Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 Från och med 1 jan 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 Från och med 1 jan 2012"— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 Från och med 1 jan 2012
Anställd tillsvidare och med sammanhängande anställning sedan minst 12 mån 6 månader vid uppsägning från arbetsgivaren 3 månader vid uppsägning från arbetstagaren Avvikelse enligt centrala och lokala protokolls- anteckningar med Kommunal vid uppsägning från AG. < 2 år 1 månad 2-4 år 2 månader 4-6 år 3 månader 6-8 år 4 månader 8-10 år 5 månader 10 år 6 månader (1 mån från arbetstagare)

2 Forts. uppsägningstider
Observera: Uppsägningstid 1 år vid arbetsbrist (mom. 2) gäller samtliga medarbetare förutsatt att: - sammanhängande anställning sedan minst 12 månader - arbetstagaren har fyllt 57 år och varit anställd under minst 10 år

3 Forts. uppsägningstider
Från och med 1 maj 2012 - Visstid > 3 mån uppsägningsbar - Annan överenskommelse - 1 mån uppsägningstid - AG visa skäl motsvarande saklig grund

4 Anställningsform § 4 (Provanställning)
- ingen förhandlingsskyldighet - underrättelse - högst 6 månader - prövobehov - möjligt avbryta utan särskilda skäl (1 mån) - övergår till tillsvidare om inget annat sägs

5 Sjukdom mm § 28 mom 11 - bibehållen lön förstagångsbesök läkare
- akut sjukdom eller olycksfall - om nödvändigt på arbetstid - akut = hastigt insjuknande - olycksfall = plötslig oförutsedd händelse

6 Föräldraledighet § 29 - föräldrapenningtillägget uppdelningsbart
Från och med 1 juli 2012 - föräldrapenningtillägget uppdelningsbart - 150 dagar - barnet 24 månader - födda efter (läraravtalet fr.o.m ) - varseltiden föräldraledighet, 3 månader

7 Anställningsform § 4 (konvertering)
Från och med 1 oktober 2012 - kombination vikariat och allmän visstidsanställning - mer än 3 år (1080 dagar) under 5-års period  - enbart vik eller ava < 720 dagar

8 HÖK 12 Lärarnas samverkansråd, bilaga 3
- Legitimationsgrundande anställning Nyheter i Bilaga M Från och med 1 juli 2014 - arbete 7 kalenderdagar före lov om rätt till lön vid jul-, sport- eller påsklov

9 Lön vid annan anställning p g a organisatoriska skäl eller sjukdom
Lönenedtrappning enligt Övriga anteckningar i HÖK Gäller vid omplacering, d v s uppsägnings-situation Gäller inte vid förflyttning enligt AB §6 2 års regel Vad händer vid 1 års vikariat och därefter fortsatt anställning?

10 Växling av semesterdagstillägg mot ledighet
Vision, SSR, Vårdförbundet, LSR, FSA

11 semesterdagstilläget mot ledighet
Växling av semesterdagstilläget mot ledighet är en möjlighet om verksamheten och omständigheterna i övrigt så tillåter. Närmaste chef beslutar.

12 Avtalet Parterna är överens om att växling av semesterdagstillägget mot extra lediga dagar ska göras med 5 extra lediga dagar fram till och med det kalenderår arbetstagaren fyller 39 år samt 6 extra lediga dagar från och med det kalenderår arbetstagaren fyller 40 år

13 Avtalet forts Växling ska avse semesterdagstillägget för samtliga semesterdagar som medarbetaren är berättigad till enligt AB. Växling får inte göras på sparade semesterdagar. Enskild överenskommelse om växling ska omfatta hela nästkommande kalenderår. En förutsättning är att anställningen förväntas pågå under hela nästkommande år. Överenskommelse om växling kan endast ske för ett kalenderår i taget. Inga av årets semesterdagar eller inväxlade extra dagar får sparas till nästkommande år Återbetalning av semesterdagstillägg sker om de extra dagarna inte tagits ut p g a oförutsedda händelser, verksamhetsskäl eller exempelvis sjukdom. Närmaste chef beslutar. Årets semesterdagar samt de växlade dagarna ska tas ut innan sparade semesterdagar kan tas ut.

14 Växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet påverkar pension, A-kassa och sjukpenning, så att de blir lägre. Enskild överenskommelse ska vara skriftlig och tecknas mellan chef och medarbetare på särskild blankett. Undertecknad överenskommelse ska vara personalavdelningens löneteam tillhanda före den 15 november året innan de växlade dagarna ska tas ut. Blankett för ”Växling av semesterdagstillägg” finns på hint

15 Undantag Undantagna är anställda med uppehållstjänst eller ferieanställning samt anställda som inte bedöms få full årssemester.

16 Övertid m.m §20 Kompensation för tid utöver fastställd arbetstid
Heltidsanställd (mom 1) Kompensation för tid utöver fastställd arbetstid Beordrat på förhand Om möjligt meddelas senast 4 tim före ordinarie arbetstidens slut

17 Enkel och kvalificerad övertid (mom. 2)
- Kompensation i ledighet eller ersättning - inom 2 tim 1,5 tim eller 180% - annan tid 2,0 tim eller 240% - Påbörjad halvtimme räknas som fullgjord halvtimme (per övertidstillfälle) - Semesterförmåner inkluderas i ersättningen

18 Övertid heltidsanställd Ordinarie arbetstid
Övertidsarbete Enkel övertid Kval. Övertid

19 Övertid heltidsanställd Ordinarie arbetstid
Övertidsarbete Enkel övertid Kval. Övertid

20 Deltidsanställd (mom. 3)
Fyllnadslön upp till heltid En arbetstagare som arbetar utöver motsvarande heltid kompenseras enligt samma förutsättningar som heltidsanställd Undantag - vid arbete på fridag = Kval. övertid - när arbetstid överstiger 8h/dag, eller längre arbetstid enligt schema = Övertid * Tänk på: Vid två anställningar räknas fyllnadstid upp till heltid på varje anställning separat

21 Övertid deltidsanställd (30 min lunch) Ordinarie arbetstid
Övertidsarbete Fyllnadslön Enkel övertid Kval. Övertid

22 Bilaga M Särskilda regler om övertid
Enligt avtal 35h/v reglerad arbetstid 10h/v förtroendetid Lokala kollektivavtal om reglerad arbetstid Avräkning vid 3 tillfällen per år Förtroendetid ej övertid

23 Årsarbetstidsavtal 2013-01-01
12 fackliga organisationer Förhandlat Skickas runt för underskrifter Gäller medarbetare med arbetstid må-fre -20 tim respektive +40 tim vid avräkning löneavdrag respektive ingen kompensation

24 +16 timmar Kompensation för det gamla avtalet
Förhandling respektive ensidigt arbetsgivarbeslut Läggs till årsarbetstiden – 1 jan +16 tim Reduceras enligt sysselsättningsgrad och anställningstid under året Blankett redovisning Referenstidtabell på Hint är enligt 40 tim/vecka

25 Övertid vid årsarbetstid
Övertidsarbete ska vara beordrat på förhand Efterhandsgodkännande undantagsvis Reglerna om övertidsersättning §20 gäller oavsett årsarbetstid Arbetsuppgifter som kan planeras i förväg ingår i årsarbetstiden. Ingen övertidsersättning.

26 Ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag
Nu beslutar cheferna om facklig betald ledighet. Sedan tidigare beslutar cheferna om ledigheterna. Vid eventuella oklarheter kan både chef och medarbetare vända sig till någon PA- konsult för rådgivning. Beslutet innebär att ni kan själva i Heroma hantera ledigheten vilket innebär besparing i tid och papper.

27 Betald ledighet Betald ledighet har den fackliga förtroendemannen om den fackliga verksamheten avser verksamhet på arbetsplatsen. Hit hör informationer och förhandlingar, deltagande i kommittéer eller utbildningar som behövs för uppdraget.

28 Obetald ledighet Obetald ledighet kan man få för interna fackliga frågor såsom föreningsmöten, utbildningar som inte direkt hänför sig till uppdraget, deltagande i någon facklig aktivitet som inte hänför sig till Hudiksvalls kommun. Exempel: Kassörskurs, centrala fackliga uppdrag, Kompetensutbildning

29 Kallelse och program För att ni skall kunna bedöma om ledigheten skall ge rätt till bibehållen lön eller inte måste kallelse och/eller program över vad som skall behandlas under den begärda ledigheten bifogas. Kallelse och programinnehåll granskas och en  bedömning görs om löneförmån skall utgå eller inte.

30 exempel De som jobbar ständig natt Lediga dagar
Jobbar eftermiddag och/ eller kvällen efter kursen

31 Beslutsstöd lättförståelig personalstatistik
eget uttag vid delårsbokslut, helårsbokslut underlättar jämförelser ekonomiportalen Raindance vanlig inloggning blå text klickbar stora datamängder – längre svarstid

32 Sexuella trakasserier
Gruppövning AD-dom 49:12 Sexuella trakasserier

33 Frågor angående resa till Thailand
Vilken arbetsrättslig åtgärd ska arbetsgivaren vidtaga? Ingen åtgärd? Tillsägelse? Varning? Uppsägning? Avsked?


Ladda ner ppt "Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 Från och med 1 jan 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser