Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 F rån och med 1 jan 2012 Anställd tillsvidare och med sammanhängande anställning sedan minst 12 mån -6 månader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 F rån och med 1 jan 2012 Anställd tillsvidare och med sammanhängande anställning sedan minst 12 mån -6 månader."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 F rån och med 1 jan 2012 Anställd tillsvidare och med sammanhängande anställning sedan minst 12 mån -6 månader vid uppsägning från arbetsgivaren -3 månader vid uppsägning från arbetstagaren Avvikelse enligt centrala och lokala protokolls- anteckningar med Kommunal vid uppsägning från AG. < 2 år 1 månad 2-4 år 2 månader 4-6 år3 månader 6-8 år 4 månader 8-10 år5 månader 10 år6 månader (1 mån från arbetstagare)

2 Forts. uppsägningstider Observera: Uppsägningstid 1 år vid arbetsbrist (mom. 2) -gäller samtliga medarbetare förutsatt att: - sammanhängande anställning sedan minst 12 månader - arbetstagaren har fyllt 57 år och varit anställd under minst 10 år

3 Forts. uppsägningstider Från och med 1 maj 2012 - Visstid > 3 mån uppsägningsbar - Annan överenskommelse - 1 mån uppsägningstid - AG visa skäl motsvarande saklig grund

4 Anställningsform § 4 (Provanställning) - ingen förhandlingsskyldighet - underrättelse - högst 6 månader - prövobehov - möjligt avbryta utan särskilda skäl (1 mån) - övergår till tillsvidare om inget annat sägs

5 Sjukdom mm § 28 mom 11 - bibehållen lön förstagångsbesök läkare - akut sjukdom eller olycksfall - om nödvändigt på arbetstid - akut = hastigt insjuknande - olycksfall = plötslig oförutsedd händelse

6 Föräldraledighet § 29 Från och med 1 juli 2012 - föräldrapenningtillägget uppdelningsbart - 150 dagar - barnet 24 månader - födda efter 2012-06-30 (läraravtalet fr.o.m 2012-10-01) - varseltiden föräldraledighet, 3 månader

7 Anställningsform § 4 (konvertering) Från och med 1 oktober 2012 - kombination vikariat och allmän visstidsanställning - mer än 3 år (1080 dagar) under 5-års period - enbart vik eller ava < 720 dagar

8 HÖK 12 Lärarnas samverkansråd, bilaga 3 - Legitimationsgrundande anställning Nyheter i Bilaga M Från och med 1 juli 2014 - arbete 7 kalenderdagar före lov om rätt till lön vid jul-, sport- eller påsklov

9 Lön vid annan anställning p g a organisatoriska skäl eller sjukdom •Lönenedtrappning enligt Övriga anteckningar i HÖK •Gäller vid omplacering, d v s uppsägnings- situation •Gäller inte vid förflyttning enligt AB §6 •2 års regel •Vad händer vid 1 års vikariat och därefter fortsatt anställning?

10 Växling av semesterdagstillägg mot ledighet Vision, SSR, Vårdförbundet, LSR, FSA

11 semesterdagstilläget mot ledighet •Växling av semesterdagstilläget mot ledighet är en möjlighet om verksamheten och omständigheterna i övrigt så tillåter. Närmaste chef beslutar.

12 Avtalet Parterna är överens om att växling av semesterdagstillägget mot extra lediga dagar ska göras med 5 extra lediga dagar fram till och med det kalenderår arbetstagaren fyller 39 år samt 6 extra lediga dagar från och med det kalenderår arbetstagaren fyller 40 år

13 Avtalet forts •Växling ska avse semesterdagstillägget för samtliga semesterdagar som medarbetaren är berättigad till enligt AB. Växling får inte göras på sparade semesterdagar. •Enskild överenskommelse om växling ska omfatta hela nästkommande kalenderår. En förutsättning är att anställningen förväntas pågå under hela nästkommande år. •Överenskommelse om växling kan endast ske för ett kalenderår i taget. •Inga av årets semesterdagar eller inväxlade extra dagar får sparas till nästkommande år •Återbetalning av semesterdagstillägg sker om de extra dagarna inte tagits ut p g a oförutsedda händelser, verksamhetsskäl eller exempelvis sjukdom. Närmaste chef beslutar. Årets semesterdagar samt de växlade dagarna ska tas ut innan sparade semesterdagar kan tas ut.

14 •Växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet påverkar pension, A-kassa och sjukpenning, så att de blir lägre. •Enskild överenskommelse ska vara skriftlig och tecknas mellan chef och medarbetare på särskild blankett. Undertecknad överenskommelse ska vara personalavdelningens löneteam tillhanda före den 15 november året innan de växlade dagarna ska tas ut. •Blankett för ”Växling av semesterdagstillägg” finns på hint

15 Undantag •Undantagna är anställda med uppehållstjänst eller ferieanställning samt anställda som inte bedöms få full årssemester.

16 Övertid m.m §20 Heltidsanställd (mom 1) -Kompensation för tid utöver fastställd arbetstid -Beordrat på förhand -Om möjligt meddelas senast 4 tim före ordinarie arbetstidens slut

17 Enkel och kvalificerad övertid (mom. 2) - Kompensation i ledighet eller ersättning - inom 2 tim1,5 tim eller 180% - annan tid 2,0 tim eller 240% - Påbörjad halvtimme räknas som fullgjord halvtimme (per övertidstillfälle) - Semesterförmåner inkluderas i ersättningen

18 Övertid heltidsanställd Ordinarie arbetstid Övertidsarbete Enkel övertid Kval. Övertid 8.0016.3020.00 16.3018.3020.00

19 Övertid heltidsanställd Ordinarie arbetstid Övertidsarbete Enkel övertid Kval. Övertid 8.0016.3017.4522.00 17.4518.30 22.15

20 Deltidsanställd (mom. 3) –Fyllnadslön upp till heltid –En arbetstagare som arbetar utöver motsvarande heltid kompenseras enligt samma förutsättningar som heltidsanställd –Undantag - vid arbete på fridag = Kval. övertid - när arbetstid överstiger 8h/dag, eller längre arbetstid enligt schema = Övertid * Tänk på: Vid två anställningar räknas fyllnadstid upp till heltid på varje anställning separat

21 Övertid deltidsanställd (30 min lunch) Ordinarie arbetstid Övertidsarbete Fyllnadslön Enkel övertid Kval. Övertid 8.0015.3018.30 15.3016.3017.3018.30

22 Bilaga M •Särskilda regler om övertid •Enligt avtal 35h/v reglerad arbetstid •10h/v förtroendetid •Lokala kollektivavtal om reglerad arbetstid •Avräkning vid 3 tillfällen per år •Förtroendetid ej övertid

23 Årsarbetstidsavtal 2013-01-01 •12 fackliga organisationer •Förhandlat 2012-09-13 •Skickas runt för underskrifter •Gäller medarbetare med arbetstid må-fre •-20 tim respektive +40 tim vid avräkning • löneavdrag respektive ingen kompensation

24 +16 timmar •Kompensation för det gamla avtalet •Förhandling respektive ensidigt arbetsgivarbeslut •Läggs till årsarbetstiden – 1 jan +16 tim •Reduceras enligt sysselsättningsgrad och anställningstid under året •Blankett redovisning •Referenstidtabell på Hint är enligt 40 tim/vecka

25 Övertid vid årsarbetstid •Övertidsarbete ska vara beordrat på förhand •Efterhandsgodkännande undantagsvis •Reglerna om övertidsersättning §20 gäller oavsett årsarbetstid •Arbetsuppgifter som kan planeras i förväg ingår i årsarbetstiden. Ingen övertidsersättning.

26 Ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag Nu beslutar cheferna om facklig betald ledighet. Sedan tidigare beslutar cheferna om ledigheterna. Vid eventuella oklarheter kan både chef och medarbetare vända sig till någon PA- konsult för rådgivning. Beslutet innebär att ni kan själva i Heroma hantera ledigheten vilket innebär besparing i tid och papper.

27 Betald ledighet •Betald ledighet har den fackliga förtroendemannen om den fackliga verksamheten avser verksamhet på arbetsplatsen. Hit hör informationer och förhandlingar, deltagande i kommittéer eller utbildningar som behövs för uppdraget.

28 Obetald ledighet •Obetald ledighet kan man få för interna fackliga frågor såsom föreningsmöten, utbildningar som inte direkt hänför sig till uppdraget, deltagande i någon facklig aktivitet som inte hänför sig till Hudiksvalls kommun. Exempel: Kassörskurs, centrala fackliga uppdrag, Kompetensutbildning

29 Kallelse och program För att ni skall kunna bedöma om ledigheten skall ge rätt till bibehållen lön eller inte måste kallelse och/eller program över vad som skall behandlas under den begärda ledigheten bifogas. Kallelse och programinnehåll granskas och en bedömning görs om löneförmån skall utgå eller inte.

30 exempel •De som jobbar ständig natt •Lediga dagar •Jobbar eftermiddag och/ eller kvällen efter kursen

31 Beslutsstöd • lättförståelig personalstatistik • eget uttag vid delårsbokslut, helårsbokslut • underlättar jämförelser • ekonomiportalen Raindance • vanlig inloggning • blå text klickbar • stora datamängder – längre svarstid

32 Gruppövning AD-dom 49:12 Sexuella trakasserier

33 Frågor angående resa till Thailand •Vilken arbetsrättslig åtgärd ska arbetsgivaren vidtaga? •Ingen åtgärd? •Tillsägelse? •Varning? •Uppsägning? •Avsked?


Ladda ner ppt "Förändringar i AB Uppsägningstider § 33 F rån och med 1 jan 2012 Anställd tillsvidare och med sammanhängande anställning sedan minst 12 mån -6 månader."

Liknande presentationer


Google-annonser