Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bestämmelser som gäller från 1 januari 2002

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bestämmelser som gäller från 1 januari 2002"— Presentationens avskrift:

1 Bestämmelser som gäller från 1 januari 2002
Socialtjänstlagen Bestämmelser som gäller från 1 januari 2002

2 OH-material om nya socialtjänstlagen
Detta OH-material kan vara ett stöd för dig som skall informera eller utbilda personal eller politiker inom socialtjänsten, andra myndigheter eller organisationer om den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 januari 2002. OH-materialet omfattar alla bestämmelser i socialtjänstlagen, inte bara nyheterna. Nyheterna är särskilt markerade i materialet. Tanken är att OH-materialet skall användas som ett stöd vid information eller utbildning om lagen. Detta förutsätter att du som informerar har egna kunskaper om och erfarenheter avsocialtjänsten och om tillämpningen av lagstiftningen.

3 OH-material om nya socialtjänstlagen
FORTSÄTTNING Materialet har strukturerats så att det kan användas i sin helhet eller som separata delar, t.ex. vid information till personal inom en viss verksamhet inom socialtjänsten eller till andra begränsade målgrupper. OH-materialet följer kapitelindelningen i den nya socialtjänstlagen.

4 Innehåll Bild Nyheterna i lagen 5–7
Socialtjänstlagens kapitelinnehåll 8–10 Allmänt om socialtjänstlagen 11 Socialtjänstens mål 12 Kommunens ansvar 13–14 Socialtnämndens uppgifter 15–17 Kvalitet inom socialtjänsten 18 Rätten till bistånd 19–23 Bestämmelser för socialtjänstens målgrupper 24–33 Barn och unga 24–25 Äldre människor 26–27 Människor med funktionshinder 28–30 Missbrukare 31 Anhörigvårdare 32 Brottsoffer och deras anhöriga 33 Bild Allmänt om vård utom hemmet 34 Mottagande av barn 35–36 Internationella adoptioner 37–38 Bestämmelser om enskild verksamhet 39 –41 Avgifter 42–44 Återkrav 45–46 Delegation 47–48 Handläggning av ärenden 49–54 Behandling av personuppgifter 55–56 Uppgiftsskyldighet 57–58 Tillsyn över socialtjänsten 59–62 Anmälan om missförhållanden 63–65 Tystnadsplikt och sekretess 66 Överflyttning av ärende 67 Undantag från vistelse- kommuns ansvar 68 Beslut som får överklagas 69–70

5 Nyheter i lagen från 1 januari 2002
Kapitelindelning av lagen Modernisering av språket Begreppet barn används för alla under 18 år Besvärsrätten gäller för alla former av bistånd Skyldighet att göra en vårdplan när barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna

6 Nyheter i lagen Brottsoffer och deras anhöriga - en ny målgrupp
FORTSÄTTNING Brottsoffer och deras anhöriga - en ny målgrupp Socialtjänstens skyldigheter för äldre personer förtydligas Precisering av länsstyrelsernas befogenheter vid tillsyn över socialtjänsten Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten gäller från 1 oktober 2001

7 Nyhet i Socialtjänstlagen från 1 juli 2002
Nya bestämmelser i socialtjänstlagen om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen från 1 juli 2002 En högsta avgiftsnivå och en lägsta skälig levnadsnivå fastställs i socialtjänstlagen för äldre och handikappade

8 Socialtjänstlagens innehåll
1 kap. Socialtjänstens mål 2 kap. Kommunens ansvar 3 kap. Socialnämndens uppgifter 4 kap. Rätten till bistånd 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

9 Kapitelinnehåll FORTSÄTTNING 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende 7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet 8 kap. Avgifter 9 kap. Återkrav m.m. 10 kap. Nämndorganisation

10 Kapitelinnehåll 11 kap. Handläggning av ärenden
FORTSÄTTNING 11 kap. Handläggning av ärenden 12 kap. Behandling av uppgifter 13 kap. Tillsyn över socialtjänsten 14 kap. Anmälan om missförhållanden 15 kap. Tystnadsplikt 16 kap. Övriga bestämmelser

11 Socialtjänstlagen - allmänt
En målinriktad ramlag Bestämmelser om enskildas rättigheter Bestämmelser om kommunens skyldigheter Bestämmelser om bl.a. kvalitet, kompetens, dokumentation, tystnadsplikt, tillsyn och anmälningsskyldighet

12 Socialtjänstens mål Portalparagrafen kvarstår oförändrad
Barnets bästa skall beaktas De vägledande principerna kvarstår - helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet Människosynen - delaktighet och eget ansvar SoL 1 kap §§

13 Kommunens ansvar Det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen - med vissa undantag Ingen inskränkning i andra huvudmäns ansvar Äldre, funktionshindrade eller allvarligt sjuka med omfattande behov av vård och omsorg har rätt att flytta till annan kommun SoL 2 kap §§

14 Kommunens ansvar FORTSÄTTNING Enskild verksamhet får utföra uppgifter inom socialtjänsten, dock ej uppgifter som innefattar myndighetsutövning Avtal med landstinget, FK och AF om samverkan och samfinansiering av verksamheter inom socialtjänsten SoL 2 kap §§

15 Socialnämndens uppgifter
”Göra sig väl förtrogen” Medverka i samhällsplaneringen för att främja goda miljöer Tillgänglighet för alla i samhället Informera och samverka Uppsökande verksamhet, erbjuda hjälp Omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp, annat bistånd SoL 3 kap §§

16 Socialnämndens uppgifter
FORTSÄTTNING Underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra Rådgivningsbyråer, socialcentraler, socialjour eller liknande Kontaktperson och kontaktfamiljer Förebygga och motverka missbruk SoL 3 kap §§

17 Socialnämndens uppgifter
FORTSÄTTNING Tillsammans med den enskilde utforma och genomföra insatser Vid behov samverka med andra Så långt möjligt klargöra barnets inställning samt ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad SoL 3 kap. 5 §

18 God kvalitet Insatserna skall vara av god kvalitet
Personalen inom socialtjänsten skall ha lämplig utbildning och erfarenhet Kvaliteten skall utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande SoL 3 kap. 3 §

19 Rätten till bistånd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt Bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) och för livsföringen i övrigt (service och omsorg, stöd och vård m.m.) Skälig levnadsnivå kvarstår Individuell behovsbedömning SoL 4 kap. 1 §

20 Rätten till bistånd FORTSÄTTNING Stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv Alla beslut om bistånd enligt 4:1 kan överklagas med förvaltningsbesvär (ny bestämmelse) En yttersta garanti för kommuninvånarnas livsföring Socialnämnden får ge bistånd utöver vad den enskilde har rätt till SoL 4 kap. 1 §, 2 §, 16 kap. 3 §

21 Rätten till bistånd Riksnormen skall täcka kostnader för livsmedel
FORTSÄTTNING Riksnormen skall täcka kostnader för livsmedel kläder och skor lek och fritid förbrukningsvaror hälsa och hygien dagstidning, telefon och TV-avgift SoL 4 kap. 3 §

22 Rätten till bistånd Försörjningsstöd också till kostnader för boende
FORTSÄTTNING Försörjningsstöd också till kostnader för boende hushållsel arbetsresor hemförsäkring medlemskap i fackförening och A-kassa Skälighetsbedömning av dessa kostnader SoL 4 kap. 3 §

23 Rätten till bistånd FORTSÄTTNING Socialtjänsten får ställa särskilda krav vid ekonomiskt bistånd till den som är under 25 år över 25 år men behöver kompetenshöjande insatser studerande men har studieuppehåll/ferier Samråd med AF krävs innan beslut om krav SoL 4 kap. 4 §

24 Barn och unga Socialnämnden skall verka för trygga och goda uppväxtförhållanden för barn och unga Särskilt uppmärksamma dem som visat tecken till en ogynnsam utveckling Aktivt förebygga och motverka missbruk Skydd och stöd, vård och fostran utanför det egna hemmet SoL 5 kap. 1 §

25 Barn och unga FORTSÄTTNING Erbjuda samarbetssamtal angående vårdnad, boende och umgänge Hjälpa föräldrar att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge Erbjuda familjerådgivning SoL 5 kap. 3 §

26 Äldre människor Verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (ny bestämmelse) Verka för goda bostäder Stöd och hjälp i hemmet och annan service Särskilda boenden - service och omvårdnad SoL 5 kap §§

27 Äldre människor ”Göra sig väl förtrogen”
FORTSÄTTNING ”Göra sig väl förtrogen” I sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet för äldre Planera insatserna för äldre i samverkan med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer Föreskrifter får meddelas till skydd för äldres liv, säkerhet och hälsa SoL 5 kap. 6 §, 12 §

28 Människor med funktionshinder
Fysiska, psykiska eller andra skäl till betydande svårigheter i sin livsföring Ges möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra Meningsfull sysselsättning Boende som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd Inrätta bostäder med särskild service SoL 5 kap. 7 §

29 Människor med funktionshinder
FORTSÄTTNING ”Göra sig väl förtrogen” I sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet för målgruppen Planera insatserna i samverkan med landstinget, andra organ och organisationer Föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet och hälsa SoL 5 kap. 8 §, 12 §

30 Exempel på insatser för människor med funktionshinder
Fysiskt anpassad handikapplägenhet Service- eller gruppbostad Hemtjänst Ledsagarservice Korttidsboende Avlastning /avlösning för anhörigvårdare Sysselsättning Kontaktperson

31 Missbrukare Aktivt sörja för att den person som har missbruksproblem får den hjälp och vård som behövs för att komma från missbruket I samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården Noga bevaka att planen följs SoL 5 kap. 9 §

32 Anhörigvårdare Socialtjänsten bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade SoL 5 kap. 10 §

33 Brottsoffer och deras anhöriga
Socialnämnden bör verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp (ny bestämmelse - gäller från 1 juli 2001) Särskilt stödja och hjälpa kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet att förändra sin situation SoL 5 kap. 11 §

34 Vård utom hemmet - allmänt
Socialnämnden ansvarar för tillgången på familjehem och HVB, vården utom hemmet och att den enskilde får god vård Främja samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön Statens ansvar (genom SiS) att tillhandahålla institutioner för tvångsvård SoL 6 kap §§

35 Mottagande av barn Skyldighet att överväga om barnet kan tas emot av anhörig eller annan närstående Medgivande krävs - informera, samråda Socialnämndens beslut att placera barnet i ett visst hem anses som ett medgivande Vårdnadshavarens hemkommun ger medgivande SoL 6 kap §§, 9 §

36 Mottagande av barn FORTSÄTTNING God vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden Lämplig utbildning för barnet Stödja och hjälpa vårdnadshavarna och familjehemmet Var sjätte månad överväga vården Ersättning även efter vårdnadsöverflyttning SoL 6 kap §§, 11 §

37 Internationella adoptioner
Medgivande krävs innan barnet lämnar sitt hemland Medgivandet upphör om inte barnet tagits emot i hemmet inom två år Familjen skall anmäla väsentligt förändrade omständigheter under den tid medgivandet gäller Medgivande kan återkallas SoL 6 kap §§

38 Internationella adoptioner
FORTSÄTTNING När ett visst barn är aktuellt för adoption, pröva om adoptionsförfarandet får fortsätta SoL 6 kap. 14 §

39 Enskild verksamhet Länsstyrelsens tillstånd krävs för att bedriva enskild, yrkesmässig verksamhet i form av hem får vård eller boende särskilda boendeformer för äldre bostäder med särskild service för funktionshindrade hem för viss annan heldygnsvård SoL 7 kap. 1 §

40 Enskild verksamhet FORTSÄTTNING Tillstånd krävs också för hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet För entreprenadverksamhet som har avtal med kommunen krävs inte länsstyrelsens tillstånd (s.k. totalentreprenad) SoL 7 kap. 1 §

41 Enskild verksamhet För tillstånd krävs god kvalitet och säkerhet
FORTSÄTTNING För tillstånd krävs god kvalitet och säkerhet Tillstånd kan förenas med särskilda villkor Vid förändringar krävs nytt tillstånd Dokumentationsskyldighet Länsstyrelsen får ta hand om personakter från enskild verksamhet i vissa situationer SoL 7 kap §§, 5 §

42 Avgifter Vård- och behandlingsinsatser för missbrukare är avgiftsfria
Avgifter för uppehället vid vård p.g.a missbruk får tas ut. Regeringen fastställer högsta avgift (80 kronor/dygn 2001) För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skäliga avgifter SoL 8 kap §§

43 Avgifter FORTSÄTTNING Vid placering av barn i vård utom hemmet skall föräldrarna i skälig utsträckning bidra till kostnaderna För familjerådgivning, hemtjänst, särskilt boende för äldre och funktionshindrade får avgifter tas ut Förbehållsbelopp gäller vid beräkning av äldres och funktionshindrades avgifter SoL 8 kap §§

44 Avgifter FORTSÄTTNING Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen införs i SoL 1 juli 2002 De som betalar en avgift garanteras då en lägsta skälig levnadsnivå (förbehållsbelopp) En högsta avgift anges i lagen för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och för särskilt boende Beräkningsgrunderna fastställes i lagen

45 Återkrav Rätt till ekonomiskt bistånd får återkrävas endast om biståndet beviljats som förskott på förmån till den som är indragen i arbetskonflikt till den som inte förfogar över sina inkomster och kunnat råda över detta på felaktiga uppgifter från den enskilde på uppenbara fel som socialtjänsten gjort SoL 9 kap §§

46 Återkrav FORTSÄTTNING Beslut om ekonomiskt bistånd med återbetalningsskyldighet skall vara skriftligt Talan kan väckas hos länsrätten inom 3 år om den enskilde inte återbetalar frivilligt Talan kan väckas även om den enskilde inte betalar kostnader för uppehälle vid vård eller underhåll för barns vård utom hemmet SoL 9 kap §§

47 Delegation Socialnämnden får delegera till en grupp eller ett utskott inom nämnden att besluta om medgivande att ta emot barn (6 kap 6 §) överväga behovet av fortsatt vård var sjätte månad (6 kap 8 §) besluta om medgivande att ta emot ett barn från annat land i syfte att adoptera (6 kap 12 §) SoL 10 kap. 4 §

48 Delegation Återkallelse av ett medgivande (6 kap 13 §)
FORTSÄTTNING Återkallelse av ett medgivande (6 kap 13 §) Vägra samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta (6 kap 14 §) Beslut om att föra talan i länsrätten om återkrav (9 kap 3 §) Vissa beslut enligt LVU, LVM och föräldrabalken får också delegeras till grupp eller utskott inom socialnämnden SoL 10 kap §§

49 Handläggning av ärenden
Utan dröjsmål inleda utredning vid ansökan eller om något på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd Dokumentation av det som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt SoL 11 kap. 1 §

50 Handläggning Särskilda bestämmelser om barnutredningar
FORTSÄTTNING Särskilda bestämmelser om barnutredningar Underrätta den enskilde när utredning inleds Socialnämnden får kontakta sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs Undvika skada eller olägenhet för enskild Utredningen inte mer omfattande än nödvändigt Slutföra utredningen inom 4 månader. SoL 11 kap. 2 §

51 Handläggning FORTSÄTTNING Skyldighet att göra en vårdplan vid vård utom hemmet av barn (ny bestämmelse) Planen skall också innehålla åtgärder som andra huvudmän ansvarar för Slutföra utredning om barn eller om vård av missbrukare och fatta beslut även om barnet eller missbrukaren byter vistelsekommun SoL 11 kap §§

52 Handläggning FORTSÄTTNING Dokumentationsskyldighet både vid handläggning och vid genomförande av insatser - gäller även privata vårdgivare Säker förvaring av handlingar Respekt för den enskildes integritet Underrätta den enskilde om vad som dokumenteras - anteckna påpekanden från den enskilde om oriktiga uppgifter SoL 11 kap §§

53 Handläggning FORTSÄTTNING Parts rätt till full insyn - meddela sig muntligen, få del av uppgifter, motivering av beslut, underrättelse om beslut, rättelse av skrivfel och liknande Rätt till företräde inför nämnden Samma rätt till insyn också vid ansökan till en annan myndighet eller vid yttrande till annan myndighet SoL 11 kap §§

54 Handläggning FORTSÄTTNING Barn över 15 år har rätt att föra sin talan i mål och ärenden enligt SoL Yngre barn bör höras - om barnet inte tar skada av det (beakta barnets bästa) SoL 11 kap. 10 §

55 Behandling av uppgifter
Uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden får dokumenteras endast inom socialtjänstens myndighetsutövning Ömtåliga personuppgifter får också behandlas för uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, forskning och statistik Gallring efter 5 år efter sista anteckning SoL 12 kap §§

56 Behandling av uppgifter
FORTSÄTTNING Undantag från 5-årsregeln vid gallring faderskap adoption placering av barn i familjehem, HVB eller i annat enskilt hem avtal om vårdnad, boende eller umgänge - får gallras när barnet fyllt 18 år personer födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad samt vissa kommuner SoL 12 kap. 4 §

57 Uppgiftsskyldighet m.m.
Uppgifter till Socialstyrelsen för statistik Uppgifter till statliga myndigheter för forskningsändamål - men prövning krävs! Uppgifter om utbetalad ekonomisk hjälp Särskilda regler gäller om flera nämnder finns i en kommun Särskilda regler vid vård av unga inom socialtjänsten som påföljd för brott SoL 12 kap §§

58 Uppgiftsskyldighet m.m.
FORTSÄTTNING Anmälningsskyldighet till Folkhälsoinstitutet om nya droger Socialnämnden får polisanmäla vissa brott På begäran lämna ut uppgifter till vissa statliga myndigheter om någon vistas i ett HVB samt Uppgifter för att pröva om någon skall avskiljas från högskoleutbildning SoL 12 kap §§

59 Tillsyn över socialtjänsten
Socialstyrelsens ansvar att följa och vidareutveckla socialtjänsten Länsstyrelsens ansvar att ha tillsyn över kommunernas socialtjänst Följa lagtillämpningen Informera och ge råd till allmänheten Biträda socialnämnderna Främja samverkan SoL 13 kap §§

60 Tillsyn Länsstyrelsen har också ansvar för att
FORTSÄTTNING Länsstyrelsen har också ansvar för att verka för att kommunerna planerar för framtida behov av hemtjänst och boende ha tillsyn över tillståndspliktig verksamhet, entreprenader samt tjänster som upphandlats från annan enskild verksamhet inspektera, inhämta upplysningar, ta del av handlingar (ny bestämmelse) SoL 13 kap §§

61 Tillsyn Länsstyrelsen får förelägga
FORTSÄTTNING Länsstyrelsen får förelägga enskild verksamhet och kommunen att avhjälpa missförhållanden och förbjuda fortsatt verksamhet en kommun att verkställa lagakraftvunnen dom Föreläggande att verkställa en lagakraftvunnen dom får kombineras med vite SoL 13 kap §§

62 Socialnämndens tillsyn
Socialnämnden har löpande tillsyn över enskild verksamhet som är tillståndspliktig Socialnämnden har rätt att inspektera, inhämta upplysningar och ta del av handlingar Socialnämnden skall underrätta länsstyrelsen vid missförhållanden SoL 13 kap. 5 §

63 Anmälan om missförhållanden - barn
Uppmaning till allmänheten att anmäla Anmälningsskyldighet gäller för myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom och andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten för anställda inom dessa myndigheter för anställda inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom, hälso- och sjukvård eller socialtjänst SoL 14 kap. 1 §

64 Anmälan om missförhållanden - barn
Skyldighet att anmäla kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd Familjerådgivningen har skyldighet att anmäla kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet Alla med anmälningsskyldighet har också uppgiftsskyldighet SoL 14 kap. 1 §

65 Anmälan om missförhållanden inom vård och omsorg
Allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast anmälas till Socialnämnden (Lex Sara) Samma skyldighet gäller även inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet Anmälan till ansvarig för verksamheten Om missförhållandena ej avhjälps - anmälan till tillsynsmyndigheten SoL 14 kap. 2 §

66 Tystnadsplikt I offentlig verksamhet gäller sekretesslagens bestämmelser Tystnadsplikt om enskildas personliga förhållanden gäller för den som är eller har varit verksam i enskild verksamhet Tystnadsplikt för familjerådgivare i enskild familjerådgivning SoL 15 kap §§

67 Överflyttning av ärende
Överflyttning av ärende till annan socialnämnd om denna nämnd samtycker Förslag om nya bestämmelser för överflyttning av ärenden Kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden (Ds 2001:47) SoL 16 kap. 1 §

68 Undantag från vistelsekommunens ansvar
Placeringskommunen har ansvar för den enskildes behov av insatser efter beslut om placering i familjehem, HVB eller i boende för äldre eller funktionshindrade i annan kommun Folkbokföringskommunen har ansvar för behov av insatser under kriminalvård och sjukhusvård och inför avslutning av vården SoL 16 kap. 2 §

69 Beslut som får överklagas
Ansökan om flyttning enligt 2 kap 3 § Bistånd enligt 4 kap 1 § Vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap 5 § Förbud eller begränsning att ta emot barn enligt 5 kap 2 § Medgivande enligt 6 kap 6 § SoL 16 kap. 3 §

70 Beslut som får överklagas
FORTSÄTTNING Återkallelse av medgivande i syfte att adoptera enligt 6 kap 13 § Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta enligt 6 kap 14 § Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhändertagande av personakt enligt 7 kap 5 §, föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt om vite 13 kap. 7 § SoL 16 kap. 3 §, 4 §


Ladda ner ppt "Bestämmelser som gäller från 1 januari 2002"

Liknande presentationer


Google-annonser