Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 NYHETER  MENTOR EGET FÖRETAG  MÄSSAN & NYFÖRETAGARVECKAN  RESULTAT 2011 NYHETER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " NYHETER  MENTOR EGET FÖRETAG  MÄSSAN & NYFÖRETAGARVECKAN  RESULTAT 2011 NYHETER."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4  NYHETER  MENTOR EGET FÖRETAG  MÄSSAN & NYFÖRETAGARVECKAN  RESULTAT 2011 NYHETER

5

6 NYFÖRETAGANDET FÖLL I APRIL -27,5%

7  AFFÄRSPLAN PÅ WEBBEN  AF-COACH  MENTORPROGRAM

8 MENTOR EGET FÖRETAG

9 ORGANISATIONEN KRING PROGRAMMET  ALMI FÖRETAGSPARTNER – PROJEKTÄGARE  NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE – LEVERANTÖR  LOKALT NYFÖRETAGARCENTRUM – UNDERLEVERANTÖR NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE SKÖTER DEN LÖPANDE KONTAKTEN MED DE REGIONALA ALMI-BOLAGEN

10 KRAV PÅ ADEPTER  DEN BLIVANDE FÖRETAGAREN SKA HA EN BÄRKRAFTIG AFFÄRSIDÉ OCH BEHOV AV EXTRA STÖD  FÖRETAGET SKA BEFINNA SIG I UPPSTARTSFAS OCH EV REGISTRERING FÅR INTE GJORTS TIDIGARE ÄN 2012-01-01  BEDÖMS EFTER ENGAGEMANG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT AVSÄTTA TID

11  VÄLFÄRD  KVINNORS FÖRETAG  KREATIVA NÄRINGAR  UTLÄNDSK BAKGRUND  VALFRITT MÅLGRUPPER

12  REGISTRERING AV ADEPTER OCH MENTORER SKER SOM TIDIGARE I DATABASEN FÖR MENTOR EGET FÖRETAG  WWW.MENTOREGETFORETAG.SE  INGEN REGISTRERING SKA GÖRAS I ALMIS KUNDSYSTEM!  NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE RAPPORTERAR IN SAMTLIGA UPPGIFTER TILL ALMI FÖRETAGSPARTNER REGISTRERING AV PAR

13 A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE B – UTVINNING AV MINERAL C – TILLVERKNING D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA E – VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING & SANERING F – BYGGVERKSAMHET G – HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR H – TRANSPORT OCH MAGASINERING I – HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET J – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET BRANSCHER I DATABASEN

14 K – FINANS OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET L – FASTIGHETSVERKSAMHET M – VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK N – UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER O – OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING P – UTBILDNING Q – VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER R – KULTUR, NÖJE OCH FRITID S – ANNAN SERVICEVERKSAMHET BRANSCHER I DATABASEN

15  FÅR INTE VARA ANSTÄLLD ELLER ARBETA PÅ KONSULTBASIS ÅT NYFÖRETAGARCENTRUM  SKA MED HJÄLP AV EN HANDLINGSPLAN AGERA BOLLPLANK UNDER STRUKTURERADE FORMER OCH UTIFRÅN DET UTVECKLA DEN BLIVANDE FÖRETAGAREN OCH FÖRETAGET  HAR INGET JURIDISKT ANSVAR MENTORN

16  REKRYTERING, INTERVJU OCH URVAL AV ADEPTER OCH MENTORER  INTERVJU AV SAMTLIGA MENTORER OCH ADEPTER  MATCHNING AV MENTOR OCH ADEPT  INFORMATION OCH UTBILDNING AV MENTORSKAP TILL MENTORER OCH ADEPTER  MENTORSKAPETS START/KICK OFF AV PROGRAMMET SKER LÖPANDE UNDER ÅRET. PROGRAMMET VARAR I ETT ÅR.  MENTORPAR TRÄFFAS INDIVIDUELLT (CA 2 TIMMAR PER MÅNAD UNDER ETT ÅRS TID)  SYSTEMATISK UPPFÖLJNING AV MENTORPAREN OCH PROGRAMMET  ANORDNA NÄTVERKSTRÄFFAR CA FYRA PER ÅR FÖR MENTORPAREN  ANORDNA HALVÅRSTRÄFF FÖR MENTORPAREN  ANORDNA AVSLUTNINGSTRÄFF FÖR MENTORPAREN  TA FRAM NOMINERING TILL ÅRETS MENTOR I PROGRAMMET PROGRAMMETS STRUKTUR

17  MINST EN PERSON PER REGIONALT TEAM SKA DELTA I HANDLEDARUTBILDNING GÄLLANDE PROGRAMMETS UPPBYGGNAD. VARAKTIGHET 1 HELDAG. HANDLEDARUTBILDNING KOMMER ATT GES I STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ OCH UMEÅ.  MINST EN PERSON PER REGIONALT TEAM SKA MEDVERKA PÅ ERFARENHETSTRÄFFAR FÖR HANDLEDARE I MAJ 2012 I STOCKHOLM.  SAMTLIGA MENTORPAR D.V.S. MENTORER OCH ADEPTER SKA REGISTRERAS I NYFÖRETAGARCENTRUMS DATABAS WWW.MENTOREGETFORETAG.SE.  ALMIS SAMT MENTORPROGRAMMETS LOGOTYPER OCH KORTFAKTA OM MENTORPROGRAMMET SKA VARA MED I ALL KOMMUNIKATION.  LEVERANTÖRER SKA SE TILL ATT SAMTLIGA ADEPTER OCH MENTORER SKRIVER UNDER SEKRETESSKONTRAKT SOM SKA GÄLLA MELLAN MENTOR OCH ADEPT OCH ÖVERLÄMNA DESSA TILL ALMI.  ALMI KOMMER CENTRALT ATT UTFÖRA UPPFÖLJNING AV MENTORPROGRAMMET, SÅVÄL AV ADEPT, MENTOR SAMT GENOMFÖRANDE ORGANISATION. PROGRAMMETS STRUKTUR

18  ADEPTEN SKA VARA DEN DRIVANDE I RELATIONEN.  ADEPT OCH MENTOR TRÄFFAS LÖPANDE UNDER ÅRET (10-12 GGR UNDER CA 2 TIM).  VID PROGRAMSTARTEN LÄGGS EN HANDLINGSPLAN OCH ETT PERSONLIGT MÅL FÖR ADEPTEN. MÅLET SKA VARA INSPIRERANDE MEN ÄVEN SYNLIGT, MÄTBART, ACCEPTERAT OCH REALISTISKT. ADEPTEN

19  UPPSTARTEN SKA SKE SENAST DEN 7 NOVEMBER 2012  DET INNEBÄR ATT KICK-OFF OCH REGISTRERING AV SAMTLIGA ADEPTER OCH MENTORER SKA VARA KLART VID DETTA DATUM  PROGRAMMET SKA VARA SLUTFÖRT SENAST DEN 31 NOVEMBER 2013 UPPSTART SENAST 7 NOV!

20  UPPLYSA OCH ERHÅLLA ACCEPT FRÅN MENTORER FÖR GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR  FÖLJA DEN GIVNA STRUKTUREN  FÖRA IN MENTORER OCH ADEPTER IN I DATABASEN, WWW.MENTOREGETFORETAG.SE  LÄGGA IN AKTIVITETER FÖR RESPEKTIVE PERSON NÄR SÅDANA GÖRS, EX GENOMFÖRD UTBILDNING OCH MATCHNING  LÖPANDE KONTAKT OCH AVSTÄMNING MED MENTOR OCH ADEPT  TELEFONUPPFÖLJNING EFTER 3 MÅNADER. BEDÖM VILKA SOM BEHÖVER EXTRA STÖD  HALVÅRSKOLL  SE TILL ATT SEKRETESSKONTRAKTEN SKRIVS UNDER (3 EX; MENTOR, ADEPT OCH HANDLEDARE)  TIDREDOVISNING OCH EKONOMISK REDOVISNING HANDLEDARENS UPPGIFT

21  188 ORDINARIE PAR  202 KVINNOPAR  56 PAR INOM VÅRD, SKOLA, OMSORG  50 PAR INOM SEKTORN KREATIVA NÄRINGAR  32 PAR MED UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT: 528 MENTORPAR FÖRDELNINGEN FÖR 2012

22 ERSÄTTNING 1  5 600 KR + MOMS PER MENTORPAR  FAKTURERAS EFTER UPPSTART OCH NÄR SAMTLIGA DELTAGARE ÄR REGISTRERADE I DATABASEN ERSÄTTNING 2  2 400 KR + MOMS PER MENTORPAR  FAKTURERAS NÄR PROGRAMMET ÄR FULLFÖLJT, ADEPTER SOM HOPPAT AV I ETT TIDIGT SKEDE MÅSTE ERSÄTTAS FÖR ATT FÅ UT SLUTBETALNING FAKTURERING

23 ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET FINNS OM PROGRAMMET INTE GENOMFÖRS ENLIGT DE ANVISNINGAR SOM GIVITS OBSERVERA

24 NYFÖRETAGARVECKAN & EGET FÖRETAG

25 Mässan 23-25 oktober 2012 Eget Företag 11-13 oktober 2012 Stockholmsmässan

26 EGET FÖRETAG 2012  STARTPAKET - ENKELT UTSTÄLLNINGSPAKET  MONTERSKOLA FÖR NYFÖRETAGARE  FLER BESÖKARE – SAMORDNA BUSSRESOR  STÄNGA KONTORET, HÄNVISA DESSA TILL MÄSSAN  TIPS

27 NYFÖRETAGARCENTRUM – RESULTAT 2011

28 RÅDGIVNINGSVOLYMER 2011 2010 20 30022 600 16 10018 500 4 2004 100 NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011  TOTALT ANTAL BESÖKARE  NYA BESÖKARE  FRÅN TIDIGARE ÅR

29 KÖN 2011 2010 54%52,5% 46%47,5% NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011  KVINNOR  MÄN

30 ÅLDER 2011 2010 15%13% 13%12% 27%28% 26%27%15%4% NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011  UPP TILL 25 ÅR  26-30 ÅR  31-40 ÅR  41-50 ÅR  51-60 ÅR  61 ÅR –

31 URSPRUNG 2011 2010 81%80% 19%20% NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011  FÖDD I SVERIGE  FÖDD UTOMLANDS

32 ANTAL FÖRETAGSSTARTER 2011 2010 9 80010 600 NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011  ANTAL STARTER

33  MYCKET NÖJD  GANSKA NÖJD  GANSKA MISSNÖJD  MYCKET MISSNÖJD 2011 2010 53%48% 39%42% 6%7% 2%3% NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011 NÖJD MED RÅDGIVNINGEN?

34 REKOMMENDATION NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011 94% (92%) AV NYFÖRETAGARCENTRUMS KUNDER SKULLE REKOMMENDERA NYFÖRETAGARCENTRUM TILL ANDRA SOM VILL STARTA FÖRETAG

35 OMSÄTTNING 2011 2010 84 100 000 kr*89 000 000 kr* 4 100 kr3 900 kr 5 200 kr4 800 kr 8 600 kr8 400 kr NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2011  TOTALT  /BESÖKARE  /NYBESÖKARE  /START *Alla NyföretagarCentrum inkl. moderorganisationen NyföretagarCentrum Sverige

36 UPPFÖLJANDE MÄTNING – NOVUS GROUP, 2012  NYFÖRETAGARCENTRUMS KUNDER  NYFÖRETAGARCENTRUMS KUNDER SAMT ADEPTER I MENTORPROGRAMMET  URVAL AV ENSKILDA FIRMOR FRÅN UC

37 ÖVERLEVNAD/KONKURS

38 OMSÄTTNING

39

40 BRANSCHER

41 SUMMA SUMMARUM 2011  ANTAL PERSONER PÅ RÅDGIVNING  ANTAL FÖRESTAGSSTARTER  NÖJDHET  REKOMMENDATION  ÖVERLEVNAD  KONKURS

42 PONTUS BRAUNERHJELM VD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM ENTREPRENÖRSKAPETS FÖRDELAR

43 LUNCH

44 BARBRO WIDERSTEDT TILLVÄXTANALYS NYFÖRETAGANDET I SIFFROR

45 AXEL BJÖRNEKE TRENDANANALYTIKER TNS SIFO UTVECKLING I VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG

46 KAFFE

47 JAN-OLOV ERICKSSON ORDFÖRANDE NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE ANFÖRANDE

48  NÖJD: 92  NYTTA: 85  REKOMMENDERAR: 94 RÅDGIVNINGEN %

49 55 000 TIMMARS IDEELLT ARBETE HAR NYFÖRETAGARCENTRUMS KOMPETENSNÄTVERK LAGT NED PÅ VERKSAMHETEN UNDER 2011 IDEELLA INSATSER

50 5 475 PERSONER FINNS I NYFÖRETAGARCENTRUMS KOMPETENSNÄTVERK KOMPETENSNÄTVERK

51 MORE JOBS AND NEW ENTREPRENEURSHIP ACTIVE AGEING

52 CSR

53

54 ANNE ABRAHAM MARBRANDT: PARTNERAVTAL BIRGIT BÅVNER: MARKNADSFÖRING GUY RAMBECH: TRENDSPANING/HETA BRANSCHER FRÅN RÅDGIVARE TILL RÅDGIVARE

55 TEAMBUILDING

56 ULF SVENSSON BJÖRN LUNDÉN INFORMATION NYHETER INOM FÖRETAG

57 HARRY GOLDMAN NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE COACHUPPDRAGET FRÅN AF

58 1.JOBBCOACHNINGEN KOMMER FINNAS MED I NYFÖRETAGARCENTRUMS KVALITETSPOLICY. 2.BESLUT ATT LÄMNA IN ANBUD SKA VARA FÖRANKRAT I NYFÖRETAGARCENTRUMS LOKALA STYRELSE 3.NYFÖRETAGARCENTRUMS DEL I COACHNINGEN BERÖR START AV FÖRETAG. 4.UNDERLEVERANTÖRSAVTAL (ANTENN/PROFFICE ALT. LOKAL AKTÖR) 5.VAD FÅR NYFÖRETAGARCENTRUMS JOBBCOACHER FÖR START AV FÖRETAG JOBBA MED? 6.SAMVERKAN MED DEN LOKALA ARBETSFÖRMEDLINGEN. KRAV PÅ DOKUMENTATION 7.SAMVERKAN MELLAN NYFÖRETAGARCENTRUM 8.HJÄLP MED ANBUD

59 1-ÅRSKOLLEN

60 NYA MÖJLIGHETER TILL FRAMGÅNG  KUNDERNA REGISTRERAS/JOBSDATA/PNR/E POST/MM  VARJE VECKA, SAMKÖR VI MED BOLAGSVERKET/UC  VI SER NU NÄR KUNDEN HAR STARTAT FÖRETAG  VI KAN BIDRA TILL ATT KUNDEN LYCKAS ÄNNU BÄTTRE MED SITT FÖRETAGANDE….

61 NYFÖRETAGARBESIKTNINGEN  7-10 MÅNADER  KALLAS TILL PERSONLIGT MÖTE  NEUTRALT BOLLPLANK  STYRKOR/SVAGHETER  TIPS PÅ ÅTGÄRDER  NÄTVERK

62 ETT-ÅRSKOLLEN  HUR HAR DET GÅTT SEDAN STARTEN?  DITT NÄTVERK IDAG  MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING  STYRKOR/SVAGHETER  AVCHECKNING/ÅTGÄRDER

63 HUR ÖKAR VI NYFÖRETAGANDET? WORKSHOP

64 LUNCH

65  IT-HANTVERKARNA/MICROSOFT  ANTENN/PROFFICE  AVTALA.SE  VERKSAMT.SE  UNIONEN  BJÖRN LUNDÉN INFORMATION  SEB  IT-AKUTEN (JOBSDATA, APP, WEBB M.M.) CAFÉ STARTA EGET

66 MARITA LJUNG STATSSEKRETERARE NÄRINGSDEPARTEMENTET ANFÖRANDE

67  KUNDER: 20 300  STARTADE FÖRETAG: 9 800  NÖJDHET: 92%  REKOMMENDATION: 94%  ÖVERLEVNAD: 81%  KONKURS: 1% NYFÖRETAGARCENTRUM

68 EU:S STRUKTURFONDER (TILLVÄXTVERKET 2007-13):21 MDR KR STARTADE FÖRETAG: 11 200 TILLVÄXTVERKET

69 1,3 MILJARDER KRONOR BEVILJADES TILL NÄRINGSFRÄMJANDE AKTÖRER (NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE: 2,5 MKR) TILLVÄXTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2011

70 ALMINFC STARTADE FÖRETAG: 4 9499 800 RÅDGIVNING:8 00020 300 ÖVERLEVNAD (3 ÅR):65% 81% KVINNOR:39% 54% NYUTLÅNING (FTG 0-3 ÅR):857 ALMI VS. NYFÖRETAGARCENTRUM

71 PANG FÖR PENGARNA ?

72 UPPSUMMERING UTVÄRDERING AVSLUTNING


Ladda ner ppt " NYHETER  MENTOR EGET FÖRETAG  MÄSSAN & NYFÖRETAGARVECKAN  RESULTAT 2011 NYHETER."

Liknande presentationer


Google-annonser