Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny älgförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny älgförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Ny älgförvaltning

2 Sjösättning av den nya älgförvaltningen Informationsmöte för allmänhet/jägare/markägare
1: Ny älgförvaltning – vad innebär det ? Länsstyrelsen 1 h Förändring, förenkling, förbättring ? Inventering Dataportal för förvaltning 2: Presentation av älgförvaltningsgruppen Älgförvaltningsgruppen 30 min Paus 30 min 3: Ny lagstiftning och föreskrifter Länsstyrelsen 30 min Nyheter och skillnader av betydelse 4: Bildande av älgskötselområden – Hur gör man ? Jägareförbundet 1 h Teckningslista Älgskötselplan Organisation och stadgar 5: Avslutande frågor och diskussion Samtliga 30 min

3 Bakgrund Baseras på Maria Norrfalks utredning
Regeringens proposition 2009/10:239 Älgförvaltningen Riksdagen beslutade 1 december 2010 att ett nytt älgförvaltningssystem ska införas i Sverige fr.o.m. älgjakten 2012.

4 Varför nytt system? Minska skador på skog och i trafik
Dagens system komplicerat Svårt att få helhetssyn Svårt för länsstyrelser att styra jaktuttaget

5 Målsättningen med det nya systemet
Ekosystembaserad lokal älgförvaltning Lokala beslut som tar hänsyn till hela systemet, även människorna som berörs Livskraftig älgstam i balans med foder Produktionsbaserad Adaptiv

6 Vad behövs för att nå målen?
Kunskap Inventeringar av olika slag Förändring av jaktområden Lokal förankring En fungerande förvaltningsnivå Utpekade ansvarsområden

7 Arbetsfördelning Naturvårdsverket - Mallar planer, föreskrifter, IT-system Skogsstyrelsen - Inventering (foder), betesskador, biologisk mångfald, riktlinjer skyddsjakt SLU - Utbildning adaptiv förvaltning, inventeringsmetoder, rovdjur vs älg LST / VFD - Genomförandet, drift, registrering tilldelning Övergripande ansvaret!

8 Grunden för älgjakt 2 typer av jaktområden:
Älgskötselområden (minst 10 vuxna älgar) Licensområden (Areal = minst en älgkalv) Oregistrerad mark (kalvjakt under kort tid)

9 Nästa nivå Älgförvaltningsområden
Ska i huvudsak omfatta en egen avgränsad Älgstam

10 Nästa nivå ÄFO

11 Nästa nivå ÄFO

12 Syfte med ÄFO Överblick (hänsyn resurssystem, beakta allmänna intressen) Bättre styrning (balans betesresurs) Problematik med vandringsälgar Möjlighet till kostnadseffektiv inventering (Nödvändig i adaptiv förvaltning)

13 Älgförvaltningsgrupper
Samordning inom området: inventeringar, utbildningar, statistik Samråd med ingående älgskötselområden Förvaltningsplan för älgförvaltningsområdet Förslag till tilldelning licensområden Granskning av älgskötselplaner Årlig måluppföljning och ev. revidering av planer Måluppföljning under jaktperioden i syfte att fånga upp kraftiga avvikelser

14 Länsstyrelsen / Viltförvaltningsdelegationen
Beslutande organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet 15 Ledamöter representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet utsedda enligt förordningen om viltförvaltningsdelegationer

15 Länsstyrelsen / Viltförvaltningsdelegationen
Övergripande ansvar Länsplan och inriktning Fastställande av: älgförvaltningsområden, jakttider för älg, planer för älgförvaltningsområdena, arealkrav för tilldelning m.m Uppföljning av arbetet

16 Övergripande ansvar Regionalt ansvar Lokalt ansvar
/ Viltförvaltningsdelegationen

17 Adaptiv förvaltning

18 Inventering SLU - Inventeringsmetoder Manualer framtagna
4 basmetoder (Avskjutning, älgobs, spillning, kalvvikt) 4 utökade metoder (Flyg, Ålder+reproduktion från skjutet material, Hälsostatus älg, Genetisk) VFD väljer – ledord rutinmässigt, kostnadseffektivt

19 Inventering Skogsstyrelsen - Inventeringsmetoder
Fodertillgång – skogsstyrelsen har testat en modell Utgångspunkt avverkad areal, Satellitbild av plant och ungskog, fältkalibrering. Beräkningar vart 5e år. SKOBI – Skoglig betesinventering Verktygslåda för ÄFO (Äbin, foderprognoser m.m.) Riktlinjer skyddsjakt – skjutet på framtiden

20 Kunskap SLU - Utbildning
Utbildningspaketet klart, uppdateras kontinuerligt Skall ges till LST personal, VFD och ÄFG – Tillgänglig för alla

21

22

23 Dataportal för förvaltning
Naturvårdsverket - IT-stöd IT-plattform – ett verktyg för att genomföra adaptiv förvaltning med samlade faktaunderlag för förvaltningen Förstudie genomförd Syftet med IT-plattformen är samla all fakta som behövs för älgförvaltningen på ett ställe och effektivisera rapportering och administration. Webbportal med data ur olika system Lättare att rapportera fällda älgar, älgobs m.m Basfunktioner i drift Augusti 2012 Klart förvaltningsverktyg september 2013

24 Älgförvaltningsgrupperna
Beslut fattat den 4 januari 2012, 3 markägarintresset och 3 för jaktintresset Ordförande är en markägarrepresentant, Utsedda för 3 år Anders Pettersson, NV Henrik Engman, M Michael Karlsson, SÖ Anders Skum Carl-Einar Carstedt Anders Holma Fredrik Lundmark Dan Rönnkvist Håkan Gunnarsson Rolf Eriksson Peter Omma Inger Edlund Rune Tovetjärn Ulf E Nilsson Mats Lögdström Henrik Engman Anders Pettersson Urban Ekskär, SV Lars Johansson, NÖ Karl-Gunnar Karlsson Conny Sandström Karl-Johan Ottosson Desiree Olofsson Michael Gavelin Kent Granlund Nils-Göran Baer Martin Lundgren Patrik Ulander Östen Eriksson

25 Älgförvaltningsgrupperna
21 november start: areal krav, förvaltningsplan Januari – lagstiftning/föreskrifter träder i kraft – ÄFO slås fast – ÄFG ledamöter blir formellt tillsatta 4 januari föreslagna arealkrav lämnas till Länsstyrelsen

26 Arealkrav licensområden
Produktionsbaserad Antalet älgar som skjuts inom ett område skall motsvara det antal som marken klarar av att producera Biologiskt möjligt och önskvärt att fälla en årskalv/år

27 Vad händer sen? Information förmedlas till områden som kan komma att avregistreras svarstid till 10 februari 16 februari VFD möte – Arealkrav fastställs  Avregistreringar sker, omregistrering sker Automatisk omregistrering till nytt licensområde utan avgift för områden som uppfyller arealkraven (Sista ansökningsdatum 31 januari)

28 Vad händer sen? Senast den sista juni alt. 31 december 2012 ska älgförvaltningsplan vara klar Älgskötselplaner – ska anpassas till älgförvaltningsplanen senast den 31 december 2013

29 Frågor på detta avsnitt?

30 Arealkrav för licensområde
100 ha Robertsfors och Skellefteå kommun utom Kalvträsk och Jörns församling 150 ha Norsjö kommun, Kalvträsk och Jörn församling, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommun 300 ha Lycksele kommun 400 ha Storuman, Sorsele och Åsele kommun 500 ha Vilhelmina, Dorotea och Malå kommun

31 Ny lagstiftning och föreskrifter
Nyheter och förändringar av betydelse Fällavgift både kalv och vuxna Rapportering av fälld älg inom 14 dagar Betala fällavgifter senast 14 dagar efter jakttidens slut

32 Ny lagstiftning och föreskrifter
Ansökningsavgift för registrering eller ändring av jaktområde 2300 kr Ingen avgift för licensområden att gå med i ÄSO Ansökan om ÄSO skall innehålla Skötselplan, redovisning av fastigheter, godkännande från jakträttshavare

33 Ny lagstiftning och föreskrifter
ÄSO får avvika från sin plan med 10% Älgskötselplanen tas fram i samråd med ÄFG (Skriftlig tillstyrkan) ÄSO skall ha årliga samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreingar (protokoll)

34 Ny lagstiftning och föreskrifter
Fällavgift för kalv bör högst utgöra 1/3 av avgiften för vuxen Fällavgift betalas av den som tillgodogör sig fälld älg Älg avräknas från det område där den påskjutits Vem har rätt till fälld älg?

35 Ny lagstiftning och föreskrifter
Licensområden får tilldelning från länsstyrelsen men efter förslag från älgförvaltningsgruppen Första tilldelningen är alltid älgkalv Årskalv får fällas istället för vuxet djur

36 Ny lagstiftning och föreskrifter
Jaktledarens ansvar – informera om vikten att delta i inventeringar och rapportera älgobs i datasystemet

37 Frågor på detta avsnitt?
Tack för att ni lyssnat! Uppmaning: Rapportera 2011/12 års jaktresultat så snabbt ni bara kan!


Ladda ner ppt "Ny älgförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser