7 gånger / vecka b) 3-5 gånger / vecka c) 1-2 gånger / vecka d) mer sällan än 1 gång / vecka e) jag kan inte alls gå Inget svar

23 Kommunikointi Kommunikation

24 Vuorovaikutus viittoen toisen henkilön kanssa Interaktion med andra med hjälp av teckenspråk a) varje dag b) 3-5 gånger / vecka c) en gång / vecka d) en gång / månad inget svar

25 Sosiaalinen verkosto Socialt nätverk

26 Kuinka usein tapaat sukulaisia Hur ofta träffar man släktingar a) dagligen eller nästan dagligen b) minst 1 gång / vecka c) 1 gång / månad d) mer sällan, sporadiskt e) jag skulle vilja träffa släktingar, men de kommer inte på besök f) Aldrig g) jag vill inte träffa släktingar Inget svar

27 Kuinka usein tapaat ystäviä Hur ofta man träffar vänner a) dagligen eller nästan dagligen b) minst 1 gång / vecka c) 1 gång / månad d) mer sällan, sporadiskt e) jag skulle vilja träffa vänner, men de kommer inte på besök f) Aldrig g) jag vill inte träffa vänner Inget svar

28 Asuminen Boende

29 Tärkeys asumisessa Viktigt med boendet a) att bo tillsammans med make/maka b) att bo nära egna anhöriga c) att bo nära egna vänner d) att bo nära teckenspråkig service e) vet ej

30 Tiedonsaanti Erhållande av information

31 Seuraaminen/katsominen YLE:n viittomakielisiä uutisia Ser på Yles teckenspråkiga nyheter a) dagligen b) ibland c) sällan d) aldrig Inget svar

32 Seuraaminen/ katsominen Kuurojen Liiton kuurojen videotiedotteita Ser på Finlands Dövas Förbunds dvd-program a) dagligen b) ibland c) sällan d) aldrig Inget svar

33 Käyntimäärät Kuurojen Liiton www- sivulla Besöker Finlands Dövas Förbunds hemsida a) 6-7 gånger / vecka b) 3-5 gånger / vecka c) 1-2 gånger / vecka d) mer sällan än 1 gång / vecka e) aldrig Inget svar

34 Televisio-ohjelmien seuranta Tv-program a) teckenspråkiga nyheter b) textade program c) icke-textade program d) jag vill ha flera program på teckenspråk e) jag vill ha flera textade program

35 Yleisimmät lehtien luku Läser tidningar a) tidskrifter b) dagstidningar c) reklamer d) läser inte tidningar

36 Taloudellinen tilanne Ekonomisk situation

37 Taloudellinen tila (vastaajien oma arvio) Ekonomisk situation (egen bedömning) a) fattig b) liten inkomst c) medelinkomst d) välbärgad e) rik Inget svar

38 Rahojen riittävyys päivittäisiin menoihin (vastaajien oma arvio) Pengarna räcker till för dagliga utgifter (egen bedömning) a) mycket bra b) ganska bra c) ganska dåligt d) mycket dåligt Inget svar

39 Turvallisuus Säkerhet

40 Turvattomuus- tunnetila kotona ollessaan Otrygghetskänsla när man är hemma a) hela tiden b) ofta c) ibland d) sällan e) aldrig Inget svar

41 Turvattomuus- tunnetila liikkuessaan kodin ulkopuolella Otrygghetskänsla när man rör sig utanför hemmet a) hela tiden b) ofta c) ibland d) sällan e) aldrig Inget svar

42 Luotatko kuuroihin ihmisiin? Litar du på den döva? Ja Nej Inget svar

43 Luotatko kuuleviin ihmisiin? Litar du på den hörande? Ja Nej Inget svar

44 Vapaa-aika Fritid

45 Osallistuvuus yhdistys- ja päivätoimintaan Deltagande i förenings- och dagverksamhet a) varje dag b) 4-6 gånger / vecka c) 1-3 gånger / vecka d) aldrig e) aldrig, men skulle vilja Inget svar

46 Käynnit seuraavissa toiminnoissa: Har deltagit i följande: a) föreningskväll b) föreningens seniorklubb c) Dövas Servicestiftelses dagverksamhet d) program ordnat av dövas församling e) program ordnat av församlingen tillsammans med tolk f) program ordnat av församlingen utan tolk g) dagverksamhet för hörandet tillsammans med tolk h) dagverksamhet för hörande utan tolk i)ingenting j) ingenting, men skulle vilja

47 Osallistuvuus johonkin alla olevaan lomatoimintaan viimeisen kahden vuoden aikana (2009-2010) ( voi rastita useita vaihtoehtoja): Deltagande i någon semesterverksamhet de senaste två åren (man kan välja flera) a) semester ordnad av semesterorganisation (Dövas Förbund ordnar teckenspråkig ledare) b)Finlands Dövas Förbunds vinterdagar för seniorer c) Finlands Dövas Förbunds sommardagar för seniorer d) verksamhet ordnad av förbundets habiliteringssekreterare e) semesterperiod ordnad av semesterorganisation (organiserar själv, beställer tolk eller inte) f) har inte deltagit g) har inte deltagit, men skulle vilja

48 Ei vapaa-ajan toimintaan osallistuneiden vastaajien perustelut (voi rastita useita vaihtoehtoja) Motiveringar av dem som inte deltagit i fritidsverksamhet (man kan välja flera) a) jag är inte intresserad b) det är svårt att röra sig c) ekonomiska orsaker d) har inte haft tid, e) någon annan orsak

49 Mitä voimme tehdä nyt? Vad kan vi göra nu?

50 Kyselyjä tehdään joka viides vuosi, jotta saamme ajanmukaiset selvitykset kuurojen seniorien elämäntilanteesta ja –laadusta. Undersökningarna genomförs vart femte år, så att man får en aktuell utredning om döva seniorers livssituation och – kvalitet. Poliittinen ohjelma valmis syksyllä v. 2012 Det politiska programmet klart hösten 2012

51 Monilla oli vaikeaa kertoa omista haluista tai toiveista, kun eivät halunneet loukata ketään tai eivät osanneet mainita mitään. För många var det svårt att berätta om vad de ville och önskade, när de inte ville såra någon eller inte kunde nämna någonting.

52 Monet vastaajista kertoivat, että ovat tyytyväisiä elämäänsä, vaikka kaikkea ei saa sekä eivät koe, että jotain puuttuisi elämässään. Tämä johtuu tiedon- puutteesta ja halusta (itsetunto) alkaa vaatia omia oikeuksiaan. Många av de svarande berättade att de är nöjda med livet, fastän de inte får allt, och de känner inte att något fattas i deras liv. Det här beror på brist på information och vilja att börja kräva egna rättigheter (självkänsla).

53 Olisi hyvä miettiä kuinka tiedotusta voitaisiin parantaa senioreille ja sen saatavuuden että käytönhelppoutta löytyisi myös erityisesti teknologian puolella. Det skulle vara bra att fundera över hur man kan förbättra seniorers informationstillgång, och hur teknologin kan underlätta det.

54 Kiitos vielä kerran kaikille vastaajille! Tack till alla som svarade! Vuonna 2016 teemme kyselyn uudelleen!  År 2016 gör vi förfrågan igen!


Ladda ner ppt "Kuurojen Liitto ry Hyvinvointi- ja kulttuuriyksikkö Seniorityön koordinaattori Maija Pulkkinen Kuurojen Liiton seniorityön Kartoituskysely Kevät 2011 Finlands."

Liknande presentationer


Google-annonser