Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att kommunicera Svenska kyrkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att kommunicera Svenska kyrkan"— Presentationens avskrift:

1 Att kommunicera Svenska kyrkan
Marianne Ejdersten Launikari, enhetschef Kyrkokansliet Lars Gunnar Frisk, informatör Ålidhems församling

2 Svenska kyrkans möjligheter
Ca 1800 församlingar 13 stift anställda förtroendevalda ombud Ca 250 informatörer

3 Informationsavdelningens uppdrag
Avdelningens uppdrag är att övergripande ansvara för information och insamling för Svenska kyrkans nationella och internationella verksamhet

4 Som till exempel vid starten av årets kyrkomöte nu sista veckan i september. Det var då vår nye ärkebiskop Anders Wejryd höll sitt första linjetal, och gjorde han det på temat Närvaro, Öppenhet och Hopp. Och talade sedan om Skapelsen, kyrkan, samtalet, samspelet, diakonin, egen öppenhet och nåd. Så fungerar plattformen; den håller att ta spjärn mot och att också lägga till sitt eget. Bli personlig. Kommunikationsplattformen är teologi – ingen bekännelsedokument, men teologi. Kommunikation och teologi hör ihop i Svenska kyrkan. Men kommunikation och administration hör också ihop i Svenska kyrkan. Det vi säger att vi är, och vill, ska genomsyra vårt arbete också på kyrkogårdarna och i budgetprocesserna. Det ska vara ett internt dokument som håller att ta spjärn mot i personalutvecklingen. Det ska ge möjlighet för varje anställd att se på vilket sätt man kan lägga sitt till, och använda sig själv i helheten. Bidra

5 Uppdrag I kyrkoordningen nämns gemensam information som ett av den
nationella nivåns särskilda uppdrag. I arbetet ingår att: Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för Svenska kyrkan

6 Utmaningar

7 Intresset för andlighet ökar

8 Mediebruset ökar Det blir allt viktigare för Svenska kyrkan att kommunicera
Svenska kyrkans geografiska indelning, media är inte indelat på samma sätt. Vad händer när tre stift finns på Lunarstorm samtidigt med olika budskap? Bibeln.se – bibelord i mobilen som sms, läs bibeln via din handdator Källa: Aftonbladet

9 Från 500 till 3.000 kommersiella budskap per dag sedan 70-talet*
Samtidigt får vi människor allt svårare att ta emot och sålla information Måste sålla… Från 500 till kommersiella budskap per dag sedan 70-talet* (Carl Wåreus, Resumé ) Växten är från Rocky Horror Show som bara skriker ”Feed me! Feed me!” Källa: *Resumé, 2007

10 I första hand engagerar man sig i det som är nära
Lokala nyheter är det som läsarna av dagstidningar - oavsett kön och ålder - är allra mest intresserade av att läsa om Nära: kulturellt, geografiskt. Tid Också världsomfattande och stort; en världshändelse. Kommer nära via media. Källa: ??? Kulturellt Tid Geografiskt

11 Svenska kyrkan har 7 miljoner medlemmar och möter 85% av dem varje år
I själva verket är det tvärtom. Svenska kyrkan har 7 miljoner medlemmar. 85 procent av dem har ett personligt möte med Svenska kyrkan varje år, och nästan nio av tio av dem är nöjda eller mycket nöjda med det de möter. Vi har nästan 20 miljoner besök i gudstjänster varje år. Det är fler än de samlade biobesöken i Sverige. Körsång i Svenska kyrkan är en av Sveriges mesta fritidssysselsättningar. Det här är ett av våra informationsproblem. Vi har fler.

12 Svenskar flyttar och rör sig mer och mer - mellan olika församlingar i Sverige och i världen
Varje år flyttar 1,2 miljoner människor i Sverige 2/3 av dessa byter församling

13 Svenskarnas kännedom om Svenska kyrkan

14 År 2004 hade vi c:a 4000 avsändare – ofta förstår man inte att det är Svenska kyrkan som ligger bakom ???

15 Motiv för medlemskap – tre dimensioner
Stödja kyrkans internationella hjälparbete Stödja kyrkans sociala arbete Andra människor behöver Svenska kyrkan Vill ta hänsyn till äldre släktingar Lever i Sverige Fortsätta familjetraditionen att vara medlem Mina barn kan behöva Svenska kyrkan Är kristen Livet ska få en andlig dimension Få del av annan kyrklig verksamhet Idealism Tradition Tro Källa: Medlem 2004

16 Skäl till utträde – 5 i topp
Kvinnoprästmotstånd Kyrkoavgiften Tar sällan del av aktiviteter Känner ingen samhörighet Delar ej kyrkans tro Kyrkoavgiften är inte otydlig för medlemmarna Källa: Medlem 2004

17 Svenska kyrkan = den trygga famnen
”Den där sociala biten som samhället inte klarar av fullt ut” ”Kyrkan bör tillgodose de utsattas och ensammas behov” ”Att prästen finns nära till hands om jag behöver den, någon som ställer upp” ”Att lyssna på människor är viktigt för det är ett själavårdande uppgift” Källa: United Minds, kvalitativ studie

18 Människor förstår inte vad vi säger
”Det kyrkliga språket är ju väldigt specifikt, fikonspråk. Säger de att de är våra medmänniskor måste de visa det”. ”De måste prata samma språk som oss, kanske inte hänvisa till alla evangelier om personen de pratar med inte kan allt”. ”De skulle vara lite mer mänskliga, släppa lite på den strikta jargongen”. Källa: United Minds, kvalitativ studie

19 När och hur skall vi finnas tillgängliga?
”De ska ju finnas där om du vill ha hjälp, när som helst” ”Jag tror på att präster ska vara öppna för samtal på andra ställen, exempelvis hänga i barer utan att dricka och vara öppna för värderingsdiskussioner” ”Mitt i samhället tror jag, men folk är så jäktade och har så lite tid. Men ut på Coop! Folk måste ju ändå gå och köpa mat” Källa: United Minds, kvalitativ studie

20 Den negativa bilden försvårar att ta till sig det goda
Den onda kyrkan Den goda kyrkan Trygghet Tradition Kompetens Närhet Lugn Stabilitet Soppkök Stor byråkrati Interna stridigheter Konservativ Defensiv ”Konstiga” åsikter Missunnsamhet Mobbning Strikt och sträng Källa: United Minds, kvalitativ studie

21 Svenskarnas skäl för medlemsskap
En del av svenskheten Plats Byggnad, rymd, kulturyttring, musik mm Det allt överskuggande motivet som går igenom alla medlemsprofiler är möjligheten att få del av kyrkliga handlingar – detta motiv bejakas av 80 procent av medlemmarna. 51 procent anger att man vill följa familjetraditionen att vara medlem som motiv. 44 procent anger kyrkobyggnadernas bevarande som skäl. 41 procent är medlemmar för att stödja diakoni i Sverige. 33 procent anger att är medlemmar för att de vill stödja Svenska kyrkans internationella hjälparbete. En knapp tiondel av medlemmarna hör till den endimensionellt idealistiska medlemsprofilen, som alltså främst är medlemmar för att de vill stödja kyrkans diakonala arbete i såväl Sverige som andra länder. Ritualer Dop, konfirmation, vigsel, begravning Socialt ansvar Diakoni nationellt och internationellt Källa: Professor Anders Bäckström

22 Svenska kyrkans internationella uppdrag
Internationell diakoni och kyrkosamverkan Svensk församlings- verksamhet

23 På väg mot kraftfullare kommunikation

24 Uppfattningen av vår avsändare = summan av alla intryck
Media Församlingsblad Utskick Finanser Ombud Internationellt samarbete Ledarskap Församlingsarbete Lokaler Organisation Visuellt uttryck Kampanjer Webbplats Medarbetare Kollekt Predikotursannonsering Intern kommunikation

25 Svenska kyrkan har en tydlig kommunikationsvision
”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”

26 Våra kärnvärden är delar av Svenska kyrkans kommunikationslöfte
Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp Närvaro Öppenhet Hopp

27 Vår kommunikation ska stärka bilden av Svenska kyrkan - Kommunikationen ska genomsyras av närvaro, öppenhet och hopp Ideellt engagemang Samarbeten Närvaro Öppenhet Hopp Annonser Kyrkliga handlingar Webb Möten

28 Närvaro Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro. Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och nära sorgen, nära livets Gud. Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina församlingar och sina kyrkor, och är en del av den världsvida kyrkan.

29

30 Öppenhet Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem - Svenska kyrkan vill vara öppen för alla. Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för sin tro.

31 Hopp Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i mötet mellan människor och den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och skapa - på nytt.

32

33 Avsändarstruktur Svenska kyrkan har ett gemensamt kommunikationslöfte för hela sin verksamhet. Målbilden är en gemensam avsändare: Svenska kyrkan. Allt som ryms inom kommunikationslöftet för Svenska kyrkan bör ha Svenska kyrkan som avsändare. Vi har en tydlig strategi att minska antalet avsändare och på så sätt tillsammans bygga bilden av Svenska kyrkan på ett så effektivt sätt som möjligt. Överföringsstrategier kommer att utarbetas. Ovanstående stöds av gällande grafiska riktlinjer och styrdokument för Svenska kyrkans kommunikation. Dokumenten är bindande för nationell nivå och erbjuds övriga nivåer.

34 Visuell strategi Logotyp Färger
Den gula färgen Liknar guld och symboliserar det eviga ljuset, Guds härlighet och makt Guld används istället för gult vid tryck på t ex metall. Kristi Segerkrona Symbolen för evigt liv, hämtad från boken De heliga tecknens hemlighet symboler och attribut av Frithiof Dahlby. Sattes på den korsfäste och döde Kristus för att visa världen att han segrat. Ordmärket Typsnittet kommunicerar öppenhet och upplevs som nutida. Ett modernt och tydligt ordmärke ger ett starkt uttryck för närvaro. Den röda färgen Elden, blodet och kärlekens färg. Rött kan även vara “Guds färg”, Guds kärlek

35 Avsändarstruktur visuellt

36 Foldrar och broschyrer

37 Antal lokala logotyper beställda
Totalt i landet= 1052

38 Vänstift och vänförsamlingar
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan - Vi lyfter fram det internationella perspektivet i all vår verksamhet Vänstift och vänförsamlingar

39 Vi bryr oss om de vi kommunicerar med - Vi ska ha hög kunskap om hur människor lever och vill kommunicera idag och imorgon

40 Svenska kyrkan ska ha en hög tillgänglighet - Vi behöver öka tillgängligheten i hela vår verksamhet
Bild Gravvårdare i samtal med besökare kommer förhoppningsvis…

41 Ökad synlighet i telefonkatalogen

42 Predikotursannonsering förr
Predikoturerna har fått nytt utseende Predikotursannonsering förr ”Jag såg att ni har börjat annonsera…” (Församlingsmedlem i Ronneby)

43 Vi vill finnas i allmänna medier
Tidningar TV Radio Webben

44 Vår kommunikation är tydlig, konsekvent och kontinuerlig - Vi ska öka Svenska kyrkans förmåga att planera, genomföra och utvärdera kommunikation

45 Medlemskommunikation med fokus på församlingsnära kommunikation, webb och ökad närvaro i andra nya medier Skärmdump nya webben startsida

46 En av våra största styrkor är vår starka lokala närvaro
genom våra lokala församlingar genom våra anställda, frivilliga och förtroendevalda genom lokal kommunikation Sverigekarta???

47 Varje del kan utnyttja allt det vi gör tillsammans

48 Bikupa Möte Norra Kretsen måndag 14 april 2008
Hur få alla att vilja sträva mot samma mål och använda de kommunikationsstöd och verktyg som erbjuds? Har Svenska kyrkan lyckats i att förmedla organisationens mål i den visuella delen av kommunikationsplattformen?


Ladda ner ppt "Att kommunicera Svenska kyrkan"

Liknande presentationer


Google-annonser